Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet

Har getts
26.2.2018
Diarienummer
A29/200/2018
Giltighet
1.3.2018 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådant det lyder i lag 838/2017, fastställt:

1 §

Vägda genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. beskattningsvärden, för följande tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet och som används från och med den 1 mars 2018 är följande:

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Cigaretter 334,90 €/1000 st.
Cigarrer och cigariller  509,45 €/1000 st.
Pip- och cigarettobak  400,78 €/kg
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter  202,75 €/kg
Cigarettpapper i detaljhandelsform  30,05 €/1000 st.

2 §

Detta beslut träder i kraft 1.3.2018.


Helsingfors den 26 februari 2018


generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Soili Sinisalo