CSN:2014/40

Har getts
17.9.2014
Diarienummer
A50/5210/2014
beskattning av näringsinkomst, partiell fission, verksamhetsgren, lokalitetsfastighet, aktier i fastighetsbolag

A Ab och dess utländska dotterbolag bedrev produktionsverksamhet. A Ab ägde en fastighet som det använde i verksamheten. På fastigheten fanns en industri- och lagerbyggnad som bolaget använde själv. Därtill ägde A Ab hälften av aktierna i ett ömsesidigt fastighetsbolag som ägde en utländsk fastighet. A Ab:s dotterbolag bedrev sin verksamhet i en industribyggnad som fanns på denna fastighet.

A Ab hade tänkt genomföra ett arrangemang där A Ab:s lokalitetsfastighet och hälften av aktierna i det ömsesidiga fastighetsbolaget skulle föras över till ett ömsesidigt fastighetsbolag som skulle bildas genom partiell fission. Efter fissionen skulle A Ab fortsätta med sin rörelseverksamhet som hyresgäst på fastigheten som det nybildade fastighetsbolaget ägde. Det nya fastighetsbolaget skulle inte ha någon personal. Eftersom avsikten inte var att överföra aktiv verksamhet till det nybildade bolaget och eftersom de överförda tillgångarna bestod av enskilda förmögenhetsposter ansåg man att tillgångarna inte utgjorde en sådan verksamhetsgren som avses i 52 c § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Därför kunde bestämmelserna om partiell fission i 52 c § inte tillämpas på arrangemanget. Förhandsavgörande för åren 2014 och 2015.

52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lagakraftvunnet