Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens arbetsordning

Har getts
24.5.2011
Diarienummer
A28/00 01 002011
Giltighet
Tills vidare

Given i Helsingfors den 24 maj 2011

Med stöd av 6 § 1 mom., 8 § 4 mom., 10 § 3 mom., 33 § 1 mom. samt 35 § 5, 6 och 7 mom. i lagen den 11 juni 2010 om Skatteförvaltningen (503/2010) ges Skatteförvaltningen följande arbetsordning:

ALLMÄNT

1 §

Tillämpning

Om Skatteförvaltningens organisation, enheter, uppgifter och om organisering av dem samt om huvudkontor gäller, utöver vad i övrigt har stadgats eller bestämts, bestämmelserna i denna arbetsordning.

Om organisering och uppgifter, förfaranden och ansvar i samband med ekonomiförvaltningens uppgifter i fråga om Skatteförvaltningens ekonomiförvaltning samt om intern revision föreskrivs utöver vad i övrigt har stadgats, i Skatteförvaltningens ekonomistadgar och reglemente för intern revision.

LEDNING OCH ORGANISATION

2 §

Ledning

Skatteförvaltningen leds av generaldirektören.

Skatteförvaltningens enhet leds av enhetens chef.

Enheten kan ha sådana till ledning, styrning eller utveckling av processer hörande uppgifter som ansluter sig till andra enheters uppgifter på sätt som bestäms i denna arbetsordning.

3 §

Skatteförvaltningens ledningsgrupp och utvecklingsledningsgrupp

Skatteförvaltningens ledning stöds av en ledningsgrupp, som biträder generaldirektören och cheferna för skatteförvaltningens enheter vid ledning av Skatteförvaltningens och dess enheter.  Ledningsgruppen består av generaldirektören, av generaldirektören utsedda chefer för Skatteförvaltningens enheter och andra tjänstemän samt en representant som utsetts bland personalen.

Såsom stöd till ledningen av Skatteförvaltningens informationsprojekt och datatekniska projekt finns en utvecklingsledningsgrupp, som består av generaldirektören, datadirektören samt andra chefer för Skatteförvaltningens enheter och andra tjänstemän som generaldirektören har utsett.

Skatteförvaltningens ledning stöds också av en utvidgad ledningsgrupp, som biträder generaldirektören och cheferna för skatteförvaltningens enheter vid ledning av Skatteförvaltningens och dess enheter.  Ledningsgruppen består av generaldirektören, av generaldirektören utsedda chefer för Skatteförvaltningens enheter och andra tjänstemän samt en representant som utsetts bland personalen.

4 §

Resultatstyrning

För att uppnå de resultatmål som har ställts på Skatteförvaltningen fastställer generaldirektören resultatmål för Skatteförvaltningens enheter. Enheterna rapporterar om uppnådda resultatmål för generaldirektören på tidpunkter som generaldirektören har bestämt.

För att uppnå de resultatmål som har ställts på enheten fastställer enhetens chef resultatmål för enhetens verksamhetsenheter. Verksamhetsenheterna rapporterar om uppnådda resultatmål för enhetens chef på tidpunkter som chefen har bestämt.

5 §

Samverkan och arbetarskydd

Samtliga tjänstemän i Skatteförvaltningens chefsuppgifter ska sörja för arbetarskyddet och för att personalen kan inverka på sitt arbete och sin arbetsmiljö på sätt som förutsätts i föreskrifter och avtal om samverkan och arbetarskydd.

6 §

Skatteförvaltningens förvaltningsstruktur

Enligt lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) finns det inom Skatteförvaltningen enheter som kan ha lokala enheter, stödenheter och andra verksamhetsenheter.

Om Skatteförvaltningens enheter bestäms genom statsrådets förordning. För Skatteförvaltningens enhet bestäms resultatmål och fastställs en arbetsordning.

Om verksamhetsenheter bestäms i denna arbetsordning. För en verksamhetsenhet bestäms resultatmål och fastställs en arbetsordning.

I Skatteförvaltningens enhet eller verksamhetsenhet kan dessutom finnas sektioner, kontor, grupper eller andra organisationsdelar som bestäms i arbetsordningen.

7 §

Skatteförvaltningens enheter

Vid Skatteförvaltningen finns:

1)    Företagsbeskattningsenhet;
2)    Nylands skatteverk;
3)    Östra Finlands skatteverk;
4)    Västra Finlands skatteverk;
5)    Centrala Finlands skatteverk;
6)    Norra Finlands skatteverk;
7)    Skatterevisionsenhet;
8)    Skatteuppbördsenhet:
9)    Enhet för bevakning av skattetagarnas rätt:
10) Informationsförvaltningsenhet:
11) Stabs- och rättsenhet:
12) Enhet för gemensamma tjänster:
13) Kommunikationsenhet:
14) Förvaltningsenhet:
15) Enhet för intern revision: och
16) Enhet för utredning av grå ekonomi.

Enhetens huvudkontor är de verksamhetsställe, som har fastställts till tjänstestället för chefen för respektive enhet.

8 §

Förvaltningsorgan

Vid Skatteförvaltningen finns Skatteförvaltningens delegation, som stöder ämbetsverkets strategiska planering.

Vid Skatteförvaltningen finns en centralskattenämnd för meddelande av förhandsavgöranden. Vid varje skatteverk, vid Koncernskattecentralen och vid Ålands skattebyrå finns en skatterättelsenämnd för behandling av rättelseyrkanden.

Vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt finns en samarbetsgrupp som stöder rättsbevakningen.

