Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattning av gränsgångare

Har getts
20.5.2024
Diarienummer
VH/2778/00.01.00/2023
Giltighet
20.5.2024 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/1154/00.01.00/2022, 28.4.2022

Denna anvisning behandlar bestämmelsen för gränsgångare i det nordiska skatteavtalet och relaterade specialfrågor.

Kapitel 7.2 i anvisningen har uppdaterats eftersom avdrag av försäkringspremier som betalats till utlandet har behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Avdragbarheten för utgifter i internationella situationer. I anvisningen har det gjorts små preciseringar och lagts till ett nytt exempel på distansarbete. Metodanvisningarna i kapitel 8 har förkortats.

1 Inledning

Denna anvisning behandlar bestämmelserna för gränsgångare i det nordiska skatteavtalet (FördrS 26/1997) och konsekvenserna av dessa för beskattningen av löneinkomsten för en person som arbetar i en gränskommun.

Bestämmelsen för gränsgångare kan tillämpas på löneinkomst då personen bor i en kommun med landgräns mellan Finland och Sverige eller Finland och Norge och arbetar i en motsvarande kommun i en annan stat. Därtill ska personen vistas regelmässigt i sin fasta bostad i sin hemviststat. När ovan nämnda förutsättningar är uppfyllda, beskattas löneinkomst från arbete i en gränskommun enbart i arbetstagarens hemviststat. Skattemyndigheten i arbetsstaten har tolkningsrätt vad gäller bestämmelsens tillämplighet.

Bestämmelser om beskattning av gränsgångare finns i punkt VI i protokollet till det nordiska skatteavtalet.

2 Tillämpningsområdet för bestämmelsen för gränsgångare

Bestämmelsen för gränsgångare gäller löneinkomst av personligt arbete. Bestämmelsen kan tillämpas på lön som betalats av såväl ett offentligt samfund som en privat arbetsgivare. Bestämmelsen tillämpas inte på bland annat inkomst av konstnärs- och idrottarverksamhet, sociala förmåner, pensioner och inte heller på företagsinkomst.

Exempel 1. En person som bor i Torneå i Finland arbetar i Sverige som sjukskötare för Haparanda kommun. Efter avslutat arbetsskift åker arbetstagaren dagligen tillbaka till sin fasta bostad i Torneå. Personen ses som gränsgångare och hen betalar skatt på sin löneinkomst till Finland.

Exempel 2. En frisör som bor i Haparanda kommun i Sverige bedriver näringsverksamhet i Torneå i Finland. Frisören åker dagligen till sitt verksamhetsställe i Torneå. Frisören ses inte som gränsgångare eftersom bestämmelsen inte tillämpas på företagsinkomst.

Det är möjligt att tillämpa bestämmelserna för gränsgångare på inkomst från en personalfond, om inkomsten grundar sig på arbete som utförts i gränsgångarens gränskommun. Beskattning av inkomster från personalfonder behandlas i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av inkomster från personalfonder.

Bestämmelserna för gränsgångare tillämpas inte på arbetsersättning. Till exempel stöd för närståendevårdare och arvode till familjevårdare är arbetsersättning för mottagarna. Följaktligen tillämpas inte bestämmelserna för gränsgångare på dessa inkomster.

3 Hem- och arbetskommun

Som gränsgångare ses en person som bor i en kommun som gränsar till landgränsen mellan Finland och Sverige eller Finland och Norge och som arbetar i en kommun som gränsar till samma landgräns i den andra staten. Hem- och arbetskommunen behöver inte ha en gemensam landgräns.

Med stöd av artikel 3.2 i det nordiska skatteavtalet tolkas begrepp som inte separat definierats i skatteavtalet i första hand enligt den nationella lagstiftningen. Uttrycket "hemvist i kommunen" i skatteavtalet för gränsgångare har inte definierats separat. Följaktligen ska förklaringen av innebörden av också detta uttryck i första hand hämtas från den nationella skattelagstiftningen.

I lagen om beskattningsförfarande (1558/1995, BFL) för skattskyldiga fysiska personer i Finland ses som hemkommun den kommun där personen vid utgången av det föregående skatteåret ska anses ha haft bostad enligt lagen om hemkommun (BFL 5 § 1 mom.). Följaktligen ändras inte en persons hemkommun under skatteåret. Därför ses en person inte som en gränsgångare ännu under det år då hen flyttar till en gränskommun. Däremot ses en person som flyttar från en gränskommun som gränsgångare under hela skatteåret, om övriga förutsättningar i bestämmelsen uppfylls.

