Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Soc. och sf-avgifter samt redovisnings- och årsanmälningsförfarande 2016

Har getts
8.2.2016
Giltighet
Tills vidare

Den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares socialskyddsavgift i internationell tjänstgöring.

sf-premie = den försäkrades sjukförsäkringspremie (=dagpenningspremie + sjukvårdspremie)
soc.avgift = arbetsgivares socialskyddsavgift

Allmänt skattskyldig = skattemässigt bosatt i Finland (grundskattekort eller ändringsskattekort)
Begränsat skattskyldig = t.ex. utomlands bosatt utländsk medborgare som vistas i Finland i högst sex månader (källskattekort eller skattekort för begränsat skattskyldiga)

Om den anställda inte är försäkrad i Finland, betalas soc.avgift eller sf-premie aldrig till Finland.

Läs mer om beskattning av utlandsarbete

Läs mer om beskattning av arbetstagare som kommer till Finland från utlandet

A. Utlandstjänstgöring och allmänt skattskyldiga anställda

Principerna, om sexmånadersregeln (ISkL 77§) kan tillämpas

  • Om sexmånadersregeln kan tillämpas, påförs soc.avgiften och sf-premien på basis av försäkringslönen
  • Om sexmånadersregeln kan tillämpas, verkställs en miniinnehållning av den finländska arbetsgivare som utbetalar lönen
  • Om den utsända anställda får lönen från ett utländskt koncernföretag eller motsvarande, är det sändande finländska företaget skyldigt att på det utländska företagets vägnar betala soc.avgiften och lämna in årsanmälan till Finland. Se närmare punkt A.2

Om sexmånadersregeln kan tillämpas på den allmänt skattskyldiges lön, är lönen fri från inkomstskatt i Finland. Om en sådan här anställd är försäkrad i Finland, betalas soc.avgiften och sf-premien på basis av försäkringslönen. Försäkringslönen bör i utlandstjänstgöringen alltid vara fastställd i kommenderingsavtalet och arbetsgivaren ska anmäla den till försäkringsanstalten. Den finländska arbetsgivaren som betalar lön ska verkställa förskottsinnehållningen på försäkringslönen för sf-premien (miniinnehållning). Storleken på innehållningen (2,12 % för 2016) fastställs genom Skatteförvaltningens beslut. För personer under 16 år och för dem som fyllt 68 år är den minsta innehållningen 1,47 % under 2016. Om den utsända anställda får lönen från ett utländskt koncernföretag e.d., ska det finländska företaget på det utländska företagets vägnar betala soc.avgiften och fakturera avgiften hos respektive företag.

En anställd som arbetar utomlands är försäkrad i Finland om han eller hon har Pensionsskyddscentralens intyg för utsända arbetstagare/beslut från FPA/SHM eller beviljats dispens om att han eller hon omfattas av det finska socialskyddet. Om en anställd sänts ut till ett land utanför EU/EES eller till ett land med vilken Finland inte har ingått en överenskommelse om social trygghet (t.ex. Kina eller Ryssland) för högst ett år är han eller hon alltid försäkrad i Finland.

Om sexmånadersregeln kan tillämpas på den försäkrades lön, ska arbetsgivaren beakta försäkringslönen på alla blanketter och anmälningar som skickas till Skatteförvaltningen om respektive arbete.

A.1 Betalnings- och årsanmälningsförfarande när ett finskt företag betalar lön enligt sexmånadersregeln

Förskottsinnehållningen och soc.avgiften betalas på skattekontot senast den 12 i den månad som följer efter lönebetalningsmånaden. Då man betalar, ska man använda skattekontots bestående kundspecifika referensnummer.

periodskattedeklaration

Punkt 601

Försäkringslön

 

Punkt 602

Verkställd miniinnehållning*

 

Punkt 609

Försäkringslön*

 

Punkt 610

Soc.avgift på försäkringslön

årsanmälan

Punkt 10

Prestationsslagets kod är 5

blankett 7801r

Punkt 14

Försäkringslönen anmäls*/prestationsslag 5

 

Punkt 15

Verkställd miniinnehållning*

  
*soc.avgift och miniinnehållning på basis av försäkringslönen. Ingen skattekortsändring.