ENHETERNAS UPPGIFTER OCH ORGANISATION

9 §

Bestämmelser om organisering av uppgifterna och vedertagen arbetsfördelning

Om organisering av arbetsfördelningen mellan Skatteförvaltningens enheter och inom enheterna bestäms, utöver det vad i statsrådets förordning om Skatteförvaltningens enheter har bestämts, i denna arbetsordning, i enheternas arbetsordningar, i verksamhetsenheternas arbetsordningar, i resultatmålhandlingarna samt i arbetsledningens kompletterande och preciserande bestämmelser, i anvisningar om arbetsmetoder och i definitioner av regler som avser Skatteförvaltningens datasystem.

Arbetsfördelningen som blivit vedertagen i praktiken kompletterar de i 1 mom. avsedda bestämmelserna.

10 §

Enheternas uppgifter

Skatteförvaltningens enheter utför nedan föreskrivna och andra av generaldirektören bestämda uppgifter.

Skatteförvaltningens enheter:

1)    organiserar sin verksamhet och verkar i samarbete med de övriga enheterna så, att riktigheten och enhetligheten förverkligas i Skatteförvaltningens avgöranden;
2)    svarar för enhetlig genomförande av Skatteförvaltningens arbetsgivar- och personalpolitiska linjedragningar i sina enheter;
3)    utvecklar verksamheten inom sitt uppgiftsområde;
4)    utvecklar i samarbete med Informationsförvaltningsenheten, datasystem som hör till enhetens uppgiftsområde 
5)    svarar för nationellt och internationellt myndighets- och intressegruppsamarbete, informationsutbyte, handräckning samt andra uppgifter som beror på internationella skatteavtal, som hör till enhetens uppgiftsområde,
6)    medverkar i förberedning av föreskrifter som hör till enhetens uppgiftsområde,
7)    medverkar i förberedning av föreskrifter som avses i 8 § 3 mom. i lagen om Skatteförvaltningen samt i förberedning av andra bestämmelser och anvisningar som generaldirektören fastställer och som gäller enhetens uppgiftsområde, vid behov i samarbete med stabs- och rättsenheten,
8)    medverkar i Skatteförvaltningens gemensamma hantering av skatterisker samt i planering och genomförande av skatterevisionen och annat skattekontroll till den del som gäller enhetens uppgiftsområde,
9)    medverkar i Skatteförvaltningens gemensamma planering och genomförande av tjänster, kund- och intressegruppkommunikation samt marknadsföring till den del som gäller enhetens uppgiftsområde.

11 §

Samarbete

Skatteförvaltningens enheter och tjänstemän ska verka i samarbete för att uppnå Skatteförvaltningens målsättningar.

12 §

Samarbete i samband direktiv

Den enhet inom Skatteförvaltningen till vars uppgift i denna arbetsordning fastställs utfärdande av tolkningsrekommendationer, tillämpningsanvisningar och andra motsvarande direktiv, förbereder anvisningarna i samarbete med de enheter i den omfattning som anses vara ändamålsenligt.

13 §

Samarbete i informationsförvaltningsuppgifter

Informationsförvaltningsenheten och Skatteförvaltningens övriga enheter samarbetar för effektivt utnyttjande och utveckling av datatekniken. Varje enhet inom Skatteförvaltningen sköter följande informationsförvaltningsuppgifter:

1)    framställer utvecklingsinitiativ för Enheten för gemensamma tjänster och för Skatteförvaltningens utvecklingsledningsgrupp genom att definiera innehållet i olika projekt och genom att prioritera projekt i enlighet med Skatteförvaltningens strategiska linjedragningar.

2)    övervakar och styr utvecklingsprojekt som beslutats att genomföras samt fattar prioriteringsbeslut som avser innehållet i dem med iakttagande av linjedragningar som Skatteförvaltningens utvecklingsledningsgrupp har antagit, och 

3)    svarar för genomförandet av utvecklingsprojekt samt för ibruktagandet av datatekniska tillämpningar och för planering av utvecklingen.

14 §

Regionalt samarbete

Skatteförvaltningens enheter ska samarbeta regionalt i uppgifter som avser:

1)    verkställande av beskattningen, producering av tjänster och skattekontrollen;

2)    säkerhet och lokaliteter;

3)    utnyttjande av personalresurser, samt

4)    samarbete med intressegrupper.

Enheten för Gemensamma tjänster, Stabs- och rättsenheten samt Förvaltningsenheten styr, utvecklar och uppföljer det regionala samarbetet till den del som gäller respektive enhets uppgiftsområde.

Skatteverk koordinerar anordnandet av det regionala samarbetet inom sitt verksamhetsområde.

Samarbetet ska ordnas på ett ändamålsenligt sätt så att Skatteförvaltningens funktionella och ekonomiska målsättningar samt lokala omständigheter tas i beaktande.

Företagsbeskattningsenheten

15 §

Företagsbeskattningsenhetens uppgifter

Företagsbeskattningen:

1)    verkställer beskattningen av samfund och samfällda förmåner och utövar skattekontroll, om annat inte bestäms nedan, samt

2)    ger skatteförvaltningens samtliga enheter juridiska tolkningsrekommendationer, tillämpningsanvisningar och gemensamma anvisningar om arbetsmetoder som avser beskattning av samfund, samfällda förmåner och andra företag.

