Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2019 års fastighetsbeskattning

Har getts
20.8.2019
Diarienummer
VH/1940/00.01.00/2019
Giltighet
28.8.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 22 § 2 mom. i fastighetsskattelagen (654/1992), sådant det lyder i lag 527/2010, beslutat:

1 §

Fastighetsbeskattningen för år 2019 slutförs den 30 augusti 2019.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 28 augusti 2019.

 

Helsingfors den 20 augusti 2019

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Mia Keskinen