Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förskottsinnehållning på dividender och anmälningar till Skatteförvaltningen

Har getts
5.8.2021
Diarienummer
VH/3973/00.01.00/2021
Giltighet
1.1.2021 - 31.12.2021
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/8516/00.01.00/2020

Ett bolag ska verkställa förskottsinnehållning på dividend som det delat ut, om mottagaren är en fysisk person eller ett inhemskt dödsbo.

Bland annat Skatteförvaltningens anvisning Verkställande av förskottsinnehållning innehåller en allmän redogörelse för verkställandet av förskottsinnehållning. Denna anvisning innehåller en redogörelse för huvuddragen i dividendbeskattningen för privatkunder som är allmänt skattskyldiga i Finland och mer utförlig information om hur förskottsinnehållning på dividender verkställs och innehållningen anges på en skattedeklaration och årsanmälan.

Källskatt innehålls på dividender som betalas ut till begränsat skattskyldiga enligt de berörda bestämmelserna. Detta behandlas mer ingående i Skatteförvaltningens anvisning Dividender, räntor och royalties till begränsat skattskyldiga. Förskottsinnehållning på dividend på förvaltarregistrerade aktier behandlas skilt i Skatteförvaltningens anvisning Förskottsinnehållning på dividend på en förvaltarregistrerad aktie till en i Finland allmänt skattskyldig.

Från kapitlen 4 och 6 i anvisningen har tagits bort den föråldrade uppgiften gällande tidsfristen för elektronisk årsanmälan av dividender.

1 Bestämmelserna om dividendbeskattning och förskottsinnehållning

1.1 Dividendbeskattning

Av en dividend som ett offentligt noterat bolag delat ut utgör 85 procent skattepliktig kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst om mottagaren är en fysisk person eller ett finländskt dödsbo (33 a § 1 mom. inkomstskattelagen).

Av dividender som en fysisk person eller ett finländskt dödsbo får av ett annat än offentligt noterat bolag är 25 procent skattepliktig kapitalinkomst och 75 procent skattefri inkomst till den del som dividendbeloppet motsvarar högst en årlig avkastning på 8 procent, räknat utifrån aktiernas matematiska värde. Om det sammanlagda beloppet på sådana dividender till dividendtagaren överskrider 150 000 euro under skatteåret, är 85 procent av det den överskjutande andelen skattepliktig kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst (33 b § 1 mom. i inkomstskattelagen).

Om dividenden överskrider 8 procent av det matematiska värdet av de ovannämnda aktierna, utgör 75 procent av den överskjutande andelen skattepliktig förvärvsinkomst och 25 procent skattefri inkomst (33 b § 2 mom. i inkomstskattelagen).

Av en dividend som hör till näringsverksamhet eller jordbruk till en fysisk person eller ett finländskt dödsbo är 85 procent skattepliktig näringsinkomst eller jordbruksinkomst och 15 procent skattefri inkomst, om dividenden fåtts från ett offentligt noterat bolag. Om dividenden fåtts från ett annat än offentligt noterat bolag är 75 procent skattepliktig näringsinkomst eller jordbruksinkomst och 25 procent skattefri inkomst (6 a § 6 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 5 § 1 mom. 14) punkten i inkomstskattelagen för gårdsbruk).

Utbetalning av medel ur ett offentligt noterat aktiebolags fond för fritt eget kapital beskattas alltid också som dividend (33 a § 3 mom. i inkomstskattelagen).

Också utbetalning av medel ur ett annat än offentligt noterat bolags fond för fritt eget kapital beskattas i första hand som dividend (33 b § 6 mom. i inkomstskattelagen). Utbetalning av medel beskattas dock som överlåtelse till den del som en kapitalplacering som den skattskyldige gjort i bolaget återbetalas till denne, om det gått högst tio år från kapitalplaceringen till utbetalningen, och om den skattskyldige uppvisar en tillförlitlig utredning om att villkoren för beskattning som överlåtelse är uppfyllda (45 a § i inkomstskattelagen). Utbetalning av medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Utbetalning av medel från fonder som hänförs till fritt eget kapital i beskattningen.

Ett samfund som grundats eller registrerats utomlands och som har sin verkliga ledning Finland (ISkL 9 § 1 moment), jämförs i inkomstbeskattningen med en inhemsk dividendutbetalare. Då ett dylikt samfund delar ut dividend har det därmed samma skyldigheter att verkställa och anmäla förskottsinnehållningen som inhemska samfund som delar ut dividend.

