Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang

Har getts
7.1.2021
Diarienummer
VH/7615/00.01.00/2020
Giltighet
1.2.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har genom sitt beslut av den 18 juni 2021 temporärt ändrat i sitt beslut om förfarande vid betalningsarrangemang (4/2021) 2 § 1 och 2 mom. samt 7 § 1 mom. samt fogat ett nytt 2 moment till 6 § i beslutet.

Skatteförvaltningen har genom sitt beslut av den 31 maj 2021 fogat i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang (4/2021) ett nytt 4 moment till 1 §.

Skatteförvaltningen har med stöd av 43 § 4 mom. i lagen om skatteuppbörd (11/2018) beslutat:

1 §

Betalningsarrangemang

I syfte att skatter ska flyta in kan Skatteförvaltningen vidta betalningsarrangemang med en skattskyldig vars betalningsförmåga har försämrats tillfälligt, i stället för att skicka skatterna för indrivning genom utsökning eller vidta andra indrivningsåtgärder. Betalningsarrangemang kan vidtas i fråga om skatter som uppbärs av Skatteförvaltningen.

Vid vidtagandet av betalningsarrangemang bereder och skickar Skatteförvaltningen till den skattskyldige en betalningstidtabell, i enlighet med vilken skatterna ska betalas som jämna rater som fastställts i betalningsarrangemanget.

Som en del av betalningsarrangemanget eller innan betalningsarrangemanget vidtas kan Skatteförvaltningen kräva att en förhandsbetalning betalas för att säkerställa att skatterna flyter in.
(I 1 § har ett nytt 4 mom. lagts till)

2 §

Hinder för betalningsarrangemang

Betalningsarrangemang vidtas inte om den skattskyldige har skatter som ska drivas in genom utsökning eller skatteskulder som grundar sig på skatteansvar eller Skatteförvaltningens andra fordringar eller om den skattskyldige fortfarande har obetalda skatter som ingått i ett tidigare betalningsarrangemang eller om den skattskyldige har försummat deklarationsskyldigheten som gäller beskattningen.

Betalningsarrangemang vidtas inte heller om det för den skattskyldige finns i kraft ett betalningsprogram, i enlighet med lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) eller lagen om företagssanering (47/1993), i vilket skatter som Skatteförvaltningen ska driva in ingår.

Dessutom kan Skatteförvaltningen låta bli att vidta betalningsarrangemang om beviljandet av förlängd betalningstid av annan orsak inte är ändamålsenligt för att skatter ska flyta in.

3 §

Säkerhet

Betalningsarrangemang ingås vanligen utan säkerhet, men Skatteförvaltningen kan kräva att en säkerhet ställs för att trygga betalningen av de skatter som omfattas av betalningsarrangemanget.

4 §

Betalningstid

Maximitiden för betalningsarrangemang utan säkerhet är två år. Om det för betalningsarrangemanget har ställts en säkerhet kan betalningstiden vara längre. Betalningstiden ska ändå definieras så att skatterna inte preskriberas under tiden för arrangemanget.

5 §

Ränta

Lagstadgade  dröjsmåls- och förseningsräntor tas ut för tiden för betalningsarrangemanget. Betalningsarrangemanget kan av synnerligen vägande billighetsskäl, såsom en fysisk persons helhetssituation eller tryggande av den fortsatta företagsverksamheten, också vara räntefri.

6 §

Användning av återbäringar

Betalningsarrangemanget utgör inget hinder för användning av återbäringar till betalning av skatter som ingår i betalningsarrangemanget.

7 §

Förfallande av betalningsarrangemang

Betalningsarrangemanget förfaller om den skattskyldige inte betalar betalningarna i enlighet med betalningstidtabellen, om det för den skattskyldige uppstår en ny skatteskuld eller om den skattskyldige försummar deklarationsskyldigheten som gäller beskattningen.

Skatteförvaltningen kan dessutom låta ett betalningsarrangemang förfalla av annat vägande skäl om inflytningen av skatter kan antas vara i fara.

Betalningsarrangemang kan förnyas endast om förfallandet av betalningsarrangemanget har orsakats av fel hos myndigheterna eller av annat mycket vägande motiverat skäl.

8 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2021.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang (1017/2019).

 

Helsingfors den 7 januari 2021

 

generaldirektör Markku Heikura              

överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 7.1.2021