Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer

Har getts
28.11.2023
Diarienummer
VH/6566/00.01.00/2023
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare

Denna anvisning ersätter den tidigare anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer. Anvisningen har uppdaterats, och följande avsnitt har kompletterats:

 • Anvisningen i situationer där en prestation betalas till ett begränsat skattskyldigt företag har uppdaterats i avsnitt 1.4.
 • I avsnitt 1.5 har anvisningen uppdaterats och mellanrubriker lagts till.
 • Anvisningen i fråga om tillämpningen av sexmånadersregeln när en arbetstagare utför distansarbete har uppdaterats i avsnitt 2.3.1.2.
 • Ett nytt avsnitt 2.3.2.1.3 om avbrytande av utlandskommendering på grund av en överraskande orsak har lagts till.
 • Anvisningen i avsnitt 2.4.2 har kompletterats med information om anmälan av vistelseperioder.
 • I avsnitt 2.5 har anvisningen om hur lön ska betalas från Finland kompletterats.
 • En hänvisning till avsnitt 2.4 har fogats till avsnitt 2.5.1.2.
 • I avsnitt 2.6.3 har anvisningen om hur lön ska betalas från utlandet kompletterats.
 • I avsnitt 2.7.1 har anvisningen om rättelse av anmälningar i situationer där arbetsgivaren tillämpar sexmånadersregeln retroaktivt uppdaterats. Dessutom har exemplet i avsnittet uppdaterats.
 • I avsnitt 4.5.3.2 har Albanien lagts till i förteckningen över länder där tilläggsuppgiften om inkomsttagaren Hyrd arbetstagare som bor utomlands ska anges i etableringsanmälan för hyrd arbetstagare för kommande arbetstagare.
 • I avsnitt 4.5.5 har anvisningen om anmälan av skatteavtalsstatens landskod kompletterats. Dessutom har texternas ordningsföljd ändrats och exemplet uppdaterats i avsnittet.
 • I avsnitt 5.1 har den maximala tillämpningstiden för nyckelpersonslagen ändrats och exemplet uppdaterats.

Preciseringar av teknisk karaktär har också lagts till i anvisningen. I övrigt motsvarar anvisningen till sitt innehåll den tidigare anvisningen.

I exemplen i anvisningen ligger beloppen på arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna i linje med nivån för år 2023. De gällande beloppen för respektive år finns på sidan med försäkringsuppgifter. I exemplen motsvarar arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift det belopp som används för personer som inte fyllt 53 år och för personer som fyllt 62 år.

Då skattefria ersättningar av resekostnader, såsom dagtraktamenten, kilometerersättningar och måltidsersättningar, behandlas i anvisningen, är maximibeloppen på dessa förenliga med det beslut som gällde för år 2023. De belopp som gäller varje år finns i Skatteförvaltningens beslut om skattefria ersättningar av resekostnader.

1 Informationsskyldighet i internationella situationer

1.1 Allmänt om anmälan av internationella uppgifter

Uppgifter om inkomst för arbete utomlands till en inkomsttagare och andra uppgifter anmäls till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter när uppgifterna behövs för beskattningen eller när inkomsttagaren är försäkrad i Finland. Inkomster som betalats till en utländsk arbetstagare för arbete i Finland anmäls på motsvarande sätt i anmälan om löneuppgifter.

I internationella arbetssituationer ska inkomstuppgifterna alltid anmälas till inkomstregistret, om betalaren ska lämna information till någon av inkomstregistrets informationsanvändare. Till exempel om inkomsttagaren är försäkrad i Finland, är prestationsbetalaren skyldig att lämna en anmälan till inkomstregistret, arbetspensionsanstalterna och övriga sociala försäkringsanstalter. Då har det ingen betydelse om inkomsten betalas av en utländsk eller inhemsk arbetsgivare eller var arbetet utförs.

I anmälan om löneuppgifter ska en finländsk arbetsgivare anmäla uppgifter till inkomstregistret i följande internationella situationer:

 • Inkomst för utlandsarbete (till en person bosatt i utlandet och Finland).
 • Inkomst som betalats till en inkomsttagare som kommer från utlandet till Finland för att arbeta.
 • Lön som ett utländskt koncernbolags betalat till en arbetstagare för arbete utomlands, då den finländska arbetsgivaren har skickat arbetstagaren till utlandet och arbetstagaren är försäkrad i Finland.
 • Avtalad försäkringslön för utlandsarbete.
 • Tilläggsuppgifter om utlandsarbete till Skatteförvaltningen (s.k. sexmånadersregeln).
 • Tilläggsuppgifter om arbete i ett annat nordiskt land till Skatteförvaltningen.

I denna anvisning avses med finländsk arbetsgivare

 • en fysisk person som är bosatt i Finland
 • ett företag som har grundats i Finland.

Med finländsk arbetsgivare jämställs dessutom

 • ett utländskt företag med fast driftställe i Finland
 • ett utländskt samfund som är allmänt skattskyldigt i Finland.

Anmälan till inkomstregistret lämnas dock inte, om ett finländskt företag bedriver affärsverksamhet på ett fast driftställe i en annan stat och betalar lön till en begränsat skattskyldig arbetstagare för arbete som utförts i utlandet som belastar resultatet för det fasta driftstället. Om arbete har utförts även i Finland gäller anmälningsplikten bara om det under lönebetalningsperioden utförts uteslutande eller huvudsakligen i Finland såsom avses i 10 § 1 mom. 4 punkten i inkomstskattelagen. Om arbetet har utförts uteslutande eller huvudsakligen i Finland ska hela lönen för löneutbetalningsperioden anmälas, alltså också andelen arbete som utförts utomlands. Dessutom ska anmälan alltid göras om arbetstagaren är försäkrad i Finland.

1.2 Utlandsregistrerat företag som arbetsgivare

I beskattningen ses som en utländsk arbetsgivare ett företag som inte grundats enligt Finlands lagstiftning eller vars registrerade hemort är någon annanstans än i Finland.

Ett utländskt företags skyldighet att anmäla uppgifter till inkomstregistret påverkas av om företaget är allmänt skattskyldigt eller begränsat skattskyldigt i Finland. Utländska företag är i allmänhet begränsat skattskyldiga i Finland. Undantag utgörs av utländska företag som är allmänt skattskyldiga i det fall att när deras ledning de facto är förlagd till Finland.

Läs mer om utländska företags allmänna och begränsade skattskyldighet i Skatteförvaltningens anvisningar Att inleda verksamhet i Finland och Utländska samfund som är allmänt skattskyldiga i Finland.

1.2.1 Allmänt skattskyldigt utländskt samfund

Enligt inkomstskattelagen är ett utländskt samfund allmänt skattskyldigt i Finland när dess verkliga ledning utövas i Finland. På ett allmänt skattskyldigt samfund tillämpas samma bestämmelser som på ett sådant samfund vars registrerade hemort är i Finland. Samfundet betraktas som en finländsk arbetsgivare och det har samma anmälningsskyldigheter till inkomstregistret som en finländsk arbetsgivare.

De anvisningar som behandlas i punkt 4 Anmälningsskyldighet för en begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare i denna anvisning tillämpas inte när arbetsgivaren är ett allmänt skattskyldigt utländskt samfund. Rent generellt lämnar ett skattskyldigt samfund in uppgifter till inkomstregistret på samma sätt som ett samfund som är registrerat i Finland.

1.2.2 Begränsat skattskyldigt utländskt företag

Om ett begränsat skattskyldigt utländskt företag har ett fast driftställe i Finland med tanke på inkomstbeskattningen, jämställs företaget med en finländsk arbetsgivare och det har samma anmälningsskyldigheter till inkomstregistret som en finländsk arbetsgivare.

I denna anvisning avses med termen ’utländsk arbetsgivare’ ett begränsat skattskyldigt utländskt företag som inte har ett fast driftställe i Finland. Även sådana företag är i vissa situationer skyldiga att anmäla uppgifter om utbetalda löner till inkomstregistret. Dessutom ska en utländsk arbetsgivare som hyr ut arbetstagare till en uppdragsgivare i Finland till inkomstregistret lämna in uppgifter bland annat om arbetstagarens arbete i Finland med tanke på beskattningen.

Som utländsk arbetsgivare betraktas också en person som är arbetsgivare och som inte är bosatt i Finland (begränsat skattskyldig).

En utländsk arbetsgivare ska lämna anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret i följande situationer:

 • lön betalas till en inkomsttagare som arbetar i Finland, och
  • inkomsttagaren är försäkrad i Finland
  • inkomsttagaren vistas i Finland över sex månader, även om hen inte är försäkrad i Finland
  • arbetstagaren är en begränsat skattskyldig hyrd arbetstagare, och Finland har rätt att beskatta lönen enligt skatteavtal mellan arbetstagarens hemviststat och Finland eller skatteavtal mellan Finland och hemviststaten saknas.
 • lön betalas till en inkomsttagare som arbetar utomlands och inkomsttagaren är försäkrad i Finland.

Dessutom ska en utländsk arbetsgivare som hyr ut en utländsk arbetstagare till en uppdragsgivare i Finland lämna etableringsanmälan för hyrd arbetstagare till inkomstregistret för Skatteförvaltningens behov.

Om ett begränsat skatteskyldigt företag, som inte har ett fast driftställe i Finland med tanke på inkomstbeskattningen, betalar inkomsttagaren arbetsersättning behöver företaget inte anmäla arbetsersättningen till inkomstregistret även om inkomsttagaren är bosatt i Finland.

Om ett begränsat skattskyldigt utländskt företag har ett fast driftställe i Finland med tanke på inkomstbeskattningen, ska det också lämna uppgifter om betalda arbetsersättningar till inkomstregistret på samma sätt som finländska företag. Uppgiften behöver dock inte anmälas om företaget betalat arbetsersättning till en begränsat skattskyldig för arbete som utförts utomlands eller arbetsersättningen inte i övrigt är inkomst från Finland enligt 10 § i inkomstskattelagen.

Detaljerade anvisningar för anmälningsskyldigheten för utländska arbetsgivare finns i avsnitt 4 Anmälningsskyldighet för en begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare.

1.3 Företrädare för en begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare

Det är antingen den utländska arbetsgivaren eller dennes företrädare som är skyldig att lämna in uppgifterna till inkomstregistret. En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare är skyldig att lämna anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret, om arbetsgivaren är införd i förskottsuppbördsregistret. Om arbetsgivaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret, är företrädaren för den utländska arbetsgivaren skyldig att lämna de uppgifter som behövs för beskattningen till inkomstregistret. Om företrädaren dock inte anmäler uppgifterna ska den utländska arbetsgivaren göra det. Det finns bestämmelser om representanter i 8 § i lagen om utstationering av arbetstagare.

Företrädaren är skyldig att för arbetsgivarens räkning anmäla följande uppgifter till inkomstregistret (lagen om beskattningsförfarande 15 a § 3 mom.):

 • Lön som utbetalas av den utländska arbetsgivaren för arbete som utförts i Finland då en utländsk uthyrare har hyrt en arbetstagare till en uppdragsgivare som finns i Finland och då skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland inte hindrar att Finland beskattar lönen.
 • Löneinkomst som betalats ut av en utländsk arbetsgivare då löntagaren vistas i Finland i över sex månader.

Dessutom ska företrädaren lämna etableringsanmälan för hyrd arbetstagare, när arbetstagaren börjar arbeta i Finland. I etableringsanmälan ska man ange uppgifter om den uppskattade längden på den hyrda arbetstagarens arbete och lönebeloppet samt uppdragsgivaren när skatteavtal mellan arbetstagarens hemviststat och Finland inte förhindrar Finland att beskatta arbetstagarens lön. 

Om företrädarens skyldighet att anmäla ovan nämnda uppgifter föreskrivs i 15 a § i lagen om beskattningsförfarande.

Den utländska arbetsgivaren är dock alltid anmälningsskyldig gentemot försäkringsanstalter när inkomsttagaren ska försäkras i Finland oberoende av om arbetsgivaren har en företrädare.

1.4 Allmänt och begränsat skattskyldig inkomsttagare

Uppgifter om ett anställningsförhållande anmäls till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter. Anmälan och inkomstslagen är de samma för både begränsat och allmänt skattskyldiga. Om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig, ska vissa tilläggsuppgifter om inkomsttagaren emellertid anges på anmälan om löneuppgifter, se avsnitt 1.5. Uppgifterna om allmän och begränsad skattskyldighet påverkar beskattningen. De påverkar inte försäkringsskyldigheten.

Som allmänt skattskyldig betraktas en person, vars stadigvarande bostad finns i Finland eller som vistas i Finland i över sex månader. En finsk medborgare som flyttar utomlands anses i regel vara allmänt skattskyldig i tre kalenderår efter flyttningsåret.

En person anses vara begränsat skattskyldig om hen har sin bostad och sitt hem i utlandet och inte vistas över sex månader i Finland utan avbrott. En finländsk arbetsgivare ska anmäla prestationer som betalats till en begränsat skattskyldig person oberoende av om källskatt eller förskottsinnehållning ska ha verkställts på prestationen eller om personen varit försäkrad i Finland. Anmälan ska också lämnas om ersättning som betalats till en begränsat skattskyldig för arbete som utförts i utlandet.

I vissa situationer ska en finländsk betalare även anmäla prestationer till begränsat skattskyldiga företag.Ett företag anses vara begränsat skattskyldigt om det inte har grundats enligt finsk lag eller om dess registrerade hemvist inte är Finland. Detaljerade anvisningar om anmälan av prestationer till begränsat skattskyldiga företag till inkomstregistret finns i avsnitt 5.8 Arbetsersättning eller royalty som betalats ut till en begränsat skattskyldig.

Ett utländskt samfund är dock allmänt skattskyldigt i Finland i fall, då det har en verklig ledning i Finland. Prestationer som betalats till ett allmänt skattepliktigt samfund anmäls till inkomstregistret på samma sätt som prestationer som betalats till ett samfund som är registrerat i Finland.

I inkomstskattelagen finns dessutom bestämmelser om allmän skattskyldighet som gäller vissa särskilda grupper, såsom personer som arbetar vid Finlands utlandsbeskickningar eller internationella organisationer.

Ytterligare information om skattskyldighetsställningen finns i Skatteförvaltningens anvisning Allmän och begränsad skattskyldighet samt boende enligt skatteavtal – fysiska personer och för utländska företag i anvisningarna Att inleda verksamhet i Finland och Utländska samfund som är allmänt skattskyldiga i Finland.

1.5 Tilläggsuppgifter om inkomsttagare och betalare i internationella situationer

I internationella situationer anmäls inkomster med samma inkomstslag i anmälan om löneuppgifter, oberoende av om inkomsttagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig. Om mottagaren är begränsat skattskyldig, ska dessutom anges Begränsat skattskyldig: Ja. Skattskyldighetsställningen (allmänt skattskyldig eller begränsat skattskyldig) anmäls beroende på ställningen vid tidpunkten för utbetalningen av inkomsten.

Om förskottsinnehållning i stället för källskatt har verkställts på källskattepliktig inkomst (t.ex. lön) till en begränsat skattskyldig, ska följande anges: Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja. Betalaren kan verkställa förskottsinnehållning på källskattepliktig inkomst bara om inkomsttagaren lägger fram ett för det aktuella året beräknat skattekort för begränsat skattskyldiga och skattekortet är i kraft på betalningsdagen.

Som tilläggsuppgift om inkomsttagaren anges Person som arbetar utomlands, om en i Finland försäkrad arbetstagare arbetar utomlands utsänd av en finländsk arbetsgivare. Hur denna tilläggsuppgift ska användas beskrivs närmare i avsnitt 4.5.1. Som övrig uppgift om betalaren väljer man som typ av betalare Utländskt koncernbolag när ett utländskt koncernbolag betalar ut lön till en utsänd arbetstagare som är försäkrad i Finland. Uppgiften lämnas av det finländska utsändande företaget.

1.5.1 Anmälan av en finländsk arbetsgivare

När det gäller följande särskilda grupper ska man i anslutning till inkomstslag ange tilläggsuppgifter om inkomsttagaren eller övriga uppgifter om betalaren:

 • lön enligt nyckelpersonslagen
 • lön för gränskommunarbete (nordiska situationer)
 • lön eller arvode för idrottare
 • lön eller arbetsersättning för artist

Anmälningssättet för dessa specialgrupper har beskrivits närmare i punkten 5 Specialsituationer.

När ett offentligt samfund betalar inkomst till en begränsat skattskyldig, ska offentligt samfund anges som typ av betalare. Uppgiften behövs för internationellt informationsutbyte.

1.5.2 Anmälan av en utländsk arbetsgivare

En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare ska som typ av betalare välja Utländsk arbetsgivare, om det utländska företaget inte har ett fast driftställe i Finland. Om ett utländskt samfund är allmänt skattskyldigt i Finland används inte Utländsk arbetsgivare som typ av betalare vid anmälan.

En utländsk arbetsgivare ska anmäla en tilläggsuppgift om inkomsttagaren i samband med följande specialgrupper:

 • Hyrd arbetstagare som bor utomlands
 • Arbetsgivaren betalar skatterna för arbetstagarens räkning (nettolöneavtal)
 • Inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet
 • Lön som betalas av en internationell specialorganisation
 • Lön som betalas av en diplomatisk beskickning i Finland

Anmälan av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren har beskrivits närmare i punkt 4.5 Anmälan av uppgifter till inkomstregistret då arbetsgivaren är utländsk och begränsat skattskyldig.

1.6 Valutakonvertering

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret i euro. Om betalningen är i annan valuta ska den konverteras till euro med hjälp av ECB:s gällande referenskurs på betalningsdagen (Finlands Bank > Valutakurser). Det inkomstbelopp som konverterats enligt referenskursen den dag då betalningen anmäls till inkomstregistret ska användas, om betalningen görs före förfallodagen i samband med till exempel en lönekörning.

1.7 Kundnummer

Betalarens kundnummer

Prestationsbetalaren ska i första hand anmäla uppgifterna till inkomstregistret med finskt FO-nummer eller finsk personbeteckning.

Om betalaren saknar finskt kundnummer anges uppgifterna med utländsk identifierare. Då ska även preciserande identifierings- och kontaktuppgifter anges, såsom namn och adress. Om betalaren har både en finländsk och utländsk identifierare, ska bägge anges.

Inkomsttagarens kundnummer

Uppgifterna om inkomsttagaren ska lämnas till inkomstregistret i första hand med den finska personbeteckningen i befolkningsdatasystemet. Prestationsbetalaren ska be att få inkomsttagarens personbeteckning. Om inkomsttagaren är bosatt utomlands ska också det utländska skatte- eller personnumret anges. Om inkomsttagaren har både en finländsk och en utländsk identifierare, ska bägge anges.

Om inkomsttagaren saknar finsk personbeteckning, anges uppgifterna med inkomsttagarens utländska personnummer. Dessutom ska man om inkomsttagaren åtminstone anmäla namn, födelsetid, kön och adress. Det är möjligt att uppge adressen både i Finland och i hemviststaten till inkomstregistret.

Vad gäller begränsat skattskyldiga inkomsttagare ska man alltid också anmäla hemviststat, hemviststatens skattenummer (TIN) och adressen i hemviststaten. Om hemviststaten inte beviljar skattenummer, ska i stället för skattenummer anmälas någon annan motsvarande beteckning. I tjänsten TIN on Europa går det att kontrollera om ett utländskt skattenummer har rätt form. Tjänsten ger närmare upplysningar om de beteckningar som används i olika länder. I tjänsten kan identiteten inte bekräftas och inte heller huruvida ett inmatat nummer existerar och huruvida den aktuella staten har uppgett numret.

Internationella avtal ålägger Skatteförvaltningen i Finland att förmedla uppgifter om inkomster från Finland till personer som är bosatta utomlands till andra länders skattemyndigheter. Betalaren ska bokföra lön till begränsat skattskyldiga, se avsnitt 5 Arbetsgivarens skyldigheter och förfarande i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av arbetstagare som kommer till Finland från utlandet.

Om inkomsttagaren har getts en konstgjord identifierare, ska den anmälas med typen Annan identifierare och dessutom landskod för det land som beviljat identifieraren. Om inkomsttagaren saknar finsk personbeteckning i befolkningsdatasystemet och Skatteförvaltningen har gett en artificiell beteckning till inkomsttagaren till exempel för att betalaren enligt lagen om beskattningsförfarande utöver en utländsk beteckning ska ange en artificiell beteckning som Skatteförvaltningen beviljat så att anmälan kan hänföras till rätt person. Varje gång uppgifter lämnas in med annan än en finländsk personbeteckning som införts i befolkningsdatasystemet, ska följande uppgifter anges: namn, födelsetid, kön och adress. Även den utländska identifieraren ska anges.

2  Anmälning av inkomst för utlandsarbete

2.1 Socialförsäkringsavgifter och försäkring

En inkomsttagare som arbetar utomlands kan under vissa förutsättningar omfattas av socialskyddet i Finland. Socialförsäkringsavgifterna på basis av inkomsttagarens inkomst ska då betalas till Finland. Prestationsbetalaren ska därför anmäla de obligatoriska uppgifterna även till inkomstregistret.

En från Finland utsänd arbetstagare som arbetar utomlands ska försäkras i Finland, om

 • finländsk lagstiftning tillämpas på arbetstagaren utifrån EU:s förordning om social trygghet och hen har ett A1-intyg från Finland eller
 • finländsk lagstiftning tillämpas på arbetstagaren utifrån ett avtal om social trygghet och hen har ett intyg över den lagstiftning som ska tillämpas.

Ytterligare information om socialförsäkringsavgifter i olika situationer finns på försäkringsanstalternas webbplatser:

 • arbetspensionsförsäkring: prestationsbetalarens arbetspensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen (etk.fi)
 • arbetslöshetsförsäkring: Sysselsättningsfonden (tyollisyysrahasto.fi)
 • arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring och grupplivförsäkring för arbetstagare: prestationsbetalarens olycksfallsförsäkringsbolag eller Olycksfallsförsäkringscentralen (tvk.fi)
 • arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift: Skatteförvaltningen (skatt.fi) och FPA (www.fpa.fi)

Om socialskyddsavtal saknas mellan Finland och arbetsstaten, avgörs frågan om huruvida inkomsttagaren omfattas av socialskyddet i Finland enligt nationell lagstiftning. Då är det möjligt att arbetstagaren är försäkrad i både Finland och arbetsstaten. I Finland fastställs försäkringsskyldigheten separat för arbetspensions-, arbetslöshets- och arbetsolycksfallsförsäkring samt för Fpa:s socialskydd.

När en person skickas på utlandskommendering ska försäkringslön enligt vilken arbetsgivarens och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter fastställs. Försäkringslön är den kalkylmässiga lön som skulle betalas om det arbete som motsvarar arbete som utförts utomlands utfördes i Finland. Olika aktörer har olika regler för när försäkringslön som utgör grunden för socialförsäkringsavgifter och när verklig utbetald lön används som bestämningsgrund. Läs mer i Pensionsskyddscentralens anvisning Försäkringslön som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Utgångspunkten är att personens alla inkomster som ligger till grund för pensions- och andra försäkringsavgifter ska räknas in i försäkringslönen. Inkomsterna beräknas enligt vad de vore om personen skulle arbeta i Finland. En persons bonus, till exempel, tas i beaktande enligt hur mycket bonus som betalats i genomsnitt och utgör en del av den fasta försäkringslönen. Således fastställs försäkringslönen från första början så hög att den omfattar bonus som samlas under utlandskommenderingen till ett av parterna uppskattat belopp. Huruvida bonus realiseras eller inte har ingen betydelse. För bonus som realiseras under kommenderingstiden betalas ingen separat arbetspensionsförsäkringsavgift eftersom bonusen har tagits i beaktande redan vid fastställandet av försäkringslönen.

I alla situationer är det inte nödvändigt att fastställa försäkringslönen, till exempel om utlandskommenderingen varar i under sex månader. I så fall betalas socialförsäkringsavgifterna på basis av den faktiska utbetalda lönen.

Sexmånadersregeln i beskattningen är inte samma sak som den granskningsperiod på sex månader som används i fastställandet av försäkringslön. Vid fastställandet av försäkringslönen granskas den faktiska arbetstiden utomlands. Om arbetstiden överstiger sex månader, ska försäkringslön fastställas.

2.2 Den inkomst som ligger till grund för försäkringsavgifterna och beskattningen avviker från varandra

I vissa situationer som hänför sig till arbete utomlands är den inkomst som ligger till grund för socialförsäkringsavgifterna olik den inkomst som ligger till grund för beskattningen. I dessa situationer ska man för vissa informationsanvändare av inkomstregistret ange försäkringslön och för andra betald lön.

I situationer där man fastställt försäkringslönen men där grunden för beskattningen är den betalda lönen använder Skatteförvaltningen och Fpa den betalda lönen som grund för skatter och avgifter.

I dessa situationer fastställs arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter enligt den betalda lönen när inkomsten beskattas progressivt (inkomst till både allmänt och begränsat skattskyldiga). Då anger man i samband med försäkringslönen Typ av försäkringsuppgift: Underställd sjukförsäkringsavgift, Utgör grund för försäkringsavgift: Nej. På basis av informationen får Skatteförvaltningen och en del förmånsbetalare information om att grunden för sjukförsäkringsavgiften och vissa förmåner inte är försäkringslön.

Pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna betalas dock enligt försäkringslönen. Avgifterna för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringarna fastställs på basis av försäkringslönen, men ersättningarna för inkomstbortfall enligt försäkringarna fastställs på basis av den betalda lönen.

Situationer där den inkomst som utgör grunden för socialförsäkringsavgifter kan avvika från den inkomst som utgör grunden för beskattningen utgörs av:

 • en allmänt skattskyldig som arbetar utomlands
  • försäkringslön fastställs, men sexmånadersregeln är inte tillämplig på löneinkomsten (punkt 2.3.1.2)
  • försäkringslön fastställs och lön betalas av ett utländskt koncernbolag, men sexmånadersregeln är inte tillämplig på löneinkomsten (punkt 2.3.2.2)
 • en begränsat skattskyldig arbetar utomlands
  • inkomsttagaren är försäkrad i Finland, men
   • inkomsten beskattas inte i Finland (punkt 2.6.1.1)
   • inkomsten beskattas i Finland, inkomsten beskattas enligt källskattelagen (punkt 2.6.1.2)
   • inkomsten beskattas i Finland, inkomsten beskattas enligt lagen om beskattningsförfarande (så kallad progressiv beskattning av begränsat skattskyldig) (punkt 2.6.1.3)
 • den allmänt eller begränsat skattskyldige är frivilligt försäkrad i Finland

I dessa situationer kan uppgifterna anmälas till inkomstregistret med en anmälan då prestationsbetalaren använder anmälningssätt 1 för att anmäla penninglönerna. Om prestationsbetalaren använder anmälningssätt 2, ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret med två anmälningar. Det finns exempel på de uppgifter som ska ges med de olika anmälningssätten i ovan nämnda punkter.

Anmälningssätt 1

När prestationsbetalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret enligt anmälningssätt 1 ska den anmäla inkomstslagen

 • Försäkringslön
 • Lön totalt

Dessutom ska betalaren i anslutning till inkomstslaget Försäkringslön anmäla uppgiften: Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej och Typ av försäkringsuppgift: Underställd sjukförsäkringsavgift, Utgör grund för försäkringsavgift: Nej. Med informationsgruppen Typ av försäkringsuppgift i anslutning till inkomstslaget Lön totalt ska anmälas de socialförsäkringsavgifter som inte betalas på basis av inkomstslaget Lön totalt utan vars betalningsgrund är försäkringslön, till exempel:

 • Typ av försäkringsuppgift: Underställd arbetspensionsförsäkringsavgift Grund för försäkringsavgift: Nej
 • Typ av försäkringsuppgift: Underställd försäkringsavgift för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring - Grund för försäkringsavgift: Nej
 • Typ av försäkringsuppgift: Underställd arbetslöshetsförsäkringsavgift, Grund för försäkringsavgift: Nej

Om det i informationsgruppen Typ av försäkringsuppgift inte anges att det från inkomstslaget Lön totalt inte betalas ifrågavarande avgifter, fastställs socialförsäkringsavgifterna två gånger på basis av både försäkringslönen och den totala lönen.

Anmälningssätt 2

Vad gäller inkomstslag som anmäls med anmälningssätt 2, finns det i regel ett förval om de socialförsäkringsavgifter som inkomstslaget omfattas av. Förvalt värde i anmälningssätt 2 Tidlön är att den är underställd alla socialförsäkringsavgifter. Försäkringsuppgiftens typ är en uppgift enligt inkomstslag, men den kan inte kopplas till inkomstslaget Tidlön.

För att undvika att socialförsäkringsavgifter betalas dubbelt utifrån såväl försäkringslönen som tidlönen, ska utbetalaren lämna in två anmälningar till inkomstregistret:

 • Försäkringslönen anmäls separat. När det gäller inkomstslaget Försäkringslön ska man ange uppgiften: Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej och Typ av försäkringsuppgift: Underställd sjukförsäkringsavgift, Utgör grund för försäkringsavgift: Nej.
 • Inkomstslaget Tidlön anmäls separat. Utöver inkomstslaget Tidlön ska man dessutom anmäla:
  • Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)
  • Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)
  • Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

Uppgifterna i Typ av undantagssituation för försäkring gäller hela anmälan om löneuppgifter och kan inte kopplas till ett enskilt inkomstslag. Om information om försäkringslönen och tidlönen samt typ av undantagssituation för försäkring gavs med samma anmälan, skulle socialförsäkrarna inte få information om grunderna för försäkringsavgifterna.

2.3 En allmänt skattskyldig som arbetar utomlands

Det är möjligt att den så kallade sexmånadersregeln kan bli tillämplig på lön för en arbetstagare som arbetar utomlands (77 § i inkomstskattelagen). Då är den betalda lönen skattefri i Finland, och endast socialförsäkringsavgifter betalas, om inkomsttagaren omfattas av socialskyddet i Finland. Ytterligare information om beskattning av utlandsarbete finns i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av utlandsarbete.

Om sexmånadersregeln är tillämplig på löneinkomsten och inkomsttagaren är försäkrad i Finland, ska arbetsgivaren verkställa så kallad miniinnehållning (arbetstagarens sjukförsäkringsavgift) på basis av försäkringslönen på eget initiativ, och ändring av skattekort behövs inte. Miniinnehållningens belopp fastställs årligen genom Skatteförvaltningens beslut. Dessutom debiterar arbetsgivaren arbetstagarens andel av arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna av lönen. Prestationsbetalaren anmäler Person som arbetar utomlands som tilläggsuppgift om inkomsttagaren till inkomstregistret. Denna uppgift används alltid då en i Finland försäkrad arbetstagare arbetar utomlands utskickad av en finländsk arbetsgivare.

Om ett finländskt företag skickar en arbetstagare till utlandet och ett utländskt koncernbolag betalar arbetstagarens lön och arbetstagaren är försäkrad i Finland, betalar det finländska företaget arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (inklusive arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift) och anmäler dem till inkomstregistret. Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift fastställs för arbetstagaren i samband med förrättandet av beskattningen. I sådana situationer anmäler det utsändande företaget egna uppgifter i uppgifterna om betalaren och uppgiften Utländskt koncernbolag som övrig uppgift om betalaren samt uppgiften Person som arbetar utomlands som tilläggsuppgift om inkomsttagaren.

