Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Att göra en ansökan om förhandsavgörande och att meddela beslut i ärendet

Har getts
2.8.2021
Diarienummer
VH/2811/00.01.00/2021
Giltighet
2.8.2021 - 15.1.2023
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/5067/00.01.00/2019

Skatteförvaltningen kan på den skattskyldiges skriftliga ansökan ge ett förhandsavgörande i en specificerad beskattningsfråga. Denna anvisning behandlar hur man gör en ansökan om förhandsavgörande och hur den behandlas i Skatteförvaltningen.

I anvisningen har uppdaterats ändringar som gäller ansökan om förhandsavgörande om punktbeskattning eller bilbeskattning.

1 Inledning

1.1 Allmänt om ansökningsärenden

Denna anvisning behandlar om hur ansökningar om förhandsavgörande som gäller inkomstskatt, moms, förskottsuppbörd, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, skatt på arv och gåva, överlåtelseskatt, lotteriskatt, källskatt, källskatt på ränteinkomst, fastighetsskatt, apoteksskatt, bilskatt och punktskatt lämnas in till Skatteförvaltningen. Anvisningen kan i tillämpliga delar följas även för att lämna andra ansökningar om förhandsavgörande till Skatteförvaltningen. Frågor som gäller dispens i samband med förluster behandlas i Skatteförvaltningens anvisning Fastställd förlust och ägarbyte.

Denna anvisning tar inte upp de förhandsavgörandeförfaranden som hänför sig till centralskattenämndens behörighet, inte heller förhandsavgöranden som gäller försäkringspremieskatten. Det finns separata anvisningar om dem (Ansökan om förhandsavgörande hos centralskattenämnden, på finska och Anvisning om försäkringspremieskatt).

Skatteförvaltningens beslut på ansökan om förhandsavgörande är avgiftsbelagt (se närmare i avsnitt 11). Frågor som gäller ansökningsärenden behandlas även i Anvisningen om skattebesvärsförfarandet och i anvisningen Förvaltningslagen och skattelagstiftningen. På behandlingen av ansökningsärenden tillämpas också Skatteförvaltningens anvisning om behandling av insiderinformation och Behandling och avgörande av jävsfrågor.

1.2 Ansökan om förhandsavgörande

Skatteförvaltningen kan på den skattskyldiges skriftliga ansökan ge ett förhandsavgörande i en specificerad beskattningsfråga. Syftet med det förhandsavgörande som Skatteförvaltningen ger är att göra det möjligt för den skattskyldige att på förhand få besked om hur Skatteförvaltningen kommer att förfara i en enskild beskattningsfråga som är viktig eller exceptionell för den skattskyldige.

2 Vem har rätt att ansöka om förhandsavgörande?

2.1 Allmänt om krav på sökande

Ett förhandsavgörande kan i regel endast sökas av den vars beskattning den fråga som ställs i ansökan gäller. Skatteslagsspecifika förutsättningar och undantag som gäller sökande behandlas senare i denna anvisning. Det är möjligt att ansöka om förhandsavgörande även om sökanden redan tidigare har förfarit på ett visst sätt i sin beskattning.

Ett samfund eller en sammanslutning som inte har införts i handelsregistret kan ansöka om förhandsavgörande. Då anses sökanden vara det bolag eller den sammanslutning som bildas. Om ett samfund eller en sammanslutning inte har införts i handelsregistret ska bolagets stiftelseurkunder bifogas till ansökan om förhandsavgörande.

2.2 Inkomstskatt

Ett förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattning kan sökas av den skattskyldige eller en sammanslutning (85 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995)). I ansökan ska sökanden specificera den fråga i vilken förhandsavgörande söks och lägga fram den utredning som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Ansökan om förhandsavgörande kan exempelvis gälla

 • tillämpningen av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) på den företagsomstrukturering som planeras,
 • hur överlåtelser av egendom enligt inkomstskattelagen (1535/1992) beskattas, eller
 • hur föreskrifterna om förtäckt dividendutdelning i lagen om beskattningsförfarande tillämpas på en planerad omstrukturering.

Frågan som ansökan om förhandsavgörande gäller ska uttryckligen hänföra sig till sökandens egen beskattning och avgörandet ska direkt inverka på den skatt som fastställs för sökanden.

Exempel 1: Moderbolaget i koncernen A Ab söker förhandsavgörande om huruvida det ekonomiska stöd A Ab ger sitt dotterbolag B Ab är skattepliktig inkomst för dotterbolaget. A Ab är inte den rätta sökanden eftersom frågan gäller beskattningen av B Ab:s inkomst. A Ab kan däremot få ett förhandsavgörande om huruvida det givna stödet är avdragsgillt i dess beskattning.

Exempel 2: A Ab söker förhandsavgörande om huruvida bolaget kan lösa in sina egna aktier av delägaren X utan att föreskrifterna om förtäckt dividendutdelning i lagen om beskattningsförfarande tillämpas på arrangemanget. A Ab är inte den rätta sökanden eftersom tillämpningen av föreskrifterna om förtäckt dividendutdelning på inlösningen av egna aktier inte skulle ha påföljder för bolagets inkomstbeskattning. Den rätta sökanden vore delägaren X för vars beskattning tillämpningen av föreskrifterna om förtäckt dividendutdelning skulle ha påföljder.