Det finns separata bestämmelser om beskattningen av dividender som betalas till sammanslutningar och samfund, dividender som utbetalas av andra än de ovannämnda utländska samfunden, dividender som grundar sig på arbetsinsatsen, förtäckta dividender samt dividender från s.k. REIT-bolag. Beskattningen av dividendinkomster behandlas mer ingående i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av dividendinkomster.

1.2 Förskottsinnehållning

På dividender som betalats ut av offentligt noterade bolag och dividendersättningar ska en förskottsinnehållning på 25,5 procent verkställas om mottagaren är en fysisk person eller ett finländskt dödsbo (15 § 1 mom. 3 punkten i förordningen om förskottsuppbörd)). Skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning gäller alltid också för utbetalning av medel ur ett offentligt noterat bolags fond för fritt eget kapital.

På dividender som betalats ut av ett annat än offentligt noterat bolag och dividendersättningar ska en förskottsinnehållning på 7,5 procent verkställas om mottagaren är en fysisk person eller ett finländskt dödsbo. Förskottsinnehållningen är dock 28 procent till den del dividenden överstiger 150 000 euro (15 § 1 mom. 4 punkten i förordningen om förskottsuppbörd). Utbetalaren av dividender ska följa om de utbetalade dividenderna överskrider gränsen på 150 000 euro.

Skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning gäller även för utbetalning av medel som beskattas som dividend ur ett annat än offentligt noterat bolags fond för fritt eget kapital. Det föreligger ingen skyldighet att verkställa förskottsinnehållning om utbetalning av medel ur ett annat än offentligt noterat bolags fond för fritt eget kapital uppfyller de materiella förutsättningarna för beskattning som överlåtelse (en kapitalplacering som den skattskyldige gjort i bolaget återbetalas till denne, vid utbetalning av medel har det gått högst tio år från kapitalplaceringen till utbetalningen och det finns en tillförlitlig utredning om detta).

Beloppet av förskottsinnehållningen räknas ut enligt ovan nämnda procentsatser av hela dividendbelopp dividend som delas ut till dividendtagaren även om dividenden är partiellt skattefri inkomst för mottagaren.

Exempel 1

X Abp, som är ett offentligt noterat bolag, delar ut till person A 20 000 euro i dividend under 2020. Förskottsinnehållningen på dividenden som delas ut till person A är 25,5 % * 20 000 euro eller 5 100 euro.

Exempel 2

X Ab som är ett annat än offentligt noterat bolag delar ut till person A 1 000 euro i dividend under 2020. Förskottsinnehållningen på dividenden som delas ut till person A är 7,5 % * 1 000 euro eller 75 euro.

Om på bolaget som delar ut dividend tillämpas lag om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder (299/2009) ska förskottsinnehållningen på dividenden eller dividendersättningen verkställas enligt 30 procent om mottagaren är en fysisk person eller ett inhemskt dödsbo (15 § 1 mom. 3 punkten i förordningen om förskottsuppbörd).

Uppgiften om totalbeloppet av dividender som mottagaren får från samma bolag står de facto inte alltid till förfogande då förskottsinnehållning verkställs. Så kan det vara exempelvis då bolagets aktier har anslutits till värdeandelssystemet och dividendtagaren har aktier i förvar hos olika kontoförare eller annars på olika värdeandelskonton. I ett sådant fall är innehållningsskyldigheten uppfylld med att förskottsinnehållning verkställs med 7,5 procent på den betalningspost av dividend som utbetalas upp till 150 000 euro av dess belopp och med 28 procent på den del av betalningspostens belopp som överstiger 150 000 euro.

I den situation som beskrivits ovan kan dividendtagaren för att undvika eventuell restskatt och räntepåföljder ansöka om och till dividendbetalaren uppvisa ett ändringsskattekort där alla dividender som betalats ut till dividendtagaren har beaktats eller komplettera förskottsuppbörden genom att ansöka om tilläggsförskott (läs mer om tilläggsförskott). 

Förskottsinnehållning ska verkställas oberoende av om dividenden är skattepliktig inkomst enligt inkomstskattelagen, näringsinkomst eller jordbruksinkomst för mottagare. Förskottsinnehållning ska också verkställas enligt vad ovan anförts oberoende av om dividenden utgör kapital- eller förvärvsinkomst för mottagare.