Försäkringslönen ska anmälas månatligen till inkomstregistret senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter arbetsperioden. Det är inte av betydelse om man redan de facto hunnit betala lön till arbetstagaren för arbete utomlands under månaden i fråga. Också i sådana situationer ska försäkringslön anmälas.

När arbetsgivaren tillämpar sexmånadersregeln enligt inkomstskattelagen på löneinkomster ska den förutom inkomstslaget till inkomstregistret anmäla uppgiften Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja och arbetsstatens landskod. Uppgiften Sexmånadersregeln är tillämplig kan kopplas till ett enskilt inkomstslag.

I de situationer där försäkringslön fastställts för arbetstagaren, men sexmånadersregeln inte är tillämplig, ska arbetsgivaren lämna in uppgiften Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej. Information om dessa situationer finns i avsnitt 2.3.1.2 (en finländsk arbetsgivaren betalar ut lön) och 2.3.2.2 (ett utländskt koncernbolag betalar ut lön).

Om försäkringslön inte fastställts för tiden för utlandsarbete och sexmånadersregeln inte är tillämplig på löneinkomsten, är det inte nödvändigt att lämna in uppgiften Sexmånadersregeln är tillämplig. En anmälan om löneuppgifter lämnas in till inkomstregistret på samma sätt som om arbetet hade utförts i Finland. En sådan situation föreligger till exempel då arbetstagaren är på en kort utlandskommendering eller gör en kort arbetsresa utomlands och lönen under denna tid fortfarande betalas från Finland.

Om en arbetsgivare avstår från att verkställa förskottsinnehållning på grund av att sexmånadersregeln ska tillämpas på inkomsten, ska arbetsgivaren till inkomstregistret anmäla de kompletterande uppgifter som Skatteförvaltningen behöver, se avsnitt 2.4 Tilläggsuppgifter om utlandsarbete.

När en arbetsgivare sänder en arbetstagare för att arbeta i ett annat nordiskt land, ska arbetsgivaren till inkomstregistret lämna in de kompletterande uppgifter om nordiskt arbete som Skatteförvaltningen behöver, se avsnitt 2.5 Tilläggsuppgifter om arbete i Norden.

Nedan beskrivs olika situationer beroende på om inkomsten är skattepliktig i Finland och om försäkringsavgifter betalas i Finland. En finländsk arbetsgivares skyldigheter i situationer där lönebetalningen övertas av ett utländskt koncernbolag beskrivs i avsnitt 2.3.2 (allmänt skattskyldig inkomsttagare) och 2.6.4 (begränsat skattskyldig inkomsttagare).

2.3.1 Försäkringslönen fastställs

2.3.1.1 Sexmånadersregeln är tillämplig under hela löneperioden

Exempel 1: En finländsk arbetsgivare har sänt en arbetstagare till Tyskland för att arbeta i två år. Arbetstagaren har A1-intyg som beviljats av PSC, och hens försäkringslön är 4 000 euro i månaden. Sexmånadersregeln är tillämplig på inkomsten under hela löneperioden.

Arbetsgivarens och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter betalas på basis av försäkringslönen. Arbetstagarens socialförsäkringsavgift (s.k. miniinnehållning) anmäls som förskottsinnehållning, även om förskottsinnehållning i övrigt inte behöver verkställas på lönen.

Exempel 1.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
Inkomstslag som ska anmälas euro
352 Försäkringslön* 4000.00
Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja**  
Arbetsstatens landskod: DE  
402 Förskottsinnehållning (s.k. miniinnehållning) 74.40
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 286.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 60.00

* Försäkringslönen ska anmälas månatligen senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter arbetsperioden.

** Uppgiften om sexmånadersregeln kan kopplas till ett enskilt inkomstslag.

Utöver ovan nämnda specificerings- och inkomstuppgifter ska prestationsbetalaren som uppgifter relaterade till utlandsarbete preciserande uppgifter om utlandsarbete som Skatteförvaltningen behöver, se avsnitt 2.4 Ytterligare information om utlandsarbete (sexmånadersregeln).

2.3.1.2 Sexmånadersregeln är inte tillämplig

När sexmånadersregeln inte är tillämplig på lön från utlandet men försäkringslön fastställs för inkomsttagaren kan arbetsgivaren lämna uppgifterna i en anmälan om löneuppgifter när anmälningssätt 1 används för anmälan av penninglöner. Om arbetsgivaren använder anmälningssätt 2 ska två anmälningar lämnas till inkomstregistret. Se exempel 2.

Om sexmånadersregeln inte är tillämplig och man till inkomsttagaren utöver penninglön betalar annan inkomst eller ger inkomsttagaren andra förmåner, ska uppgifterna anmälas enligt anmälningssätt 2, se exempel 3.

Sexmånadersregeln är inte tillämplig till exempel om en person distansarbetar utomlands, Finlandsdagarna överskrids eller utlandsvistelsen inte beror på arbete. Ytterligare information om förutsättningarna för tillämpningen av sexmånadersregeln finns i Skatteförvaltningens anvisning Sexmånadersregeln för lön för utlandsarbete.

Ytterligare information om förfarandet finns i avsnitt 2.2 Den inkomst som ligger till grund för försäkringsavgifterna och beskattningen avviker från varandra.

När försäkringslön har fastställts för en arbetstagare men sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsten ska betalaren utöver inkomstslag ange: Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej.

2.3.1.2.1 Inkomsten beskattas i sin helhet i Finland

Exempel 2: En finländsk arbetsgivare har sänt en arbetstagare till Sverige för att arbeta i ett år. Pensionsskyddscentralen har beviljat ett A1-intyg till hen från Finland. Arbetstagarens försäkringslön har fastställts till 5 300 euro i månaden. En lön på 5 000 euro per månad betalas ut till arbetstagaren. Under arbetet vistas arbetstagaren så mycket i Finland att sexmånadersregeln inte kan tillämpas på hens lön. Arbetstagarens förskottsinnehållningsprocent på skattekortet är 33 %.

Arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier samt arbetsgivarens försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring betalas på basis av den fastställda försäkringslönen (5 300 euro). Däremot beskattas arbetstagaren enligt den utbetalda lönen (5 000 euro), och även arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas enligt den faktiska lönen. Förskottsinnehållningen (5 000 euro x 33 % = 1 650 euro) verkställs utifrån den utbetalda lönen. Arbetstagarens socialförsäkringsavgift ingår i förskottsinnehållningen.

Anmälningssätt 1

Om uppgifterna lämnas in med anmälningssätt 1, kan de anmälas med en anmälan om löneuppgifter enligt följande:

Exempel 2, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift) 
Inkomstslag som ska anmälas  euro  
352 Försäkringslön 5300.00 Uppgift som används av socialförsäkrarna och en del av förmånsbetalarna

Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd sjukförsäkringsavgift
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

Skatteförvaltningen informeras då om att inkomsten inte är skattefri och att sjukförsäkringsavgifter inte påförs på basis av försäkringslönen

101 Lön totalt 5000.00 Uppgift som används av Skatteförvaltningen och en del av förmånsbetalarna

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd arbetspensionsförsäkringsavgifter
Som grund för försäkringsavgift: Nej

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremier
Som grund för försäkringsavgift: Nej

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd arbetslöshetsförsäkringsavgift
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

Typ av försäkringsuppgift: Underställd försäkringsavgiften: Nej

På basis av denna uppgift betalas inte utifrån inkomst som anmälts under inkomstslaget Lön totalt sådan försäkringsavgift i fråga om vilken betalaren anmält att inkomsten inte ligger till grund för försäkringsavgiften.

402 Förskottsinnehållning 1650.00  
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 378.95  

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

79.52

 

På basis av de angivna uppgifterna betalas arbetspensions-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifterna utifrån försäkringslönen (5 300 euro), men arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas enligt den faktiska lönen (5 000 euro). Dessutom beskattas inkomsttagaren enligt den betalda inkomsten.

Anmälningssätt 2

Vid användning av anmälningssätt 2 ska uppgifterna anges med två anmälningar av löneuppgifter. Med en anmälan anmäls den försäkringslön som används till grund för vissa socialförsäkringsavgifter och med den andra den faktiska utbetalda lönen för Skatteförvaltningen och fastställandet av sjukförsäkringsavgiften.

Anmälan av försäkringslön:

Exempel 2, tabell 2/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
Inkomstslag som ska anmälas: euro
352 Försäkringslön 5300.00

Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej

Typ av försäkringsuppgift:

Underställd sjukförsäkringsavgift

Som grund för försäkringsavgift:Nej

 
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 378.95

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

79.52

Anmälan av utbetald lön:

 
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Anmälningssätt 2  euro
201 Tidlön 5000.00
402 Förskottsinnehållning 1650.00

Förutom penninglön anges naturaförmåner

Om sexmånadersregeln inte är tillämplig och man till inkomsttagaren utöver penninglön betalar annan inkomst eller ger inkomsttagaren andra förmåner, som naturaförmåner, ska uppgifterna anmälas enligt anmälningssätt 2 och två anmälningar om löneuppgifter lämnas in.

Exempel 3: En finländsk arbetsgivare har sänt en arbetstagare till Tyskland för att arbeta i ett år. Pensionsskyddscentralen har beviljat ett A1-intyg till arbetstagaren från Finland. Arbetstagarens försäkringslön har fastställts till 5 500 euro i månaden. En lön på 4 500 euro per månad betalas till arbetstagaren. Därtill har arbetstagaren en månatlig bostadsförmån värd 700 euro och en telefonförmån värd 20 euro. Den här månaden får arbetstagaren dessutom 1 000 euro i aktiepremie. Aktiepremien omfattas inte av socialförsäkringsavgifter.

Under arbetet vistas inkomsttagaren så mycket i Finland att sexmånadersregeln inte kan tillämpas på lönen. Arbetstagarens förskottsinnehållningsprocent enligt skattekortet är 30%.

Arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier samt arbetsgivarens försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring betalas på basis av den fastställda försäkringslönen (5 500 euro). Arbetstagaren beskattas däremot enligt hela den betalda lönen (6 220 euro). Likaså betalas arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift enligt den faktiska lönen som är underställd sjukförsäkringsavgiften (5 220 euro (4 500 + 700 + 20)). Aktiepremien räknas inte med eftersom den inte är underställd sjukförsäkringsavgiften. Förskottsinnehållningen (6 220 euro x 30 % = 1 866 euro) verkställs således utifrån den utbetalda lönen. Arbetstagarens socialförsäkringsavgift ingår i förskottsinnehållningen.

Anmälan av försäkringslön:

Exempel 3, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)

Inkomstslag som ska anmälas:  euro
352 Försäkringslön 5500.00
Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej  

Typ av försäkringsuppgift:

Underställd sjukförsäkringsavgift

Som grund för försäkringsavgift: Nej
 

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

393.25

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

82.50

Anmälan av penninglön och förmåner:

Exempel 3 tabell 2/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)

 

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

 
Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)  

Anmälningssätt 2

 euro

201 Tidlön

4500.00

301 Bostadsförmån

700.00

330 Telefonförmån

20.00

320 Aktiepremie

1000.00

402 Förskottsinnehållning

1866.00

2.3.1.2.2 Arbetsstaten beskattar inkomst

Om ett fast driftställe även har arbetsgivarskyldigheter i arbetsstaten (till exempel ett fast driftställe), ska den i allmänhet uppbära skatt på inkomsttagarens lön även till arbetsstaten. Om sexmånadersregeln inte är tillämplig, kan betalaren inte låta bli att verkställa förskottsinnehållning i Finland. Inkomsttagaren kan dock ansöka om ändring av skattekort, varvid skatt som ska betalas till utlandet kan beaktas i innehållningsprocenten.

Prestationsbetalaren kan anmäla skatt som den tagit ut på inkomsttagarens lön och redovisat till arbetsstaten under inkomstslaget Skatt som betalats till utlandet, som anmäls separat. Denna uppgift är kompletterande information som ges på frivillig basis. I övrigt anmäls uppgifterna på samma sätt som i exemplen i föregående avsnitt.

Även om prestationsbetalaren anmäler skatt som betalats till utlandet till inkomstregistret, ska inkomsttagaren i sin beskattning yrka på att eventuell dubbelbeskattning undanröjs och lämna uppgifter om skatt som betalats till utlandet i skattedeklarationen.

2.3.1.3 Sexmånadersregeln blir tillämplig mitt under löneperioden

Om försäkringslön börjar tillämpas mitt under en månad, divideras försäkringslönen med 30,33 när löneutbetalningsperioden är en månad. Resultatet multipliceras sedan med antalet dagar då försäkringslön tillämpats. Om månadslönen enligt kollektivavtalet ska divideras med antalet arbetsdagar används antalet arbetsdagar i månaden som divisor. Resultatet multipliceras sedan med antalet arbetsdagar då försäkringslön tillämpats.

Exempel 4: Försäkringslönen är 5 000 euro per månad. Utlandsarbetet börjar mitt under månaden så att försäkringslönen gäller för 13 dagar. För de övriga dagarna i månaden används vanlig lön.

(5 000 euro / 30,33) x 13 = 2 143,09 euro försäkringslön för en knapp månad (13 dagar).

I följande exempel beskrivs anmälan i en situation där en arbetstagares utlandsarbete börjar mitt under löneutbetalningsperioden och försäkringslön fastställs.

Exempel 5: Betalarens löneutbetalningsperiod är en månad. En arbetstagare påbörjar ett ettårigt arbete i Frankrike den 15 april. På hens lön tillämpas sexmånadersregeln från första början. Pensionsskyddscentralen har beviljat ett A1-intyg till arbetstagaren från Finland. Arbetstagarens månadslön är 3 400 euro, och den fastställda försäkringslönen är 3 800 euro i månaden. Arbetstagarens lön betalas från Finland under utlandskommenderingen. Arbetstagarens förskottsinnehållningsprocent är 20.

Arbetsgivaren betalar för början av månaden socialförsäkringsavgifterna enligt den faktiska lönen och för slutet av månaden enligt försäkringslönen. En månad har 30,33 skattedagar. Det betalda lönebeloppet är (3 400 euro / 30,33) x 14 d = 1 569,40 euro. Försäkringslönen är (3 800 euro / 30,33) x 16 d = 2 004,62 euro. Arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållning (313,88 euro) på den del av lönen (1 569,40 euro) som beskattas i Finland och miniinnehållning på försäkringslönen (30,87 euro).

I en sådan situation ska prestationsbetalaren lämna två anmälningar till inkomstregistret: lönen för början av månaden ska anmälas med en anmälan om löneuppgifter och lönen för slutet av månaden med en annan.

Anmälan om lön för början av månaden (arbetstagaren arbetar i Finland):

Exempel 5, tabell 1/2.
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Löneutbetalningsdag: 15.04.20xx
Löneutbetalningsperiodens startdatum: 01.04.20xx
Löneutbetalningsperiodens slutdatum: 30.04.20xx
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro
101 Lön totalt 1569.40 201 Tidlön 1569.40

402 Förskottsinnehållning

313.88

402 Förskottsinnehållning

313.88
413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift 112.21 413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift 112.21
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 23.54 414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 23.54

Anmälning av lönen under slutet av månaden (arbetstagaren arbetar utomlands, sexmånadersregeln är tillämplig, överenskommelse om försäkringslönen):

Exempel 5, tabell 2/2.
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Löneutbetalningsdag: 15.04.20xx (alternativt kan månadens sista dag antecknas som utbetalningsdag)
Löneutbetalningsperiodens startdatum: 01.04.20xx
Löneutbetalningsperiodens slutdatum: 30.04.20xx
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
Inkomstslag som ska anmäls: euro

352 Försäkringslön

2004.62

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: FR

 
402 Förskottsinnehållning 30.87
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 143.33
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 30.07
2.3.1.4 Försäkringsuppgiften ändras mitt under löneperioden, sexmånadersregeln är tillämplig på en del av lönen under löneperioden

Försäkringsuppgiften gäller för hela anmälan. Om uppgiften ändras mitt under löneperioden, ska prestationsbetalaren lämna in två separata anmälningar om löneuppgifter till inkomstregistret.

Exempel 6: Betalarens löneutbetalningsperiod är en månad. En arbetstagare börjar arbeta utomlands den 15. april. Sexmånadersregeln är tillämplig på arbetet i utlandet. Arbetstagaren försäkras inte i Finland under utlandsarbetet. Arbetstagarens månadslön är 3 400 euro, och lönen betalas från Finland under utlandskommenderingen. Förskottsinnehållningsprocenten är 20.

Arbetsgivaren betalar för början av månaden socialförsäkringsavgifterna enligt den faktiska lönen. En månad har 30,33 skattedagar. Det betalda lönebeloppet är (3 400 euro / 30,33) x 14 d = 1 569,40 euro. Förskottsinnehållningen är 313,88 euro. För slutet av månaden betalas socialförsäkringsavgifterna inte längre till Finland. Inte heller miniinnehållning verkställs, eftersom arbetstagaren inte är försäkrad i Finland. Prestationsbetalaren ska lämna två skilda anmälningar om löneuppgifter till inkomstregistret.

Anmälan om lön för början av månaden (arbetstagaren arbetar i Finland och är försäkrad i Finland):

Exempel 6, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

1569.40

201 Tidlön

1569.40

402 Förskottsinnehållning

313.88

402 Förskottsinnehållning

 313.88

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

112.21

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

 112.21

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

23.54

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 

 23.54

Anmälning av lönen under slutet av månaden (arbetstagaren arbetar utomlands, sexmånadersregeln är tillämplig, är inte försäkrad i Finland):

Lönebeloppet (3 400 euro / 30,33) x 16 dagar = 1 793,60 euro.

Exempel 6, tabell 2/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro
101 Lön totalt 1793.60 201 Tidlön 1793.60

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: ZZ

 

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: ZZ

 

2.3.2 Försäkringslön fastställs, lönen betalas ut av ett utländskt koncernbolag

Om en arbetstagare som sänts utomlands är försäkrad i Finland, ska arbetstagarens och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter och övriga socialförsäkringsavgifter kumuleras till Finland, även om lönen betalas ut av ett utländskt koncernbolag eller ett annat företag, som är underkastat det utsändande finländska bolagets bestämmanderätt. I dessa situationer betalar det utsändande finländska företaget arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och övriga socialförsäkringsavgifter (inklusive arbetstagarens andelar av pensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien). Det finländska företaget är också skyldigt att anmäla uppgifter om försäkringslönen eller den faktiska utbetalda lönen till inkomstregistret, om sexmånadersregeln inte är tillämplig på löneinkomsten.

I de anmälningar som ska lämnas in till inkomstregistret anmäler den finländske arbetsgivaren egna uppgifter i uppgifterna om betalaren, trots att den faktiska löneutbetalaren är ett utländskt företag. När ett utländskt koncernbolag betalar ut lön till en arbetstagare som sänts utomlands och som är försäkrad i Finland, ska det finländska utsändande företaget som övrig uppgift om betalaren lämna uppgiften Utländskt koncernbolag och Person som arbetar utomlands, som tilläggsuppgift om inkomsttagaren.

Uppgiften Utländskt koncernbolag anges också om lönen betalas delvis från Finland och delvis från utlandet. I sådana situationer anmäler den finländska arbetsgivaren det sammanlagda beloppet av löner som betalats från Finland och från utlandet samt beloppet av den verkställda förskottsinnehållningen, om sexmånadersregeln inte är tillämplig på löneinkomsten. Se exemplen i avsnitt 2.3.2.1.2 och 2.3.2.2.2.

Försäkringslönen ska anmälas månatligen till inkomstregistret senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter arbetsperioden.

2.3.2.1 Sexmånadersregeln är tillämplig

När sexmånadersregeln är tillämplig på löneinkomsten och försäkringslön har fastställts, betalas arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och övriga socialförsäkringsavgifter utifrån försäkringslönen.

2.3.2.1.1 Hela lönen betalas från utlandet

När ett utländskt företag betalar hela lönen till arbetstagaren ackumuleras förskottsinnehållning (s.k. miniinnehållning) på arbetstagarens sjukförsäkringspremie inte, eftersom lönen betalas av ett utländskt företag. På basis av de uppgifter som lämnats till inkomstregistret påför Skatteförvaltningen ett belopp som motsvarar arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i den slutliga beskattningen av inkomsttagaren.

Exempel 7: Ett finländskt företag sänder en arbetstagare för att tjänstgöra för dess dotterbolag i Italien för två år. PSC har beviljat ett A1-intyg till arbetstagaren och en försäkringslön på 5 000 euro har fastställts för hen. Löneutbetalningen övergår till det italienska dotterbolaget.

Eftersom arbetstagaren är försäkrad i Finland, är det finländska företaget skyldigt att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och övriga socialförsäkringsavgifter till Finland och anmäla försäkringslönen till inkomstregistret. Det italienska dotterbolaget tar ut arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien som beräknats utifrån försäkringslönen och redovisar avgifterna till det finländska företaget.

Det finländska företaget anmäler försäkringslönen och arbetstagarens andel av arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna till inkomstregistret. På basis av de uppgifter som lämnats till inkomstregistret påför Skatteförvaltningen arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i den slutliga beskattningen av arbetstagaren.

Exempel  7.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
Inkomstslag som ska anmälas: euro

352 Försäkringslön

5000.00

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: IT

 

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

357.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

75.00

2.3.2.1.2 En del av lönen betalas från utlandet och en del från Finland

Om en del av lönen betalas från Finland och en del från utlandet, och sexmånadersregeln är tillämplig på arbetstagarens lön, ska socialförsäkringsavgifterna även i detta fall betalas utifrån försäkringslönen. På anmälan om löneuppgifter anmäler det utsändande finländska företaget beloppet av den fastställda försäkringslönen, debiterade arbetstagaravgifter och beloppet av den miniinnehållning som verkställts som förskottsinnehållning.

Exempel 8: Ett finländskt företag sänder en arbetstagare för att tjänstgöra för dess dotterbolag i Tyskland för två år. PSC har beviljat ett A1-intyg till arbetstagaren och en försäkringslön på 6 800 euro har fastställts för hen. Löneutbetalningen övergår till det tyska dotterbolaget. Beloppet på den faktiska utbetalda lönen i Tyskland är 5 000 euro. I Finland betalas därtill 2 000 euro till arbetstagaren.

Sexmånadersregeln är tillämplig på lönen. Arbetsgivarens och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter betalas på basis av försäkringslönen. Arbetstagarens socialförsäkringsavgift (s.k. miniinnehållning) anmäls som förskottsinnehållning, även om förskottsinnehållning i övrigt inte behöver verkställas på lönen.

Exempel  8.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
Inkomstslag som ska anmälas euro

352 Försäkringslön

6800.00

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: DE

 

402 Förskottsinnehållning

104.72

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

486.20

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

102.00

2.3.2.1.3 Utlandsarbetet avbryts av en överraskande orsak

När sexmånadersregeln är tillämplig på en inkomsttagares lön men en del av lönen betalas från utlandet ska ett finländskt utsändande företag anmäla uppgifterna till inkomstregistret enligt avsnitt 2.3.2.1.2 ovan. I en situation, där utlandsarbetet avbryts för tidigt av tvingande orsaker och både det finländska utsändande företaget och det utländska företaget fortsätter att betala lön till slutet av den ursprungliga kommenderingen, ska det finländska utsändande företaget anmäla uppgifterna till inkomstregistret. I dessa situationer ska det finländska företaget anmäla hela den faktiska lönen, dvs. också den andel av lönen som betalas av det utländska företaget, till inkomstregistret.

2.3.2.2 Sexmånadersregeln är inte tillämplig

Om en arbetstagare som sänts utomlands är försäkrad i Finland, men sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsten, betalas arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter utifrån den faktiska utbetalda lönen. Arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier samt arbetsgivarens försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring betalas på basis av den fastställda försäkringslönen.

Den utbetalda lönen ligger till grund för arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i den utsträckning som den hade varit förskottsinnehållningspliktig om arbetet utförts i Finland. Betalningsskyldigheten är med andra ord inte kopplad till försäkringslönen. Den utsändande finländska arbetsgivaren ska begära nödvändiga uppgifter om den utbetalda lönen av den utländska utbetalaren av lön. I Skatteförvaltningens beslut om naturaförmåner fastställs också värdet på utländska naturaförmåner.

Eftersom sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsten, beskattas inkomsten i Finland. Om rätt att beskatta lönen uppkommer för arbetsstaten, ska arbetstagaren framföra ett krav om undanröjande av dubbelbeskattningen i den skattedeklaration som ska lämnas in i Finland.

Om ett finländskt och utländskt företag hör till samma koncern, är den finländska arbetsgivaren skyldig att anmäla den lön som den utländska arbetsgivaren betalat ut till inkomstregistret. I samband med detta är det också möjligt att anmäla den skatt som en utländsk arbetsgivare eventuellt tagit ut utomlands med inkomstslaget Skatt som betalats till utlandet. Uppgifterna ska anges senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalning.

Om sexmånadersregeln inte är tillämplig på arbetstagarens lön, ska arbetsgivaren anmäla både den faktiska lönen och försäkringslönen till inkomstregistret. Uppgifterna kan lämnas till inkomstregistret i en anmälan om löneuppgifter när anmälningssätt 1 används. När anmälningssätt 2 används ska två anmälningar lämnas. Information om förfarandet finns i avsnitt 2.2 Den inkomst som ligger till grund för försäkringsavgifterna och beskattningen avviker från varandra.

2.3.2.2.1 Hela lönen betalas från utlandet

Exempel 9: Ett finländskt företag sänder en arbetstagare för att tjänstgöra för dess dotterbolag i Danmark för två år. PSC har beviljat ett A1-intyg till arbetstagaren och en försäkringslön på 5 300 euro har fastställts för hen. Löneutbetalningen övergår till det danska dotterbolaget. Den betalda lönen är 5 000 euro.

Arbetstagaren vistas hos sin familj i Finland på sin fritid. Vistelsen i Finland kumuleras i sådan grad att sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsten.

Eftersom arbetstagaren är försäkrad i Finland, är det finländska företaget skyldigt att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och övriga socialförsäkringsavgifter till Finland och anmäla uppgifterna till inkomstregistret. Det danska dotterbolaget tar ut arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgifterna och arbetslöshetsförsäkringspremierna från den betalda lönen. Andelen har beräknats utifrån försäkringslönen.

Eftersom sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsten, är inkomsten skattepliktig också i Finland. Dubbelbeskattningen undanröjs i Finland enligt föreskrifterna i skatteavtalet. Dessutom påför Skatteförvaltningen ett belopp som motsvarar arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i den slutliga beskattningen av arbetstagaren på basis av den faktiskt betalda lönen.

Anmälningssätt 1

Om uppgifterna lämnas in med anmälningssätt 1, kan de anmälas med en anmälan om löneuppgifter enligt följande:

Exempel 9, tabell 1/3.
UPPGIFTER OM BETALARE
Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift) 
Inkomstslag som ska anmälas  euro  
352 Försäkringslön 5300.00 Uppgift som används av socialförsäkrarna och en del av förmånsbetalarna

Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd sjukförsäkringsavgift
Som grund för försäkringsavgift: Nej

  Utifrån uppgiften får Skatteförvaltningen information om att inkomsten inte är skattefri och att sjukförsäkringsavgifter inte påförs utifrån försäkringslönen
101 Lön totalt 5000.00 Uppgift som används av Skatteförvaltningen och en del av förmånsbetalarna

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd arbetspensionsförsäkringsavgifter
Som grund för försäkringsavgift: Nej

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremier
Som grund för försäkringsavgift: Nej

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd arbetslöshetsförsäkringsavgift
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

Typ av försäkringsuppgift: Underställd försäkringsavgiften: Nej

På basis av denna uppgift betalas inte utifrån inkomst som anmälts under inkomstslaget Lön totalt sådan försäkringsavgift i fråga om vilken betalaren anmält att inkomsten inte ligger till grund för försäkringsavgiften.

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

378.95

 
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

79.50

 

Anmälningssätt 2

Vid användning av anmälningssätt 2, ska uppgifterna ges med två anmälningar av löneuppgifter. Med en anmälan anmäls den försäkringslön som används till grund för socialförsäkringsavgifterna och med den andra den faktiska utbetalda lönen för Skatteförvaltningen och påförandet av sjukförsäkringsavgiften.

Anmälan av försäkringslön:

Exempel  9, tabell 2/3.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare:  Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
Inkomstslag som ska anmälas euro

352 Försäkringslön

5300.00

Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej

Typ av försäkringsuppgift: Underställd sjukförsäkringsavgift
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

378.95

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

79.50

Anmälan av utbetald lön:

Exempel 9, tabell 3/3.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Anmälningssätt 2 euro

201 Tidlön

5000.00

2.3.2.2.2 En del av lönen betalas från utlandet och en del från Finland

Om en del av lönen betalas från Finland och en del från utlandet, och sexmånadersregeln inte är tillämplig på arbetstagarens lön, ska arbetsgivaren anmäla både den faktiska betalda lönen och försäkringslönen till inkomstregistret.  

Exempel 10: Ett finländskt företag sänder en arbetstagare för att tjänstgöra för dess dotterbolag i Tyskland för två år. PSC har beviljat ett A1-intyg till arbetstagaren och en försäkringslön på 6 800 euro har fastställts för hen. Löneutbetalningen övergår till det tyska dotterbolaget. Beloppet på den faktiska utbetalda lönen från Tyskland är 5 000 euro. Från Finland betalas därtill 2 000 euro till arbetstagaren.

Arbetstagaren vistas hos sin familj i Finland på sin fritid. Vistelsen i Finland kumuleras i sådan grad att sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsten.

Arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier samt arbetsgivarens försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring betalas på basis av den fastställda försäkringslönen. Däremot beskattas arbetstagaren enligt den faktiska lönen, och även arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas enligt den.

Förskottsinnehållning (i exemplet 30 %) verkställs på den lön som betalats i Finland (2 000 euro). Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ingår i förskottsinnehållningen. Också lönen som betalats från Tyskland, 5 000 euro, ska anmälas till inkomstregistret.

Det finländska företaget anger följande på anmälan om löneuppgifter:

Anmälningssätt 1

Om uppgifterna lämnas in med anmälningssätt 1, kan de anmälas med en anmälan om löneuppgifter enligt följande:

Exempel 10, tabell 1/3
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare:Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
Inkomstslag som ska anmälas:  euro  

352 Försäkringslön

6800.00

Uppgift som används av socialförsäkrarna och en del av förmånsbetalarna

Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd sjukförsäkringsavgift
Grund för försäkringsavgift: Nej

 

På basis av uppgiften informeras Skatteförvaltningen om att inkomsten inte är skattefri och att sjukförsäkringsavgiften inte påförs på basis av försäkringslönen

101 Lön totalt

7000.00

Uppgift som används av Skatteförvaltningen och en del av förmånsbetalarna

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd arbetspensionsförsäkringsavgift
Grund för försäkringsavgift: Nej

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
Grund för försäkringsavgift: Nej

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd arbetslöshetsförsäkringsavgift
Grund för försäkringsavgift: Nej

 

Typ av försäkringsuppgift: Underställd försäkringsavgiften: Nej

På basis av denna uppgift betalas inte utifrån inkomst som anmälts under inkomstslaget Lön totalt sådan försäkringsavgift i fråga om vilken betalaren anmält att inkomsten inte ligger till grund för försäkringsavgiften.