2.3 Mervärdesskatt

Ett förhandsavgörande kan sökas om mervärdesbeskattningen då frågan gäller hur mervärdesskattelagen tillämpas på sökandens affärstransaktion (190 § i mervärdesskattelagen (1501/1993)). En ansökan om förhandsavgörande kan exempelvis gälla

 • en transaktion under planering,
 • en enskild försäljnings skattepliktighet,
 • frågor som gäller försäljningslandet vid försäljning av varor och tjänster i anknytning till internationell handel, eller
 • frågor som gäller rätt till avdrag.

Förhandsavgörandefrågan ska uttryckligen gälla sökandens egen beskattning. Säljaren kan exempelvis fråga om hur försäljningen beskattas och köparen kan fråga om rätten till avdrag. Sökanden behöver inte vara skattskyldig, utan även den som planerar att inleda affärsverksamhet kan få förhandsavgörande om mervärdesbeskattningen av verksamheten.

Exempel 3: B Ab söker förhandsavgörande om huruvida bolaget får köpa från C Ab tillbehör i hemlandet utan mervärdesskatt om dessa används för att underhålla och reparera i huvudsak egna men även andras luftfartyg. Eftersom ansökningen inte gäller B Ab:s utan C Ab:s beskattning, är B Ab inte den rätta sökanden. Förhandsavgörande i ärendet kan sökas av C Ab, som säljer tillbehören och vars mervärdesbeskattning frågan som ställs i ansökan gäller.

Exempel 4: Föreningen D som 12 gånger i året ger ut en branschtidskrift som i huvudsak riktar sig till dess medlemmar begär förhandsavgörande om mervärdesbeskattningen som gäller huruvida tryckeriet E har rätt att sälja upplagorna av tidskriften i fråga till föreningen utan mervärdesskatt med stöd av 56 § i mervärdesskattelagen. Förhandsavgörandefrågan gäller inte D:s egen beskattning utan hur mervärdesskattelagen ska tillämpas på beskattningen av E som säljer tidskriftsupplagorna. Rätt sökande vore E som säljer tidskriftsupplagorna och vars mervärdesbeskattning frågan gäller.

En ansökan om förhandsavgörande som gäller importmoms kan avgöras av antingen Tullen eller Skatteförvaltningen. Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning Mervärdesskatteförfarandet vid import fr.o.m. 1.1.2018.

Du kan få skriftlig handledning för din fråga om moms.

2.4 Förskottsuppbörd och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Ett förhandsavgörande om förskottsuppbörd kan ansökas om oklarhet uppstår vad gäller verkställandet av förskottsinnehållningen (45 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996)). Förhandsavgörandet kan ansökas av prestationens betalare (exempelvis arbetsgivaren) eller av dess mottagare (exempelvis löntagaren).

Ett förhandsavgörande om förskottsuppbörd kan meddelas när det gäller en konkret och tillräckligt preciserad åtgärd som är planerad att vidtas och där det råder oklarhet om verkställandet av förskottsinnehållningen. Ansökan om förhandsavgörande kan gälla:

 • förskottsinnehållningsskyldighet (t.ex. om det handlar om lön eller arbetsersättning),
 • beräkning av förskottsinnehållningsbeloppet (t.ex. värdet av en sommarstugeförmån) eller
 • penningvärdet av en förskottsinnehållningspliktig förmån (t.ex. en glesbygdsbostads naturaförmånsvärde).

På förhandsavgöranden som gäller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift tillämpas bestämmelserna om förhandsavgöranden i lagen om förskottsuppbörd (10 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift). Förhandsavgörandet kan sökas av såväl prestationens betalare som dess mottagare. Förhandsavgörande om beloppet av sjukförsäkringsavgift kan dock sökas bara av prestationsbetalaren.

2.5 Arvs- och gåvoskatt

Ett förhandsavgörande som gäller arvsskatt (39 a § i lagen om skatt på arv och gåva 378/1940)) kan efter arvlåtarens död ansökas av delägare i dödsboet och av legattagare. Den efterlevande maken kan söka förhandsavgörande även om han eller hon inte är delägare i dödsboet. Förhandsavgörandet meddelas vanligtvis endast på frågor om hur någon åtgärd som arvingar vidtar efter döden påverkar den arvsskatt som ska påföras. Sådana åtgärder är exempelvis arvsavsägelse eller avvittring och arvskifte.

Ett förhandsavgörande som gäller gåvoskatt får sökas av både gåvogivaren och gåvotagaren. Ansökan om förhandsavgörande kan gälla exempelvis överlåtelse av aktier i ett aktiebolag mot vederlag vid en generationsväxling varvid man kan ansöka om ett avgörande i fråga om arrangemangets eventuella gåvoskattspåföljder.

2.6 Överlåtelseskatt

Förhandsavgörande om överlåtelseskatt kan ansökas om sökandens skyldighet att betala överlåtelseskatt och om skattens belopp (39 § i lagen om överlåtelseskatt (931/1996)). Ett förhandsavgörande kan ansökas av den skattskyldige eller av någon annan som ansvarar för skatten enligt lagen om överlåtelseskatt.