Dessutom Företagsbeskattningen:

1)     handlägger enskilda skattskyldiga gällande internprissättningsärenden som kräver sådant avtalsförfarande som avses i internationella avtal;

2)     handlägger inom sitt uppgiftsområde andra än internprissättning gällande ärenden som kräver sådant avtalsförfarande som avses i internationella avtal och som gäller enskilda skattskyldiga;

3)     utför uppgifterna som ansluter sig till ansökningsförfarandet i samband med återbäring av moms som hänför sig till ansökningsförfarandet i samband med återbäring av de mervärdesskatter som ingår i de anskaffningar som en i en medlemsstat i den Europeiska unionen eller utanför den Europeiska unionen etablerad näringsidkare har gjort i Finland och en i Finland etablerad näringsidkare har gjort i en annan medlemsstat;

4)    utför uppgifterna som ansluter sig till ansökningsförfarandet i anslutning till återbäring av moms som ingår i diplomatiska anskaffningar samt i anskaffningar som Europeiska gemenskapernas förvaltningsorgan har gjort;

5)    producerar inom sitt uppgiftsområde tjänster som den elektroniska kontaktcentern tillhandahåller;

6)    handlägger ärenden som gäller skattskyldig som använder ett i mervärdesskattelagen avsett specialsystem för elektroniska tjänster; och

7)    upprätthåller registret över utländska egendomsförvaltare.

16 §

Företagsbeskattningsenhetens organisation

Vid Företagsbeskattningsenheten finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes).

1)    Koncernskattecentralen (Helsingfors);

2)    Nylands företagsskattebyrå (Helsingfors);

3)    Savolax-Karelens företagsskattebyrå (Kuopio);

4)    Centrala Finlands företagsskattebyrå (Tammerfors);

5)    Sydvästra Finlands företagsskattebyrå (Åbo)

6)    Västra Finlands företagsskattebyrå (Vasa);

7)    Sydöstra Finlands företagsskattebyrå (Kouvola); och

8)    Norra Finlands företagsskattebyrå (Rovaniemi).

17 §

Särskilda bestämmelser om Företagsbeskattningsenhetens uppgifter

Koncernskattecentralen verkställer beskattningen av följande samfund:

1)    försäkringsbolag och motsvarande utländska försäkringsbolags fasta driftställen i Finland;

2)    kreditinstitut och motsvarande utländska kreditinstituts fasta driftställen i Finland;

3)    europabolag och europaandelslag;

4)    de bolag, vilkas aktie är föremål för offentlig handel;

5)    de moderbolag, som nämns i Företagsbeskattningens separata beslut och vilkas omsättning eller i koncernbokslutet beräknade omsättning är minst 50 miljoner euro under en räkenskapsperiod om 12 månader;

6)    de enskilda bolag och de grupper som hör till en ekonomisk helhet som kan likställas med koncern, vilka nämns i Företagsbeskattningens separata beslut, om omsättningen av det enskilda bolaget eller gruppen är minst 50 miljoner euro under en räkenskapsperiod om 12 månader; och

7)    bolag som avses i lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder.

Om ett i punkterna 1 – 5 ovan avsett samfund hör till en i bokföringslagen avsedd koncern, verkställer Koncernskattecentralen även beskattningen av andra samfund som hör till koncernen bortsett från ömsesidiga fastighetsaktiebolag och bostadsaktiebolag.

Om ett i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avsett företagsarrangemang inträffar i en ovan avsedd koncern, verkställer Koncernskattecentralen beskattningen av de nya bolag som grundas i samband med företagsarrangemanget. Koncernskattecentralen verkställer också beskattningen av ett sådant bolag som köper ett bolag som avses i punkterna 5 eller 6 ovan.

Koncernskattecentralen utför skatterevisionen av de samfund, vilkas beskattningsuppgift har förordnats som dess uppgift.

Koncernskattecentralen verkar också såsom kontaktmyndighet i samband med övervakning av EU - gemenskapsintern handel.

Skatteverk

18 §

Skatteverkens beskattningsuppgift och uppgiftsfördelning

Skatteverket verkställer beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner (personbeskattning) samt utför skattekontroll. Skatteverket verkställer också fastighetsbeskattningen av samfund och samfällda förmåner samt arvs- och gåvobeskattningen.

Uppgifterna fördelas mellan skatteverk i regel som följer:

1)    Inkomstbeskattningen och förskottsuppbörden som hänför sig därtill verkställs, skogsvårdsavgiften fastställs, uppgifter som hänför sig till mervärdesbeskattningen och förskottsuppbördens ärenderelaterade uppgifter som gäller prestationens utbetalare utförs samt uppgifter i anslutning till återbäring av accis på energiprodukter sköts av det skatteverk, inom vars verksamhetsområde den skattskyldiges eller prestationsutbetalarens hemkommun finns. Om makarnas hemkommuner finns på olika skatteverkens verksamhetsområde, verkställs inkomstbeskattningen av skatteverket för den äldre makens hemkommun.

2)    Fastighetsbeskattningen verkställs av det skatteverk, inom vars verksamhetsområde fastighetsägarens hemkommun finns. Om makarnas hemkommuner finns på olika skatteverkens verksamhetsområde, verkställs fastighetsbeskattningen av skatteverket för den äldre makens hemkommun. Om fastigheten ägs av ett samfund, en samfälld förmån, öppet bolag eller kommanditbolag, verkställs fastighetsbeskattningen av det skatteverk, inom vars verksamhetsområde fastigheten finns.

