Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Arbetsersättning till utländskt företag

Har getts
1.3.2010
Giltighet
- 20.3.2017

Denna anvisning är avsedd för finsk uppdragsgivare som betalar arbetsersättning till utländskt företag

1. Skyldighet att ta ut källskatt

Den finska uppdragsgivaren är skyldig att ta ut källskatt på en arbetsersättning som han betalar till ett utländskt företag då arbetet har utförts i Finland.

Uppdragsgivaren behöver inte ta ut källskatt på arbetsersättningen om

a) det utländska företaget finns med i finländsk förskottsuppbördsregistret eller

b) det utländska företaget företer uppdragsgivaren ett källskattekort enligt 0 %.

Uppdragsgivaren kan låta bli att ta ut källskatt också när det utländska företaget lägger fram utredning om att ett internationellt avtal hindrar uttagandet av skatten (i skatteavtalssituationer i allmänhet en situation där det för det utländska företaget inte uppstår något fast driftställe i Finland). Om arbetsersättning emellertid betalas för utfört hus-, jord-, vattenbyggnadsarbete eller annat byggnadsarbete, installations- eller sammansättningsarbete, skeppsbyggnadsarbete, transportarbete eller städ-, omsorgs- eller vårdarbete eller för arbetskraft som inhyrts för dessa branscher, kan uppdragsgivaren låta bli att ta ut källskatten endast om ersättningsmottagaren är införd i finländsk förskottsuppbördsregistret eller denne visar upp källskattekort enligt 0 % (10 e § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978).

Källskatten på arbetsersättningen utgör dock 13 % då ersättningsmottagaren är ett aktiebolag eller ett med personbolag jämförbart företag och 35 % då ersättningsmottagaren är en enskild rörelseidkare eller yrkesutövare.

Det enklaste sättet för det utländska företaget att undvika källskatten på arbetsersättningen den får är att anmäla sig till förskottsuppbördsregistret eller att ansöka om ett källskattekort enligt 0 %. På Skatteförvaltningens webbplats finns en egen anvisning för hur utländska företag ska handla. Anvisningen gäller registreringen i förskottsuppbördsregistret samt inkomstbeskattningen.

Förskottsuppbördsregistering och inkomstskattskyldigheten hos utländska företag

Det finns dessutom en särskild anvisning som gäller fall med hyrning av arbetskraft.

Utländska hyrda arbetstagare och finsk beskattning

2. Betalning av källskatt till Skatteförvaltningen

Den finska uppdragsgivaren betalar den uttagna källskatten på arbetsersättningen på skattekontot och deklarerar källskatten i en periodskattedeklaration (punkterna 605, 606 och 608).

3. Årsanmälan

Prestationsbetalaren ska lämna in en årsanmälan 7809r, Årsanmälan, prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga om arbetsersättningar som han betalat till begränsat skattskyldigt samfund om han tagit ut källskatt på arbetsersättningen. Om arbetsersättning har betalats till en begränsat skattskyldig fysisk person, ska årsanmälan lämnas in även om det inte tagits ut någon källskatt på arbetsersättningen. Som kod för prestationsslaget antecknas A4. Årsanmälan ska lämnas in senast före utgången av januari efter uppbärandet av källskatten.

4. Återbäring av källskatt som tagits ut till för stort belopp

Det rekommenderas att utländska företag anmäler sig till förskottsuppbördsregistret i Finland eller ansöker om ett källskattekort enligt 0 % så tidigt som möjligt och helst innan uppdraget och faktureringen inleds i Finland. Om arbetsersättningen betalas innan företaget har införts i förskottsuppbördsregistret eller innan företaget fått källskattekortet, ska den som betalar arbetsersättningen ta ut källskatt på den.

Ett utländskt företag är skyldigt att betala inkomstskatt på arbetsprestationen till Finland i en skatteavtalssituation i allmänhet om det för företaget uppstår ett fast driftsälle här. Om det uppstår ett fast driftställe eller inte avgörs i praktiken enligt det skatteavtal som tillämpas på fallet i fråga. Definitionen av fast driftställe i de skatteavtal som Finland ingått baserar sig på artikel 5 i OECD:s modellskatteavtal. Definitionen av fast driftställe i de olika skatteavtalen kan dock variera då det gäller detaljerna.

Enligt några skatteavtal är en utomlands bosatt självständig yrkesutövare skattskyldig för sin verksamhet i Finland också när han vistas i Finland i över 183 dagar under 12 på varandra följande kalendermånader trots att något fast driftställe annars inte uppstår (bl.a. Estland, Lettland, Litauen och de nordiska länderna).

Om Finland inte har rätt att beskatta det utländska företagets inkomst, kan företaget ansöka om återbäring av källskatten som tagits ut till för stort belopp.

Det finns två alternativa sätt för skatteåterbäringen:

1. Det finska företaget som tagit ut skatten återbetalar skatten till det utländska företaget

Det utländska företaget kan lämna in till det finska företaget en utredning om att skatt inte skulle ha innehållits. Sådan utredning är i praktiken ett retroaktivt källskattekort enligt 0 % som skattebyrån har gett. Som utredning duger dock inte att företaget senare har införts i förskottsuppbördsregistret. Efter det att det finska företaget fått det retroaktiva källskattekortet kan det återbetala det utländska företaget källskatten som det tidigare tagit ut varvid det finska företaget ger det utländska företaget även ett korrigerat verifikat. Korrigeringen ska göras så att sambandet till det ursprungliga verifikatet består. Dessutom ska periodskattedeklarationsuppgifterna som ska lämnas till Skatteförvaltningen korrigeras i motsvarande delar. Efter det att betalningsåret gått ut kan betalaren inte längre återbetala den uttagna källskatten utan det utländska företaget ska ansöka om återbäring hos Skatteförvaltningen.

2. Det utländska företaget ansöker om skatteåterbäring hos Skatteförvaltningen

Det utländska företaget kan med blankett 6203r, Ansökan om återbäring av finsk källskatt ansöka om återbäring av källskatten hos Skatteförvaltningen. Till ansökan ska fogas prestationsbetalarens verifikat över betalningen och över den uttagna skatten samt betalarens försäkran om att källskatt inte har återbetalts till den sökande. Till ansökan ska alltid fogas de uppgifter om företagets verksamhet i Finland som krävs i blankett samt ett eventuell uppdrags- eller entreprenadavtal som gäller prestationen.

Källskatten återbärs inte till företaget genom ovannämnda förfaranden om Finland har rätt att beskatta inkomsten i fråga, i allmänhet på grund av att det för företaget uppstår ett fast driftställe i Finland eller på grund av att vistelsen i Finland överskrider 183 dagar. Företaget ska då deklarera i Finland och den uttagna källskatten räknas företaget till godo vid inkomstbeskattningen i Finland. Till skattedeklarationen ska fogas prestationsbetalarens verifikat över den uttagna källskatten.

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 289r)

Sidan har senast uppdaterats 18.4.2011