2.7 Punktbeskattning

Skatteförvaltningen kan ge ett förhandsavgörande om punktskatten på en produkt eller om en verksamhets punktskattepliktighet. Ett förhandsavgörande om punktbeskattningen kan ges i en konkret och specificerad fråga.

Förhandsavgörandefrågan ska gälla sökandens egen punktbeskattning. Sökanden behöver ännu inte vara punktskatteskyldig, utan även den som planerar att inleda verksamhet kan få ett förhandsavgörande om verksamhetens punktskattepliktighet.

Ett förhandsavgörande kan exempelvis gälla punktskatten på en produkt, en affärstransaktion under planering, nedsättning för småbryggerier eller elströmmens skatteklass.

Tullen ger ett förhandsavgörande om punktskatt om beskattningen verkställs enligt de bestämmelser som gäller Tullen.

2.8 Övriga skatter

Förhandsavgörande om lotteriskatt kan ansökas av den som anordnar ett lotteri om huruvida hen är skyldig att betala lotteriskatt (15 § i lotteriskattelagen (552/1992)).

Ett förhandsavgörande om källskatt kan ansökas av den skattskyldige eller av den som är skyldig att ta ut skatten (12a § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978)). Ett förhandsavgörande kan sökas om tillämpningen av ett internationellt avtal samt om huruvida källskatt ska uppbäras eller om vad som annars ska iakttas vid uppbörden av källskatt.

Ett förhandsavgörande som gäller källskatt på ränteinkomst kan sökas av räntetagaren eller räntebetalaren (8 § i lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990)).

Ett förhandsavgörande om fastighetsskatt kan sökas av den skattskyldige som vanligen är fastighetens ägare (21 § i fastighetsskattelagen (654/1992)).

Ett förhandsavgörande om apoteksskatt kan ansökas av den skattskyldige (8 § i apoteksskattelagen (770/2016)).

Ett förhandsavgörande om bilskatt kan ges om hur bilskattelagen ska tillämpas vid beskattningen av sökandens fordon (74 § i bilskattelagen (777/2020)). Transport- och kommunikationsverket eller Skatteförvaltningen kan behandla ansökan om förhandsavgörande som gäller bilskatt. Förhandsavgörande söks hos Skatteförvaltningen om Skatteförvaltningen verkställer beskattningen. Förhandsavgörande söks hos Transport- och kommunikationsverket om skyldigheten att betala skatt uppkommer på grund av att fordonet ändras på ett sätt som påverkar beskattningen efter registreringen av fordonet i de situationer som avses i bilskattelagens 3 § 2 mom. eller 3 § 3 mom. 1—3 punkten med undantag för ändringar i äganderätten till de fordon som avses i 24 §.

3 Tidsfristen för att lämna ansökan

3.1 Allmänt om tidsfrister

För ansökan om förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattningen har en uttrycklig tidsfrist föreskrivits. I fråga om övriga skatteslag är utgångspunkten att förhandsavgörande kan sökas innan den skatt som ärendet i ansökan gäller skulle vara deklarerad eller betald eller förskottsinnehållningen skulle vara verkställd. Undantagen för de olika skatteslagen och bestämmelserna som gäller tidsfristen när dispens ska sökas tas upp nedan.

Den utsatta tiden för betalning av skatten kan gå ut medan ansökan behandlas. Då har sökanden ansvaret för de dröjsmålspåföljder som han åläggs att betala om beloppet av inbetald skatt inte varit tillräckligt på förfallodagen.

3.2 Inkomstskatt

Ansökan om förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattningen ska göras före utgången av den tid inom vilken skattedeklarationen ska lämnas in. Med utsatt tid avses den allmänna tidsfrist som fastställts för inlämning av skattedeklarationen (Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar). Deklarationsuppskov som beviljats i enskilda fall påverkar inte den utsatta tiden för ansökan om förhandsavgörande.

Ett förhandsavgörande om inkomstbeskattningen kan meddelas högst för det skatteår som går ut under det kalenderår som följer efter beslutet. Om en ansökan lämnas in vid kalenderårets utgång och gäller förhandsavgörande för det skatteår som går ut året efter det följande kalenderåret, kan Skatteförvaltningen med sökandens samtycke vänta över årsskiftet innan beslut meddelas.

Exempel 5: A Ab:s räkenskapsperiod går ut 31.12.2021. Bolaget ska lämna in sin skattedeklaration inom fyra månader från slutet av den månad då räkenskapsperioden går ut, d.v.s. 30.4.2022. A Ab har beviljats uppskov för inlämnandet av skattedeklarationen fram till 15.5.2022. Ansökan om förhandsavgörande som gäller skatteåret 2021 ska likväl lämnas in senast 30.4.2022.

Exempel 6: B ansöker om förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattningen för skatteåren 2022 och 2023. Ansökningen anländer till Skatteförvaltningen 5.12.2021. Beslut om förhandsavgörande för skatteåret 2023 kan inte meddelas förrän år 2022. Skatteförvaltningen kan med sökandens samtycke uppskjuta behandlingen av ansökan till år 2022.