3)    Om den som är skattskyldig i inkomstbeskattningen, prestationens utbetalare eller fysisk person i anslutning till fastighetsbeskattningen inte har hemkommun i Finland, inkomstbeskattningen och fastighetsbeskattningen verkställs eller förhandsavgöranden som avser förskottsuppbörd meddelas av Nylands skatteverk. Inkomstbeskattningen och fastighetsbeskattningen verkställs likväl av Ålands skattebyrå då skattskyldig fysisk person har fått inkomster från Landskapet Åland.

4)    Arvsbeskattningen verkställs och förhandsavgörandet meddelas av det skatteverk, inom vars verksamhetsområde arvlåtaren bodde varaktigt vid sitt frånfälle, eller om denne inte hade stadigvarande hemort i Finland, av Nylands skatteverk.

5)    Gåvobeskattningen verkställs och förhandsavgörandet meddelas av det skatteverk, inom vars verksamhetsområde gåvogivaren bodde, eller om gåvogivaren inte bodde i Finland, av Nylands skatteverk.

6)    Betalning av överlåtelseskatt övervakas i fråga om fastighetsöverlåtelser av skatteverket för fastighetens belägenhetsort, i fråga om överlåtelse av aktier i bostads- och fastighetsbolag av skatteverket för bolagets hemkommun och i fråga om övriga värdepapper av skatteverket för hemkommunen för den som ansvar för skatten eller för den som är skyldig att ta ut skatten. Betalningen övervakas också av skatteverket som tagit emot skattedeklarationen. Förhandsavgörandet om överlåtelseskatt meddelas av skatteverket för den sökandes hemkommun, eller om den sökande inte har hemkommun i Finland, av Nylands skatteverk.

19 §

Övriga föreskrifter om skatteverkens uppgifter

Skatteverken handlägger ärenden som gäller fastställande, ändring och upphävande av förskottsinnehållning och förskottsbetalning samt utför andra kundserviceuppgifter i enlighet med det hur skatteärenden sköts eller vilket skatteverk har kontaktats i ärendet.

Skattskyldigs ges instruktioner, råd och betjäning, och förändringar som hänför sig till förskottsuppbörden behandlas också i elektroniska kontaktcenter. Dessa tjänster tillhandahålls av Östra Finlands, Västra Finlands och Norra Finlands skatteverk.

Nylands skatteverk avgör de enskilda ärenden som gäller uppbörd och överföring av skatt och som avses i överenskommelsen om uppbörd och överföring av skatt mellan de nordiska länderna av den 30 juni 1997.

Huvudstadsregionens skattebyrå behandlar ärenden som ansluter sig till övervakning av moms på nya transportmedel som privatpersoner har köpt från andra EU –länder.

Inkomstbeskattningen av samfund och samfällda förmåner som har hemvist inom landskapet Åland samt därtill ansluten förskottsuppbörd verkställs av Ålands skattebyrå.

Nylands och Centrala Finlands skatteverk verkställer beskattningen av de bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag, vilkas hemort finns inom nämnda skatteverkens verksamhetsområde.

Västra Finlands, Östra Finlands och Norra Finlands skatteverk verkställer inkomstbeskattningen även till den del som man har förordnat i respektive skatteverks resultatmåldokument och definierat närmare i föreskrifterna för behandling i datasystem för de fysiska personners och dödsbons vidkommande vilkas hemkommun är Helsingfors eller Vanda.

Då en kommun eller en del därav har på grund av kommunindelning eller av annan orsak överflyttats till ett annat skatteverks tjänsteområde, ska skatteverket i fråga eller dess skatterättelsenämnd avgöra även de ärenden, som gäller ändring av beskattningar som har verkställts innan kommunen eller en del därav hade överflyttats.

Ett skatteverk kan dessutom förordnas att utföra även andra uppgifter.

20 §

Nylands skatteverks organisation

Vid Nylands skatteverk finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

1) Huvudstadsregionens skattebyrå (Vanda);
2) Nylands skattebyrå (Träskända); och
3) Enheten för verksamhetsstöd (Helsingfors)

21 §

Östra Finlands skatteverks organisation

Vid Östra Finlands skatteverk finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

1)    Södra Karelens skattebyrå (Villmanstrand);

2)    Södra Savolax skattebyrå (S:t Michel);

3)    Kymmenedalens skattebyrå (Kouvola);

4)    Norra Karelens skattebyrå (Joensuu);

5)    Norra Savolax skattebyrå (Kuopio); och

6)    Enheten för verksamhetsstöd (S:t Michel).

22 §

Västra Finlands skatteverks organisation

Vid Västra Finlands skatteverk finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

1)    Ålands skattebyrå (Mariehamn);

2)    Satakunda skattebyrå (Björneborg);

3)    Egentliga Finlands skattebyrå (Åbo);

4)    Österbottens skattebyrå (Vasa);

5)    Södra Österbottens skattebyrå (Seinäjoki);

6)    Mellersta Österbottens skattebyrå (Karleby); och

7)    Enheten för verksamhetsstöd (Åbo).

23 §

Centrala Finlands skatteverks organisation

Vid Centrala Finlands skatteverk finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

1)    Centrala Tavastlands skattebyrå (Tavastehus);

2)    Mellersta Finlands skattebyrå (Jyväskylä);

3)    Birkalands skattebyrå (Tammerfors);

4)    Päijänne – Tavastlands skattebyrå (Lahtis); och

5)    Enheten för verksamhetsstöd (Tavastehus).