Förskottsinnehållning verkställs enligt ovan angivna procenttal, om inte mottagaren uppvisar ett ändringsskattekort som räknats för dividenden. Betalaren ska emellertid verkställa förskottsinnehållning på 50 % på dividend som betalas ut 1.1.2020 eller därefter på förvaltarregistrerade aktier, om dividendbetalaren inte får dividendtagarens preciserade uppgifter och betalaren vet att dividendtagaren är allmänt skattskyldig i Finland (se mera om ämnet i Skatteförvaltningens anvisning Förskottsinnehållning på dividend på en förvaltarregistrerad aktie till en i Finland allmänt skattskyldig).

Utöver det ovannämnda undantag som gäller förvaltarregistrerade aktier ska förskottsinnehållning inte verkställas på dividend som betalas till annan än en fysisk person eller ett inhemskt dödsbo (Skatteförvaltningens beslutom befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning 1 § 1 punkten). Förskottsinnehållning verkställs inte på dividender till t.ex. aktiebolag.

2 Verkställande av förskottsinnehållning

Förskottsinnehållningen verkställs så att betalaren vid betalningen eller vid tillgodoräkning av betalningen på konto från det penningbelopp som ska betalas drar av det belopp som beräknats enligt innehållningsprocenten (11 § i lagen om förskottsuppbörd). Lagen om förskottsuppbörd innehåller inte närmare bestämmelser än detta om tidpunkten för verkställandet av förskottsinnehållning.

Enligt inkomstskattelagen anses en skattskyldig få skattepliktig inkomst vid den tidpunkt då inkomsten kan tas ut (lyftas) av honom eller henne, även om han eller hon de facto tar ut inkomsten först senare. Enligt rättspraxis för utbetalning av lön uppkommer skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning och betala socialskyddsavgift för en arbetsgivare redan då lönen kan tas ut av mottagaren, och inte först då lönen senare betalas ut (HFD 1994-B-551). Även vad gäller dividender är det motiverat att anse att skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning i princip uppkommer redan då dividenden kan lyftas av mottagaren, även om han eller hon lyfter den senare.

Enligt aktiebolagslagen fattar aktiebolagets bolagsstämma eller bolagets styrelse, utifrån ett bemyndigande, beslut om dividendutdelning (13 kap. 6 § i aktiebolagslagen). Det är också möjligt att fastställa den tidpunkt då dividenden betalas ut i beslutet om dividendutdelning. Om utbetalningsdagen för dividenden inte fastställts i beslutet om dividendutdelning, anses det att dividenden kan lyftas genast efter bolagsstämmans beslut, dvs. den dag då beslutet om dividendutdelning fattats.

Förskottsinnehållning på dividender ska verkställas vid den tidpunkt då dividenderna enligt det som nämnts ovan kan lyftas av dividendtagaren, dvs. på den utbetalningsdag som fastställts i beslutet om dividendutdelning eller på den dag då beslutet om dividendutdelning fattats, om utbetalningsdagen inte fastställts. I så fall ska förskottsinnehållningen i första hand verkställas utifrån hela beloppet på de dividender som kan lyftas, även om de lyfts i delar eller i sin helhet först vid en senare tidpunkt.

Storleken på förskottsinnehållningen räknas enligt innehållningsprocenterna under punkt 1.2 ovan och bolagets uppgifter om dividendtagaren, med beaktande av föreskrifter om innehållning på ett ändringsskattekort som dividendtagaren eventuellt uppvisat.

I första hand utdelas en dividend till aktieägaren, men den kan också höra till en annan person, med anledning av t.ex. förbehåll för rätten till avkastning. I praktiken har ett bolag vanligen uppdaterade uppgifter om aktieägarna och personer som är berättigade till dividender åtminstone i aktieägarförteckningen, som bolaget ska föra (3 kap. 15 § i aktiebolagslagen).

Det är möjligt att utbetalaren av en dividend inte har uppgifter om dividendtagaren vid den tidpunkt då dividenden kan lyftas. Så kan vara fallet t.ex. då bolagets aktier anslutits till värdeandelssystemet, men aktieägaren inte ännu registrerat sitt innehav. Om man inte har uppgifter om dividendtagaren vid den tidpunkt då dividenden kan lyftas, ska förskottsinnehållning inte verkställas på den dividend som hör till honom eller henne ännu vid den tidpunkten. Förskottsinnehållning verkställs först då en utredning om dividendtagaren inhämtats och han eller hon lyfter de förfallna dividenderna. Det finns separata bestämmelser om förskottsinnehållningen på dividender på förvaltarregistrerade aktier. Verkställandet av förskottsinnehållningen på dylika dividender behandlas i Skatteförvaltningens anvisning Förskottsinnehållning på dividend på en förvaltarregistrerad aktie till en i Finland allmänt skattskyldig.