3.3 Övriga skatteslag

Ett förhandsavgörande om mervärdesskatt ska ansökas i förväg. Förhandsavgörande kan inte ansökas för en transaktion som skett under en redan avslutad räkenskapsperiod.

Exempel 7: Det finländska bolaget A Kb ansöker i juni 2021 om förhandsavgörande om huruvida bolaget är skyldigt att betala mervärdesskatt när det säljer reklamtjänster till det svenska bolaget X AB. A Kb har ett fast driftställe i Sverige. Reklamtjänsterna har sålts sedan mars 2021 och kommer att säljas åtminstone fram till hösten följande år. Varje enskild försäljning av tjänsten faktureras separat.  A kan ansöka om förhandsavgörande för de försäljningar av tjänster som utförs i juni 2021 eller senare.

Ansökan om förhandsavgörande som gäller förskottsuppbörd ska i princip lämnas innan den förskottsinnehållning som ansökan gäller skulle vara verkställd. Ett förhandsavgörande om förskottsuppbörd kan sökas också utgående tidigare ärenden om det ännu finns obetalda prestationer i anknytning till dem.

Exempel 8: X Ab ansöker i juni om förhandsavgörande om förskottsuppbörd som gäller huruvida bolaget ska verkställa förskottsinnehållning på dagtraktamenten som det betalar till sina anställda. Bolaget har inte verkställt förskottsinnehållning på de dagtraktamenten det betalat ut under året innan. Även om prestationer redan betalats kan X Ab ansöka om förhandsavgörande i fråga om de obetalda prestationer för vilka förskottsinnehållningen inte ännu behövt verkställas. Om nya prestationer inte längre är på kommande kan förhandsavgörande inte ansökas.

Ett förhandsavgörande som gäller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska ansökas innan sjukförsäkringsavgift ska vara betald.

Ett förhandsavgörande om arvskatt kan ansökas efter arvslåtarens död. Ansökan ska lämnas in innan arvsbeskattningen verkställs.

Ansökan om förhandsavgörande som gäller gåvoskatt ska lämnas in innan gåvan getts eller fåtts.

Ett förhandsavgörande om överlåtelseskatt ska ansökas innan den lagstadgade tiden för betalning av skatten löpt ut Ett förhandsavgörande som gäller skatt på överlåtelse av en fastighet får sökas också efter att man ansökt om lagfart eller inskrivning, om Lantmäteriverket ansett att tillräcklig överlåtelseskatt inte har betalats då ansökan lämnades.

Ansökan om förhandsavgörande som gäller lotteriskatt ska lämnas in innan skatten ska vara betalad.

Ett förhandsavgörande om källskatt kan sökas om hur ett internationellt avtal tillämpas på uppbörden av källskatt samt huruvida källskatt ska uppbäras eller om vad som annars ska iakttas vid uppbörden av källskatt. Ansökan ska lämnas in innan källskatten skulle vara uppburen.

Ansökan om förhandsavgörande som gäller källskatt på ränteinkomst ska lämnas in innan räntan betalats.

Ett förhandsavgörande om fastighetsskatt kan sökas före fastighetskattedeklarationens sista inlämningsdag.

Ett förhandsavgörande om bilskatt kan ansökas till och med att skattedeklarationen har lämnats, beskattningen annars har inletts eller skattedeklarationen borde ha lämnats.

Ansökan om förhandsavgörande om punktbeskattning görs innan verksamheten inleds, den planerade affärstransaktionen genomförs eller produkten frisläpps för konsumtion i Finland. Det är dock möjligt att ansöka om förhandsavgörande även om sökanden redan tidigare har förfarit på ett visst sätt i sin beskattning, ifall ärendet ännu inte annars har avgjorts beskattningsmässigt.

Det finns ingen föreskriven frist för förhandsavgörandet som gäller apoteksskatt.

4 Ansökningsspråk

Sökanden kan i princip framställa sin ansökan bara på finska eller svenska. Samer har dock rätt att använda antingen finska eller samiska. I behandlingen av ansökningsärenden på samiska iakttas Skatteförvaltningens anvisning Uträttande av ärenden på samiska i andra Skatteförvaltningens enheter än de som finns på samernas hembygdsområde.

Enligt den nordiska språkkonventionen har nordiska invånare rätt att vid skriftligt förfarande använda sitt eget språk, vilket betyder att ansökningar kan tas emot även på norska, danska och isländska.

5 Krav som gäller innehållet i ansökan

5.1 Allmänna krav på innehållet

En ansökan om förhandsavgörande och en begäran skriftlig handledning för mervärdesbeskattningen får formuleras fritt. Ansökan ska dock framställas skriftligen och undertecknas. Det ska framgå av ansökan om förhandsavgörande vilket skatteslag den gäller. Till ansökan ska bifogas ett följebrev som kan skrivas ut på skatt.fi:

Av ansökan ska framgå sökandens namn, FO-nummer eller personbeteckning, hemkommun och kontaktuppgifterna för den person som ger tilläggsuppgifter. Om ärendet sköts av en utomstående part är det bra att nämna i ansökan om beslutet i ärendet ska meddelas och fakturan skickas till den som sköter ärendet eller till sökanden. Om ombudet inte är en advokat ska en fullmakt bifogas till ansökan.

