Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om beloppet av den punktskatt som återbetalas för flytande bränslen som frisläppts för konsumtion 1.7. - 31.12.2018

Har getts
4.2.2019
Diarienummer
VH/568/00.01.00/2019
Giltighet
6.2.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 a § 5 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994), sådant det lyder i lag 1179/2016, fastställt för tiden 1.7. – 31.12.2018 det belopp av punktskatt på motorbensin och produkter som ersätter den, dieselolja och produkter som ersätter den, flytgas och produkter som ersätter den samt lätt brännolja och produkter som ersätter den, som ska återbetalas och som tillämpas på skatteåterbäring som gäller bränslen som har frisläppts för konsumtion under den aktuella perioden, på följande sätt:

Återbäringsbeloppen av den punktskatt för flytande bränslen som frisläppts för konsumtion 1.7. – 31.12.2018 är följande:

Motorbensin:

 • 67,19 cent/liter
 • Återbäringsbeloppet består av energiinnehållsskatt 50,49 cent/liter, koldioxidskatt 16,02 cent/liter och försörjningsberedskapsavgift 0,68 cent/liter.

Dieselolja:

 • 44,63 cent/liter
 • Återbäringsbeloppet består av energiinnehållsskatt 27,78 cent/liter, koldioxidskatt 16,50 cent/liter och försörjningsberedskapsavgift 0,35 cent/liter.

Lätt brännolja:

 • 24,39 cent/liter
 • Återbäringsbeloppet består av energiinnehållsskatt 7,50 cent/liter, koldioxidskatt 16,54 cent/liter och försörjningsberedskapsavgift 0,35 cent/liter.

Lätt brännolja vid kombinerad produktion (nedsättning av koldioxidskatten):

 • 4,88 cent/liter

Flytgas:

 • 28,43 cent/kilogram
 • Återbäringsbeloppet består av energiinnehållsskatt 9,58 cent/kilogram, koldioxidskatt 18,74 cent/kilogram och försörjningsberedskapsavgift 0,11 cent/kilogram.

Flytgas vid kombinerad produktion (nedsättning av koldioxidskatten):

 • 9,37 cent/kilogram

För att få återbäring när det gäller bränsle som till sin sammansättning inte motsvarar det som med stöd av miljöskyddslagen (527/2014) föreskrivs om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen och när det gäller lätt brännolja som innehåller mer än sju volymprocent biobrännolja ska sökanden lämna en tillförlitlig redogörelse för den skatt och försörjningsberedskapsavgift som har betalats för bränslet.

Om produkten inte motsvarar de ovannämnda kvalitetskraven och det inte finns någon tillförlitlig redogörelse av om skatt har betalats på bränslet, är återbäringsbeloppet följande:

 1. för motorbensin, etanol, en blandning av motorbensin och etanol eller för en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 22, 34,93 cent/liter,
 2. för dieselolja, biodieselolja, en blandning av dieselolja och biodieselolja eller för en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 49, 16,68 cent/liter,
 3. för lätt brännolja, biobrännolja, en blandning av lätt brännolja och biobrännolja eller för en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 64, 7,85 cent/liter,
 4. för flytgas, bioflytgas, en blandning av flytgas och bioflytgas eller för en produkt som ersätter den skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 113, 9,69 cent/kilogram.

Detta beslut träder i kraft den 6 februari 2019Helsingfors den 4 februari 2019

 

Generaldirektör Markku Heikura

 

Ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 11.2.2019