Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Punktskattefrihet för bränslen som används i luftfart

Giltighet
Tills vidare

Allmänt

Bränslen som används i luftfart var skattefria i Finland till slutet av år 2007. I och med att befrielsen upphörde blev bränslen som används i privat nöjesflygning skattepliktiga den 1 januari 2008. Bränslen som används i annan luftfart än privat nöjesflygning förblev skattefria.

Med bränsle som används i luftfart avses här flygpetroleun, flygbensin och andra bränslen som används i lufttrafik.

Beloppet av punktskatten och försörjningsberedskapsavgiften för flygbensin totalt

Fr.o.m 1.1.2017 69,59 cent/l
Fr.o.m 1.1.2016 65,50 cent/l
Fr.o.m 1.1.2015 67,50 cent/l
Fr.o.m 1.1.2014 66,66 cent/l
1.1.2012–31.12.2013 64,12 cent/l

Beloppet av punktskatten och försörjningsberedskapsavgiften för flygpetroleum

Fr.o.m 1.1.2017 76,35 cent/l
Fr.o.m 1.1.2016 74,02 cent/l
Fr.o.m 1.1.2015  74,02 cent/l
Fr.o.m 1.1.2014 73,10 cent/l
1.1.2012–31.12.2013 70,39 cent/l
 

Skatteplikten för flygbensin som används i privat nöjesflygning genomförs så att bränslet för nöjesflygning levereras till ett pris som inkluderar punktskatt och försörjningsberedskapsavgift. Till den del luftfartyget används i annan luftfart än privat nöjesflygning återbetalas punktskatten och försörjningsberedskapsavgiften till den som bedriver verksamheten i fråga.

Flygpetroleum däremot levereras skattefritt för luftfart och de som använder flygpetroleum för nöjesflygning ska avge en skattedeklaration för denna användning.

Bestämmelserna om skatteplikt för bränslen som används i luftfart finns i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994 ).

Vid genomförande av skattefriheten tillämpas också lagen om påförande av punktskatt (182/2010) och de författningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Således tillämpas bestämmelserna i denna lag t.ex. på återkrav av skatt som återbetalats till ett för stort belopp, bokföringsskyldighet och på ändringssökande.

Luftfartyg

Som luftfartyg anses flygplan, helikoptrar och autogiror, segel- och motorsegelflygplan, luftfartyg som är lättare än luft och ultralätta flygplan som är upptagna i Luftfartsförvaltningens luftfartsregister eller liknande.

Privat nöjesflygning

Med privat nöjesflygning avses i 2 § 23 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen att en fysisk eller juridisk person använder ett luftfartyg som luftfartygets ägare eller som den som hyr det eller på något annat sätt fått nyttjanderätten till det för andra än kommersiella ändamål och särskilt för annat ändamål än för transport av personer eller varor eller för tillhandahållande av tjänster mot ersättning eller i en offentlig myndighets verksamhet.

Det är i allmänhet fråga om privat nöjesflygning när det som flygningens ändamål i luftfartygets resedagbok angetts övningsflygning, provflygning, distansflygning, överföringsflygning eller konstflygning.

Användningen av ett luftfartyg i samband med ett företags affärsverksamhet jämställs med privat nöjesflygning om den direkta avsikten med användningen inte är att tillhandahålla flygtransporttjänster eller bruksflygtjänster mot ersättning. Skatt ska således betalas för bränslet t.ex. när ett flygplan som ägs eller hyrs av ett företag används i näringsverksamhet för transport av personer eller varor, om företaget inte utför dessa transporter mot ersättning.

Kommersiell luftfart och luftfart i samband med myndighetsverksamhet

Enligt 9 § 6 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen är bränslen som används som bränsle för flygtrafiken med undantag av privat nöjesflygning skattefria och befriade från försörjningsberedskapsavgift. Med stöd av bestämmelsen är bränsle som används i kommersiell flygverksamhet skattefritt. Skattefritt är också bränsle som använts för flygningar som sker på myndighetsuppdrag.

Med tanke på beskattning av bränslen är det inte avgörande för vilken användning luftfartyget är registrerat utan för vilket ändamål fartyget de facto använts. Om ett och samma luftfartyg används för privat nöjesflygning, kommersiell verksamhet eller för flygningar på myndighetsuppdrag, är bränslen skattefria till den del bränslet används för annan luftfart än för privat nöjesflygning.

Om flygverksamhet utövas i form av affärsverksamhet med avsikt att tillhandahålla flygtransporttjänster mot ersättning anses den i regel vara kommersiell verksamhet och det bränsle som använts i flygverksamheten anses vara skattefritt. Uthyrning av ett luftfartyg utan besättning för att användas av andra personer uppfyller inte ensamt villkoren för skattefrihet utan avgörande är då till vilket ändamål fartyget används av den som hyr det.

Ett luftfartyg har använts för kommersiell verksamhet när det är fråga om sådan kommersiell lufttransport enligt 67 § 3 punkten i luftfartslagen med vilken avses användning av ett luftfartyg mot betalning eller annan ersättning för transport av

  • passagerare
  • gods eller
  • post.

Bränslet är skattefritt också när luftfartyget använts i sådant bruksflyg som avses i 67 § 4 punkten i luftfartslagen, om bruksflygverksamheten sker mot betalning. Med bruksflyg avses att luftfartyget används för specialuppdrag såsom

  • flygningar i anslutning till jord- och skogsbruk
  • flygningar i anslutning till byggverksamhet
  • flygfotograferings- och kartläggningsflygningar
  • forskningsflygningar
  • deltagande i räddningstjänst, flygningar för inspektion och röjning av kraftledningar, trafikövervakning från ett luftfartyg, skogsbrandsbevakning, släckning av skogsbränder eller motsvarande
  • flygningar som avser bogsering av luftfartyg och andra föremål
  • flygningar för fallskärmshoppning.