Om ansökan gäller inkomstbeskattning, ska av ansökan framgå för vilka skatteår förhandsavgörande söks.

Om ansökan gäller gåvobeskattning, ska både gåvogivaren och mottagaren framgå av ansökan.

Om ansökan gäller förskottsuppbörd, ska av ansökan framgå namn, FO-nummer eller personbeteckning och hemkommun för den eller de som betalar respektive tar emot prestationen. Om prestationen betalas på lika grunder till en tillräckligt preciserad löntagargrupp kan förhandsavgörandet ansökas utan att prestationsmottagarna namnges separat.

Ansökan om förhandsavgörande kan lämnas i MinSkatt Innehållskraven för ansökningar som lämnas i MinSkatt är desamma som för ansökningar på papper. I MinSkatt behöver man dock inte bifoga ett följebrev.

5.2 Preciserad fråga om beskattning eller affärstransaktion

I ansökan om förhandsavgörande ska man framställa en preciserad fråga om beskattningen eller om en transaktion. Förhandsavgöranden meddelas inte för generella eller teoretiska frågor. Exempelvis frågor om en planerad åtgärd medför skattepåföljder eller vilka skattepåföljder ett i ansökan beskrivet arrangemang kan få är inte specificerade beskattningsfrågor.

Exempel 9: Bolaget A ber om förhandsavgörande om mervärdesbeskattningen som gäller vad för slags bevis bolaget behöver för att kunna registrera sig som mervärdesskatteskyldig för uthyrning av fastighet redan den dag byggarbetena inleds. A står i beråd att börja bygga en ny affärsfastighet vars lokaler bolaget kommer att hyra ut när byggnaden färdigställts.

Eftersom frågan är generell och inte handlar om hur mervärdesskattelagen tillämpas på sökandens affärstransaktion meddelas A inget förhandsavgörande. A ges skriftlig handledning (189 § i mervärdesskattelagen).

Exempel 10: B Ab ber om förhandsavgörande om mervärdesbeskattningen som gäller om bolaget kan använda förhållandet mellan ytorna för lokaliteter i skattepliktig respektive icke skattepliktig verksamhet som fördelningsgrund när bolaget beräknar den avdragsgilla mervärdesskatten för sina utgifter för fastighetsskötselstjänster. B Ab äger kontorsfastigheten X. B har registrerat sig som mervärdesskatteskyldig för överlåtelse av nyttjanderätten till fastigheten till de delar lokalerna används av mervärdesskatteskyldiga företag och av social- och hälsovårdsväsendet i staden Y. I fastigheten verkar även en läkarcentral som idkar verksamhet som är befriad från mervärdesskatt.

Eftersom frågan är generell och inte handlar om hur mervärdesskattelagen tillämpas på sökandens affärstransaktion meddelas B inget förhandsavgörande. B ges skriftlig handledning (189 § i mervärdesskattelagen).

Exempel 11: Bolaget A har ansökt om förhandsavgörande om förskottsuppbörden vad gäller om en prestation som baserar sig på ett samarbetsavtal under planering är arbetsersättning till F:ma B eller lön för vilken bolaget ska verkställa förskottsinnehållning. Eftersom bolaget inte ännu gjort samarbetsavtalet eller ett utkast till detta, är förskottsinnehållningsproblemet inte ännu konkret och inget förhandsavgörande kan meddelas.

Exempel 12: Personen B har sökt förhandsavgörande om vilka skatter han ska betala för försäljning av fastigheter. Eftersom sökanden varken har preciserat fastigheterna som säljs eller ställt någon specifik fråga som gäller försäljningen av dessa, meddelas inget förhandsavgörande.

Exempel 13: Personen C har sökt förhandsavgörande om huruvida lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet tillämpas i sökandens inkomstbeskattning på försäljningen av en i ansökan specificerad fastighet. Sökanden har framställt en preciserad inkomstskattefråga för vilken ett förhandsavgörande kan meddelas.

Frågan som endast gäller det gängse värdet på egendom är inte heller en specificerad beskattningsfråga, utan man ska alltid precisera beskattningsärendet i ansökan och ange sambandet mellan egendomens gängse värde och beskattningen av sökanden.

En beskattningsfråga som gäller värdering av tillgångar är t.ex. frågan om huruvida det uppstår förtäckt dividend då delägaren säljer en aktie till ett bolag för x euro samt frågan om huruvida arbetstagaren anses få en förskottsinnehållningspliktig förmån som ska betraktas som lön såvida hen vid en personalemission tecknar en aktie för y euro. Som värdering av tillgångar såsom beskattningsfråga kan betraktas även frågan om på vilken grund anskaffningsutgiften på aktier ska fastställas vid aktiebyte.

5.3 Utredning som ska ges i ansökan om förhandsavgörande och bilagor till denna

I ansökan ska ges en utredning jämte bilagor över allt som behövs för att kunna avgöra ärendet. Om ansökan gäller frågor kring hur ett avtal eller annat dokument tolkas i sökandens beskattning, ska en kopia av dokumentet i fråga bifogas ansökan. Sökanden själv ansvarar för anskaffningen av den utredning som behövs och för de kostnader som uppstått från anskaffningen av utredningen. Skatteförvaltningen ansvarar för förfarandets allmänna förlopp och därmed också för att den vid behov ber sökanden om att ge en tilläggsutredning ifall ärendet inte kan avgöras utifrån ansökan och dess bilagor.

