Arbetsgivaren betalar för arbetstagarens obligatoriska pensionsförsäkringsavgifter för denne

Har getts
18.8.2020
Diarienummer
VH/5521/00.01.00/2020

Beskrivning av ärendet

Hur ska man i beskattningen behandla den andel av den lagstadgade arbetspensionsförsäkringsavgiften (ArPL-avgift) som arbetsgivaren betalat för arbetstagaren?

Bakgrund

Bestämmelser om arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift (ArPL-avgift) finns i lagen om pension för arbetstagare (395/2006, ArPL). Med stöd av denna lag ska arbetsgivaren ordna pensionsskydd för sina arbetstagare i regel under den månad som följer efter löneutbetalningen (141 § 1 mom. i ArPL). För att finansiera pensionsskyddet tas ut en arbetspensionsförsäkringsavgift som består av arbetsgivarens avgift och arbetstagarens avgift (ArPL 152 § 1 mom.). Arbetsgivaren svarar inför pensionsanstalten också för arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften (ArPL 152 § 2 mom.).

Beloppet av arbetspensionsförsäkringsavgift beräknas enligt lagen om pension för arbetstagare utifrån lönen (arbetsinkomsten). Beloppet räknas ut på lönen före förskottsinnehållning. Arbetstagaren tar ut arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften på dennes lön efter att förskottsinnehållningen dragits av. Arbetsgivaren betalar arbetspensionsförsäkringsavgiften i sin helhet till den pensionsanstalt där arbetsgivaren ordnat pensionsskyddet för sina arbetstagare.

Enligt 96 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) får arbetstagaren från sin nettoförvärvsinkomst dra av arbetstagarens lagstadgade pensionspremie.

Enligt 61 § 2 mom. i ISkL är skattepliktig förvärvsinkomst bland annat av lön och därmed jämförbar inkomst i arbetsförhållande. Enligt 13 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996, FörskUL) avses med lön varje slag av lön, arvode, förmån och ersättning som fås i arbets- och tjänsteförhållande. En pensionsförsäkringsavgift som arbetsgivaren betalat för arbetstagaren anses utgöra lön som mottagits i annan form än pengar; den är med andra ord en skattepliktig naturaförmån för arbetstagaren (13 § 3 mom. i FörskUL).

Enligt lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (771/2016) ska arbetsgivaren betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på grundval av det sammanlagda beloppet av de löner som betalas till arbetstagarna (5 § 1 mom.).

Ställningstagande

Om arbetsgivaren betalar arbetstagarens andel av ArPL-avgiften utgör beloppet sådan skattepliktig lön för arbetstagaren på vilken arbetsgivaren ska verkställa förskottsinnehållning och betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. Den ArPL-avgift som arbetsgivaren för arbetstagaren betalat läggs till arbetstagarens andra bruttolöner. Förskottsinnehållningen beräknas och verkställs alltid på totalbeloppet av bruttolönen innan avgiften dragits av.

Arbetstagaren får dock sin egen beskattning dra av ett belopp som motsvarar hens egen avgiftsandel. Av den anledningen ökar avgiften beloppet av förskottsinnehållningspliktiga bruttoinkomster men påverkar inte arbetstagarens beskattningsbara inkomster.

Den betalda pensionsförsäkringsavgiften anges som naturaförmån i anmälan om löneuppgifter. Följande exempel illustrerar uppgifter som ska lämnas med anmälan om löneuppgifter:

Exempel 1: Arbetstagarens lön är 1 000 euro. Därtill har det överenskommits att arbetsgivaren betalar arbetstagarens andel av arbetspensionsavgiften. Avgiften är 4,2 procent av lönen, dvs. 42,00 euro. Arbetstagarens förskottsinnehållningspliktiga löner uppgår alltså sammanlagt till 1 042,00 euro. Arbetstagarens förskottsinnehållningssats är 20 %, vilket gör att beloppet av förskottsinnehållning blir då (20 % x 1 042,00) 208,40 euro.

I anmälan om löneuppgifter anges följande:

  • lön 1 000 euro (101)
  • förskottsinnehållning 208,40 euro (402)
  • arbetspensionsavgift 42,00 euro (413)
  • annan naturaförmån 42,00 euro (317)

Det belopp som arbetsgivaren betalat anses inte utgöra sådan arbetsinkomst som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgiften, arbetslöshetsförsäkringspremien eller försäkringspremien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Mer information om anmälan om löneuppgifter finns i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar.

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

skattesakkunnig Piia Luoma