Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet

Har getts
26.2.2018
Diarienummer
A29/200/2018
Giltighet
1.3.2018 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådant det lyder i lag 838/2017, fastställt:

1 §

Vägda genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. beskattningsvärden, för följande tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet och som används från och med den 1 mars 2018 är följande:

Cigaretter 334,90 €/1000 st.

Cigarrer och cigariller 509,45 €/1000 st.

Pip- och cigarettobak 400,78 €/kg

Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 202,75 €/kg

Cigarettpapper i detaljhandelsform 30,05 €/1000 st.

2 §

Detta beslut träder i kraft 1.3.2018.

Helsingfors den 26 februari 2018

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 2.3.2018