Bränslen i utbildningsflygningar är skattefria, om en avgift tas ut för utbildningen. Utbildningsflygningen kan ske ensam eller tillsammans med en lärare. Som utbildningsflygning betraktas också flygprov och inspektionsflygningar.

Återbäringsförfarande

Ansökan om återbetalning av punktskatt och försörjningsberedskapsavgift för bränsle som använts i annan luftfart än i privat nöjesflygning ska inlämnas till Skatteförvaltningen. Ansökan ska göras med blankett. Ansökan ska inlämnas till Skatteförvaltningen senast inom tre år efter utgången av ansökningsperioden. Återbäring kan sökas antingen för bränsle som använts under hela kalenderåret eller separat för bränsle som använts under perioden januari–juni och juli–december. Återbäringar understigande 330 euro återbetalas inte.

Återbäring kan sökas av den som enligt luftfartygsregistret äger, innehar eller använder ett luftfartyg. Om verksamhetsidkaren har flera luftfartyg, ska återbäring sökas för alla fartyg med samma blankett.

I ansökan ska man med luftfartygets registernummer så som detta anges i Luftfartsförvaltningens luftfartygsregister eller i motsvarande register specificera vilka luftfartyg ansökan gäller. Dessutom bör man fartygsvis ange den flygtid som gått åt till annat än till privat nöjesflygning samt mängden och slaget av det bränsle som använts för den. Om inte annan utredning läggs fram, beräknas mängden använt bränsle på basis av flygtiden och luftfartygets genomsnittliga förbrukning (flygtid x genomsnittlig förbrukning = bränsle som förbrukats under flygningen). Ett luftfartygs genomsnittliga förbrukning fås genom att mängden bränsle som under ansökningsperioden tankats i luftfartyget divideras med det antal timmar bränslet använts eller så hittas uppgiften i tillverkarens uppgifter. Bränslemängden som beräknats på ovan nämnda sätt kan inte överstiga den mängd bränsle som faktiskt anskaffats.

Om det i luftfartyget i stället för flygbensin eller flygpetroleum använts något annat skattepliktigt bränsle betalas återbäring emellertid högst enligt det belopp som motsvarar skatten på flygbensin eller flygpetroleum. Återbäring betalas endast för bränsle som anskaffats skattebelagt. Återbäring betalas inte för bränsle som tankats i utlandet. Återbäring får inte heller sökas för bränsle som levererats till flygplatsers distributionsställen före den 1 januari 2008.

Uppgifterna om flygtid och syften med flygningarna i ansökan om skatteåterbäring ska grunda sig på anteckningarna i resedagboken.

Sökanden ska på Skatteförvaltningens anfordran visa upp betalningsverifikat, avtal och andra handlingar som visar att flygningarna skett i kommersiellt syfte, kopior av bränslefakturor eller andra leveranseller anskaffningsverifikat samt anteckningarna i resedagboken. För flygningar som skett på myndighetsuppdrag ska uppdragsordern eller motsvarande utredning visas upp på anmodan.

Ovan nämnda material och andra handlingar som utgör grund för återbäringen ska förvaras i fyra kalendermånader. Den som idkar luftfart ska vid behov till skatteförvaltningen lämna även andra uppgifter som hänför sig till användning av luftfartyg och återbetalning av skatt.

Anskaffning av bränsle skattefritt

Enligt 6 b § i förordningen om punktskatt på flytande bränslen kan flygpetroleum överlåtas skattefritt för luftfart. De som använder flygpetroleum till kommersiell luftfart eller till luftfart i samband med myndighetsverksamhet behöver således inte ansöka om återbäring, eftersom flygpetroleum varit skattefritt redan när det anskaffats.

Den som anskaffat flygpetroleum skattefritt är skyldig att betala skatt för bränslet om det används för nöjesflygning. Då ska en skattedeklaration göras kalendermånadsvis senast den 18 dagen i månaden efter användningsmånaden och skatten ska betalas senast den 27 dagen. Skattedeklarationen lämnas in till Skatteförvaltningen av den skattskyldige, dvs. den i luftfartygsregistret antecknade ägaren, innehavaren eller användaren.

Flygbensin kan levereras skattefritt för luftfart endast till försvarsmakten. Att kunna anskaffa flygbensin skattefritt förutsätter i detta fall att försvarsmakten förvarar bensinen i en separat tank från vilken bensin inte överlåts för privat nöjesflygning.

Import av bränsle för luftfart

När t.ex. en flygklubb importerar bränsle till Finland för luftfart, ska en skattedeklaration göras samt punktskatt och försörjningsberedskapsavgift betalas för bränslet. För den del av bränslet som använts för något annat ändamål än för nöjesflygning återbetalas skatten i efterhand genom återbäringsförfarandet.

Förfaringsanvisningar för import av bränslen finns i:


Skattedeklarationsblanketter för punktskatt 

Rådgivning om punktbeskattning av bränslen som används i luftfart och om ansökning av skatteåterbäring:

Punktskatterådgivning tfn 029 497 155 (9–16.15) / Energi- och avfallsskatter

Sidan har senast uppdaterats 29.12.2016