Specialfall 1. Dellön
Det är möjligt att den anställda får en del av lönen från en finsk arbetsgivare och en del från ett utländskt koncernbolag. Det finska företaget är även då skyldigt att verkställa miniinnehållningen endast på den del av försäkringslönen som motsvarar den del av lönen som det finska företaget betalat.
Specialfall 2. Den anställda är inte försäkrad i Finland
Ibland förekommer det situationer att sexmånadersregeln kan tillämpas på lönen, men den anställda är inte försäkrad i Finland. En sådan situation kan bero på t.ex. att den anställda har varit utomlands redan länge och intyget för utsända arbetstagare/FPA:s beslut inte längre är giltiga. Om arbetsgivaren är säker på att den anställda inte är försäkrad i Finland, behöver han inte betala sf-premien eller verkställa miniinnehållningen. Arbetsgivaren ska rapportera till skattemyndigheten för ärendet när han fyller i blanketten 5053r.  Blanketten ska fyllas i alltid om sexmånadersregeln tillämpas redan i förskottsuppbördsskedet. På blanketten frågar man också om den anställda har gett ett intyg/beslut av PSC, FPA eller SHM. Om svaret är nekande, markera respektive punkt. I de här situationerna behöver man inte fylla i andra blanketter än 5053r.

A.2 Förfarandet när ett utländskt t.ex. koncernbolag betalar lön för utlandstjänstgöring till en allmänt skattskyldig

Det finländska företagets skyldigheter

Om sexmånadersregeln kan tillämpas, är lönen fri från inkomstskatt i Finland. Om den utsända arbetstagaren är försäkrad i Finland, bör soc.avgiften och sf-premien betalas till Finland, även om lönen utbetalas av ett utländskt koncernföretag eller från ett företag där ett finskt företag har bestämmanderätt. I dessa fall betalar det finländska företaget soc.avgiften på det utländska företagets vägnar och fakturerar den hos respektive företag. Det finska företaget är även skyldigt att lämna in årsanmälan till Finland på blankett 7801r. Skyldigheterna gäller så länge som intyg/beslut från Pensionsskyddscentralen/FPA/SHM är i kraft.

Soc.avgiften betalas på försäkringslönen. Förskottsinnehållning på soc.avgift inflyter inte eftersom lönen betalas av ett utländskt företag. På basis av uppgifterna på 7801r påför Skatteförvaltningen den anställda en sf-premie vid den slutliga beskattningen.

Obs! På skatteförvaltningens anmälningar och blanketter antecknar den finska arbetsgivaren sitt eget namn, FO-nummer och kontaktuppgifter vid punkt "utbetalare" – trots att löneutbetalaren i själva verket är ett utlädskt företag.

Soc.avgiften betalas på skattekontot senast den 12 i den månad som följer efter lönebetalningsmånaden. Då man betalar, ska man använda skattekontots bestående kundspecifika referensnummer.

periodskattedeklaration

Punkt 601

Försäkringslön*

 

Punkt 609

Försäkringslön*

 

Punkt 610

Soc.avgift*

årsanmälan

Punkt 10

Prestationsslagets kod är 5

blankett 7801r

Punkt 14

Försäkringslönen anmäls*/prestationsslag 5

*soc.avgift på basis av försäkringslönen och som lön anmäls försäkringslönen.
(Om sexmånadersregeln undantagsvis inte kan tillämpas, soc.avgift och anmälningarna på de lön som skulle användas betr. arbete utför i Finland. Ytterligare på årsanmälan 7801r antecknas P som prestationsslag (inte 5). (Se specialfall 3.)

Specialfall 3: Utsänd arbetstagare och sexmånadersregeln kan inte tillämpas.
Ibland kan det förekomma en situation att sexmånadersregeln inte kan tillämpas på lönen av en anställd som arbetat utomlands i över 6 månader t.ex. på grund av att han vistats för mycket i Finland.  Det utsändande finländska företaget måste då betala soc.avgiften till Finland och lämna in årsanmälan på det utländska företagets vägnar.  Grunden för avgifterna är den faktiska lönen till den del den skulle vara förskottsinnehållningspliktig, om arbetet utfördes i Finland Betalningsskyldigheten är alltså inte bunden till försäkringslönen. Sådana situationer är dock sällsynta. Den utsändande finländska arbetsgivaren ska be de nödvändiga uppgifterna av löneutbetalaren. Även värdet av de utländska naturaförmånerna har fastställts i Skatteförvaltningens naturaförmånsbeslut.

