Utgifter för närståendevård

Har getts
4.1.2022
Diarienummer
VH/27/00.01.00/2022

Beskrivning av ärendet

I detta ställningstagande berättar vi om rätt att i beskattningen dra av utgifter för närståendevård:

  1. Kan en närståendevårdare dra av kostnader som orsakats av vården i sin beskattning?
  2. Kan en närståendevårdare dra av resekostnader i sin beskattning?
  3. Kan en närståendevårdare få avdrag för arbetsrum?

Bakgrund

Enligt 2 § i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) avses med närståendevårdare en anhörig till vårdtagaren eller någon annan som står vårdtagaren nära och som ingått ett avtal om närståendevård med den kommun som ansvarar för anordnandet av vården.

Enligt lagens 5 § betalar kommunen till närståendevårdaren ett vårdarvode, vars belopp bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Vårdarvodet utgör skattepliktig förvärvsinkomst (arbetsersättning) hos närståendevårdaren. Vårdarvode betalas inte för att täcka de kostnader som orsakats av vården, utan det betalas för närståendevårdsarbetet.

Ställningstagande

En annan än i lagen om stöd för närståendevård avsedd närståendevårdare kan inte i sin beskattning göra avdrag för kostnader relaterade till närståendevård. Däremot kan en närståendevårdare som får vårdarvode enligt lagen om stöd för närståendevård i sin beskattning dra av kostnader relaterade till förvärv av inkomsten i fråga utan självriskandel. Med tanke på avdragbarheten för kostnaderna är det av betydelse hurudana kostnader det handlar om och till vem de hör.

1. Kostnader som orsakats av vården

Egentliga kostnader som orsakats av vården är i princip egna utgifter för vårdtagaren. Till exempel kostnaderna för vårdtagarens läkarbesök är till sin natur vårdtagarens egna kostnader, även om närståendevårdaren har åkt med som följeslagare. Också anordningar, hjälpmedel och utrustning som behövs i vården och skaffas hem utgör kostnader som hör till vårdtagaren. Sådana kostnader utgör vårdtagarens icke-avdragbara levnadskostnader som inte ens närståendevårdaren kan dra av i beskattningen, även om han eller hon har betalat dem.

Om närståendevårdaren är make/maka eller förälder till ett minderårigt barn, är de kostnader som betalas för vårdtagaren också på den grund att betalning av

dem anses höra till den underhållningsskyldighet som gäller mellan makarna eller mellan föräldern och barnet.

2. Resekostnader

En närståendevårdare som bor i samma hushåll som vårdtagaren kan inte dra av resekostnader, som orsakas för honom eller henne för att uträtta vårdtagarens ärenden, till exempel läkarbesök för vårdtagaren.

Om närståendevårdaren däremot inte bor hemma hos vårdtagaren, är det möjligt att avdragbara resekostnader uppkommer för honom eller henne för besök hemma hos vårdtagaren och för uträttande av vårdtagarens ärenden. En närståendevårdare kan dra av kostnader på grund av besök hos vårdtagaren i beskattningen som kostnader för resor mellan bostaden och det egentliga arbetsstället enligt de begränsningar som föreskrivits i 93 § i inkomstskattelagen (självrisk på 750 euro). En närståendevårdare kan dra av resekostnader som orsakas för närståendevårdaren för uträttande av vårdtagarens ärenden, till exempel läkarbesök för vårdtagaren, som kostnader för att förvärva inkomst (ingen självriskandel).

Resekostnader behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Avdrag av resekostnader i löntagarens beskattning.

3. Avdrag för arbetsrum

En förutsättning för att få avdrag för arbetsrum är att ett bostadsutrymme används för att förvärva inkomst. En närståendevårdare som bor i samma hushåll som vårdtagaren och får vårdarvode av kommunen, kan göra ett avdrag för arbetsrum på 460 euro/år (för 2021) enligt Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning utifrån närståendevårdsarbete som utförs i bostaden.

Om närståendevårdaren inte bor i samma hushåll som vårdtagaren, kan han eller hon för år 2021 dra av 460 euro som avdrag för arbetsrum, om han eller hon på deltid och kontinuerligt hemma utför antecknings-, rapporterings- eller andra motsvarande pappersarbeten relaterade till närståendevården. 

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Minna Palomäki