Den behövliga utredningens innehåll och omfattning varierar beroende på vad ansökan innehåller. De uppgifter som behövs för att avgöra ärendet ska framgå av ansökan och bilagorna. I frågor som gäller lagtolkning räcker det ofta att sökanden beskriver omständigheter och fakta i fallet. Gäller frågan däremot värdering eller bevis baserar sig avgörandet av ansökan i första hand på de bevis sökanden framställer.

I ansökan och bilagorna ska beskrivas alla de fakta som hänför sig till tillämpningen av det lagrum som anges i ansökan. Orsakerna och målen för de planerade åtgärderna kan också ha betydelse när man avgör om lagrummet i fråga ska tillämpas. Om åtgärden som är föremål för ansökan utgör en del av en mer omfattande helhet ska man i ansökan också lägga fram detta samt hur åtgärden som framlagts i ansökan hör till helheten. Då det är fråga om en mer omfattande helhet bedöms den åtgärd som framlagts i ansökan om förhandsavgörande som en del av ett helhetsarrangemang. Därför ska man i ansökan berätta vilka åtgärder som redan har vidtagits och varför samt vilka ännu planeras.

Förhandsavgörandet grundar sig på de omständigheter och fakta som den skattskyldige lagt fram till stöd för sin ansökan. Om det senare visar sig att de omständigheter och fakta som har framlagts i ansökan inte motsvarar det som faktiskt har inträffat kan detta leda till att förhandsavgörandet inte är bindande men det betyder inte att förhandsavgörandet i sig skulle vara felaktigt.

I ansökan om förhandsavgörande kan man framlägga flera frågor som hör till samma helhet. Frågorna kan gälla ett eller flera skatteslag eller flera sökande. Man kan ansöka om förhandsavgöranden som hör till samma helhet också i olika tider eller med separata ansökningar. Om man ansöker om förhandsavgöranden i olika tider eller med separata ansökningar ska man i ansökan hänvisa till ett tidigare förhandsavgörande eller till andra separata ansökningar om förhandsavgörande. Om fakta har ändrats eller preciserats efter det tidigare förhandsavgörandet ska dessa fakta framläggas tydligt i den nya ansökan om förhandsavgörande.

I en värderingsfråga ska sökanden framföra bevis på huruvida värdet i ansökan motsvarar det gängse värdet. Typiska bevis är bl.a. tillräckligt exakta och tillförlitliga värderingsutlåtanden och olika slags jämförelseuppgifter. Om värderingsutlåtanden är tillräckligt exakta och tillförlitliga och jämförelseuppgifterna jämförbara avgörs fall från fall.

I övriga bevisfrågor handlar det om tillämpning av bestämmelser som lämnar rum för tolkning. Sådana bestämmelser är exempelvis bestämmelsen om förtäckt dividend i inkomstbeskattningen och bestämmelserna om kringgående av skatt i olika skatteslag. Sökanden ska ge en utredning över bl.a. åtgärdens bakgrund, affärsekonomiska grunder och syfte samt skälen till de valda tillvägagångssätten.

I en ansökan om förhandsavgörande som gäller näringsverksamhet ska sökandens affärsrörelse beskrivas kortfattat. Handlar det om en ansökan om förhandsavgörande som gäller ett koncernbolag ska en utredning över koncernens struktur alltid bifogas ansökan.

Till en ansökan om förhandsavgörande som gäller omstruktureringar av företag och överlåtelser av tillgångar ska man bifoga alla dokument som hänför sig till ärendet, exempelvis avtal och köpebrev eller utkast till dessa. I ärenden som gäller omstruktureringar av företag ska man bifoga till ansökan en utredning över koncernens struktur före och efter de planerade omstruktureringarna.

Till en ansökan om internprissättning ska man bifoga bland annat en funktionsanalys, detaljerna för den föreslagna internprissättningsmetoden, ekonomisk information och de juridiska avtalen för den transaktion som avses i ansökan.

I en ansökan om förhandsavgörande som gäller mervärdesbeskattning och avser t.ex. huruvida en enskild försäljning är skattepliktig ska följande utredas:

 • vem säljer
 • vad säljs (varor eller tjänster specificerade)
 • till vem sker försäljningen (näringsidkare eller konsument)
 • var sker försäljningen (i Finland, ett annat EU-land eller utanför EU)
 • när sker försäljningen.

I en ansökan om förhandsavgörande som gäller förskottsuppbörd ska man uppge prestationen som ska betalas och grunden för denna. Behövliga bilagor, t.ex. arbets- eller ackordavtal, ska bifogas ansökan.

Handlar det om förskottsinnehållning av dagtraktamente ska sökanden redogöra för

 • platsen där arbetstagaren arbetar
 • arbetsresans mål
 • arbetsresans varaktighet
 • var resan börjar och var den slutar
 • arbetstagarens arbetsförhållanden
 • andra faktorer som påverkar ärendet.

Söks förhandsavgörande om förskottsuppbörd som gäller om en betald ersättning är lön eller arbetsersättning ska det av ansökan eller bifogade avtalet framgå bl.a.