24 §

Norra Finlands skatteverks organisation

Vid Norra Finlands skatteverk finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes):

1)    Floddalarnas skattebyrå (Ylivieska); 

2)    Kajanalands skattebyrå (Kajana); 

3)    Kustlapplands skattebyrå (Kemi);

4)    Norra Österbottens skattebyrå (Uleåborg);

5)    Lapplands skattebyrå (Rovaniemi); och

6)    Enheten för verksamhetsstöd (Uleåborg).

Skattervevisionsenheten

25 §

Skatterevisionsenhetens uppgifter

Skatterevisionen:

1)    utför skatterevisioner;

2)    övervakar gemenskapsintern handel inom EU och utnämnder för detta ändamål det centrala kontaktkontoret och verksamhetsenheterna som ska verka som kontaktmynigheter;

3)    utför annan skattekontroll i samarbete med Skatteförvaltningens övriga enheter;

4)    tillhandahåller informationstjänster som understöder skattekontrollen;

5)    ger Skatteförvaltningens samtliga enheter anvisningar om arbetsmetoder och andra anvisningar som avser enhetens uppgiftsområde; och

6)    kan övervaka ärenden i brottmål och överlåta uppgifter på eget initiativ till andra myndigheter samt gripa till säkringsåtgärder då ärendet i fråga hänför sig till skatterevisionsenhetens uppgifter.

26 §

Skatterevisionsenhetens organisation

Vid Skatterevisionen finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes).

1)    Nylands skatterevisionsenhet (Helsingfors);

2)    Östra Finlands skatterevisionsenhet (Kouvola)

3)    Centrala Finlands skatterevisionsenhet (Tavastehus);

4)    Västra Finlands skatterevisionsenhet (Åbo); och

5)    Norra Finlands skatterevisionsenhet (Uleåborg).Skatteuppbördsenheten

27 §

Skatteuppbördsenhetens uppgifter

Skatteuppbörden:

1) uppbär och återbetalar skatter och avgifter samt registrerar skattemedel;
2) indriver skatterna och avgifterna, handlägger ärenden som avser anstånd och befrielse från skatt samt övervakar ärenden i brottmål och lämnar ut uppgifter på eget initiativ till andra myndigheter.
3) redovisar skatterna och avgifterna till skattetagare samt indriver beskattningskostnaderna;
4) svarar för skattekontoförfarandet samt för därtill anslutna uppgifter som ansluter sig till skatternas periodövervakning samt till arbetsgivarprestationernas årsövervakning, och
5) ger Skatteförvaltningens samtliga enheter anvisningar om arbetsmetoder och andra anvisningar som avser enhetens uppgiftsområde.

28 §

Skatteuppbördsenhetens organisation

Vid Skatteuppbörden finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes).

1)    Skatteuppbörds- och indrivningsenheten (Helsingfors); och

2)    Styrnings- och utvecklingsenheten (Helsingfors).

29 §

Särskilda bestämmelser om Skatteuppbördsenhetens organisation och uppgifter

Vid skatteuppbörds- och indrivningsenheten finns för uppbörd och redovisning av skatter och avgif-ter samt för skattekontouppgifter (huvudkontoret inom parentes):

1) Södra skatteuppbördsenhet (Tavastehus);
2) Östra skatteuppbördsenheten (Kuopio);
3) Västra skatteuppbördsenheten (Vasa); och
4) Norra skatteuppbördsenheten (Uleåborg).

Södra skatteuppbördsenheten handlägger ärenden som hänför sig till redovisning och indrivning av beskattningskostnader.

Vid skatteuppbörds- och indrivningsenheten finns för indrivning av skatter och avgifter (huvudkontoret inom parentes):

1) Östra Finlands indrivningsenhet (S:t Michel);
2) Västra Finlands indrivningsenhet (Åbo);
3) Norra Finlands indrivningsenhet (Uleåborg);
4) Centrala Finlands indrivningsenhet (Tavastehus); och
5) Nylands indrivningsenhet (Vanda).

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

30 §

Uppgifter för enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt handlägger de ärenden kring bevakning av skattetagarnas rätt vars avgörande har föreskrivits eller bestämts som enhetens uppgift.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt förmedlar förvaltningsdomstolarnas beskattningsbeslut till de enheter som ansvarar för styrfunktionerna inom Skatteförvaltningen på det sätt som enheterna kommer överens sinsemellan.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt lämnar ut uppgifterna för bevakning av skattetagarnas rätt som skattetagarna själv utför.

31 §

Organisering av enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Enheter för bevakning av skattetagarnas rätt har inga verksamhetsenheter.

Informationsförvaltningsenheten

32 §

Informationsförvaltningsenhetens uppgifter

Informationsförvaltningen:

1)    svarar för Skatteförvaltningens datatekniska riktlinjer och arkitektur;

2)    svarar för Skatteförvaltningens datatekniska infrastruktur samt för upphandling av därtill hörande anordningar, system och tjänster;

3)    svarar för Skatteförvaltningens informationsplanering;

4)    svarar för de metoder som tillämpas inom Skatteförvaltningens systemarbete samt för de stödsystem och gemensamma tjänster som beskattningssystemen och den elektroniska kommunikationen behöver;

5)    svarar för aktualiteten och utvecklingen av Skatteförvaltningens informationssäkerhetslösningar samt övervakar iakttagande av informationssäkerheten i samarbete med Skatteförvaltningens säkerhetsorganisation;

6)    behandlar de tillståndsärenden som rör utlämnande av uppgifter;

7)    svarar för identifieringstjänsten som avses i 2 a § i lagen om Skatteförvaltningen;