Exempel 3. En person har i Finland flyttat från Kemi till Torneå 1.3 och börjar arbeta i Haparanda i Sverige senare under samma år. Bestämmelsen för gränsgångare tillämpas på hennes löneinkomst först från och med början av följande år.

Som hemkommun anses i Sverige och i Norge den kommun där hen har varit invånare den 1 november året före skatteåret (Inkomstskattelag 65 kap. 3 § 2 st. och Lov om skatt av formue og inntekt § 3–1).

Gränskommuner mellan Finland och Sverige och mellan Finland och Norge 

Gränskommuner mellan Finland och Sverige och mellan Finland och Norge 
Gränskommunerna mellan Finland och Sverige Gränskommunerna mellan Finland och Norge
Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå Enontekis, Enare och Utsjoki
Haparanda, Kiruna, Pajala, Övertorneå Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger, Tana

Exempel 4. Enontekis kommun i Finland gränsar till Sverige och Norge. Följaktligen kan en person som bor i Enontekis arbeta som gränsgångare såväl i Sverige som i Norge. En person som bor i Torneå kan arbeta som gränsgångare enbart i Sverige.

Exempel 5. En person som bor i Enare i Finland kan arbeta som gränsgångare Kåfjord i Norge, även om kommunerna inte har någon gemensam gräns.

Exempel 6. En person som bor i Utsjoki i Finland arbetar i Kiruna i Sverige. Bestämmelsen för gränsgångare kan inte tillämpas eftersom det inte finns någon landgräns mellan Finland och Sverige i Utsjoki kommun.

4 Gränsgångarbestämmelsen i in- och utflyttningssituationer

När en i Finland begränsat skattskyldig som varit bosatt utomlands flyttar till Finland, anses hens beskattningshemkommun vara den kommun där hen efter flyttningen till Finland först bosätter sig. Om en sådan person vid inflyttningen till Finland bosätter sig i en finländsk gränskommun som avses i gränsgångarbestämmelsen kan hen betraktas som gränsgångare genast fr.o.m. inflyttningstidpunkten om de övriga villkoren i bestämmelsen uppfylls.

Som hemkommun för en person som flyttat från Finland till utlandet anses den kommun där hen var invånare före utflyttningen till utlandet. Denna kommun betraktas som hens skatterättsliga hemkommun i Finland så länge hen är allmänt skattskyldig i Finland. Om personen bevisar att hens skatteavtalsenliga hemviststat är Sverige eller Norge kan gränsgångarbestämmelsen tillämpas genast fr.o.m. utflyttningen om de övriga villkoren uppfylls.

Exempel 7. En person som är bosatt i Torneå i Finland flyttar till Haparanda i Sverige i början av juni och fortsätter att arbeta i Torneå. Hens stadigvarande bo och hemvist är i Sverige efter utflyttningen. Hen är en gränsgångare genast fr.o.m. utflyttningen om hen visar upp den svenska skattemyndighetens intyg över att hen är bosatt i Sverige.

5 Vistelse i hemviststaten

Enligt bestämmelsen om gränsgångare ska man regelmässigt vistas i sin hemstat. Det anses att vistelsen är regelmässig då den skattskyldige i normalfallet åtminstone en gång per vecka vistas i sin fasta bostad i sin hemviststat och denna vistelse varar i minst två dagar och en natt. Med vecka avses tiden mellan måndag och söndag. Också en del av en dag ses som en dag. I detta sammanhang avses med uttrycket " i normalfallet" vanlig vistelse av den skattskyldige i sin bostad i sin hemviststat, till exempel under sin fritid. Tid som tillbringats tillfälligt annanstans på grund av till exempel utrycknings- eller övertidsarbete, semester eller en annan motsvarande omständighet avbryter inte vanlig vistelse i hemstaten.

Exempel 8. En gruvarbetare som bor i Kolari i Finland arbetar i Kiruna kommun i Sverige för ett lokalt gruvbolag. Hen vistas i sin hyresbostad i Kiruna under sina arbetsperioder, som varar från måndag till fredag. Hen vistas i sin fasta bostad i Kolari på helgerna. Personen ses som gränsgångare och hen betalar skatt på sin löneinkomst till Finland. Hen ska ge en utredning om sitt utlandsarbete i skattedeklarationen.

Om personen vanligen vistas i sin bostad i sin hemviststat mindre än en gång i veckan, är det inte möjligt att tillämpa bestämmelsen för gränsgångare.