402 Förskottsinnehållning (30 % x 2 000 euro)

600.00

 

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

486.20

 

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 

102.00

 

Anmälningssätt 2

Vid användning av anmälningssätt 2, ska uppgifterna anges med två anmälningar av löneuppgifter. Med en anmälan anmäls den försäkringslön som används till grund för socialförsäkringsavgifterna och med den andra den faktiska utbetalda lönen för Skatteförvaltningen och påförandet av sjukförsäkringsavgiften.

Anmälan av försäkringslön:

Exempel 10, tabell 2/3.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift) 
Inkomstslag som ska anmälas:  euro

352 Försäkringslön

6800.00

Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd sjukförsäkringsavgift
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

486.20

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

102.00

Anmälan av utbetald lön:

Exempel 10, tabell 3/3.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

 
Anmälningssätt 2  euro

201 Tidlön

7000.00

402 Förskottsinnehållning (30 % x 2 000 euro)

600.00

2.3.2.2.3 Försäkringslön fastställs inte, regelbundet arbete i två EU-stater

Om en person regelbundet arbetar i två EU-stater och har beviljats A1-intyg över tillhörande till den finländska sociala tryggheten, fastställs försäkringslön i allmänhet inte. Då fastställs socialförsäkringsavgifterna på basis av den faktiska lönen.

Exempel 11: En person arbetar regelbundet två veckor i månaden för ett finländskt företag i Finland och två veckor för ett tyskt dotterbolag i Tyskland. Personens arbetsrättsliga arbetsgivare är det finländska företaget, men det tyska dotterbolaget betalar lönen för arbetet i Tyskland. Personen har beviljats A1-intyg för arbete i två länder i Finland. Försäkringslön har inte fastställts, eftersom personen endast arbetar i korta perioder utomlands. Lönen från Finland är 3 000 euro och lönen från Tyskland 4 000 euro.

Den finländska arbetsgivaren debiterar arbetstagarens andel av arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna av den lön på 3 000 euro som den betalat. Det tyska dotterbolaget debiterar i sin tur arbetstagarens andel av arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna av den lön på 4 000 euro som det betalat och redovisar beloppet till den finländska arbetsgivaren. Den finländska arbetsgivaren betalar arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna på basis av hela lönen på 7 000 euro.

Sexmånadersregeln är inte tillämplig på inkomsten, dvs. inkomsten är skattepliktig i Finland. Den finländska arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållning endast på den andel av lönen som den betalat. Arbetstagaren ska själv söka ändring av förskottsskatten så att den omfattar den lön som det tyska bolaget betalar.

Det finländska företaget anmäler hela den lön som den betalat till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel 11.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Anmälningssätt 2  euro

201 Tidlön

7000.00

402 Förskottsinnehållning (25 % av 3 000 euro)

750.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (av 7 000 euro)

500.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (av 7 000 euro)

105.00

2.3.3 Inkomsttagaren är inte försäkrad i Finland

2.3.3.1 Sexmånadersregeln är tillämplig

Om en allmänt skattskyldig arbetstagare som arbetar utomlands inte är försäkrad i Finland och sexmånadersregeln är tillämplig på hens löneinkomst, ska den finländske arbetsgivaren anmäla inkomsten till inkomstregistret.

Exempel 12: En finsk medborgare har tjänstgjort i Belgien i två år för en lokal arbetsgivare. Hen är allmänt skattskyldig i Finland. Hen övergår till att arbeta vid ett finländskt företags verksamhetsställe i Belgien. Lönebeloppet uppgår till 3 000 euro. Sexmånadersregeln är tillämplig på löneinkomsten. Arbetstagaren omfattas inte av Finlands socialskydd.

Exempel 12.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

3000.00

201 Tidlön

3000.00

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: BE

 

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: BE

 
2.3.3.2 Sexmånadersregeln är inte tillämplig

Om sexmånadersregeln inte är tillämplig på lönen för en allmänt skattskyldig arbetstagare som arbetar utomlands, är lönen skattepliktig inkomst i Finland. Den finländske arbetsgivaren ska verkställa förskottsinnehållning på inkomsten till Finland enligt föreskrifterna på skattekortet och anmäla uppgifterna om den utbetalda lönen till inkomstregistret.

Dessutom ska betalaren med uppgifterna Typ av undantagssituation för försäkring anmäla att socialförsäkringsavgifter inte betalas till Finland, till exempel: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring). Som kompletterande uppgift kan till exempel anmälas: Avtal om socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland.

2.3.4 Löneinkomst som är underställd lagen om sjömanspensioner och utlandsarbete

Begreppet försäkringslön förekommer inte i lagen om sjömanspensioner. Om en löntagare omfattas av lagen om sjömanspensioner, anmäler betalaren inkomsten enligt den faktiska lönen. Socialförsäkringsavgifterna fastställs på basis av den betalda lönen.

Sexmånadersregeln enligt inkomstskattelagen är inte tillämplig på inkomst av arbete som utförts på finskt fartyg. Jämförbart med ett finskt fartyg är också ett utländskt fartyg som hyrs av ett finskt fartyg, om endast en liten besättning eller ingen besättning alls följer med fartyget.

Däremot kan inkomst av arbete som utförts på utländska fartyg vara skattefri med stöd av sexmånadersregeln.

Läs mer anmälan av sjöarbetsinkomst i avsnitt 2 Sjöarbetsinkomst i anvisningen Anmälan av uppgifter till inkomstregistret: belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare och andra specialsituationer.

2.3.5 Lön som betalats till företagare och sexmånadersregeln

Om en inkomsttagare som åker utomlands för att arbeta är FöPL-försäkrad (företagarens pensionsförsäkring) och sexmånadersregeln är tillämplig på den utbetalda lönen, betalas socialförsäkringsavgifter utifrån FöPL-arbetsinkomsten.

Den FöPL-arbetsinkomst som pensionsanstalten fastställt utgörs av den inkomst som ligger till grund för arbetspension- och sjukförsäkringsavgifterna och den ersätter företagarlön som grund för arbetspensions- och sjukförsäkringsavgiften. Arbetsinkomstuppgiften anmäls inte till inkomstregistret, men den lön som företagaren får anmäls till inkomstregistret för Skatteförvaltningen. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift bestäms utgående från lönen.

Inkomsten anmäls till inkomstregistret på följande sätt:

Lön som betalats ut till en företagare och sexmånadersregeln.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetspensionsförsäkring för företagare (FöPL)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: ZZ

 

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: ZZ

 

2.3.6 Incitamentsarvoden och sexmånadersregeln

Inkomster av anställningsoptioner kan under vissa förutsättningar vara skattefria med stöd av sexmånadersregeln. Om förutsättningarna uppfylls kan arbetsgivaren tillämpa sexmånadersregeln när prestationer anmäls till inkomstregistret. Arbetsgivaren ska bland annat följa upp arbetsdagar på ett tillförlitligt sätt och kontrollera att förutsättningarna för skattefrihet uppfylls innan anställningsoptioner anmäls till inkomstregistret.

Utifrån anställningsoptioner fastställs i Finland en sjukvårdsavgift, om arbetstagaren vid tidpunkten för användningen av förmånen är sjukförsäkrad i Finland.

Om försäkringslön fastställts för en arbetstagare för tiden för utlandsarbete och sexmånadersregeln är tillämplig på inkomsten, påförs inte någon separat sjukförsäkringsavgift vid sidan om den sjukförsäkringsavgift som påförts utifrån försäkringslönen för den optionsförmån som flutit in under tiden för arbetet utomlands.

Läs om förutsättningarna i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av anställningsoptioner och aktieemissioner som grundar sig på arbetsförhållande i internationella situationer.

Exempel 13: En arbetstagare som arbetar i Finland får 1.5.2019 anställningsoptioner, vars intjäningsperiod går ut 31.12.2020. Hen börjar arbeta för sin arbetsgivare utomlands 17.11.2019. Sexmånadersregeln är tillämplig på både lönen och optionsförmånen.

Arbetstagaren återvänder till Finland 1.1.2021 och använder optionerna 1.4.2021. Optionerna ger hen en förmån på 90 000 euro som i Finland indelas i en skattepliktig och en skattefri del i proportion till arbetsperioden. Den i Finland skattepliktiga andelen är (200 / 611 x 90 000) = 29 459,90 euro.

Arbetsgivaren kan inte verkställa förskottsinnehållning på förmånens värde, om arbetsgivaren inte samtidigt betalar skattepliktig penninglön till arbetstagaren. Om sexmånadersregeln är tillämplig på penninglönen, behöver förskottsinnehållning inte verkställas på den skattepliktiga anställningsoptionens andel.

Om försäkringslön inte överenskommits för tiden för utlandsarbete, anmäls förmån som fåtts utifrån anställningsoptionen till inkomstregistret med två anmälningar om löneuppgifter. Med anmälan om löneuppgifter för april 2021 anmäls den skattepliktiga delen av förmånen, 29 459,90euro, med inkomstslaget Anställningsoption. Beloppet av den optionsförmån som sexmånadersregeln kan tillämpas på, 60 540,10 euro, anmäls med inkomstslaget Anställningsoption, och som tilläggsuppgift anmäls Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja och Arbetsstatens landskod.

Anmälan av anställningsoption som är skattepliktig i Finland:

Exempel 13, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Inkomstslag som anmäls separat euro

343 Anställningsoption

29459.90

Anmälan av anställningsoption på vilken sexmånadersregeln är tillämplig:

Exempel 13, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren:: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
Inkomstslag som anmäls separat euro

343 Anställningsoption

60540.10

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: ZZ

 

Om försäkringslön överenskommits för tiden för utlandsarbete, anmäls den skattepliktiga andelen i Finland av anställningsoptionen med anmälan om löneuppgifter på samma sätt som i den första tabellen i exemplet. I den utsträckning som anställningsoptionen inte varit skattepliktig i Finland och omfattat försäkringslön, ges ingen anmälan om löneuppgifter om anställningsoptionen.

2.3.7 Skattefria kostnader i anslutning till arbete utomlands

Kostnadsersättningar i anslutning till arbetet utomlands anmäls till inkomstregistret med inkomstslaget Dagtraktamente (331). Som Typ av dagtraktamente anmäls i så fall Skattefria ersättningar relaterade till arbete i utlandet. Med skattefria kostnadsersättningar som anknyter till arbete utomlands avses skattefria ersättningar som hänför sig till arbete utomlands enligt 76 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen. Med uppgiften Typ av dagtraktamente anmäls alla skattefria kostnader som hänför sig till arbete utomlands, såsom flygkostnader, vägtullar och andra kostnader. Således anmäls även kostnader som baserar sig på ett verifikat av en trafikidkare med uppgiften Typ av dagtraktamente, om det är fråga om kostnadsposter som hänför sig till arbete utomlands enligt 76 § i inkomstskattelagen.

2.4 Ytterligare information om utlandsarbete (sexmånadersregeln)

2.4.1 Uppgifter som ska anmälas

Tilläggsuppgifter om utlandsarbete anmäls till inkomstregistret för Skatteförvaltningens behov. Som tilläggsuppgifter för utlandsarbete avses i detta avsnitt NT2-uppgifter och arbetsgivarens anmälan om vistelseperioderna i Finland. Uppgifterna kan ges antingen i samband med löneuppgifterna eller separat. Det rekommenderas dock att tilläggsuppgifter om utlandsarbete ges med en separat anmälan om löneuppgifter.

Uppgifterna ska anmälas då arbetsgivaren tillämpat sexmånadersregeln enligt 77 § i inkomstskattelagen på löneinkomsten.

Lön för arbete utomlands är skattefri i Finland, om sexmånadersregeln 77 § i inkomstskattelagen är tillämplig på den. Ytterligare information om beskattning av utlandsarbete finns i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av utlandsarbete.

Tilläggsuppgifter om arbete utomlands (NT2 och vistelseperioder i Finland) behöver inte anmälas till inkomstregistret om lönen betalas av en utländsk arbetsgivare. Tilläggsuppgifter om arbete utomlands anmäls bara om den finländska arbetsgivaren har försummat att verkställa förskottsinnehållning. Om lönen betalas av ett utländskt koncernbolag, anmäls inga tilläggsuppgifter om arbetet utomlands eftersom det finländska bolaget då inte har försummat att verkställa förskottsinnehållning.

2.4.1.1 Förskottsinnehållning verkställs inte till Finland (NT2-uppgifter)

Arbetsgivaren kan låta bli att verkställa förskottsinnehållning på lön för utlandsarbete, om förutsättningarna enligt sexmånadersregeln uppfylls. När arbetsgivaren låter bli att verkställa förskottsinnehållning på inkomsttagarens lön och börjar tillämpa sexmånadersregeln ska arbetsgivaren lämna uppgifterna om utlandsarbete som NT2-uppgifter till inkomstregistret.

 I så fall ska följande uppgifter anmälas som NT2-uppgifter:

 • Arbetsstat eller -stater om flera (obligatorisk uppgift)
 • Arbetsort (frivillig uppgift)
 • Adress i arbetsstaten (frivillig uppgift)
 • Vistelseperioder i arbetsstaten (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum (uppskattad)
 • Arbetsperioder utomlands (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum (uppskattad)
 • Lönen belastar resultatet för ett fast driftställe i arbetsstaten (Ja/Nej) (obligatorisk uppgift)
 • Arbetsstaten har rätt att beskatta lönen (Ja/Nej) (obligatorisk uppgift)
 • Penninglön per månad (frivillig uppgift)
 • övriga ersättningar och förmåner (frivillig uppgift)
2.4.1.2 Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland

Med anmälan ges följande uppgifter:

 • Vistelsetider i Finland (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum
 • Om arbetstagaren inte alls vistats i Finland under de anmälda tidsperioderna, ska betalaren i punkten Vistelsetid i Finland välja:
  • I anmälan ingår inte vistelseperioder i Finland (Ja/Nej)

2.4.2 Tidpunkt för lämnande av uppgifter och korrigering av uppgifter

Arbetsgivaren ska innan den första lönen för utlandsarbete betalas bedöma om förskottsinnehållning på prestationen ska verkställas i Finland. Arbetsgivaren ska anmäla NT2-uppgifterna senast den femte kalenderdagen efter den löneutbetalningsdag då förskottsinnehållningen för första gången inte verkställs.

NT2-uppgifterna ska lämnas för respektive kalenderår. Om utlandsarbetet fortsätter följande år, behöver tidigare NT2-uppgifter inte korrigeras, utan de ändrade uppgifterna lämnas med en ny anmälan om löneuppgifter. Då ska NT2-uppgifterna lämnas före utgången av januari året efter utbetalningsåret.

NT2-uppgifterna för det senaste arbetsåret ska korrigeras före utgången av januari följande år, om de förändrats. Till exempel om det faktiska slutdatumet för utlandsvistelsen eller -arbetet avviker från det uppskattade slutdatumet, ska NT2-uppgifterna för det senaste arbetsåret korrigeras.

Men om arbetsstaten förändras, ska alltid nya NT2-uppgifter lämnas, om arbetsgivaren fortfarande låter bli att verkställa förskottsinnehållning. Uppgifterna ska lämnas senast den femte kalenderdagen efter den löneutbetalningsdag då förskottsinnehållningen för första gången inte verkställs på lön för arbete i denna stat. I punkten Arbetsperioderna i utlandet anmäls det verkliga startdatumet för arbetet utomlands.

Exempel 14: En finländsk arbetsgivare sänder en arbetstagare som är bosatt i Finland på arbetskommendering till Tyskland 1.6.2022. Arbetet uppskattas pågå till 31.3.2023. Arbetsgivaren låter bli att verkställa förskottsinnehållning från och med början av juni med stöd av sexmånadersregeln. Hösten 2021 blir det klart att arbetet kommer att pågå till 30.4.2022.

Arbetsgivaren ska lämna tilläggsuppgifter om utlandsarbetet till inkomstregistret på följande sätt:

 • När arbetet börjar lämnar arbetsgivaren NT2-uppgifterna senast den 5 dagen efter löneutbetalningen i juni. Som arbetsperiod anmäler arbetsgivaren 1.6.2022–31.3.2023.
 • Uppskattningen av slutdatumet för arbetet hösten 2022 korrigeras inte.
 • År 2023 lämnar arbetsgivaren NT2-uppgifterna i en ny anmälan. Uppgifterna ska lämnas till inkomstregistret senast 31.1.2023. Som arbetsperiod anmäler arbetsgivaren den kända arbetsperioden dvs. 1.6.2022–30.4.2023.

I februari 2023 blir det klart att arbetet kommer att pågå till 30.6.2023. Arbetsgivaren korrigerar de NT2-uppgifter som inlämnats tidigare samma år i en ersättande anmälan. Korrigeringen ska göras senast 31.1.2024.

Exempel 15: En arbetstagare arbetar för en finländsk arbetsgivare utomlands från och med 1.6.2022 och arbetet ska pågå till 30.5.2023. Arbetstagaren arbetar i flera stater och arbetet i en stat varar 1–4 månader.

Arbetstagaren arbetar i Bahamas 1.8.2022–30.9.2022. Eftersom det inte finns ett skatteavtal med Bahamas som förhindrar arbetsstaten att beskatta lönen, tillämpar arbetsgivaren sexmånadersregeln på arbetet i Bahamas och verkställer inte förskottsinnehållning.

Arbetsgivaren uppger NT2-uppgifter och anmäler vistelse- och arbetsperioderna i Bahamas enligt följande:

 • vistelseperioderna i arbetsstaten (Bahamas) för tiden 1.8.2022–30.9.2022
 • arbetsperioderna i utlandet (Bahamas och andra stater) för tiden 1.6.2022–30.5.2023. Med andra ord kan arbetsperioderna i flera olika stater anmälas med samma anmälan.

Även om man till en början skulle verkställa förskottsinnehållning i Finland kan det senare bli klart att sexmånadersregeln kan tillämpas på löneinkomsten. När tillämpningen av sexmånadersregeln har säkerställts kan arbetsgivaren på eget initiativ upphöra med förskottsuppbörden i Finland. Arbetsgivaren ska då dessutom lämna NT2-uppgifterna till inkomstregistret. Om arbetsgivaren tillämpar sexmånadersregeln retroaktivt, behöver NT2-uppgifter inte anges för de gamla månaderna. NT2-uppgifter ska anges från och med den dag arbetsgivaren inte verkställer förskottsinnehållning.

Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland ska även lämnas när sexmånadersregeln har tillämpats retroaktivt.

Exempel 16: En finländsk arbetsgivare skickar en arbetstagare till Frankrike för att arbeta där i fyra månader från och med 1.1.2023. Förskottsinnehållning verkställs normalt i januari–februari i Finland. I början av mars avtalar man om att arbetet ska fortsätta till slutet av året och från och med mars verkställs ingen förskottsinnehållning längre i Finland, eftersom sexmånadersregeln blir tillämplig på lönen.

Arbetsgivaren lämnar in NT2-uppgifterna i mars. Som arbetets startdatum anges den verkliga första dagen av utlandsarbetet, dvs. 1.1.2023. På anmälningarna om löneuppgifter för januari–februari anges inga NT2-uppgifter retroaktivt, eftersom förskottsinnehållningen för dessa månader ursprungligen verkställdes i Finland. Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland ska anges om sexmånadersregeln tillämpas, dvs. också i en situation där regeln har tillämpats retroaktivt.

Läs mer om hur man korrigerar uppgifter om lön och förskottsinnehållning i avsnitt 2.7.1 Tillämpningen av sexmånadersregeln klarnar senare.

Om förskottsinnehållning inte har verkställts men det senare framgår att sexmånadersregeln inte är tillämplig på löneinkomsten, ska förändringarna i arbets- och vistelseperioderna som anmälts som NT2-uppgifter korrigeras i en ersättande anmälan om löneuppgifter.

Exempel 17: En finländsk arbetsgivare skickar en arbetstagare till Tyskland för att arbeta där i ett år från och med 1.1.2021. Arbetsgivaren tillämpar sexmånadersregeln på lönen och debiterar miniinnehållning av försäkringslönen i Finland. Arbetsgivaren lämnar NT2-uppgifterna till inkomstregistret.

I april upphör dock arbetstagarens arbete i Tyskland, varefter hen återvänder till Finland. Tyskland får inte rätt att beskatta lönen, och sexmånadersregeln kan inte tillämpas på lönen för början av året.

Arbetsgivaren ska korrigera de NT2-uppgifter som inlämnats till inkomstregistret och i en ersättande anmälan ange de faktiska vistelse- och arbetsperioderna i Tyskland.

Arbetsgivaren ska också korrigera anmälningarna om löneuppgifter för januari–april, eftersom sexmånadersregeln inte är tillämplig på lönen, se avsnitt 2.7.2.

I arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland anmäls vistelsetiderna i Finland under tiden för arbetet i utlandet. Dessa uppgifter ska lämnas till inkomstregistret senast före utgången av januari följande år. I allmänhet vet arbetsgivaren inte vistelsetiderna i samband med lönebetalningen, utan arbetstagaren kan uppge dem i efterhand till arbetsgivaren. Uppgifterna kan dock lämnas direkt efter att utlandsarbetet upphört. Om uppgifterna om vistelseperioderna anmäls månatligen, ska man se till att anmäla uppgifterna för hela skatteåret.

Vistelseperioderna i Finland ska anmälas oberoende av orsaken till arbetstagarens vistelse i Finland. Även om vistelsen i Finland kan anses bero på tvingande och oväntade orsaker enligt 77 § i inkomstskattelagen ska vistelseperioderna anmälas till inkomstregistret.

Om vistelseperioderna i Finland har anmälts felaktigt ska uppgifterna korrigeras genom en ersättande anmälan om löneuppgifter.

2.5 Tilläggsuppgifter om arbete i Norden

Överenskommelsen mellan de nordiska länderna om uppbörd och överföring av skatt (97/1997) dvs. det så kallade TREKK-avtalet reglerar informationsutbytet och överföringen av skatter mellan de nordiska länderna. Därför ska arbetsgivaren lämna följande uppgifter om arbete i ett annat nordiskt land till Skatteförvaltningen:

 • NT1-uppgifter när förskottsinnehållning fortfarande verkställs i Finland
 • NT2-uppgifter när förskottsinnehållning inte verkställs i Finland.

Efter att Skatteförvaltningen har fått NT-uppgifterna skickas de till arbetsstatens skattemyndighet. Dessutom skickar Skatteförvaltningen ett meddelande om inlämnade NT-uppgifter till betalaren och inkomsttagaren.

NT-uppgifter lämnas för att skattemyndigheterna i hemvist- och arbetsstaten ska få information om i vilken stat förskottsskatt på löneinkomsten betalas. Om förskottsinnehållning till en början verkställts i Finland och NT1-uppgifter lämnats, ändras uppgifterna inte retroaktivt till NT2-uppgifter om det senare framgår att arbetsstaten får beskattningsrätt och förskottsinnehållning inte verkställs i Finland, se avsnitt 2.5.2.

Ytterligare information om anmälan av arbete i Norden finns i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av utlandsarbete.

2.5.1 Uppgifter som ska anmälas

Närmare uppgifter om arbete i ett nordiskt land anmäls till inkomstregistret för Skatteförvaltningens behov. Som tilläggsuppgifter för utlandsarbete avses i detta avsnitt NT1- och NT2-uppgifter och arbetsgivarens anmälan om vistelseperioderna i Finland. Uppgifterna kan ges antingen i samband med löneuppgifterna eller separat. Det rekommenderas dock att tilläggsuppgifter om utlandsarbete ges med en separat anmälan om löneuppgifter.

När lönen betalas från Finland och en arbetstagare arbetar i ett annat nordiskt land ska antingen NT1- eller NT2-uppgifterna lämnas. När förskottsinnehållning inte verkställts för att sexmånadersregeln varit tillämplig ska förutom NT2-uppgifterna dessutom vistelseperioderna i Finland anmälas på samma sätt som ovan i avsnitt 2.4.

2.5.1.1 Förskottsinnehållning verkställs till Finland (NT1-uppgifter)

När en arbetstagare arbetar i ett annat nordiskt land, ska förskottsinnehållning verkställas till Finland om

 • arbetstagarens vistelse inte överstiger 183 dagar under 12 månader
 • lönen utbetalas av den finländska arbetsgivaren
 • lönen inte belastar resultatet för ett fast driftställe i arbetsstaten, och
 • det inte är fråga om uthyrning av arbetskraft.

Om förskottsinnehållningen verkställs i Finland, ska arbetsgivaren lämna NT1-uppgifterna om arbetstagaren som arbetar i ett annat nordiskt land till inkomstregistret. Följande uppgifter lämnas som NT1-uppgifter:

 • Arbetsstat (obligatorisk uppgift)
 • Arbetsort (frivillig uppgift)
 • Adress i arbetsstaten (frivillig uppgift)
 • Vistelseperioder i arbetsstaten (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum (uppskattad)
 • Uppdragsgivare i arbetsstaten (obligatorisk uppgift)
  • identifierare, namn
  • adress
 • Lönen belastar resultatet för ett fast driftställe i arbetsstaten (Ja/Nej) (obligatorisk uppgift)
 • Arbetsstaten har rätt att beskatta lönen (Ja/Nej) (obligatorisk uppgift)
2.5.1.1.1  Anmälan av vistelseperioder i NT1-uppgifterna

På basis av vistelseperioderna som lämnas med NT1-uppgifterna kontrolleras att hemviststaten fortfarande har rätt att beskatta inkomsten och att arbetsstaten inte får beskattningsrätt med stöd av vistelsen. Enligt det nordiska skatteavtalet kan lön som betalas från hemviststaten beskattas i arbetsstaten, om arbetstagaren vistas över 183 dagar i arbetsstaten under 12 på varandra följande månader.

Om arbetstagaren arbetar i ett annat nordiskt land i perioder så att tidsperioden mellan arbetets start- och slutdatum är högst 183 dagar, kan vistelseperioden anmälas som en tidsperiod, även om den även omfattar vistelse i Finland.

Exempel 18: En arbetstagare är bosatt i Finland och arbetar i Sverige från 1.5.2023 till 31.8.2023. Hen arbetar 3–4 dagar per vecka i Sverige och i övrigt i Finland. Antalet vistelsedagar i Sverige överstiger inte 183 under 12 månader, och således får Sverige inte rätt att beskatta lönen på basis av vistelsen. Eftersom vistelseperioden utan avbrott inte överstiger 183 dagar, kan arbetsgivaren i NT1-uppgifterna ange 1.5.2023 som vistelseperiods startdatum och 31.8.2023 som dess slutdatum. Den lön som betalas för arbetet i Finland respektive Sverige beskattas endast i hemviststaten dvs. Finland, och förskottsinnehållningen verkställs i Finland.

Om vistelseperioden mellan start- och slutdatum är över 183 dagar men den faktiska vistelsen i ett annat nordiskt land är högst 183 dagar under 12 månader, ska de faktiska vistelseperioderna anges i NT1-uppgifterna. Om vistelseperioden är över 183 dagar lång, anser arbetsstaten att den får rätt att beskatta lönen och kan yrka på att förskottsskatt ska betalas i arbetsstaten.

Exempel 19: En arbetstagare arbetar i Danmark från 1.6.2021 till 31.5.2022. Hen vistas i genomsnitt tre dagar per vecka i Danmark, vilket innebär att vistelsen inte överstiger 183 dagar under 12 månader. Arbetsgivaren kan inte ange vistelseperioderna som en period, utan varje vistelseperiod ska anmälas separat. Om vistelseperioderna inte är kända på förhand, anges en uppskattning i NT1-uppgifterna. Om det sker väsentliga förändringar i vistelseperioderna, kan de korrigeras i efterhand med en ersättande anmälan. Se avsnitt 2.5.4 om korrigering.

Det rekommenderas att en uppskattning av vistelseperioderna i arbetsstaten anges i anmälan om löneuppgifter och att förändringar i vistelseperioderna anges i en ersättande anmälan om löneuppgifter. Då får myndigheterna i både hemvist- och arbetsstaten information om vistelseperioderna under hela arbetsperioden med NT-uppgifterna i den senaste anmälan om löneuppgifter. Om det är möjligt att NT-uppgifterna kan förändras är det bra att ange dem i en separat anmälan om löneuppgifter, så att endast NT-behöver korrigeras genom en ersättande anmälan.

Exempel 20: En arbetstagare börjar arbeta i Sverige 5.5.2021. När arbetet börjar antar arbetsgivaren att arbetet kommer att pågå till 31.5.2021. Arbetsgivaren anger en uppskattning av vistelsetiderna i NT1-uppgifterna i maj. I slutet av maj blir det klart att arbetet i Sverige kommer att fortsätta även i juni. Arbetsgivaren anger i NT1-uppgifterna vistelseperioderna i Sverige under både maj och juni och lämnar dem i en ersättande anmälan om löneuppgifter.

2.5.1.2 Förskottsinnehållning verkställs inte i Finland (NT2-uppgifter)

När en arbetstagare arbetar i ett annat nordiskt land och förskottsinnehållning inte verkställs i Finland ska information om att förskottsinnehållning inte verkställs alltid anges som NT2-uppgifter. Förskottsinnehållning behöver inte verkställas

 • med stöd av arbetsinkomst från utlandet enligt 77 § i inkomstskattelagen
 • på grund av nordiskt skatteavtal när sexmånadersregeln inte är tillämplig men då undantagandemetoden tillämpas för att undanröja dubbel beskattning.

Lön för arbete i ett annat nordiskt land är skattefri i Finland, om sexmånadersregeln enligt 77 § i inkomstskattelagen är tillämplig på den. När lönen betalas från Finland och Då anmäls uppgifterna enligt avsnitt 2.4 ovan. Även om sexmånadersregeln inte är tillämplig, kan arbetsstaten få beskattningsrätt enligt det nordiska skatteavtalet om inkomstbeskattning. Beskattningsrätt kan uppstå om till exempel arbetsgivaren har ett fast driftställe i arbetsstaten. Då undanröjs dubbelbeskattningen i hemviststaten dvs. Finland. Om sexmånadersregeln dock inte är tillämplig på löneinkomsten, kan arbetsgivaren låta bli att verkställa förskottsinnehållning endast om arbetstagaren har ansökt om ändring av skattekort.

