Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott

Har getts
5.11.2002
Diarienummer
2799/510/2002
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 2 mom.2 punkten lagen om förskottsuppbörd av den 20 december 1996 (1118/1996) beslutat:

Undre gräns för förskott

1 § 

Förskott fastställs inte, om dess belopp skulle vara mindre än 170,00 euro.

 Förskottets uppbördsrater

2 §

Förskott uppbärs, beroende på förskottets storlek, i två eller flera jämnstora rater med en cents noggrannhet som följer:

Förskottsbelopp som uppbärs euro Antal
uppbördsrater
Uppbördsmånader
170,00 - 500,00 2 mars och september
över 500,00 men högst 1 700,00 3 februari, juli och november
över 1 700,00 men högst 10 000,00 6 februari, april, juni, augusti, oktober och december
över 10 000,00 12 januari - december

Uppbörd av ändrat förskott

3 §

Vid ändring av förskott med stöd av 24 § lagen om förskottsuppbörd skall det ändrade förskottet, minskat med beloppet av de redan förfallna förskottsraterna, uppbäras i jämnstora rater. Raterna för ett förhöjt eller nytt förskott uppbärs beroende på förskottets storlek och på ändringens tidpunkt med iakttagande i tillämpliga delar vad i 2 § har stadgats om antalet uppbördsrater och uppbördsmånader. Raterna för ett nedsatt förskott uppbärs under samma uppbördsmånader under vilka man bestämt att uppbära raterna före nedsättningen. Om det ändrade förskottet efter avdrag av beloppet av de redan förfallna förskottsraterna är mindre än 170,00 euro, uppbärs det i en rat den andra kalendermånaden efter ändringen av förskottet.

Ikraftträdelse och tillämpningen

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2003.

Beslutet tillämpas vid uppbörd av förskott för andra än de samfund som avses i 3 § och de samfällda förmåner som avses 5 § inkomstskattelagen (1535/1992) från och med de förskott som fastställs för år 2003.

Med detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott (1089/2001).

Helsingfors den 5 november 2002
Generaldirektör Jukka Tammi
Överinspektör Irma KorpelaSidan har senast uppdaterats 25.4.2011