Exempel 9. En gruvarbetare som bor i Kolari i Finland arbetar i Kiruna kommun i Sverige för ett lokalt gruvbolag. Hen vistas i sin hyresbostad i Kiruna under sina arbetsperioder, som varar i två veckor. Hen tillbringar sina lediga veckor i sin fasta bostad i Kolari. Hen ses inte som gränsgångare eftersom hen vistas mindre än en gång i veckan i Finland. Hen betalar skatt på sin löneinkomst till Sverige. Hen ska ge en utredning om sitt utlandsarbete i skattedeklarationen. Den löneinkomst som hen tjänat i Sverige beaktas i Finland med den s.k. undantagandemetoden med progressionsförbehåll. Läs mer om beskattningen av utlandsarbete i Skatteförvaltningens anvisningar Beskattning av utlandsarbete och Undanröjande av internationell dubbelbeskattning.

6 Försäkring av gränsgångare

6.1 Gränsgångare som bor i Sverige eller i Norge

En arbetstagare ska i regel försäkras i arbetsstaten, även om de skatteavtalsföreskrifter som gäller för gränsgångare kan hindra att löneinkomst beskattas i arbetsstaten.

En gränsgångare som arbetar i Finland är i regel också sjukförsäkrad i Finland. Då ska den finska arbetsgivaren betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på lönen. Dessutom ska arbetsgivaren från arbetstagarens lön ta ut sjukvårds- och dagpenningspremie för arbetstagarens sjukförsäkring. Närmare information om sjukförsäkringspremier och -avgifter samt uttagningen av dem finns i Skatteförvaltningens detaljerade anvisning Sjukförsäkringspremier- och avgifter i internationella arbetssituationer.

Arbetspensionspremier och olycksfallsförsäkringspremier ska betalas till Finland då arbete utförs i Finland för en finländsk arbetsgivare. Av arbetstagaren ska tas ut pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier. Det föreligger ingen skyldighet att betala eller ta ut pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier eller sjukvårds- och dagpenningspremier om arbetstagaren visar upp ett A1-intyg (E101) eller ett motsvarande intyg som hen har fått från den andra staten för detta arbete.

Närmare information om arbetspensionsförsäkring och A1-intyg ges av Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsanstalterna. Närmare information om sjukförsäkring ges av FPA.

6.2 Gränsgångare bosatt i Finland

En gränsgångare som arbetar i ett annat nordiskt land är i regel sjukförsäkrad på basis av arbetet i tjänstgöringsstaten. Då fastställs hens försäkringspremier enligt lagstiftningen i tjänstgöringsstaten.

7 Specialsituationer

7.1 Arbete i en gränskommun och utanför gränskommuner

I princip anses löneinkomster (inklusive t.ex. sjuklön, bonus m.fl.) grunda sig på arbete i den kommun där man vanligen arbetar. Om en arbetstagare för en viss tidsperiod övergår till att arbeta utanför gränskommunen, anses det att lön och andra ersättningar som ska ses som lön vilka betalats ut under en sådan arbetsperiod grundar sig på det arbete som utförts i denna andra kommun. Då delas arbetet in i inkomst av arbete som gränsgångare och inkomst av annat arbete än i en gränskommun i förhållande till arbetsdagarna. Motsvarade indelning görs också om gränsgångaren delvis arbetar på distans.

Exempel 10. En busschaufför som bor i Haparanda i Sverige börjar sitt arbetsskift vid en bussdepå i Torneå i Finland. Bussen trafikerar rutten Haparanda–Torneå–Keminmaa–Kemi två gånger per timme. Bestämmelsen för gränsgångare tillämpas på det arbete som utförs inom Torneå kommun. Bestämmelsen för gränsgångare tillämpas inte på det arbete som utförts inom Keminmaa och Kemi kommuner och den intjänade lönen beskattas till denna del i Finland. Det nordiska skatteavtalet ger inte Finland rätt att beskatta det arbete som utförts i Haparanda. Beskattningsrätten kan delas mellan Finland och Sverige utifrån det antal arbetstimmar som utförts i de olika kommunerna.

Semesterlön och semesterersättning delas in i lön och annan lön för gränsgångare i samma förhållande som dessa inkomster betalas ut utifrån arbetet i gränskommunen och utanför denna. Delningsförhållandet fastställs utifrån samma tid som då inkomst flutit in.