B. Utlandstjänstgöring och begränsat skattskyldiga anställda

En finsk medborgare som gått till utlandet blir begränsat skattskyldig vanligen i början av det fjärde kalenderåret efter flyttningsåret.

En begränsat skattskyldig som arbetar utomlands är försäkrad i Finland om han eller hon har Pensionsskyddscentralens intyg för utsända arbetstagare/beslut från FPA/SHM eller beviljats dispens om att han eller hon omfattas av det finska socialskyddet.

B1. Redovisning och årsanmälan när ett finskt företag utbetalar den försäkrades lön

Den privata sektorns lön som betalas för en begränsat skattskyldig för utlandstjänstgöring är inte skattepliktig i Finland. Trots detta ska man betala soc.avgift och ta ut sf-premie på lönen om den anställda är försäkrad i Finland.

Förskottsinnehållningen och soc.avgiften betalas på skattekontot senast den 12 i den månad som följer efter lönebetalningsmånaden. Då man betalar, ska man använda skattekontots bestående kundspecifika referensnummer.

periodskattedeklaration

Punkt 605

Försäkringslönen anmäls**

 

Punkt 606

Verkställd miniinnehållning**

 

Punkt 609

Försäkringslönen anmäls**

 

Punkt 610

Soc.avgift**

Bgr-årsanmälan

Punkt 16

Koden för prestationsslag är A1, A2, A5 eller A6

blankett 7809r

Punkterna
17–22

Fylls i på normalt sätt

 

Punkt 23

Försäkringslönen anmäls om den fastställts

 

Punkt 24

Uppburen sf-premie**

  Punkt 614 Totalbeloppet av källskattepliktiga löner som omfattas av arbetsgivarens socialskyddsavgift

  **Soc.avgift och sf-premie på försäkringslönen, som lön anmäls försäkringslönen.

Är personen inte försäkrad i Finland deklareras inkomsten inte med periodskattedeklaration. Begränsat skattskyldigs årsanmälning (7809r) ska likväl lämnas in.

B2. Förfarandet när ett utländskt koncernbolag e.d. betalar den begränsat skattskyldigs lön

Det finländska företagets skyldigheter

Den privata sektorns lön som betalas för en begränsat skattskyldig för utlandstjänstgöring är inte skattepliktig i Finland. Trots detta ska man betala soc.avgift och sf-premie till Finland om den anställda är försäkrad i Finland. Om ett finskt företag har sänt den anställda utomlands och tillsammans med den anställda sökt om intyg/beslut från PSC, FPA eller SHM, ska det finska företaget på det utländska företagets vägnar betala soc.avgift och fakturera den hos respektive företag. Ytterligare är det finska företaget även skyldigt att lämna in årsanmälan till Finland som grund för den anställdas sf-premie. Skyldigheterna gäller så länge som intyg/beslut från Pensionsskyddscentralen/FPA/SHM är i kraft.

Obs! På skatteförvaltningens anmälningar och blanketter antecknar den finska arbetsgivaren sitt eget namn, FO-nummer och kontaktuppgifter vid punkt ”utbetalare” trots att löneutbetalaren i själva verket är ett utländskt företag.

Soc.avgiften betalas på skattekontot senast den 12 i den månad som följer efter lönebetalningsmånaden. Då man betalar, ska man använda skattekontots kundspecifika referensnummer.

periodskattedeklaration

Punkt 605

Försäkringslönen anmäls**

 

Punkt 609

Försäkringslönen anmäls**

 

Punkt 610

Soc.avgift**

Bgr-årsanmälan

Punkt 16

Koden för prestationsslagets är A 8

blankett 7809r

Punkt 23

Försäkringslön

  Punkt 614 Totalbeloppet av källskattepliktiga löner som omfattas av arbetsgivarens socialskyddsavgift

 **Soc.avgiften på försäkringslönen, som lön anmäls försäkringslönen.

C. Arbete i Finland när en anställd som kommit från utlandet till Finland är begränsat skattskyldig och ett finskt företag betalar lönen

Om en utlänning som kommit till Finland för högst 6 månader, dvs. begränsat skattskyldig, arbetar i Finland för en finsk arbetsgivare, tas ut på lönen källskatt enligt källskattekort eller förskottsinnehållning enligt den begränsat skattskyldiges skattekort.. Också soc.avgiften betalas och sf-premien uppbärs om den anställda är försäkrad i Finland.

