Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang

Har getts
17.11.2022
Diarienummer
VH/5925/00.01.00/2022
Giltighet
22.11.2022 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 43 § 4 mom. i lagen om skatteuppbörd (11/2018) beslutat:

1 §

Betalningsarrangemang

I syfte att skatter ska flyta in kan Skatteförvaltningen vidta betalningsarrangemang med en skattskyldig vars betalningsförmåga har försämrats tillfälligt, i stället för att skicka skatterna för indrivning genom utsökning eller vidta andra indrivningsåtgärder. Betalningsarrangemang kan vidtas i fråga om skatter som uppbärs av Skatteförvaltningen.

Vid vidtagandet av betalningsarrangemang bereder och skickar Skatteförvaltningen till den skattskyldige en betalningstidtabell, i enlighet med vilken skatterna ska betalas som jämna rater som fastställts i betalningsarrangemanget.

Som en del av betalningsarrangemanget eller innan betalningsarrangemanget vidtas kan Skatteförvaltningen kräva att en förhandsbetalning betalas för att säkerställa att skatterna flyter in.

Det som i detta beslut bestäms om den skattskyldige tillämpas också på förmedlare som avses i 133 s § 1 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993).

2 §

Hinder för betalningsarrangemang

Betalningsarrangemang vidtas inte om den skattskyldige har skatter som ska drivas in genom utsökning eller skatteskulder som grundar sig på skatteansvar eller Skatteförvaltningens andra fordringar eller om den skattskyldige fortfarande har obetalda skatter som ingått i ett tidigare betalningsarrangemang eller om den skattskyldige har försummat deklarationsskyldigheten som gäller beskattningen.

Betalningsarrangemang vidtas inte heller om det för den skattskyldige finns i kraft ett betalningsprogram, i enlighet med lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) eller lagen om företagssanering (47/1993), i vilket skatter som Skatteförvaltningen ska driva in ingår.

Dessutom kan Skatteförvaltningen låta bli att vidta betalningsarrangemang om beviljandet av förlängd betalningstid av annan orsak inte är ändamålsenligt för att skatter ska flyta in.

3 §

Säkerhet

Betalningsarrangemang ingås vanligen utan säkerhet, men Skatteförvaltningen kan kräva att en säkerhet ställs för att trygga betalningen av de skatter som omfattas av betalningsarrangemanget.

4 §

Betalningstid

Maximitiden för betalningsarrangemang utan säkerhet är två år. Om det för betalningsarrangemanget har ställts en säkerhet kan betalningstiden vara längre. Betalningstiden ska dock fastställas så att betalningsarrangemangets giltighetstid går ut minst sex månader innan skatterna i betalningsarrangemanget preskriberas.

5 §

Ränta

Lagstadgade dröjsmåls- och förseningsräntor tas ut för tiden för betalningsarrangemanget. Betalningsarrangemanget kan av synnerligen vägande billighetsskäl, såsom en fysisk persons helhetssituation eller tryggande av den fortsatta företagsverksamheten, också vara räntefri.

6 §

Användning av återbäringar

Betalningsarrangemanget utgör inget hinder för användning av återbäringar till betalning av skatter som ingår i betalningsarrangemanget.

7 §

Förfallande av betalningsarrangemang

Betalningsarrangemanget förfaller om den skattskyldige inte erlägger betalningarna enligt betalningstidtabellen, om det för den skattskyldige uppstår en ny skatteskuld som inte ingår i betalningsarrangemanget eller om den skattskyldige försummar en deklarationsskyldighet som gäller beskattningen.

Skatteförvaltningen kan dessutom låta ett betalningsarrangemang förfalla av annat vägande skäl om inflytningen av skatter kan antas vara i fara.

8 §

Förnyande av ett förfallet betalningsarrangemang

Ett förfallet betalningsarrangemang kan förnyas om den skattskyldige avhjälper de deklarations- och betalningsbrister som lett till förfallandet och som uppstått efter förfallandet samt begär att betalningsarrangemanget ska förnyas inom den tid som Skatteförvaltningen fastställt i sitt meddelande om att betalningsarrangemanget förfallit.

Om den skattskyldige inte avhjälpt deklarations- och betalningsbristerna och inte heller bett om förnyande av betalningsarrangemanget inom den tid som Skatteförvaltningen fastställt i sitt meddelande om att betalningsarrangemanget förfallit, kan betalningsarrangemanget förnyas endast om förfallandet av betalningsarrangemanget har orsakats av fel hos myndigheterna eller av annat mycket vägande motiverat skäl.

Ett i 7 § 2 mom. avsett betalningsarrangemang som Skatteförvaltningen låtit förfalla av annat vägande skäl kan inte förnyas.

9 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 22 november 2022.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang (1120/2021) och Skatteförvaltningens beslut om ändring av 4 § i beslutet om förfarande vid betalningsarrangemang (76/2022).

Helsingfors den 17 november 2022

Vid förhinder för generaldirektören
Strategidirektör Arto Pirinen

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 18.11.2022