Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om temporär ändring av Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang

Har getts
18.6.2021
Diarienummer
VH/2566/00.01.00/2021
Giltighet
21.6.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen ändrar temporärt 2 § 1 och 2 mom. samt 7 § 1 mom. i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang (4/2021) samt fogar temporärt till 6 § i beslut ett nytt mom. 2 enligt följande:

2 §

Hinder för betalningsarrangemang

Betalningsarrangemang vidtas inte om den skattskyldige har sådana skatter, skatteskulder som grundar sig på skatteansvar eller andra Skatteförvaltningens fordringar som ska drivas in genom utsökning, eller om den skattskyldige har försummat deklarationsskyldigheten som gäller beskattningen.

Betalningsarrangemang kan vidtas även om det för den skattskyldige finns i kraft ett betalningsprogram i enlighet med lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) eller lagen om företagssanering (47/1993), i vilket skatter som Skatteförvaltningen ska driva in ingår.


6 §

Användning av återbäringar


Återbäringar används inte till betalning av skatt som är föremål för ett betalningsarrangemang, då på betalningsarrangemanget tillämpas ett i 25 § 1 mom. 3 punkten i lagen om temporär ändring av lagen om skatteuppbörd (513/2021) avsett hinder för att använda återbäringen.

7 §

Förfallande av betalningsarrangemang

Betalningsarrangemanget förfaller om den skattskyldige inte betalar betalningarna i enlighet med betalningstidtabellen, om det för den skattskyldige uppstår en ny skatteskuld som inte ingår i betalningsarrangemanget eller om den skattskyldige försummar deklarationsskyldigheten som gäller beskattningen.


Detta beslut träder i kraft den 21 juni 2021. Beslutets 2 § 1 och 2 mom. samt 7 § 1 mom. gäller till och med den 31 augusti 2021. Beslutets 2 § 1 och 2 mom. samt 7 § 1 mom. tillämpas på betalningsarrangemang som har begärts senast den 31 augusti 2021. Beslutets 6 § 2 mom. gäller till och med den 31 december 2021.

Helsingfors den 18 juni 2021

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande jurist Matti Merisalo

Sidan har senast uppdaterats 21.6.2021