 • vad som görs
 • vem som gör
 • på vilka villkor och hur arbetet görs.

I en ansökan om förhandsavgörande som gäller gåvoskatt ska man precisera

 • tillgångarna som överlåts
 • den planerade rättshandlingen
 • köpepriset som betalas för överlåtelsen
 • övriga överlåtelsevillkor (t.ex. utkast till köpebrev).

Gäller en ansökan om förhandsavgörande i gåvobeskattningen en generationsväxling i ett bolag ska dessutom följande bifogas till ansökan:

 • omnämnande av eventuellt beaktande av skattelättnad vid generationsväxling
 • utredning över bolagets verksamhet
 • bolagets bokslutsuppgifter för de tre senaste räkenskapsperioderna
 • det senaste bokslutets specifikationer till balansräkningen.

Om innehållet i och bilagorna till en ansökan om förhandsavgörande som gäller bolagisering av en gårdsbruksenhet finns närmare information på skatt.fi i Bolagisering av en gårdsbruksenhet.

Om du ansöker om ett förhandsavgörande om fordonets beskattningsvärde, ska du i ansökan ange

 • startdatum för användningen av fordonet och datum för första registrering av fordonet i Finland eller att fordonet ännu inte har tagits i bruk och inte heller registrerats i Finland.
 • fordonskategori
 • fordonets märke, modell och tekniska uppgifter (slagvolym, karossmodell, typ av växellåda, drifttyp, effekt, drivkraft och antalet dörrar)
 • mätarens utslag
 • om fordonet är nytt eller begagnat och ibruktagningsdagen (om begagnat)
 • fordonets tillverkningsnummer (om man vet det)
 • fordonets variant och version (om man vet dem)
 • eventuell annan redogörelse.

Om du ansöker om ett förhandsavgörande om fordonets bilskattebelopp, ska du i ansökan också ange

 • grunden för CO2-värdet på fordonet
 • CO2-värde på fordonet eller totalmassan av fordonet.

Om ansökan gäller produktens punktskattepliktighet, ska produktens sammansättning framgå av ansökan. Provexemplar behöver inte fogas till ansökan. Skatteförvaltningen ber skicka sådana vid behov. Om ansökan gäller verksamhetens punktskattepliktighet, ska ansökan innehålla en beskrivning och en tillräckligt noggrann redogörelse för den planerade verksamheten. Om det är fråga om exempelvis elströmmens skatteklass kan det behöva bifogas processcheman till ansökan. Om det exempelvis är fråga om nedsättning för småbryggerier, kan en utredning om juridiska och ekonomiska bindningar behöva lämnas.

6 Inlämnande av ansökan till Skatteförvaltningen

Ansökan om förhandsavgörande och dispens bifogas till ett följebrev (Följebrev till ansökan om förhandsavgörande och dispens, 7300). Sökanden ska sända ansökan om förhandsavgörande till adressen som nämns i följebrevet. En ansökan om förhandsavgörande kan lämnas elektroniskt i MinSkatt. Har ansökan om förhandsavgörande lämnats i MinSkatt behöver något följebrev inte bifogas.

Ansökningar som gäller insiderinformation ska alltid göras på papper och skickas till adressen Skatteförvaltningen, PB 30, 00052 SKATT så att handlingarna kan skyddas på ett ändamålsenligt sätt.

7 Komplettering av ansökan

Sökanden kan självmant under behandlingens lopp komplettera sin ansökan och lämna in utredningar som Skatteförvaltningen behöver för att kunna avgöra ärendet. Skatteförvaltningen kan även begära att sökanden kompletterar sin ansökan. Sökanden ska inom utsatt tid lämna in den komplettering som begäran om utredning gäller. Om den begärda tilläggsutredningen inte fås, meddelar Skatteförvaltningen i ärendet inget avgörande i sakfråga. För Skatteförvaltningens beslut, enligt vilket förhandsavgörande inte meddelas, tas ut en behandlingsavgift.

8 Utredningsansvar och utredningsmedel

Förfarandet för förhandsavgörande är skriftligt. Ansökan ska framställas skriftligen och den utredning som behövs för ärendet ska läggas fram skriftligen. I förhandsavgörandeförfarandet är skriftlig form viktig för att man senare kan försäkra sig om vilka omständigheter som varit tillgängliga när avgörandet gjordes. Vid verkställande av beskattningen måste man kunna jämföra den vidtagna åtgärden med den åtgärd som lades fram i förhandsavgörandet. Förhandsavgörandet är bindande om omständigheterna är samma som i ansökan. Skriftliga dokument behövs också speciellt då man söker ändring i förhandsavgörandet.

I skattelagarnas bestämmelser om förhandsavgöranden har för sökande av förhandsavgörande fastställts en utredningsskyldighet som avviker från förvaltningslagen och lagen om beskattningsförfarande. I förhandsavgörandeförfarandet är sökanden skyldig att lägga fram alla omständigheter och utredningar som påverkar ärendet. Skatteförvaltningen kan i samband med verkställande av beskattningen utreda och undersöka ett ärende men då det är fråga om ett förhandsavgörandeärende ska sökanden själv lämna in all utredning som är nödvändig för ärendet och utgående från vilken Skatteförvaltningen kan avgöra ärendet.