Exempel 11. En arbetstagare som bor i Pajala i Sverige arbetar för ett finländskt företag. Under semesterkvalifikationsåret har hen arbetat fem månader i Kolari och sju månader i Rovaniemi. Företaget betalar semesterlön och semesterpenning till ett belopp på 3 000 euro till arbetstagaren. Av ersättningarna är 1 250 euro (3 000 x 5/12) gränsgångarinkomst och 1 750 euro (3 000 x 7/12) skattepliktig löneinkomst i Finland.

Exempel 12. En arbetstagare som bor i Enontekis i Finland arbetar som gränsgångare för ett svenskt företag i Kiruna i Sverige. Varje månad arbetar arbetstagaren också på distans i Finland. Löneinkomsten delas in i inkomst för gränsgångare och inkomst av arbete i Finland i förhållande till arbetsdagarna. Bestämmelserna för gränsgångare tillämpas på det i Kiruna utförda arbetet och därmed beskattas löneinkomsten som fås som gränsgångare endast i Finland. Gränsgångarbestämmelsen kan inte tillämpas på distansarbete i Finland. Lönen för distansarbetet i Finland skapar visserligen inte någon beskattningsrätt för Sverige och därför beskattas löneinkomsten också för denna del endast i Finland.

Bestämmelser som gäller gränsgångare kan dock tillämpas på lön som fås för en arbetsresa utanför kommungränsen om den görs för arbetsgivarens räkning, varar högst några dagar och har en avsevärd koppling till gränsgångarens arbete.

Exempel 13. Befattningsbeskrivningen för en person som arbetar i en gränskommun omfattar en årlig utbildningsperiod på några dagar vid arbetsgivarens huvudkontor i Helsingfors. Föreskrifterna för gränsgångare kan tillämpas på lön som tjänats in under en sådan arbetsresa.

7.2 Avdrag av utländska försäkringspremier

Enligt 96 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) har den skattskyldige rätt att från sin nettoförvärvsinkomst dra av arbetstagarens lagstadgade pensionspremie, arbetslöshetsförsäkringspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie. Också premier som betalats till utlandet är avdragsgilla i beskattningen om de motsvarar finländska premier. Sjukförsäkringspremier som betalats till utlandet är avdragsgilla i Finland i den utsträckning som syftet med premierna är att täcka inkomstbortfall under sjukdomstid. Sjukvårdspremier för en sjukförsäkring är inte avdragsgilla i beskattningen. Det berättas närmare om avdragbarheten för utländska försäkringspremier i kapitel 3.5 i Skatteförvaltningens anvisning Avdragbarheten för utgifter i internationella situationer.

7.3 Beskattning i Finland av prestationer som betalats ut av utländska arbetsgivare

Vid arbete utomlands fastställs lön, lönetillägg och kostnadsersättning enligt lagstiftningen i arbetsstaten. Löneinkomst för en gränsgångare beskattas dock enligt lagstiftningen i hemviststaten. Följaktligen fastställs skatteplikten för inkomster och ersättningar för gränsgångare som bor i Finland utifrån den finländska lagstiftningen.

Exempel 14. En svensk arbetsgivare har betalat ut kilometerersättning till en gränsgångare som bor i Finland och en del av ersättningen har lagts till i arbetstagarens löneinkomst. Arbetsgivaren har också gett arbetstagaren ett intyg om de pensionsförsäkringspremier som betalats till Sverige. Arbetstagaren yrkar på avdrag av den kilometerersättning som lagts till i lönen och de betalda pensionsskyddspremierna i sin skattedeklaration.

Skatteplikten för kilometerersättning fastställs i Finland enligt 71 § i inkomstskattelagen och Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar. Följaktligen ska en arbetstagare lämna in en utredning över resegrunderna för kilometerersättning (t.ex. en körjournal eller reseräkning), vilken redogör för resans tidpunkt, resrutten och resans syfte. Därtill ska arbetstagaren i syfte att visa att en pensionsförsäkringspremie är avdragsgill till arbetsgivaren eller pensionsanstalten ge en utredning över att det handlar om en lagstadgad pensionsförsäkringspremie som tagits ut av en arbetstagare eller en kollektiv tilläggspensionsskyddspremie.

8 Metodanvisningar

8.1 Gränsgångare bosatt i Finland

En utländsk arbetsgivare är inte skyldig att verkställa förskottsinnehållning på lön som arbetsgivaren betalat ut till en gränsgångare som bor i Finland. Gränsgångaren ska följaktligen se till att betala skatt genom att själv ansöka om förskottsskatt från Skatteförvaltningen för sin löneinkomst.

