Delvis skattefria samfunds och samfällda förmåners inkomstskattesatser för 2016–2018

Giltighet
Tills vidare

I följande tabell finns de gällande inkomstskattesatserna som för olika skatteår fastställts för sådana delvis skattefria samfund som avses i 21 § 1 mom. i inkomstskattelagen samt för väglag, samfällda förmåner, universitet, yrkeshögskoleaktiebolag, allmännyttiga samfund och religionssamfund:

Skattskyldig 2016 2017 2018
Inkomst som mottagits av delvis skattefria samfund (ISkL 21 § 1 mom.) och väglag samt inkomst som universitet yrkeshögskoleaktiebolag och allmännyttiga samfund erhållit av fastighet 6,18 % 6,07 % 6,27 %
Religionssamfund och deras församlingar 6,18 % 6,07 % 6,27 %

Den allmänna inkomstskattesats som fastställts för samfund är 20 %. Den motsvarande skattesatsen för samfällda förmåner är 28 % i år 2016 och 26,5 % åren 2017–2018.

Ändringarna i inkomstskattesatserna har inte till alla delar beaktats i de fastställda förskottsskattebeloppen. Samfund och samfällda förmåner kan vid behov söka ändring i sina förskott om förskottsbeloppen inte motsvarar det slutgiltiga skattebeloppet. Information om ändringssökande finns i ifyllningsanvisningen av blankett Ansökan om samfunds förskottsskatt/ändring.