8)    svarar för utlämnandet av uppgifter i elektronisk form från Skatteförvaltningens beskattningsdatasystem;

9)    svarar för produktionen av gemensam statistik som beskriver beskattningen och Skatteförvaltningens verksamhet;

10) svarar för Skatteförvaltningens automatiserade produktion, blankettplanering, blankettservice, tryckningsarbeten och posttjänster;

11) svarar för Skatteförvaltningens tillämpningsutvecklingsstöd, det centraliserade stödet för systemen i samband med produktionen samt för de allmänna uppgifter som hänför sig till tillämpningen av datatekniken;

12) svarar för den styrning som hänför sig till dess uppgiftsområde;

13) svarar för beställning, framställning och utveckling av datasystemen i samarbete med de enheter som använder datasystemen; och

14) bereder stora och principiellt viktiga upphandlingar av databehandlingsanordningar, datasystem och adb-användartjänster för generaldirektörens avgörande.

33 §

Informationsförvaltningsenhetens organisation

Vid informationsförvaltningen finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes).

1)    Produktionsenheten (Jyväskylä);

2)    Enheten för användarstöd (Kuopio); och

3)    Dataprogramenheten (Helsingfors).

Stabs- och rättsenheten

34 §

Stabs- och rättsenhetens uppgifter

Stabs- och rättsenheten:

1) utvecklar och koordinerar Skatteförvaltningens lednings-, styrnings- och planeringssystem;
2) svarar för planering och uppföljning av Skatteförvaltningens verksamhet och ekonomi, för utarbetande av därtill anslutna handlingar och för styrning av enheterna samt för beredning av Skatteförvaltningens strategi;
3) svarar för Skatteförvaltningens controller –funktionen;
4) bereder och föredrar för generaldirektörens avgörande de föreskrifter som avses i 8 § 3 mom. i lagen om Skatteförvaltningen, harmoniseringsanvisningar som generaldirektören fastställer samt andra utlåtanden och utredningar som kräver juridiskt specialkunnande;
5) koordinerar Skatteförvaltningens författningsförberedningsuppgifter och deltar i författningsför-beredningen samt medarbetar med Skatteförvaltningens enheter i ärenden som ansluter sig till verkställande av lagstiftningen;
6) bereder för generaldirektörens avgörande Skatteförvaltningens gemensamma anvisningar som hänför sig till offentlighets- och datasekretesslagstiftningen och deltar i beredningen av anvisningar som hör till andra enheters uppgiftsområde samt svarar för expertuppgifter inom informationsrättens område;
7) utför Skatteförvaltningens andra gemensamma uppgifter som kräver juridiskt specialkunnande;
8) svarar för styrning och uppföljning som hänför sig till Skatteförvaltningens totala säkerhet; och
9) utför andra stabsuppgifter samt uppdrag och utredningar som generaldirektören bestämmer.

35 §

Stabs- och rättsenhetens organisation

Stabs- och rättsenheten har inga verksamhetsenheter.

Stabs- och rättsenhetens grupp som motsvarar för uppgifter som avses i 34 § 4 – 7 punkter ovan kallas för Skatteförvaltningens rättsenhet.

Enheten för gemensamma tjänster

36 §

Uppgifter för Enheten för gemensamma tjänsternas

Gemensamma tjänster:

1) ger Skatteförvaltningens samtliga enheter juridiska tolkningsrekommendationer och tillämp-ningsanvisningar som avser personbeskattning samt anvisningar för arbetsmetoder och sörjer för att datasystem ska understödja personbeskattningens operativa processer;
2) leder och för sin del genomför hantering av skatterisker;
3) leder den elektroniska kontaktcenterfunktionen;
4) utvecklar och koordinerar Skatteförvaltningens tjänster och nätkommunikation;
5) koordinerar förenhetligheten av utvecklingsinitiativ från Skatteförvaltningens andra enheter och omfattande utvecklingsprojekt;
6) utvecklar och koordinerar datainsamlingen som ansluter sig till verkställande av beskattningen;
7) utvecklar och koordinerar Skatteförvaltningens kvalitetsverksamhet;
8) utvecklar och koordinerar Skatteförvaltningens internationella myndighets-, och intressegruppsamarbete; och
9) behandlar inom skatteverkens uppgiftsområde andra än internprissättning gällande ärenden som kräver sådant avtalsförfarande som avses i internationella avtal och som gäller enskilda skattskyldiga;

37 §

Organisering av Enheten för gemensamma tjänster

Enheten för gemensamma tjänster har inga verksamhetsenheter.

Kommunikationsenheten

38 §

Kommunikationsenhetens uppgifter

Kommunikationen:

1) svarar för Skatteförvaltningens kommunikationsstrategi, allmän styrning av marknadsföring, media- och annan kommunikation, innehållet i det visuella utseendet samt för andra gemensamma kommunikationsuppgifter; och
2) bistår Skatteförvaltningens ledning och enheter med planering och genomförande av kommunikation som gäller hela Skatteförvaltningen samt med att följa upp kommunikationens effektivitet.

39 §

Kommunikationsenhetens organisation

Kommunikationsenheten har inga verksamhetsenheter.

