CSN:2014/26

Har getts
28.5.2014
Diarienummer
A3/8210/2013
mervärdesskatt, överlåtelse av rätt som hänför sig till fastighet, parkeringsverksamhet, personalparkering, upplåtelse av parkeringsruta till arbetstagare, avdragsrätt, skattefri myndighetsverksamhet, staden

En parkeringsanläggning hade byggts och ägdes av fastighetsbolaget B Ab som i sin helhet ägdes av staden. Bolaget hade hyrt ut parkeringsanläggningen till staden som började bedriva parkeringsverksamhet i denna. Av bolaget hyrde staden även maskiner och anordningar som används i parkeringsverksamhet. I parkeringsanläggningen upplät staden parkeringsrutor för korttidsparkering mot automatbetalning samt namnlösa parkeringsrutor mot en månadsavgift. Till denna del var det fråga om skattepliktig upplåtelse av parkeringsrutor i parkeringsverksamhet som avses i mervärdesskattelagen 29 § 1 mom. 5 punkten.

I parkeringsanläggningen upplät dessutom staden för sina arbetstagare namnlösa parkeringsrutor för personalparkering. Parkeringsavgifterna innehölls från arbetstagarnas löner en gång per år. Personalens parkeringsrutor stod till personalens förfogande när de var på arbetsplatsen, och parkeringsrutorna namngavs inte för ett visst syfte eller för en viss användare. Då det gällde parkeringsrutorna som uppläts för personalen var det inte fråga om stadens utövande av skattepliktig parkeringsverksamhet som avses i mervärdesskattelagen och momsdirektivet, utan sådan skattefri överlåtelse av rätt i anslutning till en fastighet som avses i mervärdesskattelagen 27 § 1 mom. Staden skulle inte betala moms på de parkeringsavgifter som personalen debiterades för.

I fråga om momsen på hyran för maskiner och anordningar som används i parkeringsverksamhet och som ingick i hyran för parkeringsanläggningen hade staden rätt att dra av endast den del som hänförde sig till den skattepliktiga parkeringsverksamheten. Då det gällde parkeringsrutorna som uppläts för arbetstagarna var det fråga om skattefri överlåtelse av rätt som hänför sig till en fastighet, och fastighetsbolaget B Ab kunde inte ansöka om momsskyldighet för uthyrning av parkeringsanläggningen för stadens skattefria personalparkering. Av denna anledning hade staden i fråga om dessa parkeringsrutor inte rätt att enligt mervärdesskattelagen 102 § och 130 § 2 mom. göra avdrag eller få återbäring för momsen på hyran för parkeringsanläggningen eller momsen som ingick i hyran för maskinerna och anordningarna som används i parkeringsverksamhet.

Bostadsaktiebolagen för bostadshus som byggdes i närheten av parkeringsanläggningen hade från staden ansökt om sådan möjlighet att mot ersättning befrias från att bygga parkeringsplatser som föreskrivs i markanvändnings- och bygglagen 156 §. Bostadsaktiebolagen, delägarna i dessa eller invånarna i bostäderna fick inte mot ersättning till staden rätt till parkering i den ovan nämnda parkeringsanläggningen, och i parkeringsanläggningen inrättades inget servitut för bostadsaktiebolagets bilplatser. I egenskap av byggnadsmyndighet hade staden befriat bostadsaktiebolagen fån byggnadsplikten och debiterat bostadsaktiebolagen för den ersättning som avses i det ovan nämnda lagrummet. Till denna del var det fråga om skattefri myndighetsverksamhet som bedrevs av staden. Staden skulle inte betala moms på de ersättningar som avses i markanvändnings- och bygglagen 156 § och som debiterades bostadsaktiebolagen. Förhandsavgörande för perioden 28.5.2014–31.12.2015. Omröstning 8-1.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 6 § 1 mom., 27 §, 28 § 1 mom., 29 § 1 mom. 5 punkten, 30 §, 102 § 1 och 2 mom., 130 § och 133 §
Momsdirektivet 135.1.l och 135.2.b samt artikel 137
Markanvändnings- och bygglagen 20 § 1 mom., 21 § och 156 §
Europeiska unionens domstols domar i ärendena 173/88, Henriksen och C-428/02, Marselisborg

Se även CSN 27/2014

HFD 6.4.2016 L 1162 (ingen ändring)