I nordiska situationer ska följande uppgifter anmälas som NT2-uppgifter:

 • Arbetsstat eller -stater, om de är flera (obligatorisk uppgift)
 • Arbetsort (frivillig uppgift)
 • Adress i arbetsstaten (frivillig uppgift)
 • Vistelseperioder i arbetsstaten (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum (uppskattad)
 • Arbetsperioder utomlands (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum (uppskattad)
 • Lönen belastar resultatet för ett fast driftställe i arbetsstaten (Ja/Nej) (obligatorisk uppgift)
 • Arbetsstaten har rätt att beskatta lönen (Ja/Nej) (obligatorisk uppgift)
 • Penninglön per månad (frivillig uppgift)
 • Övriga ersättningar och förmåner (frivillig uppgift)
2.5.1.3 Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland

När en arbetstagare arbetar i ett annat nordiskt land och sexmånadersregeln tillämpas på inkomsten, ska arbetsgivaren lämna in ”Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland”. Med anmälan ges följande uppgifter:

 • Vistelsetider i Finland (obligatorisk uppgift)
  • startdatum
  • slutdatum
 • Om arbetstagaren inte alls vistats i Finland under de anmälda tidsperioderna, ska betalaren i punkten Vistelsetider i Finland välja:
  • I anmälan ingår inte vistelseperioder i Finland (Ja/Nej)

2.5.2 Tidpunkt för lämnande av uppgifter

Arbetsgivaren ska innan den första lönen för utlandsarbete betalas bedöma om förskottsinnehållning på prestationen ska verkställas i Finland. NT-uppgifterna ska inlämnas senast på den femte kalenderdagen efter betalningsdagen för den första lönen för utlandsarbete, när arbetstagaren har börjat arbeta i ett annat nordiskt land.

NT2-uppgifterna ska lämnas för respektive kalenderår. Om utlandsarbetet fortsätter följande år, behöver tidigare NT2-uppgifter inte korrigeras, utan de ändrade uppgifterna lämnas med en ny anmälan om löneuppgifter. Då ska NT2-uppgifterna lämnas före utgången av januari året efter utbetalningsåret.

NT2-uppgifterna för det senaste arbetsåret ska korrigeras före utgången av januari följande år, om de förändrats. Till exempel om det faktiska slutdatumet för utlandsvistelsen eller -arbetet avviker från det uppskattade slutdatumet, ska NT2-uppgifterna för det senaste arbetsåret korrigeras. Se exemplet i avsnitt 2.4.2.

Men om arbetsstaten förändras, ska alltid nya NT2-uppgifter lämnas, om arbetsgivaren fortfarande låter bli att verkställa förskottsinnehållning. Uppgifterna ska lämnas senast den femte kalenderdagen efter den löneutbetalningsdag då förskottsinnehållningen för första gången inte verkställs på lön för arbete i denna stat.

Till skillnad från NT2-uppgifter lämnas NT1-uppgifter inte per kalenderår. NT1-uppgifter lämnas endast när arbete i ett annat nordiskt land börjar.

I arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland anmäls vistelsetiderna i Finland under tiden för arbetet i utlandet. Dessa uppgifter ska lämnas till inkomstregistret för varje kalenderår senast före utgången av januari följande år. I allmänhet vet arbetsgivaren inte vistelsetiderna i samband med lönebetalningen, utan arbetstagaren kan uppge dem i efterhand till arbetsgivaren. Uppgifterna kan dock lämnas direkt efter att utlandsarbetet upphört.

Vistelseperioderna i Finland ska anmälas oberoende av orsaken till arbetstagarens vistelse i Finland. Även om vistelsen i Finland kan anses bero på tvingande och oväntade orsaker enligt 77 § i inkomstskattelagen ska vistelseperioderna anmälas till inkomstregistret.

Om vistelseperioderna i Finland har anmälts felaktigt ska uppgifterna korrigeras genom en ersättande anmälan om löneuppgifter.

2.5.3 Förskottsinnehållningsskyldigheten förändras under arbete i Norden

Även om man till en början skulle verkställa förskottsinnehållning i Finland kan det senare bli klart att sexmånadersregeln kan tillämpas på löneinkomsten. Då har arbetsgivaren till en början lämnat NT1-uppgifter om arbete i Norden. När tillämpningen av sexmånadersregeln har säkerställts kan arbetsgivaren på eget initiativ upphöra med förskottsuppbörden i Finland. Då ska dessutom NT2-uppgifterna lämnas till inkomstregistret med en ny anmälan om löneuppgifter, om arbetsgivaren låter bli att verkställa förskottsinnehållning för första gången. Enligt TREKK-avtalet kan arbetsgivaren då inte återbetala redan verkställd förskottsinnehållning till arbetstagaren, utan myndigheterna i länderna sköter överföringen av förskottsinnehållningen till ett annat nordiskt land. Överföringen sker på basis av utredningar som arbetstagaren lämnat med skattedeklarationen.

Förfarandet är likadant i nordiska situationer där sexmånadersregeln inte är tillämplig och det först under arbetet framgår att arbetsstaten får rätt att beskatta lönen på basis av skatteavtalet. Även då har uppgiften om verkställande av förskottsinnehållning först angetts som NT1-uppgift. När det blivit klart att arbetsstaten har rätt att beskatta lönen, låter arbetsgivaren bli att verkställa förskottsinnehållning i Finland. Detta baserar sig på ett skattekort för arbetstagaren på vilket undanröjandet av dubbelbeskattning i Finland beaktas. Då ska arbetsgivaren också lämna uppgiften om att förskottsinnehållning inte verkställs som NT2-uppgift i en ny anmälan om löneuppgifter när arbetsgivaren för första gången låter bli att verkställa förskottsinnehållning.

Exempel 21: En arbetstagare arbetar i Sverige 1.11.2022–31.3.2023. Hemviststaten har rätt att beskatta inkomsten, och arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållningen i Finland. När arbetet börjar lämnar arbetsgivaren NT1-uppgifterna.

I februari 2023 blir det klart att arbetet i Sverige kommer att fortsätta till slutet av året. Arbetstagaren vistas över 183 dagar under 12 månader i arbetsstaten, och arbetsstaten får rätt att beskatta lönen. Arbetstagaren besöker Finland varje veckoslut och tillbringar även semester i Finland. Sexmånadersregeln är inte tillämplig på löneinkomsten. Arbetstagaren lämnar ett nytt skattekort som gäller från och med 1.3.2023 till arbetsgivaren. På basis av skattekortet uppbärs endast sjukförsäkringsavgiften i Finland.

Arbetsgivaren låter bli att verkställa förskottsinnehållning i Finland (med undantag för sjukförsäkringsavgiften). Arbetsgivaren anmäler NT2-uppgifterna till inkomstregistret inom fem dagar från den löneutbetalning då förskottsinnehållning inte längre verkställts. I NT2-uppgifterna anger arbetsgivaren de faktiska tidsperioderna för arbetet och vistelsen från och med 1.11.2022.

Arbetsstaten har fått rätt att beskatta lönen 1.11.2022. Eftersom förskottsinnehållning på inkomsten har verkställts i Finland, yrkar arbetstagaren i skattedeklaration på att Finland ska undanröja dubbelbeskattningen till den del som arbetsstaten beskattar lönen. Dessutom yrkar arbetstagaren på att skatt på lönen ska överföras till ett annat nordiskt land enligt TREKK-avtalet. Om arbetstagaren får skatteåterbäring från Finland efter undanröjandet av dubbelbeskattningen, kan skatt överföras till ett annat nordiskt land.

Även för januari–februari 2023 ska arbetstagaren i skattedeklarationen (våren 2023) yrka på undanröjande av dubbelbeskattning med stöd av skatteavtalet. Eftersom sexmånadersregeln inte är tillämplig på lönen, finns det kvarskatt i den förhandsifyllda skattedeklarationen tills Skatteförvaltningen undanröjer dubbelbeskattningen. Skatt på lön i början av året kan överföras till ett annat nordiskt land enligt TREKK-avtalet.

2.5.4 Korrigering av uppgifter

Om tilläggsuppgifter om arbetet i ett nordiskt land anmälts felaktigt, ska uppgiften rättas då misstaget upptäcks. Uppgifterna korrigeras i första hand i en ersättande anmälan om löneuppgifter. Den tidigare anmälan korrigeras genom radering endast om uppgifterna ursprungligen anmälts fel, till exempel för fel arbetstagare eller om arbetet i ett annat nordiskt land aldrig påbörjades.

Exempel 22: En arbetsgivare skickar en arbetstagare på en ettårig utlandskommendering till Norge. Sexmånadersregeln är tillämplig på lönen, och arbetsgivaren låter bli att verkställa förskottsinnehållning. Av misstag lämnar arbetsgivaren NT1-uppgifterna till inkomstregistret. Efter att arbetsgivaren upptäckt detta makulerar den anmälan om löneuppgifter och lämnar en ny anmälan om löneuppgifter, i vilken uppgifterna anges som NT2-uppgifter.

Arbetsgivaren kan inte ändra NT-uppgifterna med en ersättande anmälan, eftersom uppgiften Blanketter för utlandsarbete då skulle förändras.

Om förskottsinnehållning i början av arbetet har verkställts i Finland och NT1-uppgifterna lämnas och om förskottsinnehållning senare inte verkställs, eftersom arbetsstaten får beskattningsrätt, korrigeras eller makuleras inte tidigare inlämnade NT1-uppgifter. NT2-uppgifterna anges i en ny anmälan om löneuppgifter när förskottsinnehållning inte längre verkställs i Finland.

Om ändringar äger rum i de obligatoriska uppgifterna (se punkterna 2.5.1.1.1 och 2.5.1.2) så länge arbetet pågår, ska ändringarna göras senast före utgången av januari månad i det år som följer efter skatteåret. Om arbetsstaten ändras, ska nya NT1- eller NT2-uppgifter alltid ges beroende på om förskottsinnehållningen verkställs till Finland eller inte.

Exempel på förändringar i vistelseperioder under arbetet och korrigering av dem finns i avsnitt 2.5.1.1.

2.6 Begränsat skattskyldig som arbetar utomlands

En finländsk medborgare som flyttat utomlands blir i allmänhet begränsat skattskyldig från början av det fjärde året som följer på flytten. Lön från den privata sektorn för utlandsarbete till en begränsat skattskyldig är inte skattepliktig i Finland. Om lönen betalas ut av ett offentligt samfund, kan lönen i allmänhet beskattas i Finland.

Inkomster som betalats till en begränsat skattskyldig och andra uppgifter anmäls till inkomstregistret på samma sätt som prestationer till en allmänt skattskyldig. Därtill ska man i uppgifterna om inkomsttagaren anteckna: Begränsat skattskyldig: Ja. Uppgifterna anmäls med en finländsk personbeteckning då inkomsttagaren har en finländsk beteckning. Därtill anmäls vad gäller en begränsat skattskyldig inkomsttagare alltid en utländsk skatteidentifierare och hemviststaten samt kontaktuppgifter i hemviststaten. Om en begränsat skattskyldig arbetstagare saknar finländsk personbeteckning, ska betalaren utöver den utländska beteckningen ange arbetstagarens namn, födelsedatum, adress och kön.

När lön som betalas till en begränsat skattskyldig är skattepliktig i Finland, är det möjligt att ta ut källskatt eller förskottsinnehållning utifrån lönen. Om förskottsinnehållning tas ut i stället för källskatt på löneinkomst som betalas till en begränsat skattskyldig, iakttas så kallad progressiv beskattning av en begränsat skattskyldig. I så fall ska man i anmälan om löneuppgifter anteckna uppgiften: Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja. Förskottsinnehållning kan verkställas från lönen enbart om arbetstagaren har ett skattekort för begränsat skattskyldiga som är i kraft vid betalningstidpunkten.

Om den begränsat skattskyldig är försäkrad i Finland, ska arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter och övriga socialförsäkringsavgifter betalas utifrån lönen, oberoende av om lönen beskattas i Finland eller inte. Om löneinkomsten omfattas av källskatt, tas arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ut och den anmäls till inkomstregistret vid sidan om källskatten. Om löneinkomsten omfattas av förskottsinnehållning, ingår arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i förskottsinnehållningen.

När en arbetstagare som är försäkrad i Finland arbetar utomlands utsänd av en finländsk arbetsgivare, ska tilläggsuppgiften om inkomsttagare Person som arbetar utomlands användas. När ett offentligt samfund betalar inkomst till en begränsat skattskyldig inkomsttagare, ska man i de övriga uppgifterna om betalaren anmäla att betalaren är ett offentligt samfund.

2.6.1 Inkomsttagaren är försäkrad i Finland

En persons utlandskommendering kan pågå så länge att hen blir begränsat skattskyldig i Finland. Om personen fortfarande är försäkrad i Finland och försäkringslön har fastställts för hen, betalas socialförsäkringsavgifterna på basis av försäkringslönen. Lön som betalas av den privata sektorn beskattas inte i Finland, men prestationsbetalaren ska debitera arbetstagarens sjukförsäkringsavgift. Om prestationsbetalaren är ett offentligt samfund, kan inkomsten beskattas i Finland. Grunden för beskattningen är den faktiska lönen. Även lön för arbete på ett finländskt fartyg eller luftfartyg kan beskattas i Finland.

Om försäkringslön har fastställts för inkomsttagaren, ska uppgiften om både försäkringslönen och den betalda lönen lämnas till inkomstregistret. Eftersom försäkringslönen utgör grunden för försäkringsavgifterna och den faktiska lönen ska anmälas för Skatteförvaltningen, kan prestationsbetalaren ange uppgifterna i en anmälan om löneuppgifter med anmälningssätt 1. När anmälningssätt 2 ska två anmälningar lämnas till inkomstregistret. Information om förfarandet finns i avsnitt 2.2 Den inkomst som ligger till grund för försäkringsavgifterna och beskattningen avviker från varandra.

2.6.1.1 Inkomsten beskattas inte i Finland

Exempel 23: En finländsk arbetsgivare inom privata sektorn har sänt en arbetstagare för att arbeta i Nederländerna. Arbetstagaren har ett A1-intyg från Finland, enligt vilket hen omfattas av Finlands socialskydd. I början av utlandskommenderingen har en försäkringslön på 5 000 euro fastställts för hen. Beloppet på den faktiska utbetalda lönen är 4 000 euro. När tre fulla kalenderår gått från flytten till utlandet, blir hen begränsat skattskyldig i Finland. Enligt 10 § i inkomstskattelagen beskattas inte lönen i Finland. Eftersom arbetstagaren fortfarande omfattas av Finlands socialskydd, betalas socialförsäkringsavgifter till Finland. Socialförsäkringsavgifterna (inklusive arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter) betalas utifrån försäkringslönen.

Sexmånadersregeln tillämpas på lön till den allmänt skattskyldige. Därför anmäls inte längre information om tillämpligheten för sexmånadersregeln till inkomstregistret, eftersom inkomsttagaren är begränsat skattskyldig i Finland.

Anmälningssätt 1

Om uppgifterna anmäls med anmälningssätt 1, kan de anmälas med en anmälan om löneuppgifter enligt följande:

Exempel 23, tabell 1/3.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Nederländerna  
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift) 

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: NL

Inkomstslag som ska anmälas:  euro  

352 Försäkringslön

5000.00

Uppgift på basis av vilken socialförsäkringsavgifterna fastställs (inklusive arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter).

101 Lön totalt

4000.00

Uppgift som Skatteförvaltningen använder vid internationellt informationsutbyte.

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd socialförsäkringsavgifter
Grund för försäkringsavgift: Nej

 

Typ av försäkringsuppgift: Underställd försäkringsavgiften: Nej

På basis av denna uppgift betalas socialförsäkringsavgifterna inte från den inkomst som anmälts med inkomstslaget Lön totalt.

413 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

357.50

 

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

75.00

 

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

102.00

 

Anmälningssätt 2

Vid användning av anmälningssätt 2, ska uppgifterna anges med två anmälningar om löneuppgifter. Med en anmälan anmäls den försäkringslön som används som grund för socialförsäkringsavgifter och med en annan anmälan den faktiska utbetalda lönen för Skatteförvaltningens behov.

Anmälan av försäkringslön:

Exempel 23, tabell 2/3.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Nederländerna  
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift) 

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: NL

Inkomstslag som ska anmälas:  euro

352 Försäkringslön

5000.00

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

357.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

75.00

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

102.00

Anmälan av utbetald lön:

Exempel 23, tabell 3/3.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Nederländerna  

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: NL

Anmälningssätt 2  euro

201 Tidlön

4000.00

2.6.1.2 Inkomsten beskattas i Finland, källbeskattning

Lön som betalats för utlandsarbete till en begränsat skattskyldig kan vara skattepliktig inkomst i Finland. Lönen är skattepliktig bland annat då betalaren är ett offentligt samfund. Även lön för arbete på ett finländskt fartyg eller luftfartyg kan beskattas i Finland. Källskatt eller förskottsinnehållning ska verkställas på lön.

Om inkomsten är källskattepliktig, kan prestationsbetalaren göra källskatteavdrag för inkomsten endast om en anteckning om detta finns på källskattekortet. Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ska anmälas separat.

Socialförsäkringsavgifterna betalas på basis av försäkringslönen. Även arbetstagarens sjukförsäkringsavgift betalas på basis av försäkringslönen. Källskatt betalas dock på basis av den betalda lönen.

När ett offentligt samfund betalar inkomst till en begränsat skattskyldig, ska man i de övriga uppgifterna om betalaren ange att betalaren är ett offentligt samfund.

Exempel 24: En begränsat skattskyldig tjänstgör för ett offentligt samfund i Frankrike. Hen har ett A1-intyg från Finland. Det har överenskommits att arbetstagarens försäkringslön uppgår till 3 000 euro. Socialförsäkringsavgifterna (inklusive arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter) betalas utifrån försäkringslönen.

En lön på 2 500 euro betalas ut till arbetstagaren. Arbetstagaren uppvisar till arbetsgivaren ett källskattekort med en anteckning om ett källskatteavdrag på 510 euro per månad. En källskatt på 35 % betalas utifrån den faktiska utbetalda lönen 35 % x (2 500 euro – 510) = 696,50.

Anmälningssätt 1

Om uppgifterna anmäls med anmälningssätt 1, kan de anmälas med en anmälan om löneuppgifter enligt följande:

Exempel 24, tabell 1/3.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Offentligt samfund
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Frankrike

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finlands (kompletterande tilläggsuppgift) 

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Inkomstslag som ska anmälas:  euro

352 Försäkringslön

3000.00

101 Lön totalt

2500.00

Typ av försäkringsuppgift:
Omfattas av socialförsäkringsavgifter
Som grund för försäkringsavgift: Nej
 

404 Källskatt

696.50

405 Källskatteavdrag

510.00

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

214.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

45.00

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift 61.20

61.20

Anmälningssätt 2

Vid användning av anmälningssätt 2, ska uppgifterna ges med två anmälningar om löneuppgifter. Med en anmälan anmäls den försäkringslön som används till grund för socialförsäkringsavgifterna och med den andra den faktiska utbetalda lönen för Skatteförvaltningens behov.

Anmälan av försäkringslön:

Exempel 24, tabell 2/3.
UPPGIFTER OM BETALAREN

Typ av betalare: Offentligt samfund

 
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Frankrike  

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Inkomstslag som ska anmälas:  euro

352 Försäkringslön

3000.00

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

214.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

45.00

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

61.20

Anmälan av utbetald lön:

Exempel 24, tabell 3/3.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Offentligt samfund
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Frankrike  

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Anmälningssätt 2

 euro

201 Tidlön

2500.00

404 Källskatt

696.50

405 Källskatteavdrag

510.00

2.6.1.3 Inkomsten beskattas i Finland, beskattning enligt lagen om beskattningsförfarande (så kallad progressiv beskattning)

Prestationsbetalaren kan verkställa förskottsinnehållning på lön till en begränsat skattskyldig, om inkomsttagaren visar skattekort för begränsat skattskyldiga som gäller vid betalningstidpunkten. Ett skattekort för begränsat skattskyldiga kan inte längre användas i januari följande år på samma sätt som skattekort för allmänt skattskyldiga. Då ska det anges i uppgifterna om inkomsttagaren att inkomsten är underställd förskottsinnehållning. Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift anmäls inte separat utan den ingår i förskottsinnehållningsprocenten.

Exempel 25: En begränsat skattskyldig arbetstagare arbetar för Finlands beskickning, ett offentligt samfund i Frankrike. Hen är finsk medborgare, och enligt skatteavtalet har Finland rätt att beskatta lönen.

Personen har A1-intyg från Finland. Den fastställda försäkringslönen är 3 000 euro. Socialförsäkringsavgifterna (med undantag för arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter) betalas på basis av försäkringslönen.

Den betalda lönen är 2 500 euro. Arbetstagaren har ett skattenummer för begränsat skattskyldiga med en skattesats på 20 %. Skatt betalas på basis av den faktiska lönen 20 % x (2 500 euro – 500) = 500 euro. Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ingår i skattesatsen, och den anmäls inte separat. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas utgående från den faktiska lönen.

Om uppgifterna anmäls med anmälningssätt 1, kan de anmälas med samma anmälan om löneuppgifter enligt följande:

Anmälningssätt 1

Exempel 25, tabell 1/3.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Offentligt samfund
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Frankrike 

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift) 

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja
Inkomstslag som ska anmäls:  euro  

352 Försäkringslön

3000.00

Uppgift som används av socialförsäkrare och en del av förmånsbetalarna

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd sjukförsäkringsavgift
Som grund för försäkringsavgift: Nej

  På basis av uppgiften informeras Skatteförvaltningen om att sjukförsäkringsavgiften inte fastställs på basis av försäkringslönen
101 Lön totalt 2500.00 Uppgift som används av Skatteförvaltningen och en del av förmånsbetalarna

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd arbetspensionsförsäkringsavgift
Som grund för försäkringsavgift: Nej

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremier
Som grund för försäkringsavgift: Nej

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd arbetslöshetsförsäkringsavgift
Som grund för försäkringsavgift: Nej

 

Typ av försäkringsuppgift: Underställd försäkringsavgiften: Nej

På basis av denna uppgift betalas inte utifrån inkomst som anmälts under inkomstslaget Lön totalt sådan försäkringsavgift i fråga om vilken betalaren anmält att inkomsten inte ligger till grund för försäkringsavgiften.

402 Förskottsinnehållning

500.00

 
413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

214.50

 
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

45.00

 

Anmälningssätt 2

Vid användning av anmälningssätt 2, ska uppgifterna anges med två anmälningar om löneuppgifter. Med en anmälan anmäls den försäkringslön som används till grund för socialförsäkringsavgifter och med den andra den faktiska utbetalda lönen för Skatteförvaltningen och fastställandet av sjukförsäkringsavgiften.

Anmälan av försäkringslön:

Exempel 25, tabell 2/3
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Offentlig samfund
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Frankrike  

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift) 

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Inkomstslag som ska anmälas:  euro

352 Försäkringslön

Typ av försäkringsuppgift:

Underställd sjukförsäkringsavgift

Som grund för försäkringsavgift: Nej

3000.00

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

214.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

45.00

Anmälan av utbetald lön:

Exempel 25, tabell 3/3.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Övriga uppgifter om betalaren: Offentligt samfund
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Frankrike 

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja

Anmälningssätt 2

 euro

201 Tidlön

2500.00

402 Förskottsinnehållning

500.00

2.6.2 Inkomsttagaren är inte försäkrad i Finland

Om en begränsat skattskyldig som arbetar utomlands inte är försäkrad i Finland, ska den finländska arbetsgivaren anmäla den faktiska utbetalda lönen till inkomstregistret.

Exempel 26: En finländsk arbetsgivare inom den privata sektorn anställer en person som är bosatt i Nederländerna för att arbeta i Nederländerna.

Lönen är 2 500 euro. Arbetstagaren omfattas inte av Finlands socialskydd. Enligt 10 § i inkomstskattelagen beskattas lönen inte i Finland. Eftersom arbetstagaren inte omfattas av Finlands socialskydd, betalas socialförsäkringsavgifterna inte till Finland. Inkomsten ska anmälas till inkomstregistret även om skatt eller socialförsäkringsavgifter inte debiteras.

Följande uppgifter ska anmälas till inkomstregistret:

Exempel 26.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Nederländerna  

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: NL

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro
101 Lön totalt 2500.00 201 Tidlön 2500.00

Om arbetstagarens löneinkomst beskattas i Finland, ska källskatt eller förskottsinnehållning anges i anmälan om löneuppgifter.

Exempel 27: En begränsat skattskyldig som är bosatt i Nederländerna arbetar för ett finländskt offentligt samfund i Nederländerna. Lönen är 2 500 euro. Enligt 10 § i inkomstskattelagen beskattas lönen i Finland. Arbetstagaren har visat ett källskattekort där det finns en anteckning om källskatteavdrag. Källskattebeloppet är 35 %. Eftersom arbetstagaren inte omfattas av Finlands socialskydd, betalas socialförsäkringsavgifterna inte till Finland.

Exempel 27.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Nederländerna  

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: NL

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro
101 Lön totalt 2500.00 201 Tidlön 2500.00
404 Källskatt 696.50 404 Källskatt 696.50
405 Källskatteavdrag 510.00 405 Källskatteavdrag 510.00

Exempel 28: En begränsat skattskyldig som är bosatt i Nederländerna arbetar för ett finländskt offentligt samfund i Nederländerna. Lönen är 2 500 euro. Enligt 10 § i inkomstskattelagen beskattas lönen i Finland. Arbetstagaren har visat ett skattekort för begränsat skattskyldiga, enligt vilket förskottsinnehållningen är 10 %. Eftersom arbetstagaren inte omfattas av Finlands socialskydd, betalas socialförsäkringsavgifterna inte till Finland.

Exempel 28.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Nederländerna 

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: NL

Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro
101 Lön totalt 2500.00 201 Tidlön 2500.00
402 Förskottsinnehållning 250.00 402 Förskottsinnehållning 250.00

2.6.3 Inkomsttagaren är frivilligt försäkrad i Finland

Frivillig ArPL-försäkring (arbetstagarens arbetspensionsförsäkring) kan tecknas för en arbetstagare som arbetar utomlands och för vilken obligatorisk ArPL-försäkring inte behöver tecknas. Då förutsätts att alla övriga lagstadgade förutsättningar avseende arbetstagaren och arbetsgivaren uppfylls.En frivillig försäkring kan tecknas även när den faktiska lönen betalas från utlandet. Även då är försäkringstagaren ett finländskt företag som ansvarar för betalningen av försäkringspremierna. Även när det gäller frivillig ArPL-försäkring är den inkomst som utgör grunden för pensionen försäkringslön.

En frivillig ArPL-försäkring anmäls till inkomstregistret genom att ge uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring: Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring). Därtill anmäler betalaren vid en undantagssituation för försäkring uppgifterna Ingen försäkringsskyldighet om sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen samt olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, om betalaren inte är skyldig att betala andra socialförsäkringsavgifter än arbetspensionsförsäkringsavgiften.

Exempel 29: En finländsk arbetsgivare inom den privata sektorn har sänt en arbetstagare för att arbeta i Frankrike. Personen omfattas inte längre av det finländska socialskyddet, utan försäkras i Frankrike i enlighet med den lokala lagstiftningen. Därtill har arbetsgivaren tecknat en frivillig pensionsförsäkring för arbetstagaren i Finland. Beloppet på den faktiska utbetalda lönen är 4 800 euro. Den lön som ska försäkras i Frankrike uppgår till 3 400 euro. Som försäkringslön fastställs 1 400 euro.

Arbetstagaren är begränsat skattskyldig, och arbetstagarens inkomster beskattas inte i Finland. Eftersom arbetstagaren är försäkrad med en frivillig arbetspensionsförsäkring i Finland, betalar arbetsgivaren arbetspensionsavgiften utifrån försäkringslönen.

Sexmånadersregeln kan endast tillämpas på lön som betalas till en allmänt skattskyldig. Information om tillämpligheten hos sexmånadersregeln anmäls inte till inkomstregistret, eftersom inkomsttagaren är begränsat skattskyldig i Finland.

Anmälningssätt 1

Om uppgifterna anmäls med anmälningssätt 1,  kan de anmälas med en anmälan om löneuppgifter enligt följande:

Exempel 29, tabell 1/3.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststaten: Adress i Frankrike  

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring
Arbetspensionsanstaltens bolagskod: XX
Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangnummer:  NN-XXXXXXXXX
Typ av undantagssituation för försäkring: Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (sjukförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Inkomstslag som ska anmälas:  euro  
352 Försäkringslön 1400.00 Uppgift på basis av vilken pensionsförsäkringsavgift fastställs.

101 Lön totalt

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd arbetspensionsförsäkringsavgift
Grund för försäkringsavgift: Nej

4800.00

Uppgift som Skatteförvaltningen använder vid internationellt informationsutbyte.

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

100.10

 

Anmälningssätt 2

Vid användning av anmälningssätt 2, ska uppgifterna anges med två anmälningar om löneuppgifter. Med en anmälan anmäls den försäkringslön som används till grund för arbetspensionsförsäkringsavgiften och med den andra den faktiska utbetalda lönen för Skatteförvaltningens behov.

Anmälan av försäkringslön:

Exempel 29, tabell 2/3.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststaten: Adress i Frankrike  

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring
Arbetspensionsanstaltens bolagskod: XX
Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangnummer:  NN-XXXXXXXXX
Typ av undantagssituation för försäkring: Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (sjukförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Inkomstslag som ska anmälas:  euro

352 Försäkringslön

1400.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

100.10

Anmälan av utbetald lön:

Exempel 29, tabell 3/3.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststaten: Adress i Frankrike  

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, arbetslöshets-, sjukförsäkrings- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Inkomstslag som ska anmälas:  euro
201 Tidlön 4800.00

Ytterligare information om frivillig ArPL-försäkring finns i tjänsten för arbetspensionslagstiftningen.

I motsvarande situationer kan en finländsk arbetsgivare teckna en frivillig försäkring även för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för arbetstagare som arbetar utomlands. Detta anmäls inte till inkomstregistret, utan arbetsgivaren sköter försäkringen direkt med försäkringsbolaget.

2.6.4 Ett utländskt koncernbolag betalar ut lön

Om en begränsat skattskyldig arbetstagare som arbetar utomlands är försäkrad i Finland och tjänstgör för ett koncernbolag, ska det utsändande finländska företaget betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och övriga socialförsäkringsavgifter (inklusive arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien) till Finland. Avgifterna betalas utifrån försäkringslönen och uppgifterna ska anmälas till inkomstregistret. Inkomsten är inte skattepliktig i Finland och vare sig förskottsinnehållning eller källskatt tas ut på den till Finland, om hela lönen betalas från utlandet.

När ett utländskt koncernbolag betalar lön till en arbetstagare som sänts utomlands och som är försäkrad i Finland, ska det finländska utsändande företaget som övrig uppgift om betalaren ange uppgiften Utländskt koncernbolag och Person som arbetar utomlands som tilläggsuppgift om inkomsttagaren.

Uppgiften Utländskt koncernbolag anges också om lönen betalas delvis från utlandet och delvis från Finland. Till inkomstregistret anmäls endast försäkringslön och de försäkringsavgifter som betalats utifrån den. Om det handlar om en begränsat skattskyldig arbetsgivare och lönen betalas huvudsakligen från utlandet, behöver den faktiska betalda lönen inte anmälas.

I koncernsituationer bör man se till att bara det finländska utsändande företaget anmäler uppgiften till inkomstregistret och att det utländska koncernbolaget inte anmäler samma uppgifter. 

2.6.4.1 Hela lönen betalas från utlandet

Exempel 30: Ett finländskt koncernbolag skickar en arbetstagare till Italien för att arbeta hos ett bolag som ingår i samma koncern. Arbetstagaren har ett A1-intyg från Finland, enligt vilket hen omfattas av Finlands socialskydd. I början av utlandskommenderingen har en försäkringslön på 6 800 euro fastställts för hen. Arbetsgivaren betalar en penninglön på 7 000 euro per månad till arbetstagaren.