En gränsgångare som bor i Finland ska i allmänhet ge ett intyg över sin hemvist enligt skatteavtalet till skattemyndigheten i arbetsstaten. I intyget antecknas den kommun där den skattskyldige bodde vid utgången av föregående år.

En utländsk arbetsgivare har ingen skyldighet att till inkomstregistret anmäla löner som denne betalat ut till gränsgångare. Gränsgångaren ska således i sin skattedeklaration ange sina inkomster och eventuella till utlandet betalade försäkringspremier för dem.

Närmare metodanvisningar om att ansöka om förskottsskatt och hemvistintyg och om deklarationen av inkomster i skattedeklarationen finns i anvisningen Gränsgångare – så här sköter du skatteärenden i Finland - vero.fi.

8.2 Gränsgångare som bor i Sverige eller i Norge

8.2.1 Beskattning av gränsgångarinkomst

En gränsgångare som bor i Sverige eller Norge och som arbetar i en finländsk gränskommun ska ge ett källskattekort eller skattekort som utfärdats för detta arbete till sin arbetsgivare. I syfte att få ett källskattekort eller skattekort ska gränsgångaren lägga fram ett intyg över hemvisten enligt skatteavtalet av skattemyndigheten i hemviststaten. Intyget över hemvisten ska omfatta en anteckning om den skattskyldiges hemkommun.

En gränsgångare som arbetar i en finländsk gränskommun betalar sjukvårds- och dagpenningspremier för sjukförsäkring till Finland på sin lön. Premier tas inte ut om gränsgångaren ger Skatteförvaltningen ett intyg (A1) om att hen inte är sjukförsäkrad i Finland.

Gränsgångarens arbetsgivare lämnar uppgifter till inkomstregistret om den lön som denne betalat ut till gränsgångaren. Uppgifterna lämnas med en anmälan om löneuppgifter. En allmänt skattskyldig gränsgångare får en förhandsifylld skattedeklaration från Finland vars uppgifter hen ska granska och vid behov korrigera. Källskattepliktig inkomst som en begränsat skattskyldig fått finns inte på den förhandsifyllda skattedeklarationen och behöver inte deklareras.

Närmare metodanvisningar om att ansöka om källskattekort eller skattekort och om det hemvistintyg som behövs och också om deklarationen av inkomster i skattedeklarationen finns i anvisningen Gränsgångare – så här sköter du skatteärenden i Finland - vero.fi.

8.2.2 Beskattning av annan än gränsgångarinkomst

Om en person som bor utomlands också får annan inkomst än gränsgångarinkomst från Finland, beskattas denna övriga inkomst i allmänhet i Finland, förutsatt att Finland enligt skatteavtalet har rätt att beskatta inkomsten.

Begränsat skattskyldiga betalar källskatt i Finland på sina andra inkomster än gränsgångarens inkomst. I stället för källbeskattning kan en begränsat skattskyldig yrka på att inkomsten ska beskattas enligt lagen om beskattningsförfarande, då inkomsten beskattas enligt den progressiva statsskatten och den genomsnittliga kommunalskatteprocenten. I så fall beaktas den inkomst som personen tjänat som gränsgångare och hens övriga inkomster då skatten på förvärvsinkomsten fastställs. Läs mer om beskattningen av begränsat skattskyldiga i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av arbetstagare som kommer till Finland från utlandet.

Allmänt skattskyldiga betalar skatt på sina andra inkomster än gränsgångarens inkomst enligt lagen om beskattningsförfarande. För sådana inkomster krävs ett skattekort. Löneinkomster som man intjänat som gränsgångare beaktas inte när skattesats fastställs för övriga inkomster.

8.3 Överföring av skatter mellan de nordiska länderna

De nordiska länderna har ingått ett skatteavtal om uppbörd och överföring av skatt (s.k. Trekk-avtalet). Syftet med avtalet är att säkra att skatterna betalas till det nordiska land som har rätt att beskatta löneinkomsten. Om tjänstgöringsstaten i strid med det nordiska skatteavtalet har tagit ut skatt på en lön som intjänats som gränsgångare, överförs skatterna till löntagarens hemviststat.  Uppbörd och överföring av skatter mellan de nordiska länderna har beskrivits närmare i Skatteförvaltningens anvisningar Arbetar du i ett nordiskt land – dina skatter kan överföras till det nordiska landet som har beskattningsrätt och Nordisk överenskommelse om uppbörd och överföring av skatt.

 

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

skattesakkunnig Heidi Mattila

Sidan har senast uppdaterats 21.5.2024