Enligt lagen om förskottsuppbörd är utbetalaren eller i vissa fall den ställföreträdande betalaren skyldig att verkställa förskottsinnehållning (9 § i lagen om förskottsuppbörd). Det bolag som delar ut dividender är skyldigt att verkställa innehållning på de dividender som det delar ut. Om aktien anslutits till värdeandelssystemet, sköter kontoförvaltarna (i huvudsak bankerna) i praktiken diverse uppgifter i anknytning till verkställandet av förskottsinnehållningen. De bl.a. räknar och meddelar beloppet på den förskottsinnehållning som ska verkställas och den källskatt som ska innehållas utifrån uppgifterna i aktieägarförteckningen för det bolag som delar ut dividenden (emittenten).

3 Skattedeklaration och betalning av förskottsinnehållning

3.1 Skattedeklarationen

Utbetalaren av en dividend ska ge Skatteförvaltningen en skattedeklaration om den förskottsinnehållning som verkställts på dividenderna och den innehållna källskatten.  Deklarationen av skatter på eget initiativ ska lämnas in elektroniskt. Skattedeklaration kan endast av särskilda skäl lämnas in på papper (Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ, EgenBeskL 18 §).  Deklarationer av skatter på eget initiativ ska lämnas in på nätet exempelvis i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt (skatt.fi/minskatt).

Om skatteperioden för dividendbetalarens arbetsgivarprestationer är en kalendermånad, ska skattedeklarationen för den skatt som innehållits under föregående månad lämnas in månatligen senast den 12:e dagen. Om månadens 12:e dag inte är en bankdag flyttas förfallodagen till följande bankdag (EgenBeskL 2 § 3 punkten och 17 § 1 mom.).

Den skatt som innehållits på dividenderna ska följaktligen deklareras till Skatteförvaltningen med en skattedeklaration som ska lämnas in för den månad då det varit möjligt att lyfta dividenden. I den skattedeklaration som ska lämnas för den månad då det varit möjligt att lyfta dividenden kan beaktas även de skatteinnehållningar och rättelser av skattebeloppen som har verkställts efter dividendutbetalningen men innan skattedeklarationen lämnats in.

Om skatteperioden för dividendbetalarens arbetsgivarprestationer är ett kvartal ska skattedeklarationen lämnas in senast den 12:e dagen i den andra kalendermånaden efter skattperioden. Om månadens 12:e dag inte är en bankdag flyttas förfallodagen till följande bankdag (EgenBeskL 2 § 3 punkten och 17 § 2 mom.).

3.2 Betalning av förskottsinnehållning och källskatt till Skatteförvaltningen

Om skatteperioden för dividendbetalarens arbetsgivarprestationer är en månad, ska skattesperiodens skatt betalas till Skatteförvaltningen senast på den 12:e dagen i den kalendermånad som följer efter den månad då förskottsinnehållningen verkställts, dvs. den månad då det varit möjligt att lyfta dividenden. Om månadens 12:e dag inte är en bankdag flyttas förfallodagen till följande bankdag (EgenBeskL 2 § 3 punkten och 32 § 1 mom.).

Om skatteperioden för dividendbetalarens arbetsgivarprestationer är ett kvartal, ska skattesperiodens skatt betalas till Skatteförvaltningen senast på den 12:e dagen i den andra kalendermånad som följer efter den skatteperiod då förskottsinnehållningen verkställts, dvs. den skatteperiod då det varit möjligt att lyfta dividenden (EgenBeskL 2 § 3 punkten och 32 § 2 mom.).

Skatterna som betalas på eget initiativ ska betalas med referensnumret för skatter på eget initiativ.

Ytterligare information: Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ 

4 Årsanmälan

Ett bolag som delat ut en dividend eller tillgångar som ska beskattas som dividend ska ge Skatteförvaltningen en årsanmälan om de dividender och utdelningar som ska beskattas som dividender från fonder som hänförs till det fria egna kapitalet och beskattas som dividend vilka det betalat ut under kalenderåret (15 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande och 7 § 2 mom. i Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter (A125/200/2018).