När tre fulla kalenderår gått från flytten till utlandet, blir hen begränsat skattskyldig i Finland. Löneinkomst som en begränsat skattskyldig får för arbete utomlands beskattas inte i Finland. Eftersom arbetstagaren fortfarande omfattas av Finlands socialskydd, betalas socialförsäkringsavgifter till Finland på basis av försäkringslönen.

Eftersom personen är begränsat skattskyldig och hela lönen betalas från utlandet, ska det verkliga lönebeloppet från utlandet inte anmälas.

Det finländska företaget anmäler försäkringslönen och arbetstagarens andel av arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna till inkomstregistret. På basis av de uppgifter som lämnats till inkomstregistret påför Skatteförvaltningen ett belopp som motsvarar arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i den slutliga beskattningen av inkomsttagaren.

Det finländska koncernbolaget anmäler följande till inkomstregistret:

Exempel 30.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststaten: Adress i Italien  

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: IT

Inkomstslag som ska anmälas  euro

352 Försäkringslön

6800.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

486.20

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

102.00

2.6.4.2 En del av lönen betalas från utlandet och en del från Finland

Exempel 31: Ett finländskt företag sänder en arbetstagare för att tjänstgöra för dess dotterbolag i Tyskland. PSC har beviljat ett A1-intyg till arbetstagaren och en försäkringslön på 7 000 euro har fastställts för hen. Löneutbetalningen övergår delvis till det tyska dotterbolaget. Beloppet på den faktiska utbetalda lönen från Tyskland är 5 000 euro. Från Finland betalas därtill 2 000 euro till arbetstagaren.

Personen har vistats i Tyskland så länge att hen blivit begränsat skattskyldig. Löneinkomst som en begränsat skattskyldig får för arbete utomlands beskattas inte i Finland. Eftersom arbetstagaren fortfarande är försäkrad i Finland, är det finländska företaget emellertid skyldigt att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och övriga socialförsäkringsavgifter för försäkringslönen till Finland. Dessutom ska arbetsgivaren ta ut arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift utifrån försäkringslönen.  

Sexmånadersregeln tillämpas på lön som betalas till den allmänt skattskyldige. Information om tillämpligheten hos sexmånadersregeln anmäls inte till inkomstregistret, eftersom inkomsttagaren är begränsat skattskyldig i Finland.

Det finländska företaget anger följande på anmälan om löneuppgifter:

Exempel 31.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Typ av betalare: Utländskt koncernbolag
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststaten: Adress i Tyskland 

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: DE

Inkomstslag som ska anmälas  euro

352 Försäkringslön

7000.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

500.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

105.00

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

137.20

2.7 Korrigering av uppgifter i situationer med arbete utomlands

Uppgifter om att sexmånadersregeln är tillämplig ska korrigeras i inkomstregistret i följande situationer:

 • arbetsgivaren tillämpar sexmånadersregeln retroaktivt och återbetalar förskottsinnehållning till arbetstagaren med stöd av regeln
 • arbetsgivaren har tillämpat sexmånadersregeln men upptäcker senare att förutsättningarna för tillämpningen inte uppfylls.

Om till exempel arbetsgivaren har tillämpat sexmånadersregeln men det senare framgår att förutsättningarna inte uppfylls, ska arbetsgivaren korrigera anmälningarna om löneuppgifter och lämna information om att sexmånadersregeln inte varit tillämplig. Detta är fallet om till exempel så kallade Finlandsdagar överskrids eller om arbetet pågår under sex månader och arbetsstaten inte får rätt att beskatta lönen.  

Om arbetsgivaren dock inte i förskottsuppbörden har tillämpat sexmånadersregeln och om arbetstagaren senare i skattedeklarationen yrkar på att regeln ska tillämpas och Skatteförvaltningen godkänner yrkandet, behöver arbetsgivaren inte korrigera anmälningarna om löneuppgifter i inkomstregistret. Då har arbetsgivaren inte tillämpat sexmånadersregeln när lön betalats, och arbetsgivaren känner inte nödvändigtvis till hur arbetstagarens beskattning har verkställts.

I fråga om arbete i Norden gäller det dock att notera att arbetsgivaren inte kan återbetala förskottsinnehållning på lön till arbetstagaren, även om sexmånadersregeln kunde tillämpas retroaktivt på inkomsten. Detta beror på överenskommelsen mellan de nordiska länderna om uppbörd och överföring av skatt (det så kallade TREKK-avtalet), enligt vilken en myndighet överför skatt som utan grund debiterats i ett nordiskt land till ett annat nordiskt land (arbetsstaten). Förfarandet beskrivs i avsnitt 2.5 Tilläggsuppgifter om arbete i Norden.

Uppgifter som anmälts till inkomstregistret kan korrigeras så länge som de bevaras i registret, dvs. i 10 år från början av det år som följer efter registreringsåret. Läs mer i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret.

2.7.1 Tillämpningen av sexmånadersregeln klarnar senare

Om det till en början planerats att arbetet utomlands varar endast i några månader, men arbetet utomlands fortsätter i över sex månader, är det möjligt att prestationsbetalaren måste rätta de uppgifter som anmälts till inkomstregistret.

Anmälningarna ska rättas om arbetsgivaren tillämpar sexmånadersregeln retroaktivt och återbetalar överdebiterad förskottsinnehållning till inkomsttagaren. Förskottsinnehållning kan dock endast återbetalas till inkomsttagaren under samma kalenderår. Prestationsbetalaren kan inte rätta felaktigt verkställd förskottsinnehållning efter byte av kalenderår.

Exempel 32: En finländsk arbetsgivare sänder i början av februari en arbetstagare på utlandskommendering till Schweiz för fyra månader. I slutet av april kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om att förlänga utlandskommenderingen med fyra månader så att den blir åtta månader lång.

Om förutsättningarna för tillämpningen av sexmånadersregeln uppfylls är löneinkomsten skattefri i Finland. Om arbetsgivaren tillämpar sexmånadersregeln retroaktivt och återbetalar förskottsinnehållningen av lönen till arbetstagaren med undantag för miniinnehållningen ska arbetsgivaren rätta uppgifterna som lämnats till inkomstregistret. Försäkringslön ska också fastställas retroaktivt för arbetstagaren. Retroaktivt fastställande av försäkringslön beskrivs i avsnitt 2.7.3.

Prestationsbetalaren har anmält lönerna för februari−april till inkomstregistret på samma sätt som om inkomsttagaren arbetat i Finland. Dessutom har arbetsgivaren som uppgift om inkomsttagaren anmält uppgiften Person som arbetar utomlands samt en uppgift om avtalet om social trygghet. I maj korrigerar prestationsbetalaren uppgifterna i inkomstregistret. Betalaren meddelar tillämpandet av sexmånadersregeln genom att lämna in en ersättande anmälan för varje anmälan som sexmånadersregeln är tillämplig på. Inkomsttagarens lön uppgår till 4 000 euro i månaden och skatteprocenten enligt skattekortet är 25 %, det vill säga beloppet på förskottsinnehållningen har uppgått till 1 000 euro i månaden. Beloppet av inkomsttagarens försäkringslön fastställs retroaktivt till 4 000 euro i månaden.

Dessutom återbetalar arbetsgivaren skillnaden mellan förskottsinnehållningen och miniinnehållningen till arbetstagaren i maj. En separat anmälan av återbetalning ska lämnas till inkomstregistret, och i den ska det återbetalda beloppet anges som negativt tal.

Prestationsbetalaren korrigerar anmälningarna om löneuppgifter för februari–april på följande sätt:

Exempel 32, tabell 1/2.
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Åtgärdstyp: Ersättande anmälan
Inkomstregistrets anmälningsreferens: ZZ
Betalarens anmälningsreferens: ZZ
Anmälningens versionsnummer: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Betalningsdag: ZZ
Löneutbetalningsperiodens startdatum: ZZ
Löneutbetalningsperiodens slutdatum: ZZ
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

352 Försäkringslön

4000.00

352 Försäkringslön

4000.00

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: CH

 

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: CH

 

402 Förskottsinnehållning

1000.00

402 Förskottsinnehållning

1000.00

413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

286.00

413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

286.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

60.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

60.00

Återbäring av förskottsinnehållningen för februari-april anmäls enligt följande:

Exempel 32, tabell 2/2.
NY ANMÄLAN
Åtgärdstyp:  Ny anmälan
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Betalningsdag: ZZ
Löneutbetalningsperiodens startdatum: ZZ
Löneutbetalningsperiodens slutdatum: ZZ
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG  euro

402 Förskottsinnehållning

-2764.80

2.7.2 Förutsättningarna för tillämpning av sexmånadersregeln uppfylls inte

Om det ursprungligen bedömts att sexmånadersregeln är tillämplig på lönen för utlandsarbetet men att det senare framgår att förutsättningarna inte uppfylls, ska arbetsgivaren korrigera anmälningarna om löneuppgifter till inkomstregistret. Även NT2-uppgifterna ska korrigeras.

Exempel 33: En finländsk arbetsgivare sänder i början av april en arbetstagare på utlandskommendering till Belgien fram till slutet av året. Försäkringslön fastställs för arbetstagaren, och arbetsgivaren tillämpar sexmånadersregeln på lönen.

I början av augusti återvänder arbetstagaren till Finland. Hen kommer inte att fortsätta arbeta i Belgien. Eftersom arbetstagarens vistelse i Belgien inte får överstiga 183 dagar per kalenderår, får inte Belgien rätt att beskatta inkomsten. Därtill varar inte arbetet utomlands längre än sex månader så sexmånadersregeln kan inte tillämpas i Finland.

Arbetsgivaren ska korrigera anmälningarna om löneuppgifter till inkomstregistret och anmäla den faktiska lönen för Skatteförvaltningen samt att sexmånadersregeln inte är tillämplig på lönen. Även NT2-uppgifterna ska korrigeras, eftersom det har skett ändringar i dem.

Arbetsgivaren har anmält uppgifterna om löner som betalats i april–juli såsom i exempel 1 i avsnitt 2.3.1.1 Försäkringslönen fastställs > Sexmånadersregeln är tillämplig under hela löneperioden.

I augusti lämnar arbetsgivaren ersättande anmälningar om anmälningarna om löneuppgifter för april–juli. I de ersättande anmälningarna anger arbetsgivaren att sexmånadersregeln inte är tillämplig på löneinkomsten. De ersättande anmälningarna lämnas på samma sätt som i exempel 2 eller 3 i avsnitt 2.3.1.2.1 Sexmånadersregeln är inte tillämplig > Inkomsten beskattas i sin helhet i Finland. Beloppen av arbetstagaravgifterna och förskottsinnehållningen anmäls med ersättande anmälningar till det belopp som de debiterats ursprungligen.

2.7.3 Försäkringslön fastställs retroaktivt

Om ingen försäkringslön har fastställts för personen ska en sådan fastställas retroaktivt. Då korrigeras anmälningar som redan inlämnats och försäkringslönen anmäls som en ny uppgift. Om man blir tvungen att ändra försäkringslönens storlek, ska det tidigare anmälda beloppet korrigeras.

Försäkringslönen ska fastställas retroaktivt till exempel om en utlandskommendering som ursprungligen planerats vara en månad förlängs så att arbetstiden överskrider sex månader. Beloppet av en tidigare anmäld försäkringslön ska korrigeras till exempel om man senare betalar prestationer som inte tagits i beaktande i försäkringslönen, även om de borde ha ingått i den. Sådana prestationer kan utgöras till exempel av bonus.

Alltid när försäkringslönen fastställs retroaktivt, ska uppgifterna rättas i inkomstregistret med en ersättande anmälan. Korrigering av uppgifter beskrivs närmare i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret.

Exempel 34: En finländsk arbetsgivare sänder i början av februari en arbetstagare på utlandskommendering till Schweiz för fyra månader. Lönen uppgår till 4 000 euro i månaden och skatteprocenten enligt skattekortet är 25 %, det vill säga beloppet på förskottsinnehållningen har uppgått till 1 000 euro.

I slutet av april kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om att förlänga utlandskommenderingen med fyra månader så att den blir åtta månader lång.

För arbetstagaren fastställs försäkringslön retroaktivt från och med början av februari. Försäkringslönen fastställs till 5 000 euro per månad. Arbetsgivarens socialförsäkringsavgift och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift betalas på basis av försäkringslönen.

Prestationsbetalaren har anmält lönerna för februari−april till inkomstregistret på samma sätt som om inkomsttagaren arbetat i Finland och arbetstagaravgifter har tagits ut på basis av 4 000 euro. Dessutom har arbetsgivaren som uppgift om inkomsttagaren anmält uppgiften Person som arbetar utomlands samt en uppgift om avtalet om social trygghet. I maj korrigerar prestationsbetalaren de anmälningar som lämnats in till inkomstregistret för februari–april. Beloppen av arbetstagaravgifterna och förskottsinnehållningen anmäls med ersättande anmälningar till det belopp som de debiterats ursprungligen.

I maj betalar arbetsgivaren tillbaka differensen mellan förskottsinnehållningen och den miniinnehållning som ska göras utifrån försäkringslönen till arbetstagaren. En separat anmälan av återbetalning ska lämnas till inkomstregistret, och i den ska det återbetalda beloppet anges som negativt tal.

Om arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift eller arbetslöshetsförsäkringsavgift på grund av ett uppenbart fel inte innehållits i samband med löneutbetalningen, kan arbetsgivaren innehålla dem högst i samband med de två följande löneutbetalningarna. Därför ska arbetsgivaren i detta fall själv betala både arbetstagarens andel och arbetsgivaravgifterna. Arbetstagarens betalningsandel är skattepliktig inkomst för arbetstagaren, och den anmäls som naturaförmån till inkomstregistret. Eftersom sexmånadersregeln dock är tillämplig på löneinkomst i inkomstbeskattningen, är arbetstagarens andel av betalningen skattefri i Finland enligt ISkL 77 §, och den anmäls inte separat till inkomstregistret, eftersom försäkringslönen är fastställd retroaktivt och arbetstagarens andel anses ingå i försäkringslönen.

Eftersom arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift förändras, ska arbetsgivaren också korrigera arbetsgivarens separata anmälan, med vilken det totala beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift anmälts till inkomstregistret. Arbetsgivarens separata anmälan korrigeras på samma sätt som anmälan om löneuppgifter. Korrigering av arbetsgivarens separata anmälan beskrivs närmare i avsnitt 7 Korrigering av arbetsgivarens separata anmälan i Korrigering av uppgifter i inkomstregistret.

Prestationsbetalaren korrigerar anmälningarna om löneuppgifter för februari–april på följande sätt:

Exempel 34, tabell 1/2.
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Åtgärdstyp: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens: ZZ
Anmälningens versionsnummer: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Betalningsdag: ZZ
Löneutbetalningsperiodens startdatum: ZZ
Löneutbetalningsperiodens slutdatum: ZZ
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar utomlands
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal från Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
Inkomstslag som ska anmälas:  euro

352 Försäkringslön

5000.00

Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja

Arbetsstatens landskod: CH

 

402 Förskottsinnehållning

1000.00

413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

286.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

60.00

Dessutom ska prestationsbetalaren i en ny anmälan ange återbetalning av förskottsinnehållning på följande sätt:

Exempel 34, tabell 2/2.
NY ANMÄLAN
Åtgärdstyp: Ny anmälan
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Betalningsdag: ZZ
Löneutbetalningsperiodens startdatum: ZZ
Löneutbetalningsperiodens slutdatum: ZZ
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG  euro

402 Förskottsinnehållning

-2743.50

Korrigering av arbetsgivarens separata anmälan beskrivs närmare i avsnitt 7 Korrigering av arbetsgivarens separata anmälan i Korrigering av uppgifter i inkomstregistret.

3 Anmälan av uppgifter om inkomsttagare som kommer till Finland från utlandet

Prestationer till en inkomsttagare som kommer från utlandet till Finland anmäls till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter. Det saknar betydelse om inkomsttagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig. Uppgifterna ska också anmälas i det fallet att inkomsten inte beskattas i Finland eller att arbetstagaren inte är försäkrad i Finland.

Uppgifterna anmäls i första hand med en finländsk personbeteckning. Närmare uppgifter om kundnummer finns i punkt 1.7 Kundnummer.

En utländsk arbetsgivares anmälningsskyldigheter beskrivs i punkt 4.

3.1 Socialförsäkringsavgifter och försäkring

En inkomsttagare som kommer från utlandet till Finland omfattas i regel av Finlands socialskydd och socialförsäkringsavgifter betalas till Finland. Socialförsäkringsavgifter anmäls till inkomstregistret på samma sätt som för övriga inkomsttagare.

När EU:s förordning om social trygghet tillämpas på en arbetstagare som kommer till Finland och hen har ett A1-intyg från avgångsstaten, är hen försäkrad i avgångsstaten i fråga om alla socialförsäkringar. Då betalas inte arbetstagarens eller arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift eller andra socialförsäkringsavgifter i Finland.

När en annan stats lagstiftning tillämpas på arbetstagaren på basis av ett avtal om social trygghet och hen har ett intyg över den sociala trygghet som ska tillämpas betalas inte de försäkringsavgifter som omfattas av avtalet till Finland. Olika avtal om social trygghet omfattar olika försäkringsavgifter.

Om arbetstagaren inte omfattas av det finländska socialskyddet, ska arbetstagarens andel av socialskyddsavgifterna i vissa situationer dock tas ut från lönen för en arbetstagare som kommer från utlandet till Finland på det sätt som krävs i lagstiftningen i det land till vars socialskydd arbetstagaren hör. Prestationsbetalaren anmäler inte en sådan arbetstagaravgift som betalats till en annan stat med anmälan om löneuppgifter. Inkomsttagaren ska ge en separat utredning om arbetstagaravgifter som betalats till utlandet och avdragbarheten för dessa på den egna skattedeklarationen.

En arbetstagare som kommer från utlandet är sjukförsäkrad genast efter ankomsten till Finland, om hen för arbetet i Finland i lön får minst ett belopp som motsvarar beloppet av grunddagpenning i lagen om utkomstskydd för arbetslösa omvandlad till månadsinkomst (800,02 euro år 2023). Till månadsinkomsterna räknas prestationer under samma kalendermånad och inkomstgränsen är mottagarspecifik. Om månadsinkomsten understiger den ovan nämnda gränsen betalas ingen sjukförsäkringsavgift, även om arbetstagaren inte har något intyg på att hen omfattas av socialskyddet i avgångsstaten. En person som har flyttat till Finland permanent kan bli sjukförsäkrad i Finland även om månadsinkomsten understiger gränsen.

Övriga socialförsäkringsavgifter ska dock i allmänhet betalas. Från detta finns vissa undantag om vilka ytterligare information ges av nedan nämnda instanser.

Ytterligare information om socialförsäkringsavgifter i olika situationer finns på försäkringsanstalternas webbplatser:

 • Arbetspensionsförsäkring: prestationsbetalarens arbetspensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen (etk.fi)
 • arbetslöshetsförsäkring: Sysselsättningsfonden (tyollisyysrahasto.fi)
 • arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring och grupplivförsäkring för arbetstagare: prestationsbetalarens olycksfallsförsäkringsbolag eller Olycksfallsförsäkringscentralen (tvk.fi)
 • arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift: Skatteförvaltningen (skatt.fi) och FPA (www.fpa.fi).

3.2 En allmänt skattskyldig som arbetar i Finland

Inkomster för en allmänt skattskyldig person som kommer till Finland från utlandet anmäls till inkomstregistret på samma sätt som inkomster för personer som är bosatta i Finland. Om avgångsstatens socialskydd tillämpas på arbetstagaren, debiteras inte de försäkringsavgifter som avtalet om social trygghet omfattar.

Exempel 35: En person med hemvist i Sverige kommer för att arbeta i två år i Finland för en finländsk arbetsgivare. Hen har ett A1-intyg från Sverige, vilket visar att hen är försäkrad i Sverige. Arbetsgivaren betalar inte socialförsäkringsavgifter till Finland och sjukförsäkringsavgifter påförs inte för arbetstagaren i Finland.

Prestationsbetalaren anmäler försäkringsuppgifterna till inkomstregistret enligt följande:

Exempel 35.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Exempel 36: En sydkoreansk arbetsgivare sänder en person som är bosatt i Sydkorea på utlandskommendering till Finland för ett år. Lönen betalas av ett finländskt företag. Arbetstagaren har ett intyg enligt vilket avtalet om social trygghet mellan Finland och Sydkorea tillämpas på hen. Avtalet gäller arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter, och således betalas dessa avgifter inte till Finland. Övriga socialförsäkringsavgifter betalas till Finland.

Prestationsbetalaren anmäler försäkringsuppgifterna till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel 36.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetslöshetsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

3.3 En begränsat skattskyldig arbetar i Finland

Inkomster som betalats till en begränsat skattskyldig och andra uppgifter anmäls till inkomstregistret på samma sätt som inkomster till en allmänt skattskyldig. Därtill ska man i uppgifterna om inkomsttagaren anteckna: Begränsat skattskyldig: Ja.

Uppgifterna anmäls med en finländsk personbeteckning då inkomsttagaren har en finländsk beteckning. Därtill anmäls vad gäller en begränsat skattskyldig inkomsttagare alltid en utländsk skatteidentifierare och hemviststaten samt kontaktuppgifter i hemviststaten. Om en begränsat skattskyldig arbetstagare saknar finländsk personbeteckning, ska betalaren utöver den utländska beteckningen ange arbetstagarens namn, födelsedatum, adress och kön.

Om förskottsinnehållning verkställs på löneinkomsten till den begränsat skattskyldige i stället för källskatt, ska följande uppgift antecknas: Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja (så kallad progressiv beskattning av en begränsat skattskyldig). En betalare kan innehålla förskottsinnehållning av en löneinkomst till en begränsat skattskyldig enbart om arbetstagaren har ett skattekort för en begränsat skattskyldig, som är i kraft vid betalningstidpunkten.

Vid anmälning av uppgifter om en begränsat skattskyldig inkomsttagare till inkomstregistret kan anmälaren som kompletterande uppgifter meddela till exempel uppgiften Intyg över socialskydd och arbetstagarens vistelse- och arbetsperioder i Finland.

Nedan följer exempel på uppgifterna i en anmälan om löneuppgifter, då prestationer betalas till en begränsat skattskyldig inkomsttagare.

3.3.1 Inkomsttagaren är inte försäkrad i Finland

3.3.1.1 Inkomsten är källskattepliktig

Exempel 37: En person med hemvist i Estland kommer för att arbeta i fem månader i Finland för en finländsk arbetsgivare. Hen har ett A1-intyg från Estland, vilket visar att hen är försäkrad i Estland. Arbetstagaren har ansökt om källskattekort från skattebyrån.

Arbetsgivaren betalar en månadslön på 2 500 euro. På arbetstagarens källskattekort finns det en anteckning om betalarens rätt att göra ett källskatteavdrag på 510 euro i månaden innan källskatt debiteras. Prestationsbetalaren tar ut källskatt på 35 % x (2 500 – 510), det vill säga 696,50 euro, på inkomsten. Socialförsäkringsavgifter betalas inte till Finland, eftersom arbetstagaren inte är försäkrad i Finland.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret:

Exempel 37.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Estland  

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: EE

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

404 Källskatt

696.50

404 Källskatt

696.50

405 Källskatteavdrag

510.00

405 Källskatteavdrag

510.00

3.3.1.2 Inkomsten är förskottsinnehållningspliktig (progressiv beskattning)

Exempel 38: Som ovan, men i stället för källskattekort har arbetstagaren skattekort för begränsat skattskyldiga, enligt vilket förskottsinnehållningen är 15 %. Prestationsbetalaren ska i uppgifterna om inkomsttagaren anmäla Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja.

Exempel 38.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Estland  

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: EE

Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

402 Förskottsinnehållning

375.00

402 Förskottsinnehållning

375.00

3.3.2 Inkomsttagaren är försäkrad i Finland

3.3.2.1 Inkomsten är källskattepliktig

Exempel 39: I övrigt samma som i föregående exempel, men inkomsttagaren har inte något A1-intyg från sin avgångsstat.

En person med hemvist i Estland kommer för att arbeta i fem månader i Finland för en finländsk arbetsgivare. Eftersom arbetstagaren inte har något A1-intyg från sin avgångsstat, är hen försäkrad i Finland. Arbetsgivaren betalar en månadslön på 2 500 euro.

På arbetstagarens skattekort finns det en anteckning om betalarens rätt att göra ett källskatteavdrag på 510 euro i månaden innan källskatt debiteras. Prestationsbetalaren tar ut källskatt på 35 % x (2 500 – 510), det vill säga 696,50 euro, på inkomsten. Socialförsäkringsavgifterna fastställs utifrån bruttolönen.

Sjukförsäkringsavgiften för den begränsat skattskyldige ska tas ut separat vid sidan om källskatt och anmälas till inkomstregistret med inkomstslaget Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift. Personen behöver emellertid inte betala dagpenningsavgiften för arbetstagarens sjukförsäkringsavgift till Finland, om lönen för ett år understiger 15 703 euro (år 2023). Sjukförsäkringens sjukvårdsavgift ska dock betalas, se avsnitt 4 Social trygghet och försäkringar i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av arbetstagare som kommer till Finland från utlandet.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret:

Exempel 39.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Estland

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: EE

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

404 Källskatt

696.50

404 Källskatt

696.50

405 Källskatteavdrag

510.00

405 Källskatteavdrag

510.00

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift 17.00 412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift 17.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

178.75

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

178.75

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

37.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

37.50

3.3.2.2 Inkomsten är förskottsinnehållningspliktig (progressiv beskattning):

Exempel 40: I övrigt samma situation som i föregående exempel, men arbetstagaren har ett skattekort för en begränsat skattskyldig. Prestationsbetalaren ska i uppgifterna om inkomsttagaren anmäla Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja.

En begränsat skattskyldig person med hemvist i Estland kommer till Finland för att arbeta i fem månader för en finländsk arbetsgivare. Arbetstagaren har inte något A1-intyg från sin avgångsstat, det vill säga att hen är försäkrad i Finland. Arbetsgivaren betalar 2 500 euro i månadslön och verkställer förskottsinnehållning på lönen enligt innehållningsprocenten på 22 % på skattekortet, det vill säga 550 euro. Arbetsgivaren socialförsäkringsavgifter fastställs utifrån bruttolönen.

När inkomsten beskattas progressivt ingår arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i förskottsinnehållningsprocenten, och därför debiteras arbetstagarens sjukförsäkringsavgift inte separat och anmäls inte till inkomstregistret.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret:

Exempel 40.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Estland  

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: EE

Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

402 Förskottsinnehållning

550.00

402 Förskottsinnehållning

550.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

178.75

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

178.75

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

37.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

37.50

3.3.3 Inkomsttagaren är försäkrad enbart vad gäller vissa socialförsäkringar

Uppgifterna om allmän och begränsad skattskyldighet påverkar beskattningen. De påverkar inte försäkringsskyldigheten. Följande försäkringssituationer kan gälla både allmänt och begränsat skattskyldiga inkomsttagare.

3.3.3.1 Inkomsttagaren är inte sjukförsäkrad i Finland

Om en person som kommer från utlandet till Finland inte är försäkrad i Finland enligt sjukförsäkringslagen, är det inte nödvändigt att betala vare sig arbetsgivarens eller arbetstagarens sjukförsäkringsavgift utifrån den utbetalda lönen. Övriga försäkringsavgifter ska dock i allmänhet betalas. Se närmare om socialförsäkringsavgifter i punkt 3.1 Socialförsäkringsavgifter och försäkring.

Exempel 41: En arbetstagare kommer från Tyskland till Finland för att arbeta på deltid för en finländsk arbetsgivare i fem månader. Hen har inte något A1-intyg från Tyskland. Arbetstagaren flyttar inte permanent till Finland. Lönen är 650 euro per månad. Källskattebeloppet är 35 % x 650 euro = 227,50 euro. Arbetstagaren har inte lämnat in något källskattekort till sin arbetsgivare och därför kan arbetsgivaren inte göra något källskatteavdrag på lönen före debiteringen av skatt.

Eftersom månadsinkomsten understiger månadsgränsen (800.02 euro år 2023), är arbetstagaren enligt sjukförsäkringslagen inte försäkrad i Finland. Uppgifterna anmäls till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel  41.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Tyskland  

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (sjukförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: DE

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

650.00

201 Tidlön

650.00

404 Källskatt

227.50

404 Källskatt

227.50

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

46.48

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

 46.48

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

9.75

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

9.75

3.3.3.2 Inkomsttagaren är inte arbetspensions- eller arbetslöshetsförsäkrad i Finland

De avtal om social trygghet som Finland ingått kan endast omfatta vissa socialförsäkringsavgifter. Om det tillämpliga avtalet om social trygghet inte omfattar vissa försäkringsavgifter, ska de betalas till Finland enligt finsk lagstiftning. Läs mer om avtal om social trygghet i tjänsten för arbetspensionslagstiftningen.

Exempel 42: En arbetstagare har sänts från Kina för att arbeta i fem månader i Finland. Hens lön betalas av ett finländskt företag. Hen har ansökt om ett skattekort där ett källskatteavdrag på 510 euro per månad beaktats. Lönen är 3 000 euro per månad. Källskattebeloppet är 35 % x (3 000 euro – 510 euro) = 871,50 euro.

Arbetstagaren har ett intyg från avgångslandet, enligt vilket socialskyddet i Kina tillämpas på hen. Avtalet om social trygghet mellan Finland och Kina omfattar endast pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Dessa avgifter betalas inte till Finland, men övriga socialförsäkringsavgifter betalas normalt.

Eftersom månadsinkomsten överstiger månadsgränsen (800.02 euro år 2023), är arbetstagaren på basis av arbetet sjukförsäkrad i Finland. Även arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter ska betalas på basis av lönen.

Exempel 42.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Kina

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetslöshetsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: CN

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

3000.00

201 Tidlön

3000.00

404 Källskatt

871.50

404 Källskatt

871.50

405 Källskatteavdrag

510.00

405 Källskatteavdrag

510.00

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

58.80

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

58.80

3.4 Arvoden till medlemmar i förvaltningsorgan och till verkställande direktörer i koncernsituationer

När en arbetstagare som arbetar för ett utländskt bolag och bor utomlands sköter ett uppdrag som styrelsemedlem eller verkställande direktör för ett finländskt bolag som hör till samma koncern, är den ersättning som betalats för dessa uppdrag lön för den fysiska person som utnämnts till uppdraget. När lön är skattepliktig inkomst i Finland, ska förskottsinnehållning verkställas eller källskatt tas ut på den och en anmälan ska lämnas in till inkomstregistret.

Dessa skyldigheter kan skötas av någotdera bolaget: antingen det finländska bolag i vilket personen är styrelseledamot eller verkställande direktör eller det utländska bolag som hör till samma koncern och i vilket den utländska personen arbetar utomlands. Utöver den lön som betalats ut för uppdraget som verkställande direktör ska det finländska bolaget betala sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare till Finland, om den person som utnämnts till verkställande direktör omfattas av det finländska socialskyddet.

Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning Beskattningen av arvoden till medlemmar i förvaltningsorgan och till verkställande direktörer.

Exempel 43: En person som arbetar som verkställande direktör i ett svenskt bolag i en koncern verkar också som verkställande direktör i det finländska bolaget i samma koncern. Lönen betalas ut av det svenska bolaget utan fast driftställe i Finland. Den verkställande direktören omfattas inte av det finländska socialskyddet, eftersom Sverige beviljat ett A1-intyg till hen. Den verkställande direktören är allmänt skattskyldig i Finland. Hen utför det arbete som anknyter till uppdraget som verkställande direktör för det finländska bolaget i huvudsak i Finland. Hen är inte sjukförsäkrad i Finland.

Det finländska bolaget är arbetsgivare för den verkställande direktören i den utsträckning som hen verkar i uppdraget som verkställande direktör för det finländska bolaget. Eftersom den verkställande direktören i huvudsak utför detta arbete i Finland, är den lön som hen får för detta uppdrag inkomst från Finland (ISkL 10 § 4 punkten). Det finländska bolaget ska ut källskatt på lönen och lämna in en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret.

Koncernbolagen kan komma överens om att det svenska bolag som betalar ut lönen tar ut källskatt på den verkställande direktörens lön och lämnar in en inkomstregisteranmälan för det finländska bolagets räkning. I denna situation tillämpas inte bestämmelserna om utländska arbetsgivare på det svenska bolaget, eftersom det svenska bolaget inte är arbetsgivare för det verkställande bolaget för detta arbete. I sista hand ligger ansvaret för debiteringen av källskatt och inlämnande av inkomstregisteranmälan dock hos det finländska bolaget.

Om det svenska bolaget lämnar in anmälan om löneuppgifter för det finländska bolagets räkning, anmäler det uppgifterna om det finländska bolaget i uppgifterna om betalaren. Uppgifterna Utländsk arbetsgivare eller Utländskt koncernbolag används inte. Bestämmelserna om ställföreträdande betalare tillämpas inte, om lönen betalas av ett utländskt bolag för en finländsk arbetsgivares räkning.

3.5 Ett finländskt företags filial utomlands

Om ett finländskt företag har en filial utomlands, är filialen utomlands inte en separat juridisk person, utan juridiskt sett är det en del av det finländska företaget. Om filialen utomlands sänder en arbetstagare för att arbeta i Finland och betalar lön för det arbete som utförs i Finland, betraktas den finländska huvudrörelsen som arbetsgivare i skattelagstiftningen. I dessa situationer har det finländska företaget såväl arbetsgivarskyldigheter som skyldighet att lämna in anmälningar till inkomstregistret. Arbetstagarens försäkringsskyldigheten fastställs utifrån huruvida personen är försäkrad i sin hemstat eller inte.

Exempel 44: Ett finländskt företag har en filial i Polen. Filialen sänder en arbetstagare för att arbeta i Finland och betalar ut lön till arbetstagaren för det arbete som utförts i Finland. Arbetstagaren arbetar i Finland 1.6–31.10 och är begränsat skattskyldig. Arbetstagaren har ett A1-intyg från Finland. Under löneutbetalningsperioden utför hen arbete i huvudsak i Finland.

Det finländska bolaget är skyldigt att ta ut källskatt på den lön som betalats ut till arbetstagaren och lämna in anmälningar om löneuppgifter till inkomstregistret. Anmälan lämnas in på samma sätt som om ett finländskt företag betalade lön till en arbetstagare som inte omfattas av det finländska socialskyddet.

3.6 Au pairer och praktikanter

Fickpengar som betalas till en au pair som kommer från utlandet till Finland är skattepliktig löneinkomst. En helpensionsförmån uppkommer för au pairen av boendet hos familjen. Även arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien är löneinkomst. Dessutom ska arbetsgivaren betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och andra socialförsäkringsavgifter. Läs mer om beskattning av au pair-arbetstagare i Skatteförvaltningens anvisning Som au pair från utlandet till Finland.

Skatteförvaltningen fastställer årligen värdet på naturaförmånerna med Skatteförvaltningens beslut om beräkningssätten för naturaförmåner.

Exempel 45: En au pair kommer till Helsingfors 30.4 och vistas i Finland i över sex månader, totalt 8 månader. Hen är allmänt skattskyldig i Finland.

Till en au pair betalas 400 euro i fickpengar varje månad. Därtill köper arbetsgivaren en bussbiljett som är värd 62,70 euro i månaden. Också den fullpensionsförmån på 538 euro i månaden som utgörs av rummet för en person är lön. Lön är även arbetstagarens andel av arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremien.

Bruttolönen är 1 095,35 euro i månaden.

Utifrån lönen betalas arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, eftersom månadsinkomsten överstiger gränsen för sjukförsäkringsskyldigheten (800.02 euro/mån år 2023). Arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien betalas också utifrån bruttolönen.

Förskottsinnehållning verkställs på au pairens bruttolön utifrån innehållningsprocenten på skattekortet och därtill debiteras arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien. Avgifterna tas ut från den bruttolön som betalas ut i penningform (bruttolön – naturaförmåner).

Eftersom au pairens skatteprocent är 0 i exemplet, är det inte nödvändigt att verkställa förskottsinnehållning och inte heller att anmäla den till inkomstregistret.

Uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret:

Fickpengarna anmäls med inkomstslaget Lön totalt eller Tidlön. Med inkomstslaget Övriga naturaförmåner anmäls bussbiljetten som arbetsgivaren betalat, fullpensionsförmånen och de arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter som arbetsgivaren betalat för arbetstagaren. Dessutom anmäls de arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter som betalats för arbetstagaren separat med inkomstslagen 413 (Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare) och 414 (arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift).

Exempel 45, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

400.00

201 Tidlön

400.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

78.24

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

78.24

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

16.41

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

16.41

317 Övriga naturaförmåner

695.35

317 Övriga naturaförmåner

695.35

Typ av förmån: Bostadsförmån

 

Typ av förmån: Bostadsförmån

 

Därtill bör man tänka på att ifall en familj som anställt en au pair får stöd för privat vård från FPA, ska familjen betala socialförsäkringsavgifter för stödet även om FPA betalar stödet för privat vård direkt till au pairen. Hur sådan inkomst ska anmälas beskrivs i avsnitt 2.3 i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: Prestationer som betalas av en ställföreträdande betalare.

Om au pairen vistas i Finland i högst sex månader, är hen begränsat skattskyldig i Finland. Au pairen kan ansöka om ett skattekort för en begränsat skattskyldig från skattebyrån, då förskottsinnehållning tas ut i stället för källskatt från inkomsten. I så fall anmäls inkomstuppgifterna på samma sätt som i ovan nämnda exempel. Eftersom inkomsttagaren är begränsat skattskyldig, ska betalaren anmäla följande uppgifter om inkomsttagaren:

Exempel 45, tabell 2/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i hemviststaten

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: ZZ

Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja

3.7 Skattepliktiga ersättningar för flyttnings- och resekostnader

I 69 c § i inkomstskattelagen som trädde i kraft vid ingången av 2020 finns bestämmelser om att 50 procent av de flyttnings- och resekostnader för arbetstagaren och hens familjemedlemmar som arbetsgivaren betalar är skattefria. Förutsättningen för skattelättnaden är att arbetsställets placering är orsaken till att arbetstagaren flyttar. Bestämmelsen är tillämplig både på personer som flyttar till Finland från utlandet och på personer som flyttar inom Finland. Som flyttningskostnader betraktas kostnader som direkt hänför sig till flyttningen, t.ex. kostnaderna för packning, uppackning och transport av flyttgods. Ersättningar för flyttnings- och resekostnader beskrivs i detalj i Skatteförvaltningens detaljerade anvisning Ersättningar för kostnader för arbetsresor i beskattningen.

Till inkomstregistret anmäls som förvärvsinkomst den skattepliktiga andelen av flyttnings- och resekostnader som arbetsgivaren ersatt, dvs. 50 procent av kostnader som arbetsgivaren betalat. Dessa betraktas som levnadskostnader för arbetstagaren och hens familjemedlemmar. Uppgifterna anmäls med inkomstslaget Annat betalt tillägg (216).  I de ovan beskrivna situationerna är inkomsten underställd socialförsäkringsavgifter.

Den skattefria andelen av ersättningar för flyttnings- och resekostnader anmäls inte till inkomstregistret, och inga socialförsäkringsavgifter betalas från den.

3.8  Korrigering av uppgifter

3.8.1 En begränsat skattskyldig ändras till en allmänt skattskyldig

Om en inkomsttagare i början tänkt vistas högst sex månader i Finland men sedan vistas en längre tid i landet, blir inkomsttagaren allmänt skattskyldig i Finland från ankomstdagen. Om prestationsbetalaren har i sina anmälningar om löneuppgifter uppgett att inkomsttagaren är begränsat skattskyldig, måste prestationsbetalaren korrigera uppgiften genom att till inkomstregistret lämna in ersättande anmälningar om de tidigare månaderna.

3.8.1.1 Inkomsten har beskattats enligt källskattelagen

Om källskatt tagits ut på löneinkomsten för en begränsat skattskyldig och inkomsttagaren blir allmänt skattskyldig i Finland, ska källskatten rättas till förskottsinnehållning. Rättelsen ska göras, så att inkomsten beskattas på rätt sätt. Därtill har prestationsbetalaren anmält uppgifter om den begränsat skattskyldige inkomsttagaren till inkomstregistret, vilka ska rättas genom att ge en ersättande anmälan.

Exempel 46: En begränsat skattskyldig person har vistats och arbetat för en finländsk arbetsgivare i Finland från januari till slutet av mars. Arbetsgivaren betalat 2 500 euro lön per månad. På arbetstagarens skattekort finns en anteckning om källskatteavdrag på 510 euro i månaden. Arbetsgivaren har tagit ut källskatt på 35 % x (2 500–510), det vill säga 696,50 euro, på inkomsten. Arbetstagaren har ett A1-intyg som visar att hen är försäkrad i avgångsstaten och behöver därför inte försäkras i Finland.

Prestationsbetalaren har anmält uppgifterna om lönen för januari–mars månatligen på följande sätt:

Exempel 46, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: ZZ

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

404 Källskatt

696.50

404 Källskatt

696.50

405 Källskatteavdrag

510.00

405 Källskatteavdrag

510.00

Som kompletterande uppgifter kan dessutom arbets- och vistelsetiderna i Finland anmälas.

I mars avtalar arbetsgivaren och arbetstagaren om att anställningen fortsätter till slutet av året. Eftersom arbetstagarens vistelse i Finland pågår i över sex månader, blir hen allmänt skattskyldig från början av anställningen.

Prestationsbetalaren ska korrigera anmälningarna för januari–mars med ersättande anmälningar för att inkomsten ska beskattas korrekt. Verkställd källskatt ska ändras till förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen anmäls till samma belopp som den källskatt som tagits ut av arbetstagaren. I den ersättande anmälan anges inte källskatteavdrag, eftersom en allmänt skattskyldig arbetstagare inte är berättigad till det.

För att avgångsstaten socialskydd fortfarande ska vara tillämplig på arbetstagaren, ska A1-intyget gälla till slutet av året. Om A1-intyget gäller till slutet av mars och inte förlängs, ska arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter och övriga socialförsäkringsavgifter betalas till Finland från och med början av april.

Arbetstagaren ska senast i detta skede ansöka om finsk personbeteckning. Prestationsbetalaren ska lämna uppgifterna om arbetstagaren till inkomstregistret med både finsk personbeteckning och utländskt skattenummer eller utländsk personbeteckning. Om man med den ursprungliga anmälan om löneuppgifter inte angett en finländsk personbeteckning ska betalaren makulera de anmälningar som tidigare lämnats in och lämna in en ny anmälan. Det är inte möjligt att lägga till en ny identifierare för inkomsttagaren med en ersättande anmälan. Som kompletterande uppgifter kan också adress i utlandet och Finland anges. Mer information om makulering av anmälan om löneuppgifter finns i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret.

I ersättande anmälan anges inte uppgiften Begränsat skattskyldig: Ja. Då kan uppgifter som gäller allmänt skattskyldiga lämnas om inkomsttagaren.

Betalaren ska korrigera uppgifterna för januari–mars på följande sätt:

Exempel 46, tabell 2/2.
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Åtgärdstyp: Ersättande anmälan
Inkomstregistrets anmälningsreferens: ZZ
Betalarens anmälningsreferens: XX
Anmälningens versionsnummer: (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Betalningsdag: ZZ
Löneutbetalningsperiodens startdatum: ZZ
Löneutbetalningsperiodens slutdatum: ZZ
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i hemviststaten (kompletterande uppgift)

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

402 Förskottsinnehållning

696.50

402 Förskottsinnehållning

696.50

3.8.1.2 Inkomsten har beskattats enligt lagen om beskattningsförfarande (så kallad progressiv beskattning av begränsat skattskyldig)

Om en begränsat skattskyldig arbetstagare ansökt om ett progressivt skattekort från skattebyrån, har arbetsgivaren verkställt förskottsinnehållning på lönen enligt innehållningsprocenten på skattekortet. Därtill har arbetsgivaren till inkomstregistret anmält uppgifter om en begränsat skattskyldig inkomsttagare i inkomsttagaruppgifterna, vilka ska korrigeras.

Exempel 47: En begränsat skattskyldig person har vistats och arbetat i Finland för en finländsk arbetsgivare från januari till slutet av mars. Arbetsgivaren har betalat en lön på 2 500 euro per månad. Arbetstagaren har ansökt om ett skattekort för begränsat skattskyldiga, på vilket skatteprocenten är 5 %. Arbetstagaren har ett A1-intyg som visar att arbetstagaren är försäkrad i sin avgångsstat och behöver därför inte försäkras i Finland.

Prestationsbetalaren har anmält uppgifterna om lönen för januari–mars månatligen på följande sätt:

Exempel 47, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i hemviststaten

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: ZZ

Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

402 Förskottsinnehållning

125.00

402 Förskottsinnehållning

125.00

I mars avtalar arbetsgivaren och arbetstagaren om att anställningen fortsätter till slutet av året. Eftersom arbetstagarens vistelse i Finland pågår i över sex månader, blir hen allmänt skattskyldig från början av anställningen. Arbetstagaren ansöker om skattekort för allmänt skattskyldiga hos skattebyrån. Det nya skattekortet gäller från början av april.

Prestationsbetalaren ska korrigera anmälningarna för januari–mars, eftersom arbetsgivaren i anmälningarna om löneuppgifter angett att arbetstagaren är begränsat skattskyldig i Finland.

Prestationsbetalaren ska lämna uppgifterna om arbetstagaren till inkomstregistret med både finsk personbeteckning och utländskt skattenummer eller utländsk personbeteckning. Som kompletterande uppgifter kan också adress i utlandet och Finland anges.

I ersättande anmälan anges inte uppgiften Begränsat skattskyldig: Ja. Då kan uppgifter som gäller allmänt skattskyldiga lämnas om inkomsttagaren.

Betalaren ska korrigera uppgifterna för januari–mars på följande sätt:

Exempel 47, tabell 2/2.
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Åtgärdstyp: Ersättande anmälan
Inkomstregistrets anmälningsreferens: ZZ
Betalarens anmälningsreferens: XX
Anmälningens versionsnummer: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Betalningsdag: ZZ
Löneutbetalningsperiodens startdatum:ZZ
Löneutbetalningsperiodens slutdatum: ZZ
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i hemviststaten (kompletterande uppgift)

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande tilläggsuppgift)

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

402 Förskottsinnehållning

125.00

402 Förskottsinnehållning

125.00

3.8.2 Källbeskattningen blir progressiv beskattning för begränsat skattskyldiga

Löneinkomst till en begränsat skattskyldig är källskattepliktig inkomst. Arbetsgivaren kan innehålla källskatt från inkomsten även utan källskattekort, men då kan inte källskatteavdrag göras från inkomsten.

En begränsat skattskyldig kan dock yrka på att löneinkomsten ska beskattas progressivt enligt lagen om beskattningsförfarande. Då ska hen lämna skattekort för begränsat skattskyldiga till arbetsgivaren. När progressiv beskattning tillämpas på löneinkomster beskattas förvärvsinkomsten för hela året på samma sätt.

Om källskatt först innehållits från löneinkomsten och anmälan om löneuppgifter lämnats om detta till inkomstregistret och inkomsttagaren därefter lämnar skattekort för begränsat skattskyldiga, ska prestationsbetalaren korrigera tidigare anmälningar om löneuppgifter.

Exempel 48: En begränsat skattskyldig arbetstagare kommer till Finland för att arbeta från maj till slutet av september för en finländsk arbetsgivare. Lönen är 3 000 euro. Arbetstagaren har ansökt om källskattekort för begränsat skattskyldiga enligt vilket skattesatsen är 35 %. På arbetstagarens källskattekort finns dessutom en anteckning om källskatteavdrag på 510 euro i månaden.

I samband med löneutbetalningen i maj innehåller arbetsgivaren källskatt från lönen 35 % x (3 000 euro – 510) = 871,50 euro. Dessutom debiterar arbetsgivaren sjukförsäkringsavgiften och arbetstagarens andel av arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna av lönen.

Arbetsgivaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel 48, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i hemviststaten

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: ZZ

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

3000.00

201 Tidlön

3000.00

404 Källskatt

871.50

404 Källskatt

871.50

405 Källskatteavdrag

510.00

405 Källskatteavdrag

510.00

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

214.50

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

214.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

45.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

45.00

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

51.30

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

51.30

Efter den första löneutbetalningen ansöker arbetstagaren om en finländsk personbeteckning och ett progressivt skattekort från skattebyrån. Skattekortet är i kraft från och med början av juni. Innehållningsprocenten på skattekortet är 10 %.

Prestationsbetalaren ska rätta sin anmälan om löneuppgifter för maj månad genom att lämna in en ersättande anmälan. Den debiterade källskatten ska ändras till förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen anmäls till samma belopp som den källskatt som tagits ut av arbetstagaren och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift totalt. Med den ersättande anmälan anmäls inte källskatteavdraget, eftersom arbetstagaren inte är berättigad till ett sådant då inkomsten beskattas progressivt.

Dessutom ska prestationsbetalaren i uppgifterna om inkomsttagaren anmäla Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja.

Prestationsbetalaren ska lämna uppgifterna om inkomsttagaren till inkomstregistret med både finsk personbeteckning och utländskt skattenummer eller utländsk personbeteckning. Om man med den ursprungliga anmälan om löneuppgifter inte angett en finländsk personbeteckning ska betalaren makulera de anmälningar som tidigare lämnats in och lämna in en ny anmälan. Det är inte möjligt att lägga till en ny identifierare för inkomsttagaren med en ersättande anmälan.

Exempel 48, tabell 2/2.
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Åtgärdstyp: Ersättande anmälan
Inkomstregistrets anmälningsreferens: ZZ
Betalarens anmälningsreferens: XX
Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Betalningsdatum: ZZ
Lönebetalningsperiodens startdatum: ZZ
Lönebetalningsperiodens slutdatum: ZZ
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i hemviststaten

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: ZZ

Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

3000.00

201 Tidlön

3000.00

402 Förskottsinnehållning

817.70

402 Förskottsinnehållning

817.70

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

214.50

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

214.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

45.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

45.00

3.8.3 Ändringar och rättelser av försäkringsuppgifterna

3.8.3.1 Skyldighet att betala sjukförsäkringsavgifter retroaktivt

En arbetstagare som kommer från utlandet är sjukförsäkrad genast efter ankomsten till Finland, om hen för arbetet i Finland i lön får minst ett belopp som motsvarar beloppet av grunddagpenning i lagen om utkomstskydd för arbetslösa omvandlad till månadsinkomst (800,02 euro år 2023). Till beloppet av månadsinkomsten räknas alla prestationer som erhållits under samma kalendermånad och inkomstgränsen är mottagarspecifik. Om månadsinkomsten understiger den ovan nämnda gränsen betalas ingen sjukförsäkringsavgift, även om arbetstagaren inte har något intyg på att hen omfattas av socialskyddet i avgångsstaten.

Ibland kan det till en början se ut som att månadsinkomsten för en person som kommit till Finland för att arbeta understiger den ifrågavarande gränsen (800,02 euro år 2023). Då ska arbetstagarens sjukförsäkringsavgift inte tas ut och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift inte heller betalas. Läget kan emellertid förändras så att månadsgränsen överskrids och personen på basis av sitt arbete blir sjukförsäkrad i Finland. Om gränsen överskrids ska sjukförsäkringsavgifter betalas för inkomsten för hela den aktuella månaden.

Inkomstgränsen kan även överskridas retroaktivt. Om arbetstagaren förblir begränsat skattskyldig och inkomsten är underställd källskatt, kan arbetsgivaren debitera arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i samband med kommande löneutbetalningar genom att höja källskattesatsen. Källskatten får dock inte höjas med mer än tio procent av det betalda beloppet utan samtycke av inkomsttagaren. I en sådan situation ska den sjukförsäkringsavgift som tagits ut av arbetstagaren anmälas till inkomstregistret med inkomstslaget Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift (412).

För en allmänt skattskyldig arbetstagare och en begränsat skattskyldig arbetstagare som valt progressiv beskattning av förvärvsinkomster i stället för källskatt fastställs sjukförsäkringsavgiften i arbetstagarens slutliga beskattning.

Om uppgiften om sjukförsäkring förändras retroaktivt, ska prestationsbetalaren makulera anmälan till inkomstregistret och lämna en ny anmälan.

Exempel 49: En begränsat skattskyldig person som är stadigvarande bosatt i Tyskland arbetar på deltid för en finländsk arbetsgivare i Finland från januari till slutet av maj. Det avtalade lönebeloppet är 670 euro per månad. På skattekortet finns en anteckning om källskatteavdrag som uppgår till 510 euro per månad eller 17 euro per dag. Arbetstagaren har arbetat 5 dagar i januari hos en finländsk arbetsgivare. Arbetsgivaren har tagit ut källskatt på 35 % x (670 euro – (5 dagar x 17 euro/dag)), det vill säga 204,75 euro, på inkomsten.

Arbetstagaren har inte A1-intyg från avgångsstaten och omfattas således av socialskyddet i Finland på basis av arbetet. Eftersom lönebeloppet inte överskrider den fastställda månadsinkomsten blir arbetstagaren inte sjukförsäkrad i Finland på basis av arbetet och därmed ska inte heller någon sjukförsäkringsavgift betalas. De övriga socialförsäkringsavgifterna ska betalas.

Prestationsbetalaren anmäler i januari (15.1) löneuppgifterna till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel 49, tabell 1/3.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Förnamn + Efternamn

Födelsedatum

Kön

Adress i hemviststat: Adress i Tyskland

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (sjukförsäkring)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: DE

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

670.00

201 Tidlön

670.00

404 Källskatt

204.75

404 Källskatt

204.75

405 Källskatteavdrag

85.00

405 Källskatteavdrag

85.00

413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

47.91

413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

47.91

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

10.05

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

10.05

Som kompletterande uppgifter kan dessutom arbets- och vistelsetiderna i Finland anmälas.

Lönebetalningsdagen var den 15 januari. I slutet av januari får arbetsgivaren vetskap om att personen arbetat övertid i januari och att 100 euro i övertidsersättning kommer att betalas till personen i slutet av januari. Därmed kommer månadsgränsen för sjukförsäkring att överskridas och personen blir sjukförsäkrad i Finland.

Prestationsbetalaren ska makulera anmälan om löneuppgifter som inlämnats i mitten av januari och lämna in en ny anmälan.

Arbetsgivaren kan ta ut arbetstagarens sjukförsäkringsavgift i samband med nästa lönebetalning genom att höja källskatteprocenten och anmäla sjukförsäkringsavgiften separat på anmälan om löneuppgifter.

Eftersom arbetstagaren är sjukförsäkrad i Finland, ska arbetsgivaren också korrigera arbetsgivarens separata anmälan i fråga om det totala beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter. Korrigering beskrivs i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret.

Löneuppgifterna ska makuleras på följande sätt:

Exempel 49, tabell 2/3.
MAKULERING AV ANMÄLAN OM LÖNEUPPGIFTER
Makulering av anmälan om löneuppgifter: Kodvärde
Materialets ägare:
Inkomstregistrets anmälningsreferens: ZZ
Betalarens anmälningsreferens: XX
Anmälningens versionsnummer: 1 (kompletterande uppgift)

Dessutom ska en ny anmälan lämnas in där betalaren inte har angett någon Typ av undantagssituation för försäkring om sjukförsäkringen:

Exempel 49, tabell 3/3.
NY ANMÄLAN
Åtgärdstyp: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: XX
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Betalningsdag: ZZ
Löneutbetalningsperiodens startdatum: ZZ
Löneutbetalningsperiodens slutdatum: ZZ
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Efternamn + Förnamn

Födelsedatum

Kön

Adress i arbetsstat: Adress i Tyskland

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: DE

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

670.00

201 Tidlön

670.00

404 Källskatt

204.75

404 Källskatt

204.75

405 Källskatteavdrag

85.00

405 Källskatteavdrag

85.00

413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

47.91

413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

47.91

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

10.05

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

10.05

För övertidsersättningen på 100 euro som betalats i slutet av januari anges en separat anmälan senast inom fem kalenderdagar från betalningsdagen. Inte heller på denna anmälan ska betalarna ange uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring om sjukförsäkringsavgiften.

3.8.3.2 Uppgiften om försäkringsskyldigheten ändras
3.8.3.2.1 Inkomsttagaren har inte varit försäkrad i Finland

Exempel 50: En arbetstagare som kommer från utlandet till Finland har för avsikt att arbeta i Finland hela kalenderåret 1.1–31.12. Arbetstagaren har ett A1-intyg till Finland. I så fall betalas inte någon socialförsäkringsavgift till Finland.

Prestationsbetalaren har till inkomstregistret i anmälningar om löneuppgifter för januari−maj anmält uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

I slutet av maj klarnar det för arbetsgivaren att arbetstagarens A1-intyg annullerats i slutet av föregående år.

Arbetsgivaravgifterna har uteblivit och arbetstagarens andelar av försäkringsavgifterna har inte tagits ut under fem månader.

Om arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift eller arbetslöshetsförsäkringspremie på grund av ett uppenbart misstag inte innehållits i samband med löneutbetalningen, kan arbetsgivaren innehålla den avgift som inte innehållits vid föregående löneutbetalning i samband med de två följande löneutbetalningarna. Eftersom avgifterna inte tagits ut under fem månader, är arbetsgivaren i denna situation tvungen att själv betala såväl arbetstagarens avgiftsandelar som arbetsgivaravgifterna. Arbetstagarens avgiftsandel är skattepliktig inkomst för arbetstagaren. Anmälan av inkomst till inkomstregistret beskrivs i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar, punkt 1.3.

De anmälningar om löneuppgifter som getts till inkomstregistret i januari–maj ska makuleras och nya anmälningar om löneuppgifter ska ges. Korrigering av uppgifter genom makulering beskrivs närmare i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret, kapitel 6.

Läs mer om hur man rättar arbetstagarens och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter och arbetsgivarens separata anmälan i avsnitt 3.8.3.1 Skyldigheten att betala sjukförsäkringsavgiften retroaktivt.

Från och med juni anmäler arbetsgivaren löneuppgifterna till inkomstregistret normalt med en ny anmälan om löneuppgifter.

3.8.3.2.2 Inkomsttagaren har varit försäkrad i Finland

Exempel 51: En arbetstagare som kommer från utlandet till Finland planerar att arbeta i Finland under hela kalenderåret 1.1–31.12. Arbetstagaren har inte A1-intyg för Finland. Arbetsgivaren har betalat socialförsäkringsavgifterna till Finland och anmält de relevanta uppgifterna till inkomstregistret.

I slutet av maj ger arbetstagaren arbetsgivaren ett A1-intyg som hen fått från avgångslandet, vilket varit i kraft från början av året. Arbetsgivaren ska försäkra personen i det andra landet från början av året. Således har arbetsgivaren utan orsak betalat socialförsäkringsavgifterna till Finland för fem månader.

Arbetsgivaren ska makulera anmälningarna till inkomstregistret för januari–maj och lämna in nya anmälningar om löneuppgifter. Uppgifterna anges i en ny anmälan om löneuppgifter:

 • Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av Finlands socialskydd (pensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
 • Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland.

Prestationsbetalaren ska korrigera beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift med arbetsgivarens separata anmälan. Till arbetsgivaren returneras de försäkringsavgifter som betalats felaktigt i januari–maj och arbetsgivaren ska returnera de arbetstagaravgifter som tagits ut felaktigt till arbetstagaren. Arbetsgivaren ska ge en anmälan om de försäkringsavgifter som returnerats till arbetstagaren till inkomstregistret. Förfarandet beskrivs i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret, i punkten 2.4 Anmälan av negativa tal.

4 Anmälningsskyldighet för en begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare

4.1 Utländsk arbetsgivare

I denna anvisning ses som en begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare ett företag som inte grundats enligt Finlands lagstiftning eller vars registrerade hemort är någon annanstans än i Finland. Som utländsk arbetsgivare betraktas också en person som är arbetsgivare och som inte är bosatt i Finland (begränsat skattskyldig).

Om ett utländskt samfund är allmänt skattskyldigt i Finland, jämställs det med en finländsk arbetsgivare och det har samma anmälningsskyldigheter till inkomstregistret som en finländsk arbetsgivare. De anvisningar för anmälan som behandlas i detta avsnitt tillämpas inte när den utländska arbetsgivaren är allmänt skattskyldig i Finland.

En utländsk prestationsbetalare ska i första hand anmäla uppgifterna till inkomstregistret med finskt FO-nummer eller finsk personbeteckning. Om betalaren saknar finskt kundnummer anges uppgifterna med utländsk identifierare. Då ska även preciserande identifierings- och kontaktuppgifter, såsom namn och adress, anges. Om betalaren har både en finländsk och en utländsk identifierare, ska bägge anges. Ytterligare information om kundnummer finns i avsnitt 1.7 Kundnummer.

I Övriga uppgifter om betalaren ska man som typ av betalare välja Utländsk arbetsgivare, om det utländska företaget inte har ett fast driftställe i Finland med tanke på inkomstbeskattningen. Dessutom ska en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i vissa situationer utöver inkomstuppgifter ange tilläggsuppgifter om inkomsttagaren. Detta beskrivs närmare i exemplen i avsnitt 4.5. Om ett utländskt samfund är allmänt skattskyldigt i Finland ska dessa uppgifter inte lämnas in.

4.2 En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivares skyldighet att lämna in uppgifter till inkomstregistret

En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare ska lämna in anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret i följande situationer:

 • Lön betalas till en inkomsttagare som arbetar i Finland och någon av följande förutsättningar uppfylls:
  • Inkomsttagaren är försäkrad i Finland.
  • Inkomsttagaren vistas i Finland över sex månader, även om hen inte är försäkrad i Finland.
  • Inkomsttagaren arbetar i Finland som hyrd arbetstagare för en uppdragsgivare i Finland. Uppgifterna ska lämnas när skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland tillåter att den uthyrda arbetstagarens lön beskattas i Finland eller när det inte finns något skatteavtal.
 • Lön betalas till en inkomsttagare som arbetar utomlands och inkomsttagaren är försäkrad i Finland.

