Återtagande av brottsvinning

Återtagande av brottsvinning kräver ytterligare förstärkt samarbete och utbildning av tjänstemän

Källa: Riksfogdeämbetet 14.6.2019

Redan i början av förundersökningen bör olika situationer för användning av beslags-, kvarstads- och skattekvarstadsåtgärder samt riktning av åtgärderna mot dem som fått den faktiska brottsvinningen beaktas. Dessa var slutsatserna från den av justitieministeriet tillsatta arbetsgruppen som diskuterade återtagande av vinning av brott och vars arbete i praktiken genomfördes av Riksfogdeämbetet.

Arbetsgruppen slutförde sitt arbete våren 2019. I sin rapport tog arbetsgruppen fram åtgärder för att effektivisera spårning, säkring och återtagande av brottsvinning jämte en diskussion beträffande problempunkter inom detta ämnesområde.

Ekonomisk vinning är ofta ett incitament till brottslig verksamhet. Därför är ett effektivare återtagande av brottsvinningen från brottsutövarna samtidigt en metod för att minska brottsligheten.

Flera myndigheter arbetar med återtagande av vinning av brott, bl.a. förundersökningsmyndigheterna, åklagarmyndigheten, utsökningsmyndigheten och Skatteförvaltningen.

Man bör utbilda tjänstemännen och öka deras medvetenhet

”Spårande och återtagande av vinning av brott är ett komplext och krävande uppgiftsfält, där ingen myndighet är framgångsrik på egen hand. Vid sidan av myndighetssamarbete bör kompetensnivån och medvetenheten om tillvägagångssätt höjas med hjälp av utbildning”, konstaterar Veikko Minkkinen, ledande förvaltningsfogde på Riksfogdeämbetet samt projektets ordförande.

Samarbetsprojektet hade till uppgift att producera utbildningsmaterial för myndigheterna, vilket möjliggör att öva de olika faserna för spårande av brottsvinning. Utifrån projektet arrangerade Riksfogdeämbetet utbildning på utsökningens specialindrivningsdagar redan våren 2019, då även samarbetsmyndigheterna deltog.

Författningarna bör preciseras

Utöver samarbete och utbildning föreslogs även vissa ändringar i lagstiftningen inom projektet. Enligt projektrapporten borde bland annat förundersökningsmyndigheterna ha möjlighet att få handräckning av utmätningsmannen för försäljning av egendom som förverkats till staten.

Arbetsgruppen rekommenderade även att en fredningstid gällande utsökningsförsäljning eller -redovisning skulle föreskrivas i vissa kvarstadsfall. Härutöver diskuterade arbetsgruppen förundersökningsmyndigheternas möjlighet att självmant utlämna uppgifter till utsökningsmyndigheten. Detta är redan möjligt med stöd av gällande lagstiftning, förutsatt att utlämnandet av uppgifterna anknyter till den uppgift som föreskrivits för den berörda myndigheten. Arbetsgruppen ansåg emellertid att det kan finnas skäl att även på lagstiftningsnivå precisera grunderna för utlämnande av uppgifter i vissa avseenden.

Myndigheternas samarbetsprojekt för effektiviseringen av spårande, säkrande och återtagande av vinning av brott anknyter till åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet för åren 2016–2020. I arbetsgruppen fanns förutom Riksfogdeämbetet och utsökningsverket i Birkaland även Polisstyrelsen, Centralkriminalpolisen, Riksåklagarämbetet, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och Skatteförvaltningen representerade.

Länk till arbetsgruppens slutrapporten på finska (PDF 1,33 MB)

Sidan har senast uppdaterats 14.6.2019