I årsanmälan ska man ange beloppet på den dividend som den skattskyldige haft möjlighet att lyfta och beloppet på den förskottsinnehållning som verkställts på denna, även om den skattskyldige ännu inte lyft sin dividend. På så sätt överensstämmer de uppgifter om beloppen på förskottsinnehållningen vilka lämnats i deklarationen av skatter på eget initiativ och i årsanmälan om dividender med varandra. I så fall beaktas också den dividendinkomst och den förskottsinnehållning som ska räknas till godo för dividendtagaren automatiskt rätt i beskattningen av dividendtagaren under rätt skatteår (se exemplen 1 och 2 nedan i avsnitt 6).

Om utbetalaren av en dividend fått uppgifter om dividendtagaren först efter det år då det varit möjligt att lyfta dividenden, ska årsanmälan om dividender och den förskottsinnehållning som verkställts på dessa lämnas in först för det år då dividenden utbetalats (lyfts) (se exempel 3 nedan i avsnitt 6). Årsanmälningar av dividender på förvaltarregistrerade aktier behandlas i Skatteförvaltningens anvisning Förskottsinnehållning på dividend på en förvaltarregistrerad aktie till en i Finland allmänt skattskyldig

En årsanmälan ska för det föregående kalenderåret årligen lämnas före utgången av januari (Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter 44 § 1 mom.). Årsanmälan om dividender ska lämnas elektroniskt om den gäller fem eller fler inkomsttagare (Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter 45 § 2 mom.).

Ytterligare information om årsanmälan

5 Preskription av dividend

Rätten till dividend preskriberas i enlighet med civilrättsliga regler (se lag om preskription av skuld (728/2003) samt 25 § i skuldebrevslagen (622/1947)). Om dividenden inte lyfts innan rätten till dividenden preskiriberas upphör rätten till dividenden, och de medel som motsvarar de dividender som inte lyfts tillfaller bolaget. I rättspraxis har ansetts att för det utdelande bolaget uppkommer vid preskription av dividendfordringar en förmån i pengars värde som utgör skattepliktig inkomst för bolaget enligt 4 § i lag om beskattning av näringsinkomst (högsta förvaltningsdomstolens utslag HFD 1.9.1999 liggare 2219).

Enligt kapitel 2 i denna anvisning realiseras inkomsten, dvs. den skattskyldige anses erhålla en skattepliktig inkomst, vid den tidpunkt han eller hon kan lyfta inkomsten och eventuella förskottningsinnehållningen ska också verkställas redan då. Förskottsinnehållningen ska likväl i  regelinte verkställas i detta skede till den del man inte har uppgifter om dividendtagaren. Om de dividender som tillfaller kända dividendtagare och om de förskottsinnehållningar som verkställts på dessa dividender ska inlämnas årsanmälningar. På basis av årsanmälan räknas dividender som inkomst och förskottsinnehållningen till godo i dividendtagarens beskattning.

Dividenden realiseras alltså som inkomst för den utdelningsberättigade när den kan lyftas av den skattskyldige. Han eller hon anses då fått förfoga över dividenden på det sätt som avses i 110 § inkomstskattelagen. En dividendinkomst som den skattskyldige fått förfoga över återkallas inte på den grund att den dividendberättigade låter bli att lyfta sina dividender utan han eller hon anses då återstå från en inkomst han eller hon redan erhållit till förmån för det utdelande bolaget. För bolaget uppkommer härvid en skattepliktig inkomst.

I dessa situationer ska den redan beskattade dividenden inte tas bort från den utdelningsberättigades beskattningsbara inkomster och inte heller förskottsinnehållningar tas bort från de skatter som räknats honom eller henne till godo. Om en förskottsinnehållning har verkställts på dividenden utgörs bolagets skattepliktiga inkomst av det nettobelopp av dividender som tillfaller bolaget. Förskottsinnehållningen på dividenden ska inte återbäras till det utdelande bolaget. Skattedeklarationen eller årsanmälan om dividenden rättas inte heller på den grund att nettodividenden aldrig lyftas i och med att den preskriberas. Om ingen förskottsinnehållning verkställts på dividenden, utgörs bolagets skattepliktiga inkomst av dividendens bruttobelopp som tillfaller bolaget.

6 Exempel på verkställande och deklaration av förskottsinnehållning på dividend

Exempel 3

Bolag A:s bolagsstämma fattar beslut om dividendutdelning vid en bolagsstämma som hålls 15.3.2020. Bolagsstämmans beslut innehåller inte bestämmelser om tidpunkten för utbetalning av dividenden, och följaktligen kan dividenden lyftas omgående.