Om en utländsk arbetsgivare har ett fast driftställe i Finland med tanke på inkomstbeskattningen eller frivilligt har införts i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister i Finland, är anmälningsskyldigheten mer omfattande. Läs mer om i avsnitt 4.4.

Om ett begränsat skattskyldigt utländskt företag inte har ett fast driftställe i Finland med tanke på inkomstbeskattningen, behöver företaget inte anmäla arbetsersättningar till inkomstregistret även om inkomsttagaren är bosatt i Finland.

Om ett utländskt företag har ett fast driftställe i Finland med tanke på inkomstbeskattningen, ska det också lämna uppgifter om betalda arbetsersättningar till inkomstregistret på samma sätt som finländska företag. Uppgiften behöver dock inte anmälas om företaget betalat arbetsersättning till en begränsat skattskyldig för arbete som utförts utomlands eller arbetsersättningen inte i övrigt är inkomst från Finland enligt 10 § i inkomstskattelagen.

4.3 Socialförsäkringsavgifterna och försäkring

En utländsk arbetsgivare ska betala socialförsäkringsavgifterna till Finland om arbetstagaren är försäkrad i Finland. Om Finland har ett avtal om social trygghet med arbetstagarens avgångsstat och arbetstagaren har ett intyg från avgångsstaten som visar att hen omfattas av den sociala tryggheten där, betalas inte sådana socialförsäkringsavgifter till Finland som omfattas av avtalet.

En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare ska på basis av lönen betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift endast om ett fast driftställe bildas för den i Finland i inkomstbeskattningen. Om arbetsgivaren inte har ett fast driftställe, behöver arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift inte betalas, även om arbetstagaren är försäkrad i Finland.

Arbetsgivaren ska anmäla arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift till inkomstregistret med arbetsgivarens separata anmälan, om företaget har ett fast driftställe i Finland med tanke på inkomstbeskattningen eller om det har frivilligt införts i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. Företaget lämnar in en arbetsgivarens separata anmälan per månad. Om man på basis av de löner och andra prestationer som betalats ut under en rapporteringsmånad inte betalar någon sjukförsäkringsavgift, ska arbetsgivaren ange 0 euro på punkten Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt).

Ett allmänt skattskyldigt samfund är skyldigt att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift när arbetstagaren är försäkrad i Finland. Det ska även lämna in arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret. Läs mer om utländska företags allmänna och begränsade skattskyldighet i Skatteförvaltningens anvisningar Att inleda verksamhet i Finland och Utländska samfund som är allmänt skattskyldiga i Finland.

Läs mer om arbetsgivarens separata anmälan i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: arbetsgivarens separata anmälan.

Socialförsäkringsavgifter och andra avgifter som en arbetstagare debiterats i en utländsk hemviststat anmäls inte till inkomstregistret.

4.4 Fast driftställe i inkomstbeskattningen och registrering av arbetsgivare

Om en begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare har ett fast driftställe i Finland enligt inkomstbeskattningen eller frivilligt har införts i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister i Finland, är anmälningsskyldigheten mer omfattande än för andra utländska arbetsgivare.

Huruvida ett fast driftställe bildas i inkomstbeskattningen påverkar ett begränsat skattskyldigt utländskt arbetsgivares skyldighet att anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister och vilka tilläggsuppgifter om inkomsttagaren som ska anmälas till inkomstregistret.

Om en begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare har ett fast driftställe i Finland med tanke på inkomstbeskattningen, ska den lämna uppgifter till inkomstregistret på samma sätt som finländska arbetsgivare. Som övrig uppgift om betalaren anmäls då inte uppgiften Utländsk arbetsgivare.

Inte heller en allmänt skattskyldig utländsk samfund ska som övrig uppgift om betalaren anmäla uppgiften Utländsk betalare.

En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare som har ett fast driftställe i Finland, behöver dock inte till inkomstregistret anmäla lön som betalats till en begränsat skattskyldig för arbete som utförts utomlands eller som i övrigt enligt 10 § i inkomstskattelagen inte är inkomst som har erhållits i Finland. Anmälan ska dock alltid lämnas om arbetstagaren är försäkrad i Finland. 

Ett begränsat skattskyldigt utländskt arbetsgivare ska anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister som regelbunden arbetsgivare, om det enligt inkomstbeskattningen har ett fast driftställe i Finland och det betalar löner för arbete som utförts i Finland. I vissa fall kan företaget dock betraktas som arbetsgivare som betalar lön tillfälligt. Ytterligare information om registrering av arbetsgivare finns i Skatteförvaltningens anvisning Arbetsgivarskyldigheter för företag. Om den utländska arbetsgivaren är införd i arbetsgivarregistret och under någon månad inte betalar lön alls, ska företaget ändå ange uppgiften Ingen lönebetalning med arbetsgivarens separata anmälan.

Om den begränsat skattskyldiga utländska arbetsgivaren inte har ett fast driftställe i Finland i inkomstbeskattningen, kan denne frivilligt ansöka om införande i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. Då ska den lämna uppgifter till inkomstregistret på samma sätt som finländska arbetsgivare. Arbetsgivaren ska dock utöver inkomstuppgifter lämna tilläggsuppgifter om inkomsttagare till inkomstregistret (se avsnitt 4.5.3, 4.5.4 och 4.5.5) samt som övrig uppgift om betalaren ange att prestationsbetalaren är en utländsk arbetsgivare.

En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare som frivilligt har ansökt till arbetsgivarregistret behöver dock inte till inkomstregistret anmäla lön som betalats till en begränsat skattskyldig för arbete som utförts utomlands eller som i övrigt enligt 10 § i inkomstskattelagen inte är inkomst som har erhållits i Finland. Anmälan ska dock alltid lämnas om arbetstagaren är försäkrad i Finland.  

4.5 Anmälan av uppgifter till inkomstregistret då arbetsgivaren är utländsk och begränsat skattskyldig

4.5.1 Lön som betalats ut till en inkomsttagare som arbetar utomlands, då inkomsttagaren är försäkrad i Finland

En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare ska i vissa situationer anmäla inkomst som betalats till inkomsttagare till inkomstregistret även när arbetet har utförts utomlands. En utländsk arbetsgivare är anmälningsskyldig då inkomsttagaren ska försäkras i Finland. Försäkringsskyldighet kan föreligga till exempel när inkomsttagaren normalt arbetar i flera EU/EES-länder eller Schweiz. Inkomsttagaren har då A1-intyg som beviljats av Pensionsskyddscentralen i Finland.

När en inkomsttagare som arbetar utomlands är försäkrad i Finland, ska man i tilläggsuppgifter om inkomsttagaren ange Person som arbetar utomlands. I Övriga uppgifter om betalaren ska man som typ av betalare välja Utländsk arbetsgivare, om det begränsat skattskyldiga utländska företaget inte har ett fast driftställe i Finland.

Tilläggsuppgiften Person som arbetar utomlands ska anges i följande fall:

 • Inkomsttagaren arbetar utomlands hos en utländsk arbetsgivare och arbetsgivaren ska försäkras i Finland. Den utländska arbetsgivaren är skyldig att lämna in uppgifterna till inkomstregistret. Anmälningsskyldigheten omfattar såväl begränsat som allmänt skattskyldiga arbetsgivare.
 • Inkomsttagaren arbetar utomlands utsänd av en finländsk arbetsgivare och inkomsttagarens arbete utomlands ska försäkras i Finland. Den finländska arbetsgivaren är skyldig att lämna in uppgifterna till inkomstregistret.

Tilläggsuppgiften Person som arbetar utomlands anges inte om en inkomsttagare som huvudsakligen arbetar i Finland gör en kortvarig arbetsresa till utlandet och inte heller om prestationsbetalaren inte är skyldig att försäkra inkomsttagaren (till exempel en inkomsttagare som är försäkrad i enlighet med lagen om pension för företagare).

I koncernsituationer gäller det att se till att uppgiften inte anmäls två gånger till inkomstregistret, se avsnitt 2.6.4. Ett utländskt koncernbolag betalar ut lön.

En inkomsttagare kan vara allmänt eller begränsat skattskyldig i Finland. I sådana situationer anmäls de uppgifter som påverkar beskattningen på samma sätt som i avsnitt 2.3 En allmänt skattskyldig arbetar i utlandet och 2.6 En begränsat skattskyldig arbetar i utlandet.

4.5.2 Lön som utbetalas till allmänt skattskyldiga

En utländsk arbetsgivare ska till inkomstregistret anmäla löneinkomst som den betalar ut till en inkomsttagare som vistas i Finland i över sex månader (allmänt skattskyldig i Finland).

Skyldigheten att anmäla uppgifter till inkomstregistret för Skatteförvaltningens behov gäller enbart arbete som utförts i Finland. En allmänt skattskyldig är dock skattskyldig gentemot Finland för sina globala inkomster. Om arbetstagaren under samma löneutbetalningsperiod arbetar dels i Finland och dels utomlands, ska den utländska arbetsgivaren ge information om hela inkomsten, det vill säga också om andelen för det arbete som utförts utomlands. Om arbetstagaren är försäkrad i Finland, ska en anmälan lämnas in till inkomstregistret också då arbetet i sin helhet utförts utomlands.

Arbetsgivaren ska försäkra arbetstagaren i Finland, om hen omfattas av socialskyddet i Finland.

Exempel 52: En person som är stadigvarande bosatt i Finland arbetar för ett begränsat skattskyldigt utländskt företag. Arbetsgivaren har inget fast driftställe i Finland och har inte ansökt om registrering i arbetsgivarregistret Arbetstagarens lön betalas från utlandet. Arbetstagaren arbetar enbart i Finland. Hen omfattas av socialskyddet i Finland.

En lön på 3 500 euro per månad betalas till arbetstagaren.

Den inkomst som betalas till arbetstagaren är skattepliktig i Finland. Eftersom hen omfattas av socialskyddet i Finland, är den utländska skyldig att försäkra arbetstagaren i Finland och betala socialförsäkringsavgifterna till Finland. Arbetsgivaren behöver dock inte betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift till Finland, eftersom företaget är begränsat skattskyldig och inte har ett fast driftställe i Finland enligt inkomstbeskattningen.

Följande uppgifter ska anmälas till inkomstregistret:

Exempel 52.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Identifierare: FO-nummer
Identifierare: Utländsk identifierare + landskod
Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

3500.00

201 Tidlön

3500.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

250.25

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

250.25

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

52.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

52.50

4.5.3 Hyrd arbetskraft

En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare som hyr arbetstagare till en uppdragsgivare i Finland ska till inkomstregistret anmäla de prestationer som arbetsgivaren betalar till de hyrda arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta.

Med uppdragsgivare i Finland avses i denna anvisning en fysisk, i Finland bosatt person, ett i Finland grundat företag, ett begränsat skattskyldigt utländskt företag som har ett fast driftställe i Finland eller ett allmänt skattskyldigt utländskt samfund.

Uppgifterna ska lämnas in då skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland inte hindrar Finland från att beskatta arbetstagarens löneinkomst. Uppgifterna ska också lämnas när skatteavtal saknas.

En utländsk arbetsgivare ska dessutom till inkomstregistret lämna in de uppgifter som ingår i etableringsanmälan för en utländsk hyrd arbetstagare. Uppgifterna lämnas endast för Skatteförvaltningen. Uppgifterna kan lämnas antingen med löneuppgifterna eller separat. Det rekommenderas att uppgifterna i etableringsanmälan lämnas i en separat anmälan om löneuppgifter.

Om arbetsgivaren är införd i förskottsuppbördsregistret, ska arbetsgivaren anmäla uppgifterna till inkomstregistret. Om arbetsgivaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret, är företrädaren för den utländska arbetsgivaren skyldig att lämna de uppgifter som behövs för beskattningen till inkomstregistret. Om företrädaren dock inte anmäler uppgifterna ska den utländska arbetsgivaren göra det. Ytterligare information om en företrädares anmälningsskyldighet finns i avsnitt 1.3 Företrädare för en utländsk arbetsgivare.

När en företrädare anmäler uppgifter till inkomstregistret på arbetsgivarens vägnar ska man i uppgifterna om företrädaren ange Företrädaren fungerar som uppgiftslämnare. Företrädaren anger sina uppgifter i uppgiftsgruppen för företrädare. I både etableringsanmälan och anmälan om löneuppgifter anger företrädaren att prestationsbetalaren är den egentliga arbetsgivaren. Företrädaren kan lämna uppgifterna elektroniskt, om den har fullmakt att agera på den egentliga arbetsgivares vägnar. Om fullmakt saknas ska uppgifterna lämnas på pappersblankett. Även då anges arbetsgivaren som prestationsbetalare.

4.5.3.1 Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare

Etableringsanmälan för en utländsk hyrd arbetstagare ska ges för varje hyrd arbetstagare, oberoende av längden på arbetet. Uppgifterna ska lämnas då skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland inte hindrar Finland från att beskatta arbetstagarens löneinkomst eller då ett skatteavtal saknas. När en arbetstagare börjar jobba i Finland, ska etableringsanmälan ges senast på den femte kalenderdagen efter den första löneutbetalningsdagen. Uppgifterna kan lämnas antingen med löneuppgifterna eller separat. Det rekommenderas dock att etableringsanmälan för hyrd arbetstagare lämnas i en separat anmälan om löneuppgifter.

Uppgifterna ska omfatta Hyrd arbetstagare som bor utomlands som tilläggsuppgift om inkomsttagaren, arbetets uppskattade längd, den finländska uppdragsgivarens och den utländska arbetsgivarens företrädare. Dessutom ska den uppskattade lönen under hela skatteåret anges. Därtill ska en uppskattning av antalet arbetsdagar anmälas då inkomsttagaren är begränsat skattskyldig.

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare
UPPGIFTER OM BETALAREN
Identifierare: FO-nummer
Identifierare: Utländsk identifierare + landskod
Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
BLANKETTER FÖR UTLANDSARBETE
Typ av blankett: Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat:

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Hyrd arbetstagare som bor utomlands
Uppskattning av lönebelopp:

Arbetstid i Finland:

Startdatum

Slutdatum
Antal arbetsdagar
UPPGIFTER OM UTLÄNDSK HYRD ARBETSKRAFT
Identifierare för den finländska uppdragsgivaren
Företrädarens namn
Företrädarens identifierare
Företrädarens adress
Företrädaren anmäler uppgifterna (denna information lämnas när företrädaren lämnar uppgifterna på arbetsgivarens vägnar)
4.5.3.2 Lön som en begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare betalar till en hyrd arbetstagare

När en begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare anmäler till inkomstregistret lön som betalas till en hyrd arbetstagare som bor utomlands, ska anges som tilläggsuppgift om inkomsttagaren Hyrd arbetstagare som bor utomlands. Uppgiften ska lämnas oberoende av arbetsperiodens längd och om arbetstagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig i Finland.

Tilläggsuppgiften Hyrd arbetstagare som bor utomlands lämnas endast när den begränsat skattskyldiga utländska arbetsgivaren inte har ett fast driftställe i Finland enligt inkomstbeskattningen. Om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland, anges denna tilläggsuppgift om inkomsttagaren inte. Då anger betalaren som övrig uppgift om betalaren inte heller uppgiften Utländsk arbetsgivare. Om ett utländskt samfund är allmänt skattskyldigt i Finland ska dessa uppgifter inte anmälas.

Anmälan ska endast lämnas till inkomstregistret för hyrda arbetstagare från följande stater eller regioner: Albanien, Bermuda, Caymanöarna, Spanien, Georgien, Guernsey, Island, Jersey, Kazakstan, Cypern, Lettland, Litauen, Isle of Man, Moldavien, Norge, Polen, Sverige, Tyskland, Tadzjikistan, Danmark, Turkiet, Turkmenistan, Vitryssland och Estland.

Anmälan ska även anges för hyrda arbetstagare som har sin hemvist i Bulgarien och arbetar i Finland för en annan än en bulgarisk arbetsgivare.

Dessutom ska anmälan lämnas för hyrda arbetstagare från länder med vilka Finland inte har skatteavtal. Avtalen finns på sidan Gällande skatteavtal.

Om en arbetstagaren inte omfattas av Finlands socialskydd, ska uppgiften anmälas till inkomstregistret med uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring. Antalet arbetsdagar ska anmälas när inkomst betalas till en begränsat skattskyldig.

Läs mer om beskattning av utländska hyrda arbetstagare i Finland i Skatteförvaltningens anvisning Utländska hyrda arbetstagare och beskattningen i Finland.

Exempel 53: En arbetstagare som bor i Estland kommer till Finland för att arbeta i fem månader. Hens utländska arbetsgivare har hyrt hen för att arbeta för en uppdragsgivare i Finland. Den utländska arbetsgivaren är begränsat skattskyldig i Finland. Arbetsgivaren har inget fast driftställe i Finland och har inte ansökt om registrering i arbetsgivarregistret Arbetstagaren har ett A1-intyg från avgångsstaten, enligt vilket hen omfattas av Estlands socialskydd.

Arbetsgivaren betalar en månadslön på 2 000 euro till arbetstagaren för arbetet i Finland. Under löneutbetalningsperioden har arbetstagaren arbetat 15 dagar i Finland. Eftersom arbetsgivaren är ett begränsat skattskyldigt företag som inte har ett fast driftställe i Finland och som inte har ansökt om registrering i arbetsgivarregistret, är denne inte skyldig att verkställa skatt på arbetstagarens lön. Arbetstagaren ska ansöka om förskottsskatt och själv betala skatt i Finland. Förskottsskatten anmäls inte till inkomstregistret.

Eftersom arbetstagaren vistas under sex månader i Finland är hen begränsat skattskyldig i Finland.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel 53.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Identifierare: FO-nummer
Identifierare: Utländsk identifierare + landskod
Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Estland (kompletterande uppgift)

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Hyrd arbetstagare som bor utomlands

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: EE

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2000.00

201 Tidlön

2000.00

Antal arbetsdagar:15

 

Antal arbetsdagar: 15  

Som kompletterande uppgifter kan dessutom inkomsttagarens vistelseperioder i Finland anges.

Exempel 54: En arbetstagare som bor i Polen kommer till Finland för att arbeta i åtta månader. Hens utländska arbetsgivare har hyrt hen för att arbeta för en uppdragsgivare i Finland. Arbetsgivaren är begränsat skattskyldig i Finland. Arbetsgivaren har inget fast driftställe i Finland och har inte ansökt om registrering i arbetsgivarregistret. Arbetstagaren har ett A1-intyg från avgångsstaten, enligt vilket hen omfattas av Polens socialskydd.

Arbetsgivaren betalar en månadslön på 2 000 euro till arbetstagaren för arbetet i Finland. Eftersom arbetsgivaren är ett begränsat skattskyldigt företag som inte har ett fast driftställe i Finland och som inte har ansökt om registrering i arbetsgivarregistret, är denne inte skyldig att ta ut skatt på arbetstagarens lön. Arbetstagaren ska ansöka om förskottsskatt och själv betala skatt i Finland. Förskottsskatten anmäls inte till inkomstregistret.

Eftersom arbetstagaren vistas över sex månader i Finland är hen allmänt skattskyldig i Finland.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel 54.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Identifierare: FO-Nummer
Identifierare: Utländsk identifierare + landskod
Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Polen (kompletterande uppgift)

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Hyrd arbetstagare som bor utomlands

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2000.00

201 Tidlön

2000.00

Som kompletterande uppgifter kan dessutom inkomsttagarens vistelseperioder i Finland anges.

4.5.4 En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivares lön till en arbetstagare när arbetsgivaren betalar skatterna för arbetstagarens räkning (avtal om nettolön)

Avtal om nettolön är ett avtal enligt vilket arbetsgivaren lovar att betala skatter och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter från lönen för arbetstagarens räkning. Om en utländsk arbetsgivare inte har ett fast driftställe i Finland och inte verkställer förskottsinnehållning i Finland, ska den förutom den lön som ska betalas utifrån avtalet om nettolön som tilläggsuppgift om inkomsttagaren anmäla uppgiften Arbetsgivaren betalar skatterna för arbetstagarens räkning (avtal om nettolön). Därtill ska uppgiften Utländsk arbetsgivare ges som övrig uppgift om betalaren.

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren lämnas dock inte, om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland eller om arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållning på arbetstagarens lön.  Övriga uppgifter om betalaren anges inte, om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland. Om ett utländskt samfund är allmänt skattskyldigt i Finland ska dessa uppgifter inte lämnas in.

Det finns närmare uppgifter om avtal om nettolön i Skatteförvaltningens anvisning Skattepliktig löneinkomst då ett utländskt företag betalar nettolön för arbete som utförts i Finland.

4.5.4.1 Anmälan av bruttolön till inkomstregistret (avtal om nettolön)

Bruttolönen dvs. den skattepliktiga löneinkomsten ska anmälas till inkomstregistret. Också socialförsäkringsavgifter betalas utifrån bruttolönen. Vid beräkningen av bruttolönen är det möjligt att ta hjälp av skatteprocenträknaren och bruttolöneräknaren på Skatteförvaltningens webbplats.

Exempel 55: En månadslön på 4 000 euro har överenskommits med personen (48 000 euro om året). Beloppet av den skattepliktiga lönen blir 82 500 euro per år, när den beräknas utifrån nettolönen och man även beaktar socialförsäkringsavgifterna. Lönebeloppet uppgår således till 6 875 euro per månad.

Betalaren anmäler följande i anmälan om löneuppgifter varje månad:

Exempel 55.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Identifierare: Utländsk identifierare + landskod
Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststaten: Adress i hemviststaten  (kompletterande uppgift)

Adress i arbetsstaten: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Arbetsgivaren betalar skatterna för arbetstagarens räkning (nettolöneavtal)
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

6875.00

201 Tidlön

6875.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

491.56

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

491.56

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

103.13

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

103.13

Arbetsgivaren anmäler till inkomstregistret beloppet av den skattepliktiga löneinkomsten som beräknats enligt Skatteförvaltningens anvisning. Anmälan om löneuppgifter kan korrigeras senare om den ursprungligen beräknade bruttolönen inte omfattar alla avdrag vilkas skatteförmån enligt avtalet om nettolön tillhör arbetsgivaren. Även naturaförmåner ska beaktas vid beräkningen av den skattepliktiga lönen och de ska anmälas separat till inkomstregistret.

Exempel 56: En nettolön på 80 000 euro om året (6 666,66 euro i månaden) har avtalats med arbetstagaren. Förutom penninglönen får arbetstagaren naturaförmån på 5 000 euro per år (416,66 euro i månaden). Arbetstagaren omfattas inte av den sociala tryggheten i Finland.

Den enligt Skatteförvaltningens anvisning beräknade kalkylmässiga kvarskatten är 57 356,71 euro. Således är den skattepliktiga bruttolönen per år 141 736,71 euro, varav naturaförmånerna utgör 5 000 euro och penninglönen 137 731,71 euro.

Betalaren anmäler varje månad naturaförmånen 416,66 euro och penninglönen 11 478,05 euro skilt för sig till inkomstregistret.

4.5.4.2 En del av lönen betalas från utlandet och en del från Finland (avtal om nettolön)

I det följande beskrivs en situation där en utländsk arbetsgivare betalar penninglön i enlighet med avtalet om nettolön och därtill betalar ett finländskt företag penninglön.

När den finländska betalaren till exempel ger en bostadsförmån till arbetstagaren som en del av nettolönearrangemanget och även betalar penninglön, ska förskottsinnehållning verkställas på den lön som den finländska betalaren betalar. Den finländska betalaren ska anmäla den lön som betalas i Finland till inkomstregistret. Den utländska arbetsgivaren ska till inkomstregistret anmäla det belopp som fås när man avdrar de belopp som den finländska betalaren anmält från den skattepliktiga totala löneinkomsten.

Exempel 57: En utländsk arbetsgivare betalar sin arbetstagare 28 600 euro per år i lön för arbete i Finland. Därtill får arbetstagaren en nettopenninglön på 36 000 euro om året (3 000 euro i månaden) av en finländsk betalare. Arbetstagaren omfattas inte av Finlands socialskydd.

Nettolönen från utlandet och Finland är sammanlagt 64 600 euro. Den nettolön som betalas både från Finland och från utlandet tas i beaktande vid fastställandet av bruttolönen om arbetsgivaren svarar för de skatter som orsakas av löner som betalas både av den utländska och den finländska betalaren. Den enligt Skatteförvaltningens anvisning beräknade kalkylmässiga restskatten är i detta fall 34 961,74 euro och den skattepliktiga bruttolönen blir 99 561,74 euro per år.

Till den finländska betalaren har arbetstagaren lämnat in ett skattekort där skatteprocenten är 35,5 %. Eftersom den avtalade nettolönen för Finlands del är 3 000 euro per månad, beräknar den finländska betalaren bruttolönen enligt procentsatsen för nettolönen på skattekortet och kommer fram till 4 651,16 euro som bruttolön per månad. På denna andel (4 651,16 euro) verkställer den finländska betalaren förskottsinnehållning enligt den på skattekortet angivna procentsatsen.

Till inkomstregistret anmäler den finländska betalaren varje månad bruttolön på 4 651,16 euro och förskottsinnehållning på 1 651,16 euro. Som skattepliktig bruttolön anmäler den utländska betalaren differensen mellan den totala bruttolönen och den lön som den finländska betalaren anmält, i det här fallet 43 747,79 euro per år dvs. 3 645,65 euro per månad.

4.5.4.3 Arbete i Finland och utomlands under samma löneutbetalningsperiod (avtal om nettolön)

En utländsk arbetsgivare ska lämna två separata anmälningar om löneuppgifter till inkomstregistret, om följande villkor uppfylls:

 • avtal om nettolön har ingåtts med arbetstagaren
 • arbetstagaren arbetar under samma löneutbetalningsperiod i både Finland och utomlands
 • arbetstagarens hemviststat enligt skatteavtalet är inte Finland.

Eftersom arbetstagarens hemviststat enligt skatteavtalet inte är Finland, har Finland inte rätt att beskatta lön för arbete som utförts utomlands. Tilläggsuppgiften om inkomsttagarens avtal om nettolön anmäls endast för lön som betalats för arbete i Finland. Inkomst som betalats för arbete utomlands anmäls med en separat anmälan om löneuppgifter utan tilläggsuppgiften om inkomsttagaren. På detta sätt anmäls arbetstagarens totala lön till inkomstregistret.

Om arbetstagaren inte är försäkrad i Finland, anges typen av undantagssituation för försäkring i bägge anmälningarna om löneuppgifter. Om arbetstagaren är försäkrad för arbete i Finland men inte utomlands, ska man även då i anmälan om löneuppgifter för utlandsarbete som typ av undantagssituation för försäkring ange "Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands sociala trygghet".

Exempel 58: Ett svenskt moderbolag skickar en anställd på utlandskommendering till Finland. Arbetstagaren har A1-intyg från Sverige och har försäkrats i Sverige för hela arbetsperioden. Det svenska bolaget har inget fast driftställe i Finland. Arbetstagaren blir allmänt skattskyldig i Finland, men hemviststaten enligt skatteavtalet är Sverige under utlandskommenderingen. Under kommenderingen arbetar personen i både Finland och utomlands. Eftersom arbetstagarens hemviststat är Sverige, har Finland endast rätt att beskatta den lön som betalas för arbetsdagar i Finland.

Den avtalade nettolönen för arbetet i Finland är 50 000 euro, och bruttolönen för arbetet i Sverige är 40 000 euro. Bruttolönen beräknas på basis av nettolönen enligt Skatteförvaltningens anvisning. Bruttolönen för arbetet i Finland är 75 000 euro.

För Skatteförvaltningens behov ska två separata anmälningar om löneuppgifter lämnas till inkomstregistret.                 

I anmälan om löneuppgifter 1 anges följande uppgifter:

 • 75 000 euro för arbete som utförts i Finland
 • tilläggsuppgift om inkomsttagaren: Arbetsgivaren betalar skatt för arbetstagarens räkning (avtal om nettolön)
 • typ av utländsk betalare: Utländsk arbetsgivare
 • typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

I anmälan om löneuppgifter 2 anges följande uppgifter:

 • 40 000 euro för arbete som utförts utomlands
 • typ av utländsk betalare: Utländsk arbetsgivare
 • typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

Totalt anmäls löneinkomst på 115 000 euro till inkomstregistret.

Exempel 59: Ett indiskt moderbolag skickar en anställd på utlandskommendering till Finland, och arbetstagaren har ett indiskt intyg över den tillämpliga socialskyddslagstiftningen. Arbetstagaren är pensionsförsäkrad i Indien för allt arbete. Avtalet om social trygghet med Indien omfattar endast pensionsförsäkring. I fråga om övriga försäkringsavgifter fastställs försäkringsskyldigheten enligt finsk lagstiftning.

Det indiska bolaget har inget fast driftställe i Finland. Arbetstagaren blir allmänt skattskyldig i Finland, men hemviststaten enligt skatteavtalet är Indien under utlandskommenderingen. Under kommenderingen arbetar arbetstagaren i både Finland och utomlands. Eftersom arbetstagarens hemviststat är Indien, har Finland endast rätt att beskatta den lön som betalas för arbetsdagar i Finland.

Den avtalade nettolönen för arbetet i Finland är 50 000 euro, och bruttolönen för arbetet i Indien är 40 000 euro. Bruttolönen beräknas på basis av nettolönen enligt Skatteförvaltningens anvisning. Bruttolönen för arbetet i Finland är 75 000 euro.

För Skatteförvaltningens behov ska två separata anmälningar om löneuppgifter lämnas till inkomstregistret.

I anmälan om löneuppgifter 1 anges följande uppgifter:

 • 75 000 euro för arbete som utförts i Finland
 • tilläggsuppgift om inkomsttagaren: Arbetsgivaren betalar skatt för arbetstagarens räkning (avtal om nettolön)
 • typ av utländsk betalare: Utländsk arbetsgivare
 • typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensionsförsäkring).

I anmälan om löneuppgifter 2 anges följande uppgifter:

 • 40 000 euro för arbete som utförts utomlands
 • typ av utländsk betalare: Utländsk arbetsgivare
 • typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

Totalt anmäls löneinkomst på 115 000 euro till inkomstregistret.

Exempel 60: Ett ryskt moderbolag skickar en anställd på utlandskommendering tills vidare till Finland vidare. Eftersom Finland och Ryssland saknar avtal om social trygghet, fastställs försäkringsskyldigheten enligt finsk lagstiftning. Arbetstagaren är försäkrad i Finland för endast det arbete som utförs i Finland. Det ryska bolaget har inget fast driftställe i Finland. Arbetstagaren blir allmänt skattskyldig i Finland, men hemviststaten enligt skatteavtalet är Ryssland under utlandskommenderingen.

Om arbetet i Finland pågår under 2 år pensionsförsäkras personen inte i Finland.

Under kommenderingen arbetar arbetstagaren i både Finland och utomlands. Eftersom arbetstagarens hemviststat är Ryssland, har Finland endast rätt att beskatta den lön som betalas för arbetsdagar i Finland.