Förvaltningsenheten

40 §

Förvaltningsenhetens uppgifter

Förvaltningsenheten:

1)    bereder för generaldirektörens avgörande Skatteförvaltningens arbetsordning samt förslag till föreskrifter om Skatteförvaltningens organisation och förvaltning;

2)    svarar för Skatteförvaltningens arbetsgivaruppgifter och beredningen av de personalpolitiska riktlinjerna;

3)    svarar för produktionen av gemensamma tjänster för Skatteförvaltningens personalförvaltning;

4)    svarar för den gemensamma utvecklingen av Skatteförvaltningens personal;

5)    svarar för produktionen av Skatteförvaltningens gemensamma tjänster inom dokumenthantering, materialförvaltning, reseförvaltning, lokalitetsförvaltning och interna tjänster samt för hyrande av lokaliteter och andra utrymmen;

6)    bereder för generaldirektörens avgörande ärenden som gäller inrättande, indragning och överföring från en enhet till en annan av tjänster som enhetens chef och verksamhetsenhetens chef;

7)    handlägger ärenden som gäller inrättande, indragning och överföring från en enhet till en annan av tjänster med undantag av tjänster som nämns i 6 punkten ovan och generaldirektörstjänsten

8)    svarar för beredningen av ärenden som gäller bildandet av skatterättelsenämnder för generaldirektörens avgörande;

9)    bereder för generaldirektörens avgörande arbetsgivartjänstemännens lönesättning samt ärenden som gäller grunderna för arvoden och resekostnadsersättningar till medlemmar och experter i centralskattenämnden, skatterättelsenämnden, Skatteförvaltningens delegation samt i samarbetsgruppen vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt;

10) svarar för de på statens bokföringsenhet ankommande uppgifter som hänför sig till Skatteförvaltningen; 

11) svarar för Skatteförvaltningens gemensamma ekonomiförvaltningstjänster såsom budgetering, beredning av enheternas resultatmålhandlingar, bokföring, kostnadsberäkning och rapportering;

12) ger Skatteförvaltningens samtliga enheter anvisningar som hör till dess uppgiftsområde; och

13) handlägger de ärenden som inte hör till någon annan enhet inom Skatteförvaltningen och om vilka generaldirektören inte har bestämt annat.

41 §

Förvaltningsenhetens organisation

Vid Förvaltningsenheten finns följande verksamhetsenheter (huvudkontoret inom parentes).

1) Enheten för personaltjänster (Helsingfors);

2) Enheten för ekonomiska tjänster (Helsingfors); och

3) Enheten för lokalitetstjänster (Helsingfors).

I enheten finns arbetsgivartjänster, vilkas innehavare har som sin huvudsakliga uppgift att handlägga statens personalförvaltningsärenden.

Enheten för intern revision

42 §

Enheten för intern revision

Intern revision:

1)    svarar för Skatteförvaltningens interna revision; och

2)    bereder förvaltningsklagan för generaldirektörens avgörande.

43 §

Organisering av Enheten för intern revision

Enheten för intern revision har inga verksamhetsenheter.

Enheten för utredning av grå ekonomi

44 §

Uppgifterna för Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi handlägger ärenden som förordnats såsom dess uppgift samt övriga ärenden som ålagts enheten.

45 §

Organisering av Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har inga verksamhetsenheter.

GENERALDIREKTÖRENS BESLUTANDERÄTT

46 §

Ärenden som avgörs av generaldirektören

Utöver vad som föreskrivs i lagen om Skatteförvaltningen och förordningen om Skatteförvaltningen om ärenden som avgörs av generaldirektören avgör generaldirektören ärenden som gäller:

1)    Skatteförvaltningens utlåtanden till statsrådets justitiekansler, riksdagens justitieombudsman, Statens revisionsverk, dataombudsmannen eller i lagstiftnings- och andra vittgående ärenden till statsrådet eller ett ministerium, ett centralt ämbetsverk eller en annan motsvarande myndighet;

2)    ingående av tjänste- och arbetskollektivavtal;

3)    kollektiv uppsägning, kollektiv överföring till deltid samt permittering av tjänstemän;

4)    utnämning av den chef vid Förvaltningsenheten som svarar för personalärenden samt utnämning av de tjänstemän, som bereder rättsnormer som ska utfärdas av Skatteförvaltningen;

5)    uppsägning och avstängning från tjänsteutövning av och varning till de tjänstemän, som har stadgats eller bestämts att utnämnas av generaldirektören;

6)    bildande av skatterättelsenämnder;

7)    inrättande, indragning och överföring från en enhet till en annan av enhetschefernas och verksamhetsenhetschefernas tjänster;

8)    arbetsgivartjänstemännens lönesättning;

9)    anvisningar, som gäller uppgiftsområdet för flera än en Skatteförvaltningens enhet, om generaldirektören inte bestämt, att anvisningarna ska utfärdas av någon av Skatteförvaltningens enheter; och

10) stora och principiellt viktiga upphandlingar av databehandlingsanordningar, datasystem och adb-användartjänster.

Generaldirektören avgör på föredragning de ärenden som avses i lagen om Skatteförvaltningen och förordningen om Skatteförvaltningen samt de ärenden som avses ovan i punkterna 1–9. De ärenden som rör Skatteförvaltningens resultatmål avgör generaldirektören dock på förslag av den tjänsteman som har berett ärendet.

De ärenden som avses ovan i punkt 10 avgör generaldirektören på föredragning eller genom att på förslag av den tjänsteman som har berett ärendet underteckna det upphandlingsavtal eller den beställningshandling som rör ärendet.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

47 §

Placering av tjänster, tjänstledighet och vissa andra beslut som rör tjänsterna

Skatteförvaltningens enheter fattar de beslut som enligt statstjänstemannalagen (750/1994), statstjänstemannaförordningen (971/1994) och lagen om statens tjänstekollektivavtal (644/1970) fattas av ämbetsverket i fråga och som ovan inte har bestämts att avgöras av generaldirektören eller handläggas av Förvaltningsenheten.

