Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2019

Har getts
20.11.2018
Diarienummer
VH/2377/00.01.00/2018
Giltighet
1.1.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 4 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådant det lyder i lag 516/2010, beslutat:

1 §

På prestationer som betalas i januari 2019 ska förskottsinnehållning verkställas enligt de förskottsinnehållningsprocent som var i kraft den 31 december 2018. Om den skattskyldige har ett skattekort som Skatteförvaltningen fastställt för år 2019, verkställs förskottsinnehållningen likväl i enlighet med det. Då beloppet av förskottsinnehållningen beräknas ska man inte ta i beaktande prestationer som betalats under år 2018 eller förskottsinnehållningar som verkställts på dessa.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. är ett sådant skattekort för begränsat skattskyldiga som avses i 16 § 4 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) bundet till skatteåret. Skattekortet för begränsat skattskyldiga för 2019 ska vara fastställt av Skatteförvaltningen redan från inledningen av januari.

2 §

På löner, pensioner och andra prestationer som avses i lagen om förskottsuppbörd vilka betalas den 1 februari eller senare under år 2019 tillämpas de förskottsinnehållningsprocent som fastställts för år 2019. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp i enlighet med ett skattekort som trätt i kraft den 1.2.2019 eller senare ska man inte ta i beaktande prestationer som betalats i januari 2019 eller förskottsinnehållningar som verkställts på dessa.

3 §

Förskottsinnehållningen verkställs på så sätt som anges ovan i 1 och 2 §
1) på lön som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd;
2) på arbetsersättningar och bruksavgifter som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd, om inte prestationsmottagaren införts i förskottsuppbördsregistret;
3) samt på pensioner, förmåner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer, om förskottsinnehållningens belopp inte har bestämts genom förordning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019.
Helsingfors den 20 november 2018

 

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2018