CSN:2018/30

Har getts
15.6.2018
Diarienummer
A96/8210/2017
Mervärdesskatt, Socialvården, Socialmyndighets tillsyn

A producerade för kommunen familjegrupphemstjänster, stödboendetjänster och stödda boendetjänster samt tjänster som ges i hemmet. Givandet av tjänster baserade sig på lagen om främjande av integration (1386/2010). Tjänsterna gavs till barn och ungdomar som fått uppehållstillstånd och som kommit till Finland utan vårdnadshavare. A hade inte införts i registret över de som ger privata tjänster.

I 28 § 2 mom. i lagen om främjande av integration anges att i fråga om lokalerna och uppväxtförhållandena i familjegrupphem eller andra bostadsenheter, antalet barn och unga personer som vårdas tillsammans och personalen gäller vad som föreskrivs i 58―60 § i barnskyddslagen. Enligt det utlåtande som Centralskattenämnden fått av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården övervakar Regionförvaltningsverket familjegrupphem och andra bostadsenheter särskilt ifråga om verkställandet av de förutsättningar som föreskrivs i 58–60 § i barnskyddslagen.

Även om A inte har införts i registret över de som ger privata tjänster inom produktion av grupphemstjänster, stödboendetjänster och stödda boendetjänster, var innehållet i tjänsterna ändå att sörja för vården om barn och ungdomar på så sätt som avses i 38 § MomsL. Då Regionförvaltningsverket övervakade att tjänsterna uppfyller de förutsättningar som föreskrivs i 58–60 § i barnskyddslagen, var tjänsterna också under socialmyndigheternas tillsyn på så sätt som förutsätts i 38 § i MomsL. Centralskattenämnden ansåg att under dessa omständigheter kunde familjegruppdaghemstjänsterna, stödboendetjänsterna och de stödda boendetjänsterna anses vara sådan socialvård som avses i 38 § MomsL, för vilken man utifrån 37 § i MomsL inte betalar mervärdesskatt.

58–60 § i barnskyddslagen tillämpas inte då det är fråga om stödtjänster som ges i hem. Eftersom A inte var införd i registret över dem som ger privata tjänster inom produktionen av stödtjänster som ges hem och tjänsterna inte annars heller kan anses vara under socialmyndighetens tillsyn på så sätt som förutsätts i 38 § i MomsL, var det inte fråga om socialvård som avses i 38 § i MomsL. Centralskattenämnden ansåg att det varit fråga om en momspliktig tjänst som sålts som underleverans till kommunen.

Förhandsavgörande för perioden 15.6.2018–31.12.2019.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 4 §, 37 § och 38 §
Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 132.1 g
EUD i ärende C-594/13 ("go fair" Zeitarbeit OHG)

HFD 9.4.2019 L 1413 årsboken (partiellt upphävt)