Den avtalade nettolönen för arbetet i Finland är 50 000 euro, och bruttolönen för arbetet i Ryssland är 40 000 euro. Bruttolönen beräknas på basis av nettolönen enligt Skatteförvaltningens anvisning. Bruttolönen för arbetet i Finland är 75 000 euro.

För Skatteförvaltningens behov ska två separata anmälningar om löneuppgifter lämnas till inkomstregistret.

I anmälan om löneuppgifter 1 anges följande uppgifter:

 • 75 000 euro för arbete som utförts i Finland
 • tilläggsuppgift om inkomsttagaren: Arbetsgivaren betalar skatt för arbetstagarens räkning (avtal om nettolön)
 • typ av betalare: Utländsk arbetsgivare.

I anmälan om löneuppgifter 1 gäller det att beakta att om arbetet i Finland pågår under 2 år pensionsförsäkras personen inte i Finland. Då anges typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensionsförsäkring).

I anmälan om löneuppgifter 2 anges följande uppgifter:

 • 40 000 euro för arbete som utförts utomlands
 • typ av utländsk betalare: Utländsk arbetsgivare
 • typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Totalt anmäls löneinkomst på 115 000 euro till inkomstregistret.

4.5.4.4 Korrigering av uppgifter vid avtal om nettolön

När lön betalas enligt ett avtal om nettolön, utgörs den skattepliktiga lönen i Finland av det totala beloppet av nettolönen, den kalkylmässiga skatten i Finland och eventuellt betalda socialförsäkringsavgifter (s.k. uppgrossning till bruttolön eller baklängesberäkning av lönen). Om omständigheterna förändras kommer även beloppen av skatteårets skattepliktiga lön och kalkylmässiga skatt att förändras. Sådana förändringar kan uppkomma till exempel om lönen ändras, anställningen upphör tidigare eller fortsätter längre än man förutsett, eller till exempel om ett skatteavdrag realiseras först senare under samma år. I dessa situationer bör man korrigera inkomstbelopp som anmälts tidigare till inkomstregistret.

Redan inlämnade anmälningar om löneuppgifter betraktas inte som felaktigt angivna om bruttolönens belopp ändras på grund av förändrade omständigheter mitt under året (till exempel att anställningen upphör eller arbetstagaren får löneförhöjning). Ändringar i beloppet av det kalkylmässiga lönebeloppet kan tas i beaktande i anmälningarna som gäller de följande lönebetalningsperioderna, dock senast på anmälan för december samma år.

Exempel 61: Personen har börjat arbeta i januari och den avtalade nettolönen är 60 000 euro om året (5 000 euro i månaden). Därmed är bruttolönen 90 000 om året. Från och med januari anmäler arbetsgivaren bruttolönen 7 500 euro. Det här fortsätter till slutet av juni, när arbetstagaren blir befordrad och får löneförhöjning. Från och med början av juli är nettolönen 8 000 euro i månaden. Nettolönen under skatteåret är därmed 78 000 euro och bruttolönen 127 000 euro.

Från juli anmäler betalaren en större bruttolön jämfört med början av året. I början av juli beräknas alltså den nya skattepliktiga bruttolönen och från den nya skattepliktiga lönen för hela året avdras det tidigare anmälda beloppet. Differensen fördelas på anmälningar under de återstående månaderna av året. I den här situationen visar de anmälningar som lämnats in till inkomstregistret att personen fått högre lön från och med en viss tidpunkt.

Om den skatteförmån som bildas av arbetstagarens personliga avdrag hör till arbetsgivaren, ska arbetsgivaren alltid korrigera uppgifter som lämnats tidigare för ifrågavarande år, om arbetstagaren är försäkrad i Finland. I en situation där en redan lämnad anmälan ska korrigeras (till exempel för att personliga avdrag påverkar bruttolönen eller anställningen har upphört), korrigeras endast betalningsårets sista anmälan om löneuppgifter. Vid behov korrigeras tidigare anmälningar om det inte är möjligt att korrigera bara den senaste, till exempel om lönen har sjunkit så mycket att även beloppet i tidigare anmälningar måste minskas.

Om andra typer av fel än ovan nämnda upptäcks i redan inlämnade anmälningar, till exempel inknappningsfel, ska de korrigeras utan oskäligt dröjsmål enligt anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret

Om arbetstagarens status som skattskyldig ändras, läs om korrigeringen av uppgifterna i avsnitt 3.8.1.

4.5.5 Inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet

En begränsat skattskyldig utländsk arbetsgivare ska anmäla uppgifter om utbetalda löner till inkomstregistret, då inkomsttagaren vistas i över sex månader i Finland (allmänt skattskyldig i Finland). Inkomsten ska anmälas till inkomstregistret också när skatteavtal förhindrar Finland att beskatta inkomsten. Skatteavtal förhindrar Finland att beskatta inkomster, om en arbetstagare vistas i Finland i högst 183 dagar under på varandra följande månader eller ett kalenderår beroende på bestämmelserna i skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland (se dock undantaget i punkt 4.5.3 Hyrd arbetskraft).

Tilläggsuppgiften Inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet ges då en utländsk arbetsgivare inte har ett fast driftställe i Finland. När inkomster anmäls ska man dessutom uppge landskoden för den skatteavtalsstat som har rätt att beskatta inkomsten.

Om vistelsen i Finland varar längre än 183 dagar under 12 på varandra följande månader eller ett kalenderår beroende på skatteavtal, ska prestationsbetalaren korrigera uppgifter som lämnats till inkomstregistret genom att lämna en ersättande anmälan. I den ersättande anmälan anges inkomsten utan tilläggsuppgiften Inkomsttagaren har vistats i högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet.

Om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland, beskattas lönen i Finland och anmäls normalt utan tilläggsuppgifter om inkomsttagaren. Om ett utländskt samfund är allmänt skattskyldigt i Finland ska inkomster anmälas utan tilläggsuppgiften om inkomsttagaren.

Exempel 62: En arbetstagare kommer till Finland från Polen 1.11.2022 för att arbeta och återvänder till hemlandet 31.5.2023. Hens arbetsgivare är ett begränsat skattskyldigt polskt företag som inte har ett fast driftställe i Finland. Lönen är 2 500 euro per månad. Arbetstagaren har ett A1-intyg från Polen, enligt vilket hen omfattas av Polens socialskydd.

Arbetstagaren vistas 20 dagar i månaden i Finland, dvs. sammanlagt 140 dagar under utlandskommenderingen. Hen är allmänt skattskyldig i Finland.

Enligt skatteavtalet mellan Polen och Finland får Finland rätt att beskatta löneinkomst som betalas av en utländsk arbetsgivare, om en arbetstagare vistas över 183 dagar under 12 på varandra följande månader i Finland. Eftersom vistelseperioden i Finland inte överstiger tidsgränsen enligt skatteavtalet, får Finland inte rätt att beskatta löneinkomsten. Betalaren ska dock anmäla de löner som betalats till inkomsttagaren till inkomstregistret.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel 62.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Identifierare: FO-nummer
Identifierare: Utländsk identifierare + landskod
Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Polen

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet
Skatteavtalsstatens landskod: PL

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

Exempel 63: En arbetstagare kommer till Finland från Polen 1.11.2022 för att arbeta och har för avsikt att återvända till hemlandet 31.5.2023. Hens arbetsgivare är ett begränsat skattskyldigt polskt företag som inte har ett fast driftställe i Finland. Lönen är 2 500 euro per månad. Arbetstagaren har ett A1-intyg från Polen, enligt vilket hen omfattas av Polens socialskydd.

Arbetstagaren vistas 20 dagar per månad i Finland. dvs. under perioden 1.11.2022–31.5.2023 vistas hen i Finland totalt 140 dagar. Hen är allmänt skattskyldig i Finland. Prestationsbetalaren har anmält uppgifterna till inkomstregistret med tilläggsuppgiften Inkomsttagaren har vistats i högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet.

Arbetet i Finland fortsätter dock fram till 31.8.2023. Vistelsens totala längd i Finland uppgår till 200 dagar.

Enligt skatteavtalet mellan Polen och Finland får Finland rätt att beskatta löneinkomst som betalas av en utländsk arbetsgivare, om en arbetstagare vistas över 183 dagar under 12 på varandra följande månader i Finland.

Eftersom vistelsen i Finland överskrider tidsgränsen i skatteavtalet, får Finland rätt att beskatta löneinkomsten från början av arbetet. Prestationsbetalaren ska lämna in ersättande anmälningar om löneuppgifter till inkomstregistret från början av arbetet. I ersättande anmälningar om löneuppgifter anger inte betalaren tilläggsuppgiften Inkomsttagaren har vistats i högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet.

5 Specialsituationer

5.1 Lön enligt nyckelpersonslagen

När lagen om källbeskattning av löntagare som kommer från utlandet (den så kalla lagen om nyckelpersoner) kan tillämpas på löneinkomsten ska uppgiften Nyckelperson anges i tilläggsuppgifterna om inkomsttagaren. Information om förutsättningarna för tillämpning av nyckelpersonslagen finns i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av nyckelpersoner.

Med samma tilläggsuppgift om inkomsttagaren anmäls också lön från vilken källskatt debiterats på basis av lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget.

Särskild källskatt som debiterats lönen anmäls som debiterad källskatt. Källskatten täcker också arbetstagarens sjukförsäkringsavgift, varför  arbetstagarens sjukförsäkringsavgiften inte tas ut separat. Om en arbetstagare dock omfattas av Finlands socialskydd, ska övriga socialförsäkringsavgifter betalas.

När lagen om nyckelpersoner tillämpas på inkomsten ange tilläggsuppgiften Nyckelperson endast om arbetstagaren har ett skattekort med en anteckning om att lagen om nyckelpersoner är tillämplig. Uppgifter om hela lönen ska ges till inkomstregistret också i det fallet att arbetstagaren enligt skatteavtalet kan anses ha hemviststat i den andra staten och utifrån denna grund beskattas inte en del av lönen i Finland.

Lagen om nyckelpersoner kan tillämpas i högst 84 månader. Om tillämpningen av lagen om nyckelpersoner upphör mitt under året och personen därefter fortsätter att arbeta i Finland, anges inte tilläggsuppgiften Nyckelperson i anmälan om lön under slutet av året.

Exempel 64: En amerikansk medborgare som är bosatt i USA kommer till Finland för att arbeta som specialsakkunnig för en finländsk arbetsgivare i fyra år. Hen ansöker om skattekort och lämnar en utredning av nyckelpersonslagens tillämplighet. Skattebyrån antecknar på skattekortet att lagen om nyckelpersoner kan tillämpas på inkomsten.

Arbetsgivaren betalar en lön på 7 000 euro i månaden till arbetstagaren. Inkomsttagaren har inte intyg över att socialskyddslagstiftningen i avgångsstaten är tillämplig och omfattas således av socialskyddet i Finland.

Arbetstagarens sjukförsäkringspremie uppbärs inte separat från lönen. Däremot ska de övriga socialförsäkringsavgifterna betalas.

Nyckelpersonen är allmänt skattskyldig i Finland. Den särskilda källskatten för nyckelpersoner som uppbärs anmäls som källskatt till inkomstregistret.

Exempel 64.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Nyckelperson
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

7000.00

201 Tidlön

7000.00

404 Källskatt

2240.00

404 Källskatt

2240.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

500.50

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

500.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

105.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

105.00

5.2 Lön för gränskommunarbete

Som tilläggsuppgift om inkomsttagaren anges Person som arbetar i en gränskommun när det är fråga om arbete i gränskommun som avses i det nordiska skatteavtalet och inkomsttagaren bor i Sverige eller Norge. En annan förutsättning är att inkomsttagaren arbetar i en kommun på finska sidan som gränsar till samma landsgräns. Bestämmelsen om beskattningen av gränskommunarbete i det nordiska skatteavtalet är tillämplig enbart på löneinkomst.

Inkomstskatt uppbärs inte i Finland, men den finländska arbetsgivare ska betala socialförsäkringsavgifter och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift på basis av lönen. Inkomsttagaren ska lämna skattekort till arbetsgivaren med en anteckning om tillämpningen av bestämmelsen.

Om arbetstagaren har ett A1-intyg från sin avgångsstat, betalas socialförsäkringsavgifter till den stat som beviljat intyget.

Om arbetstagaren utför en del av arbetet på något annat ställe i Finland än i en gränskommun, beskattas den del av lönen som hänför sig till detta arbete i Finland. Dessa inkomster ska anmälas separat till inkomstregistret, och i anmälan anges inte tilläggsuppgiften om arbete i gränskommun för inkomsttagaren.

Om inkomsttagaren är bosatt i Finland och arbetar i en gränskommun i Sverige eller Norge, anges tilläggsuppgiften Person som arbetar i en gränskommun för inkomsttagaren.

Gränskommuner är:

 • De finsk-svenska gränskommunerna är
  • i Finland: Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå och
  • i Sverige: Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå.
 • De finsk-norska gränskommunerna är
  • i Finland: Enontekis, Enare och Utsjoki och
  • i Norge Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger och Tana.

Ytterligare information om arbete i gränskommuner finns i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av gränsgångare.

Exempel 65: En person som är bosatt i Haparanda arbetar i Torneå. Hen pendlar dagligen mellan hemmet och Finland. Lönen är 3 000 euro i månaden.

Arbetstagaren är begränsat skattskyldig i Finland. Enligt det nordiska skatteavtalet beskattas hens inkomst endast i hemviststaten Sverige. På grund av arbetet omfattas hen dock av socialskyddet i Finland. Arbetstagaren har fått ett skattekort av skattebyrån enligt vilket lönen för arbetet i gränskommunen inte beskattas i Finland.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel 65.

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Sverige 

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som arbetar i gränskommun

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: SE

Anmälningssätt 1

euro

Anmälningssätt 2

euro

101 Lön totalt

3000.00

201 Tidlön

3000.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

214.50

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

214.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

45.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

45.00

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

58.80

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

58.80

5.3 Idrottare

Till idrottare kan betalas lön eller arvode. Lön och arvode till idrottare anmäls till inkomstregistret genom att i tilläggsuppgifter om inkomsttagaren ange uppgiften Idrottare och använda inkomstslagen för lön eller arbetsersättning.

Ytterligare information om prestationer till idrottare och socialförsäkringsavgifter relaterade till dem finns i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare och andra specialsituationer.

Arvoden till begränsat skattskyldiga idrottare anmäls till inkomstregistret oberoende av om mottagaren är införd i förskottsuppbördsregistret.

Exempel 66: En idrottare som bor i Italien kommer till Finland för att spela fotboll i fem månader. Hen är begränsat skattskyldig i Finland. Hen har A1-intyg från Finland, enligt vilket hen omfattas av avgångsstatens socialskydd. Lönen som betalas till hen är 3 000 euro per månad, varav 15 % källskatt dvs. 450 euro uppbärs.

Exempel 66.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Italien 

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Idrottare

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: IT

Anmälningssätt 1

euro

Anmälningssätt 2

 euro

101 Lön totalt

3000.00

201 Tidlön

3000.00

404 Källskatt

450.00

404 Källskatt

450.00

Som kompletterande uppgifter kan dessutom inkomsttagarens vistelseperioder i Finland anges.

Exempel 67: En idrottare som bor i Italien kommer till Finland för att spela fotboll i fem månader. Hen är begränsat skattskyldig i Finland. Hen har inte A1-intyg från avgångsstaten och omfattas således av socialskyddet i Finland. Lönen som betalas till hen är 3 000 euro, varav 15 % källskatt dvs. 450 euro uppbärs. Dessutom ska arbetstagarens sjukförsäkringsavgift och arbetstagarens andel av pensionsförsäkringsavgifterna, om idrottaren enligt lagen ska ha pensionsförsäkring, tas ut av inkomsten.

Lönen till idrottaren är underställd arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift. Om pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare tas ut av idrottaren, anmäls den till inkomstregistret i punkten Arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift, så att informationen förmedlas till beskattningen.

Exempel 67.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Italien

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Idrottare

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: IT

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

3000.00

201 Tidlön

3000.00

404 Källskatt

450.00

404 Källskatt

450.00

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

60.00

413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

60.00

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

58.80

412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

58.80

Som kompletterande uppgifter kan dessutom inkomsttagarens vistelseperioder i Finland anges.

5.4 Uppträdande artist

Ersättningar till artister kan vara arbetsersättning eller löneinkomst. Artister är till exempel teater- och filmskådespelare, radio- och tv-artister och musiker. När lön eller arbetsersättning för arbete som en artist har utfört, anger man i tilläggsuppgifterna om inkomsttagaren Artist.

Om ersättning som fåtts för ett personligt uppträdande av en artist betalas till någon annan än artisten, till exempel till ett band eller ett bolag, betraktas detta band eller bolag som skattskyldigt i beskattningen och det anmäls som inkomsttagare till inkomstregistret. Också i så fall ges Uppträdande artist som tilläggsuppgift om inkomsttagaren. Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av uppträdande artister i internationella situationer innehåller ett ställningstagande om skattskyldigheten då inkomst betalas till någon annan än artisten själv.

Om inkomsten i stället för artisten betalas till en agentur eller via en agentur, men artisten dock de facto är skattskyldig, anmäls artisten själv som inkomsttagare till inkomstregistret.

Arvoden till begränsat skattskyldiga artister anmäls till inkomstregistret oberoende av om mottagaren är införd i förskottsuppbördsregistret.

Exempel 68: En dansare som bor i Frankrike kommer till Finland för att arbeta tre månader i en teaterproduktion. Hen är begränsat skattskyldig i Finland. Hen har A1-intyg från Frankrike, enligt vilket hen omfattas av Frankrikes socialskydd.

Dansaren har fått ett källskattekort av skattebyrån enligt vilket källskatten på inkomsten är 15 %. Lönen som betalas till hen är 2 000 euro, varav källskattens andel är 300 euro.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel 68.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Identifierare: Skattenummer (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för den stat som beviljat identifieraren), (därtill kan en utländsk personbeteckning anmälas)

Adress i hemviststat: Adress i Frankrike 

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Uppträdande artist

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande uppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: FR

Anmälningssätt 1

euro

Anmälningssätt 2

euro

101 Lön totalt

2000.00

201 Tidlön

2000.00

404 Källskatt

300.00

404 Källskatt

300.00

Som kompletterande uppgifter kan dessutom inkomsttagarens vistelseperioder i Finland anges.

Exempel 69: En finländsk stadsteater har bjudit in ett estniskt teatersällskap för att uppträda i Finland under tre konsekutiva kvällar i Finland. De personer som uppträder hör till det estniska socialskyddet och har A1-intyg från Estland. Den utländska teatersällskapet är begränsat skattskyldigt i Finland. Enligt avtalet mellan teatrarna betalar stadsteatern ett arvode för uppträdandet på 5 000 euro till den gästande teatern och därtill rese-, transport- och inkvarteringskostnader enligt verifikationerna samt dagtraktamenten enligt Skatteförvaltningens beslut.

Det utländska teatersällskapet skickar en faktura på 8 000 euro för uppträdandena till den finländska stadsteatern. Det totala beloppet i fakturan omfattar också de omkostnader som överenskommits att ersättas och dagtraktamenten. Källskatt på 15 % tas ut på arvodet för uppträdandet (15 % x 5 000 euro = 750 euro). Den prestation som sällskapet fakturerat är i sin helhet arbetsersättning. Eftersom prestationen baserar sig på personligt uppträdande av artisterna i Finland, ska källskatt tas ut på ersättningen, även om den betalas till ett utländskt samfund.

En anmälan om prestationen ska lämnas in till inkomstregistret enligt följande:

Exempel 69.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Identifierare: FO-nummer (finländskt), om ett sådant beviljats till samfundet

Identifierare: Utländskt företagsnummer (samfundets utländsk kod + landskod för den stat som beviljat koden

Adress i hemviststat: Adress i Estland

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande uppgift)

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Samfund

Tilläggsuppgift om inkomsttagaren: Uppträdande artist

 

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: EE

Inkomstslag euro

336 Arbetsersättning

8000.00

404 Källskatt

750.00

5.5 Lön som betalas ut av en internationell specialorganisation

Med en internationell specialorganisation avses en organisation, på vilken tillämpas avtal om privilegier där det bland annat finns bestämmelser om omfattningen av organisationens och dess anställdas skattskyldighet. Exempel på sådana specialorganisationer är Kemikalieverket ECHA, Helsingforskommissionen HELCOM, Wider-institutet och Internationella Organisationen för Migration IOM.

När prestationsbetalaren är en specialorganisation som grundats genom ett internationellt avtal och när avtal om en specialorganisation tillämpas på inkomsttagaren ska betalaren som övrig uppgift ange Internationell specialorganisation.

Om betalaren är en internationell specialorganisation, ska betalaren också ange uppgiften Utländsk arbetsgivare. Uppgiften anges alltid oavsett om ett avtal som gäller specialorganisationen ska tillämpas på inkomsttagarens inkomst.

Då avtalet om internationella specialorganisationer är tillämpligt på den inkomst som inkomsttagaren fått, beskattas inte den lön en specialorganisation betalat ut i Finland utifrån detta avtal. Lönen kan dock vara underställda försäkringsavgifter beroende på avtalet.

Om inkomsttagarens löneinkomst inte beskattas i Finland enligt bestämmelserna i skatteavtalet anges Internationell specialorganisation inte som övrig uppgift om betalaren. I dessa situationer ska inkomsttagaren i skattedeklarationen yrka på att skatteavtalet tillämpas på inkomsten. Detta är fallet till exempel då lönen betalas av ett kulturcenter i anslutning till en utländsk beskickning.

Med Typ av undantagssituation för försäkring anmäls de försäkringsavgifter för vars del försäkringsskyldighet inte föreligger till inkomstregistret. Om inkomsten inte är underställd några som helst försäkringsavgifter anges uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, sjuk--, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

En specialorganisation är inte skyldig att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, även om arbetstagaren är sjukförsäkrad i Finland.

Exempel 70: En anställd vid en specialorganisation omfattas av det boendebaserade socialskyddet i Finland. Specialorganisationen har inte försäkringsskyldighet i fråga om andra försäkringsavgifter.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel 70.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Identifierare: FO-nummer
Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
Typ av betalare: Internationell specialorganisation
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro

101 Lön totalt

2500.00

201 Tidlön

2500.00

5.6  Lön som betalas av en diplomatisk beskickning i Finland

När en diplomatisk beskickning för en främmande stat i Finland betalar ut lön till någon annan än en finländsk medborgare är den lön som denna person fått för detta arbete skattefri (ISkL 12 §). Med diplomatisk beskickning jämställs också andra motsvarande beskickningar och ämbetsverk för utsända konsuler.

Beskickningen ska anmäla den lön som den betalat ut till inkomstregistret, om den är skyldig att lämna information till vissa användare av inkomstregistret. Beskickningen anmäler i dessa situationer i anmälan om löneuppgifter tilläggsuppgiften Person som får lön som betalas av en diplomatisk beskickning. Om beskickningens arbetstagare är finsk medborgare, antecknas inte denna tilläggsuppgift.

Eftersom betalaren utgörs av beskickningen för en främmande stat i Finland, ska betalaren också anmäla betalartypen Utländsk arbetsgivare. Uppgiften ska alltid uppges oberoende av inkomsttagarens nationalitet.

Tilläggsuppgiften Person som betalas lön från en diplomatisk beskickning anges om inkomsttagare, vars lön inte beskattas i Finland enligt 12 § i inkomstskattelagen. Tilläggsuppgiften om inkomsttagaren anges dock inte när lönen betalas av till exempel ett kulturcenter i anslutning till beskickningen. Om ett skatteavtal i en sådan situation begränsar Finlands beskattningsrätt, ska inkomsttagaren i skattedeklarationen yrka på att skatteavtalet ska tillämpas på beskattningen.

Med Typ av undantagssituation för försäkring anmäls de försäkringsavgifter för vars del försäkringsskyldighet inte föreligger till inkomstregistret. Om inkomsten inte är underställd några som helst försäkringsavgifter anges uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

Exempel 71: En främmande stats beskickning i Finland betalar 3 500 euro i lön till en arbetstagare. Arbetstagaren är inte finsk medborgare. Hen omfattas av arbetspensions-, arbetslöshets-, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring i Finland. Arbetstagaren omfattas dock inte av det bosättningsbaserade finländska socialskyddet och har inte någon skyldighet att betala socialskyddsavgift.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret genom att använda betalartypen Utländsk arbetsgivare och Person som får lön som betalas av en diplomatisk beskickning som tilläggsuppgift om inkomsttagaren. Därtill anmäler den Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (sjukförsäkring), som Typ av undantagssituation för försäkring-uppgift.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel 71.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Identifierare: FO-nummer
Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som får lön från en diplomatisk beskickning

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (sjukförsäkring)

Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro
101 Lön totalt 3500.00 201 Tidlön 3500.00
413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 250.25 413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 250.25
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 52.50 414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 52.50

Exempel 72: En främmande stats beskickning i Finland betalar ut en lön på 3 500 euro till en arbetstagare. Arbetstagaren är finsk medborgare. Arbetstagaren är försäkrad i Finland. Eftersom arbetstagaren är finsk medborgare, anger betalaren inte tilläggsuppgiften Person som betalas lön från en diplomatisk beskickning. Uppgiften Utländsk arbetsgivare ska dock anmälas.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret enligt följande:

Exempel 72.
UPPGIFTER OM BETALAREN
Identifierare: FO-nummer
Typ av betalare: Utländsk arbetsgivare
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Anmälningssätt 1 euro Anmälningssätt 2 euro
101 Lön totalt 3500.00 201 Tidlön 3500.00
413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 250.25 413 Pensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 250.25
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 52.50 414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 52.50

5.7 Försäkringslön till europeiska delegerade åklagare (EPPO)

Europeiska delegerade åklagare, som arbetar i de egna medlemsstaterna, tjänstgör för Europeiska åklagarmyndigheten EPPO. I Finland arbetar dessa europeiska delegerade åklagare som en del av Åklagarmyndigheten. De europeiska delegerade åklagarna kan samtidigt också sköta nationella åklagaruppgifter.

Den lön som betalas ut av EPPO är inte skattepliktig inkomst i Finland, men de europeiska delegerade åklagarna hör dock till det finländska socialskyddet. Åklagarmyndigheten sköter socialförsäkringen av de europeiska delegerade åklagarna också i fråga om den lön som EPPO betalar. För påförandet av försäkringsavgifter fastställs en försäkringslön som baserar sig på speciallagstiftningen (EPPO-lagen) för arbete som utförts för EPPO. Åklagarmyndigheten har en skyldighet att betala försäkringsavgifter och anmäla försäkringslönen till inkomstregistret.

Åklagarmyndigheter anmäler tilläggsuppgiften för inkomsttagare Person som får försäkringslön enligt EPPO-lagen då inkomsttagaren verkar som europeisk delegerad åklagare hos EPPO och Åklagarmyndigheten anmäler den försäkringslön som baserar sig på speciallagstiftningen. Eftersom det inte är fråga om arbete som utförts utomlands, ska man inte uppge uppgift om tillämpligheten av sexmånadersregeln.

Med den anmälan om löneuppgifter på vilken tilläggsuppgiften om inkomsttagaren Person som får försäkringslön enligt EPPO-lagen anmäls, är det möjligt att anmäla enbart inkomstslaget Försäkringslön och socialförsäkringsavgifter. Andra betalda prestationer kan inte anmälas med samma anmälan. Om Åklagarmyndigheten samtidigt betalar lön också för nationella åklagaruppgifter, ska två separata anmälningar om löneuppgifter lämnas in till inkomstregistret. Tilläggsuppgiften om inkomsttagaren Person som får försäkringslön enligt EPPO-lagen används inte vid anmälning av lön för nationella åklagaruppgifter.

Exempel 73: En finländsk åklagare verkar som europeisk delegerad åklagare vid Europeiska åklagarmyndigheten och försäkringslön enligt speciallagstiftningen har fastställts för hen. Beloppet på försäkringslönen har fastställts till 5 000 euro i månaden. Därtill betalas 1 000 euro per månad till åklagaren för de nationella åklagaruppgifterna.

Arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter betalas utifrån den fastställda försäkringslönen (5 000 euro) och lönen för de nationella åklagaruppgifterna (1 000 euro). Arbetstagaren beskattas i Finland enbart för den lön som Åklagarmyndigheten betalat (1 000 euro). Arbetsgivarens och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter betalas utifrån försäkringslönen och den lön som Åklagarmyndigheten betalat. Förskottsinnehållningen (1 000 euro x 25 % = 250 euro) verkställs utifrån den lön som betalats från Finland.

Åklagarmyndigheten ska lämna in två anmälningar om löneuppgifter till inkomstregistret.

Anmälan om löneuppgifter 1 om försäkringslönen:

Exempel 73, tabell 1/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Person som får försäkringslön enligt EPPO-lagen
Inkomstslag som ska anmälas euro

352 Försäkringslön

5000.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (av 5 000 euro)

357.70

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (av 5 000 euro)

75.00

Anmälan om löneuppgifter 2 om lönen för de nationella åklagaruppgifterna:

Exempel 73, tabell 2/2.
UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Identifierare: Personbeteckning (finländsk) ddmmåå-1234
Inkomstslag som ska anmälas euro

201 Tidlön

1000.00

402 Förskottsinnehållning (25 % av 1 000 euro)

250.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (av 1 000 euro)

71.50

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (av 1 000 euro)

15.00

5.8 Arbetsersättning eller royalty som betalats ut till en begränsat skattskyldig

Arbetsersättning eller royalty till ett samfund

Prestationsbetalaren ska anmäla arbetsersättning till ett begränsat skattskyldigt samfund till inkomstregistret, om källskatt uppburits. Inkomsten anmäls med inkomstslaget Arbetsersättning (336). Följaktligen ska en arbetsersättning som betalats till ett begränsat skattskyldigt samfund anmälas till inkomstregistret också då källskatt inte tagits ut på ersättningen, även om källskatt borde ha tagits ut.

Royalty (till exempel för upphovsrätt) till ett begränsat skattskyldigt samfund ska alltid anmälas till inkomstregistret oberoende av om källskatt uppburits. Inkomsten anmäls med inkomstslaget Royalty som betalats till en begränsat skattskyldig (362).

När prestationen betalas till ett begränsat skattskyldigt utländskt samfund ska man dessutom som typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren ange Samfund. I uppgifterna om inkomsttagaren ska också anges Begränsat skattskyldig: Ja.

Om prestationen betalas till ett allmänt skattskyldigt utländskt samfund ska den anmälas på samma sätt som om inkomsttagaren vore ett finländskt samfund.

Arbetsersättning eller royalty till en fysisk person

Om arbetsersättning eller royalty, dvs. en bruksersättning betalats till en begränsat skattskyldig fysisk person, ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret, även om källskatt inte uppburits. Arbetsersättning anmäls med inkomstslaget Arbetsersättning (336) och royalty med inkomstslaget Royalty som betalats till en begränsat skattskyldig (362).

I uppgifterna om inkomsttagaren ska anges Begränsat skattskyldig: Ja.

Ytterligare information finns i Skatteförvaltningens anvisning Arbetsersättning till ett begränsat skattskyldigt utländskt företag.

Sidan har senast uppdaterats 28.11.2023