48 §

Avgörande av förvaltningsklagan

En klagan som på grund av en enhet inom Skatteförvaltningen eller dess tjänstemans verksamhet har riktats till en enhet inom Skatteförvaltningen avgörs av enhetens chef om inte annat föranleds av 33 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen.

49 §

Underrättelser till generaldirektören

Skatteförvaltningens enheter ska hålla generaldirektören informerad om de principiellt eller på annat sätt viktiga ärenden som hör till enhetens uppgiftsområde.

50 §

Utlämnande av beskattningsuppgifter

Skatteverken, Företagsskatteenheten, Skatterevisionsenheten och Skatteuppbördsenheten utövar inom sitt uppgiftsområde rätten att lämna ut beskattningsuppgifter på det sätt som särskilt föreskrivs därom.

51 §

Registeransvarigs uppgifter samt utlämnande av registerutdrag och intyg

Skatteförvaltningens samtliga enheter sköter de uppgifter som ankommer på datasystemets registeransvarig.

Skatteverken, Företagsbeskattningsenheten, Skatterevisionsenheten och Skatteuppbördsenheten lämnar ut enskilda utdrag och intyg från Skatteförvaltningens beskattningsdatasystem på det sätt som särskilt föreskrivs om detta.

52 §

Annat förande av talan

Vid talan hos domstol, andra myndigheter, vid skiljeförfarande och i avtal i enlighet med 29 § i lagen om Skatteförvaltningen förs talan av den enhet inom Skatteförvaltningen till vars uppgiftsområde ärendet hör, eller som det speciellt åläggs.

53 §

Bestämmandet av behörighet i vissa fall

Ett ärende som rör två eller flera enheters behörighet handläggs av den enhet till vars uppgiftsområde ärendet huvudsakligen hör. Om behörig enhet inte kan avgöras på dessa grunder eller om det annars är oklart till vilken enhets uppgiftsområde handläggningen av ärendet hör bestämmer generaldirektören vilken enhet som ska handlägga ärendet.

Enheterna kan i ett enskilt ärende eller en enskild ärendegrupp komma överens om arbetsfördelning som avviker från denna arbetsordning, om detta är ändamålsenligt med tanke på handläggning av ärendet.

Om ett ärende som ska handläggas av en enhet även rör en annan enhets verksamhet ska man vid beredningen av ärendet förhandla med de behöriga tjänstemännen vid enheten i fråga.

54 §

Skatterättelsenämnden vid företagsbeskattning

Skatterättelsenämnden som behandlar och avgör ett rättelseyrkande som gäller beskattning av samfund och samfällda förmåner bestäms enligt följande:

1)    Nylands skatterättelsenämnd behandlar och avgör rättelseyrkanden som gäller beskattningsbeslut som fattats av Nylands företagsskattebyrå;

2)    Östra Finlands skatterättelsenämnd behandlar och avgör rättelseyrkanden som gäller beskattningsbeslut som fattats av Savolax-Karelens och Sydöstra Finlands företagsskattebyråer;

3)    Centrala Finlands skatterättelsenämnd behandlar och avgör rättelseyrkanden som gäller beskattningsbeslut som fattats av Centrala Finlands företagsskattebyrå;

4)    Nylands skatterättelsenämnd behandlar och avgör rättelseyrkanden som gäller beskattningsbeslut som fattats av Nylands företagsskattebyrå;

5)    Norra Finlands skatterättelsenämnd behandlar och avgör rättelseyrkanden som gäller beskattningsbeslut som fattats av Norra Finlands företagsskattebyrå;

Ett rättelseyrkande, som gäller ett beskattningsbeslut som har fattats av någon annan än en företagsskattebyrå, behandlas och avgörs av den skatterättelsenämnd, hos vilken rättelseyrkandet med stöd av det upphävda 63 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande (505/1998) ska ha framställts. 

Om behandling i skatterättelsenämnden av beskattningsbeslut som Ålands skattebyrå och Koncernskattecentralen har fattat stadgas i 35 § 5 mom. i lagen om Skatteförvaltningen.

55 §

Tillämpning på personal i arbetsavtalsförhållande

Vad som ovan sagts om tjänstemän tillämpas även på personal i arbetsavtalsförhållande. Däremot kan endast en person i tjänsteförhållande fungera som föredragande.

IKRAFTTRÄDANDE

56 §

Ikraftträdande och övergångsstadgandet

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 juni 2011.

I Skatteuppbördsenhetens arbetsordning kan man till och med 31.12.2011 bestämma om, till vilka delar 4 § 2 mom. och 6 § 3 mom. ska tillämpas på Skatteuppbördsenhetens organisation som avses i 28 och 29 §.

Avvikande från det vad i 1 mom. bestäms, träder 41 § 1 mom. i denna arbetsordning i kraft den 1 januari 2012. Innan 41 § 1 mom. i denna arbetsordning träder i kraft, tillämpas på Förvaltningsenhetens verksamhetsenheter de bestämmelser som var i kraft då denna arbetsordning trädde i kraft. Innan 41 § 1 mom. i denna arbetsordning träder i kraft kan man likväl inrätta och tillsätta tjänsterna som verksamhetsenheternas chefer och vidta även andra åtgärder som verkställigheten kräver.

 

Vid förhinder för generaldirektören,


Överdirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Kati KoskinenSidan har senast uppdaterats 24.5.2011