Bolag A har uppgifter om alla aktieägare. Bolagets delägare lyfter genast sina dividender, med undantag för delägare B som lyfter sin dividend först i juni 2020.

Bolag A ska räkna beloppet på förskottsinnehållningen och 15.3.2020 verkställa förskottsinnehållning på hela det dividendbelopp som enligt beslutet ska delas ut. Förskottsinnehållning ska verkställas även på den dividend som ska betalas ut till delägare B.

Bolag A:s skatteperiod är en kalendermånad och det lämnar in skattedeklarationen elektroniskt. Förskottsinnehållningen ska deklareras för mars 2020 i deklarationen av skatter på eget initiativ, vilken ska lämnas in till Skatteförvaltningen senast 12.4.2020. Den skatt som ska betalas för mars 2020 ska betalas till Skatteförvaltningen senast 12.4.2020.

Bolag A ska senast 31.1.2021 lämna in en årsanmälan om de dividender som det delat ut och som det varit möjligt att lyfta under 2020 samt den förskottsinnehållning som verkställts på dessa.

Exempel 4

Bolag A:s bolagsstämma fattar beslut om dividendutdelning vid en bolagsstämma som hålls 15.12.2019. Bolagsstämmans beslut innehåller inte bestämmelser om tidpunkten för utbetalning av dividenden, och följaktligen kan dividenden lyftas omgående.

Bolag A har uppgifter om alla aktieägare. Bolagets delägare lyfter genast sina dividender, med undantag för delägare B och delägare C som lyfter sina dividender först i januari 2020 respektive april 2020.

Bolag A ska räkna beloppet på förskottsinnehållningen och 15.12.2019 verkställa förskottsinnehållning på hela det dividendbelopp som enligt beslutet ska delas ut. Förskottsinnehållning ska verkställas även på den dividend som ska betalas ut till delägare B och delägare C.

Bolag A:s skatteperiod är en kalendermånad och det lämnar in skattedeklarationen elektroniskt. Förskottsinnehållningen ska deklareras i skattedeklarationen för december 2019, vilken ska lämnas in till Skatteförvaltningen senast 12.1.2020. Den skatt som ska betalas för december 2019 ska betalas till Skatteförvaltningen senast 12.1.2020.

Bolag A ska senast 31.1.2020 lämna in en årsanmälan om de dividender som det delat ut och som det varit möjligt att lyfta under 2019 samt den förskottsinnehållning som verkställts på dessa. I denna årsanmälan ska bolaget också deklarera de dividender som ska betalas ut till delägare B och delägare C och den förskottsinnehållning som verkställts på dessa, även om de inte lyft sina dividender ännu under 2019.

Exempel 5

Bolag A:s bolagsstämma fattar beslut om dividendutdelning vid en bolagsstämma som hålls 15.3.2019. Bolagsstämmans beslut innehåller inte bestämmelser om tidpunkten för utbetalning av dividenden, och följaktligen kan dividenden lyftas omgående.

Bolag A har anslutits till värdeandelssystemet. Bolag A har uppgifter om alla aktieägare, förutom B, som inte registrerat sitt aktieinnehav i aktieägarförteckningen.

B registrerar sitt aktieinnehav i värdeandelssystemet 2020, då den dividend som enligt beslutet ska delas ut betalas till henne 15.3.2019.

Bolaget ska deklarera förskottsinnehållningen på dividenderna för alla delägare förutom B elektroniskt i skattedeklarationen för mars 2019 senast 12.4.2019. Vad gäller B ska förskottsinnehållningen verkställas och uppgifterna meddelas i deklarationen av skatter på eget initiativ då uppgifterna om mottagaren införts i värdeandelssystemet.

Bolag A ska anmäla den dividend som betalats ut till B och den förskottsinnehållnings som verkställts på denna i årsanmälan för 2020, vilken ska lämnas in till Skatteförvaltningen senast 31.1.2021. Dividenden är inkomst under skatteår 2019 för B, eftersom det varit möjligt att lyfta den 2019.

Bolag A ska anmäla de dividender som det betalat ut till andra dividendtagarna än B och den förskottsinnehållning som verkställts på dessa i årsanmälan för 2019, vilken ska lämnas in till Skatteförvaltningen senast 31.1.2020.

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

skattesakkunnig Nella Toivonen

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022