Åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2016–2020

Projekt

1.1 Offentligheten för, tillgången till och avgiftsfriheten för information om fullgörandet av plikter och eventuell information om aktörer inom grå ekonomi utökas

 • Projektet har slutförts.
 • Bland annat de uppgifter som publiceras, juridiken och utförande alternativen i FODS-systemet har utretts.
 • Sammandrag av arbetsgrupp rapporten

1.2 Nationellt inkomstregister

1.3 Den regleringsbörda som bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet orsakat och uppföljning av denna

 • Projektet har slutförts.
 • Effekterna av regleringsbördan och hur den kunde lättas har undersökts.
 • Vid beräkningen av regleringsbördan används en räknare som tagits fram för tillämpning av principen en in, en ut. Allra först har uppmärksamheten fästs på byggsektorn, där åtgärder att bekämpa grå ekonomi redan har vidtagits.
 • Konkurrens- och konsumentverkets utredning blev klar i början av 2018.

1.4 Intensifiering av förebyggandet, identifieringen och avslöjandet av korruption

 • Projektet har slutförts..
 • Rapporten av arbetsgruppen som leds av Riksåklagarämbetet blev klar i augusti 2019.
 • Rapporten av arbetsgruppen som leds av Konkurrens- och konsumentverket blev klar i augusti 2019.

1.5 En tväradministrativ utredning om åtgärderna för bekämpning av grå ekonomi i samband med delningsekonomi

 • Pågår.
 • Den första nationella marknadsutredningen om delningsekonomi blev klar i februari 2017.
 • Utmaningarna och utvecklingsbehoven när det gäller regleringen kring delningsekonomi har behandlats i en tjänstemannautredning (PDF 832 kB) som publicerades 8.12.2017.  (på finska)
 • Arbetet fördjupas ytterligare under 2018.

2.1 Lägesbildsfunktionen för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

 • Projektet har slutförts.
 • Myndigheterna har i samarbete tagit fram webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet.
 • Myndigheterna har en gemensam redaktion som följer läget med den grå ekonomin och ekonomiska brottsligheten och publicerar aktuellt innehåll på webbplatsen.

2.2 Bekämpning av svartarbete och främjande av det nationella och internationella samarbetet

 • Pågår.
 • Det nationella samarbetsnätverket stödjer EU:s forum för svartarbete. Finland har beskrivit ”framgångshistorier” för forumet, bl.a. skattenummerregistret och programmet för bekämpning av grå ekonomi.
 • EU-forumets material kan användas i bekämpningen av svart arbete.

2.3 Handlingsplan av myndigheterna för att intensifiera bekämpningen av penningtvätt

 • Projektet har slutförts.
 • Utifrån riskbedömningen av finansiering av nationell penningtvätt och terrorism av Polisyrkeshögskolan har en handlingsplan fastställts 8.6.2018 för att effektivisera bekämpningen av penningtvätt.

2.4 Utredning över lämpligheten för typgodkända kassasystem i Finland

 • Projektet har slutförts.
 • En arbetsgrupp vid Skatteförvaltningen har sammanställt utredningar i anslutning till ämnet: 1.) lagstiftning och tillämpningsområdes omfattning 2.) internationell praxis 3.) tillsyn 4.) tekniska utförandealternativ och 5.) sammandrag. Utredningarna blev klar i juni 2018. (på finska)
 • Sammandrag av uttalanden på finska (PDF 0,98 MB) 

2.5 Myndigheternas handlingsplan för intensifiering av bekämpningen av missbruk av finansmarknaden

 • Pågår.
 • Lagen om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den (RP 38/2018 rd.) trädde i kraft 5.6.2018.
 • Lagändringar är på gång, bl.a. utkast till RP om en lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton.

2.6 Främjande av upprättande av granskningsplaner enligt EU:s förordning om transport av avfall (EG/1013/2006) för att övervaka internationell transport av avfall

 • Granskningsplan gällande internationella avfallstransporter

3.1 Utveckling av myndigheternas behörigheter och bestämmelserna om informationsutbyte

 • Pågår.
 • Flera lagändringar har genomförts (upphandlingslagen, arbetarskyddsförvaltningen, lönegaranti, lag om transportservice, lag om penningtvätt och Skatteförvaltningens korruptionsanmälan, lagen om aktörer som bedriver indrivningsverksamhet).
 • Flera lagändringar på gång bl.a. konkurrenslagen och social- och hälsovårdslagstiftningen.

3.2 Utredning över problem som orsakas av företag som konstaterats vara medellösa i utsökningsförfarandet

 • Projektet har slutförts.
 • Slutrapporten av arbetsgruppen som leds av Riksfogdeämbetet blev klar i början av 2019.
 • Skatteförvaltningens förfaranden kring momsregistrering har granskats.

4.1 Utvidgande av tillämpningsområdet för administrativa påföljder

 • Projektet har slutförts.
 • Justitieministeriet har 21.3.2017 har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en allmän lag om administrativa påföljder av straffkaraktär. Justitieministeriet har kommit med ett betänkande.

4.2 Förundersökningsmyndigheterna, Riksåklagarämbetet, Skatteförvaltningen och Konkursombudsmannen skapar en verksamhetsmodell, som omsatt i praktiken ger möjlighet att säkerställa att straffansvaret riktar sig mot rätt person eller fysiska person genom att avgränsa förundersökningen eller använda effektiva administrativa påföljder

 • Projektet har slutförts.
 • Hösten 2017 har arbetsgruppen utarbetat två modeller för att effektivera samarbetet mellan myndigheter och för att påskynda brottsärendena vid konkurs- och skattebrott.

4.3 Utredning över effektiviteten i och genomslagskraften för avslöjande och utredning av beskattningsrelaterade missbruk

 • Projektet har slutförts.
 • Utredningarna har slutförts och gäller 1). straffrättsliga påföljder vs administrativa påföljder, 2) frågor relaterade till granskningar och (3) frågor relaterade till kontrollen av utomstående uppgiftsskyldiga.

4.4 Bedömning av straffskalan för ekonomiska brott

4.5 Förkortning av straffprocessen

 • Projektet har slutförts.
 • Ändringarna av rättegångsbalken och vissa lagar som har samband med den i syfte att skapa lättare rättegångsprocesser träder i kraft 1.1.2019 (RP 200/2017 rd).
 • Justitieministeriet har 27.12.2017 lämnat en utredning av tillämpningen av lagstiftningen om åtalsförhandling 2015–2016.

4.6 Samarbetsprojekt för utsöknings-, åklagar-, förundersöknings- och skattemyndigheter för att intensifiera spårningen, säkringen och återtagandet av den ekonomiska vinningen av brott

4.7 Intensifiering av verkställighetsåtgärder som gäller vinningen av brott efter en lagakraftvunnen straffdom – i synnerhet i internationella ärenden

 • Projektet har slutförts.
 • Slutrapporten av arbetsgruppen som leds av Riksåklagarämbetet blev klar i juni 2019.

Statsrådets principbeslut en strategi för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2016 – 2020 (PDF 67 kB)

Åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2016 – 2020 på finska (PDF 303 kB)


Åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2016–2020 — andra sidor

Sidan har senast uppdaterats 16.8.2019