Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2024

Har getts
16.11.2023
Diarienummer
VH/6295/00.01.00/2023
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), av dem 73 § 1 mom. och 75 § 2 mom. sådana de lyder i lag 504/2010 och 73 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1246/2013, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2024 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa betraktas en resa till arbetsstället också då:

  1. arbetsstället finns på ett annat ställe än egen arbetsgivares driftställe eller på ett driftställe för ett samfund som hör till samma intressesfär med arbetsgivaren i fråga;
  2. arbetet är tillfälligt på sätt som avses i 72 a § i inkomstskattelagen;
  3. arbetsstället ligger på över 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad och
  4. den skattskyldige har på grund av resan som företagits till arbetsstället övernattat i tillfällig inkvartering som är nödig på grund av arbetsställets belägenhet.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 och 2 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Tabell för maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa
Fordon Ersättningens maximibelopp
bil

57 cent per kilometer, som höjs med

  • 10 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
  • 15 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
  • 29 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
  • 4 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
  • 4 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
  • 12 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk 100 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk  145 cent per kilometer
snöskoter 138 cent per kilometer
terränghjuling 130 cent per kilometer
motorcykel 44 cent per kilometer
moped 23 cent per kilometer
annat fordon 14 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 4 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i Skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar drivkraftskostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av drivkraftskostnaderna som skall ersättas honom 13 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Tabell för maximibeloppen för dagtraktamente
Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp
euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 24
över 10 timmar (heldagtraktamente) 51
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet  
- med minst 2 timmar 24
- med mer än 6 timmar 51

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Tabell för dagtraktamente för arbetsresa utomlands
Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp euro
Afghanistan 59
Albanien 81
Algeriet 78
Amerikas Förenta Stater   89
- New York, Los Angeles, Washington 97
Andorra 63
Angola 71
Antigua och Barbuda 94
Argentina 38
Armenien 61
Aruba 70
Australien 74
Azerbajdzjan 70
Azorerna 69
Bahamas 91
Bahrain 80
Bangladesh 57
Barbados 83
Belgien 77
Belize 52
Benin 47
Bermuda 90
Bhutan 49
Bolivia 48
Bosnien och Hercegovina 54
Botswana 41
Brasilien 80
Britannien 79
- London och Edinburgh 83
Brunei 45
Bulgarien 64
Burkina Faso 40
Burundi 46
Centralafrikanska republiken 101
Chile 56
Colombia 64
Cooköarna 70
Costa Rica 65
Curaçao 58
Cypern 65
Danmark 79
Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) 51
Djibouti 83
Dominica 61
Dominikanska republiken 53
Ecuador 63
Egypten 66
Elfenbenskusten 80
El Salvador 60
Eritrea 95
Estland 75
Eswatini 37
Etiopien 49
Fiji 52
Filippinerna 69
Frankrike 78
Färöarna 61
Förenade Arabemiraten 73
Gabon 92
Gambia 46
Georgien 49
Ghana 47
Grekland 68
Grenada 73
Grönland 63
Guadeloupe 53
Guatemala 76
Guinea 83
Guinea-Bissau 41
Guyana 51
Haiti 62
Honduras 58
Indien 62
Indonesien 57
Irak 70
Iran 102
Irland 78
Island 92
Israel 88
Italien 76
Jamaica 62
Japan 66
Jemen 102
Jordanien 90
Jungfruöarna (USA) 64
Kambodja 67
Kamerun 59
Kanada 82
Kanarieöarna 71
Kap Verde 45
Kazakstan 59
Kenya 70
Kina 74
- Hongkong 86
Kirgizistan 41
Komorerna 42
Kongo (Kongo-Brazzaville) 64
Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea) 70
Korea, Republiken (Sydkorea) 87
Kosovo 58
Kroatien 69
Kuba 68
Kuwait 84
Laos 32
Lesotho 34
Lettland 73
Libanon 102
Liberia 60
Libyen 52
Liechtenstein 79
Litauen 72
Luxemburg 77
Madagaskar 45
Madeira 68
Malawi 77
Malaysia 50
Maldiverna 68
Mali 47
Malta 71
Marocko 71
Marshallöarna 65
Martinique 55
Mauretanien 52
Mauritius 53
Mexiko 81
Mikronesien 59
Moçambique 53
Moldavien 73
Monaco 92
Mongoliet 42
Montenegro 66
Myanmar (Burma) 58
Namibia 36
Nederländerna 83
Nepal 51
Nicaragua 51
Niger 50
Nigeria 78
Nordmakedonien 64
Norge 70
Nya Zeeland 74
Oman 74
Pakistan 29
Palau 99
Palestinska området 76
Panama 61
Papua Nya Guinea 76
Paraguay 36
Peru 52
Polen 72
Portugal 70
Puerto Rico 70
Qatar 78
Rwanda 37
Rumänien 68
Ryssland 66
- Moskva 82
- Petersburg 76
Saint Kitts ja Nevis 68
Saint Lucia 86
Saint Vincent och Grenadinerna 85
Salomonöarna 63
Samoa 61
San Marino 59
São Tomé och Príncipe 102
Saudiarabien 80
Schweiz 93
Senegal 58
Seychellerna 87
Serbien 75
Sierra Leone 47
Singapore 79
Slovakien 79
Slovenien 72
Somalia 86
Spanien 74
Sri Lanka 29
Sudan 83
Suriname 78
Sverige 64
Sydafrika 50
Sydsudan 102
Syrien 91
Tadzjikistan 35
Taiwan 69
Tanzania 54
Tchad 47
Thailand 63
Tjeckien 89
Togo 58
Tonga 62
Trinidad och Tobago 83
Tunisien 61
Turkiet 35
- Istanbul 37
Turkmenistan 92
Tyskland 76
Uganda 49
Ukraina 64
Ungern 69
Uruguay 59
Uzbekistan 32
Vanuatu 70
Venezuela 102
Vietnam 69
Vitryssland 63
Zambia 55
Zimbabwe 102
Österrike 80
Östtimor 46
Land, som inte nämnts särskilt 52

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 18 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 12,75 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 25,50 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00–07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 16 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2024. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2024.

Helsingfors den 16 november 2023

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Mia Keskinen

Bilaga: Utlandsdagtraktamenten/definiton av områden (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2023