Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Bestämmandet av soc.skyddsavgiften och sf-premien och beskattningen 2016 i en tabell

Har getts
29.12.2015
Giltighet
Tills vidare

Bestämmandet av soc.skyddsavgiften och sf-premien och beskattningen från och med 1.1.2016

socialskyddsavgift = arbetsgivares socialskyddsavgift
sf-premie = den försäkrades sjukförsäkringspremie (dvs. sv-premien + dp-premien)

 

socialskydds-
avgift och sf-premie

källskatt 35 %
(artist/sport 15 %)

förskotts-
innehållning

arbetstagare kommer till Finland för en
kortare tid än 4 månader

ja 1)

ja 1)2)

arbetstagare kommer till Finland för 4–6 månader

ja 3)

ja 1)

ja 1)2)

arbetstagare kommer till Finland för en
längre tid än 6 månader

ja 3)

ja 1)


1)  Man kan avstå från uppbärandet av skatten endast på basis av en anteckning i källskattekortet eller skattekortet

2) Om arbetstagaren har den begränsat skattskyldiges skattekort. Om arbetstagaren inte har den begränsat skattskyldiges skattekort, tas ut källskatten.

3) Inga avgifter eller premier om arbetstagaren kommer från EU/EES-området eller Schweiz och han har hemlandets A1- eller E 101- intyg.

Undantagsgrupperna i fråga om socialskyddsavgiften och sf-premien:

Även om arbetstagaren inte kommer till Finland, måste arbetstagaren, om han saknar hemlandets A1- eller E 101- intyg, betala både socialskyddsavgiften och sf-premien i följande situationer:

a) arbetstagaren arbetar minst 4 månader ombord på ett finskt fartyg. I fråga om person som kommer utanför EU/EES-området eller från Schweiz betalas avgifterna och premierna oberoende av tidsgränsen, om anställningsförhållandet överensstämmer med sjömanslagen

b) en arbetstagare som arbetar i två eller flera stater (bl.a. långtradarchaufförer) är i regel försäkrad i arbetsgivarens hemstat. Arbetstagaren är dock försäkrad i sin egen hemstat om han eller hon utför en avsevärd del (minst 25 %) av sitt arbete i sin hemstat.

T.ex. au pairer och praktikanter

Om arbetsinkomsten till en person som kommer från utlandet understiger 1173 €/mån. eller arbetstiden är kortare än 18 timmar/vecka, uppbärs varken socialskyddsavgiften eller sf-premien. Arbetstagaren försäkras då inte i Finland. Om han kommer till Finland för en längre tid än 2 år, ska både socialskyddsavgiften och sf-premien betalas om FPA:s intyg* saknas.

Asylsökande

Av lönen till en sådan asylsökande som ännu inte har fått ett positivt beslut om uppehållstillstånd tas inte ut sjukförsäkringspremie och arbetsgivares socialskyddsavgift betalas inte på den även om asylsökanden skulle arbeta i Finland längre än 4 månader. Asylsökanden omfattas inte av den sociala tryggheten i Finland under handläggningstiden för ansökan om uppehållstillstånd, före hen har fått ett positivt beslut om uppehållstillstånd.

Personer som kommer från Australien, Chile, India, Israel, Kanada, Quebec eller USA

Om en person från USA, Quebec eller Israel har ett intyg för utsänd arbetstagare som getts i hemlandet med stöd av ett socialskyddsavtal, betalas varken socialskyddsavgift eller sjukförsäkringspremie under den tid intyget är i kraft. Socialskyddsavtalen med Australien, Chile, Kanada, Indien och Israel gäller inte sjukförsäkringen, varför intyget för utsänd arbetstagare för personer från dessa länder inte påverkar socialskyddsavgifter och sjukförsäkringspremier. Avgifterna och premierna ska betalas till Finland på samma sätt som för personer som kommer från länder som man inte har ingått avtal med, även om pensionspremierna ska betalas till länderna i fråga.

* FPA:s intyg om att personen inte är sjukförsäkrad/inte omfattas av den bosätt-ningsbaserade sociala tryggheten i Finland

EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

EES-länderna: Island, Liechtenstein och Norge.Sidan har senast uppdaterats 29.12.2015