Person som kommer från utlandet till Finland är försäkrad i Finland, om han eller hon kommer hit för att arbeta här under minst 4 månaders tid och inte har intyget A 1 / E 101.  Läs mer om undantagsfall vid bestämmandet av soc.skyddsavgiften och sf-premien

C1. Källbeskattning

Om en utlänning som kommit till Finland för högst 6 månader, dvs. begränsat skattskyldig, arbetar i Finland för en finsk arbetsgivare, uppbärs på lönen källskatt, om det inte undantagsvis finns någon annan anvisning på källskattekortet. Också soc.avgiften betalas och sf-premien uppbärs om den anställda är försäkrad i Finland. Sf-premien uppbärs i samband med betalningen på samma sätt som källskatt. Sf-premien har angetts på källskattekortet och den tas ut utöver källskatten (t.ex. källskatten 35 % + sf-premien 2,12 %).

Källskatten och soc.avgiften betalas på skattekontot senast den 12 i den månad som följer efter lönebetalningsmånaden. Då man betalar, ska man använda skattekontots bestående kundspecifika referensnummer. 

periodskattedeklaration

Punkt 605 

Den källskattepliktiga lönen anmäls

 

Punkt 606 

Uppburen källskatt

 

Punkt 609 

Soc.avgiften på den källskattepliktiga lönen

 

Punkt 610 

Soc.avgift

Bgr-årsanmälan

Punkt 16  

Koden för prestationsslag är A1, A2, A5 eller A6

blankett 7809r

Punkterna 17–21 

Fylls i på normalt sätt

 

Punkt 24

Sf-premien som tagits ut på den källskattepliktiga lönen

  Punkt 614 Totalbeloppet av källskattepliktiga löner som omfattas av arbetsgivarens socialskyddsavgift

C2. Progressiv skatt

Om en utländsk person, dvs. en begränsat skattskyldig, som kommit till Finland för högst 6 månader arbetar i Finland för en finsk arbetsgivare ska det på lönen verkställas förskottsinnehållning i fall arbetstagaren ger ett skattekort för begränsat skattskyldig till arbetsgivaren. Även soc.avgiften och sf-premien ska betalas om arbetstagaren är försäkrad i Finland. Sf-premien tas ut i samband med förskottsinnehållningen och den ingår i förskottsinnehållningsprocenten på skattekortet för begränsat skattskyldig.

Förskottsinnehållningen och soc.avgiften betalas på skattekontot senast den 12 i den månad som följer efter lönebetalningsmånaden. Då man betalar, ska man använda skattekontots bestående kundspecifika referensnummer. 

1. Förskottsinnehållningspliktig lön som annat än offentligt samfund betalat

periodskattedeklaration

Punkt 601

Den förskottsinnehållningspliktiga lönen anmäls

 

Punkt 602

Verkställd förskottsinnehållning

 

Punkt 609 

Soc.avgiften på den källskattepliktiga lönen

 

Punkt 610 

Soc.avgift

Bgr-årsanmälan

Punkt 16  

Koden för prestationsslag är AR, R2, R5, R6 eller RM

blankett 7809r

Punkterna 17–20

Fylls i på normalt sätt

 

Punkt 614

Totalbeloppet av källskattepliktiga löner som omfattas av arbetsgivarens socialskyddsavgift

D. Arbete i Finland om en anställd som kommit till Finland från utlandet är allmänt skattskyldig

En allmänt skattskyldig får ett skattekort och förskottsinnehållningen verkställs enligt det. Den försäkrades sjukförsäkringspremie ingår i innehållningsprocenten. Arbetsgivaren betalar sf-premien på lönen om det inte framgår att den anställda inte är försäkrad i Finland.

Utgångspunkten vid beskattningen är att den som vistas i Finland i över 6 månader är försäkrad i Finland och soc.avgiften och sf-premien ska betalas, om den anställda inte uppvisar intyget A 1 / E 101. Läs mer om undantagsfall vid bestämmandet av soc.skyddsavgiften och sf-premien.

Sidan har senast uppdaterats 8.2.2016