Skatteförvaltningen ska se till att ärendet utreds tillräckligt. I praktiken det betyder att Skatteförvaltningen ber sökanden om att lämna utredningar eller uppgifter som saknas. I regel ber Skatteförvaltningen utredningar skriftligt för att den också får svaret skriftligt. Skatteförvaltningen kan be om utredningar per telefon. Skatteförvaltningen kan be om att lämna den tilläggsutredning skriftligt som har begärts per telefon.

I avgörandet HFD 2016:173 har högsta förvaltningsdomstolen tagit ställning till bedömningen av om Skatteförvaltningens förhandsavgörande har varit lagligt. Enligt avgörandet grundar sig förhandsavgörandet på de fakta som den skattskyldige har framlagt som stöd för sin ansökan, och i princip behöver riktigheten av omständigheterna inte utredas. Om det senare visar sig att de omständigheter och fakta som har framlagts i ansökan inte motsvarar det som faktiskt har inträffat kan detta leda till att förhandsavgörandet inte är bindande men det betyder inte att förhandsavgörandet i sig skulle vara felaktigt.

9 Förutsättningar för att meddela ett avgörande i sakfrågan

En ansökan om förhandsavgörande som innehåller en preciserad beskattningsfråga meddelas vanligen som ett avgörande i sakfrågan, om sökanden framställer en tillräckligt ingående utredning över åtgärden han avser att vidta. En ytterligare förutsättning är att det är osäkert hur åtgärden beskattas och att detta avgörs senast i samband med beskattningen. Ansökan kan lämnas oprövad om sökanden, ansökan eller inlämningstiden för ansökan inte uppfyller de formella villkoren (se avsnitten 5.1 och 5.2 med exempel).

I de skatteslag där både Skatteförvaltningen och centralskattenämnden är behöriga att meddela ett förhandsavgörande meddelar Skatteförvaltningen inte ett förhandsavgörande om sökandens ansökan om samma ärende har inletts eller avgjorts i centralskattenämnden. Andra ovillkorliga hinder för att meddela avgöranden i sakfrågor finns inte. Skatteförvaltningen kan dock låta bli att meddela ett avgörande i sakfrågan även av andra skäl, exempelvis i följande situationer:

 • Frågan som ställs i ansökan är oklar, generell eller teoretisk och sökanden har inte trots uppmaning förtydligat eller preciserat beskattningsfrågan eller kopplingen mellan frågan och en åtgärd som är i färde att vidtas.
 • Faktabeskrivningen är på alltför allmän nivå i ansökan, som trots uppmaning inte har preciserats tillräckligt.
 • Ansökan gäller bedömning av bevis och sökanden har trots uppmaning inte lämnat in tillräckliga bevis till stöd för ansökan.
 • Förhandsavgörande söks om skattebehandlingen av flera alternativa förfaringssätt och tecken tyder på att man är ute efter skatteförmåner: exempelvis gäller frågan högsta eller lägsta pris som kan användas i beskattningen eller under vilka villkor man kan befrias från skatt.
 • Förhandsavgörande söks med successiva och delvis varierade ansökningar som anknyter till samma ärendehelhet i syftet att utreda var gränsen går för om en åtgärd godkänns i beskattningen.
 • Frågan om förhandsavgörande gäller i och för sig sökandens affärer och skattebehandling av dem men avgörandet påverkar inte direkt den skatt som påförs sökanden.

Skatteförvaltningen kan meddela förhandsavgörande också om tillämpning av en lag som stadfästs och börjar tillämpas först vid ingången av följande år, om begränsningarna för förhandsavgörandets giltighetstid för skatteslaget i fråga tillåter det.

Ett förhandsavgörande om inkomstskatt behöver inte meddelas om frågan gäller ett allmänt juridiskt tolkningsproblem som saknar beskattnings- eller rättspraxis och det därför vore motiverat att ansöka om förhandsavgörande hos centralskattenämnden.

Ett förhandsavgörande om förskottsuppbörd kan inte meddelas i frågor som gäller

 • skatteplikt för inkomster
 • betalning av förskottsinnehållning
 • förskottsuppbörd,
 • arbetsgivares lönebetalningssätt eller -tidpunkt,
 • införande i förskottsuppbördsregistret
 • ärenden som i övrigt är klara.

Ett förhandsavgörande om arvsskatt meddelas vanligen bara i frågor som gäller tolkning av skyldigheten att betala arvsskatt. Förhandsavgörande meddelas i regel inte för arvsskattebelopp.

Ett förhandsavgörande om gåvoskatt meddelas inte om det i ansökan frågas nur mycket man minst ska erlägga i vederlag för att överlåtelsen inte ska anses ha karaktär av gåva.

Ett förhandsavgörande om överlåtelseskatt meddelas inte om tillämpningen av skattefrihetsbestämmelserna i 43 och 43 a–43 c § i lagen om överlåtelseskatt. Enligt dessa bestämmelser kan beslut om skattefrihet meddelas i ett särskilt ansökningsförfarande efter överlåtelsen. Det går att få beslutet om skattefrihet redan innan skatten betalas. Då ska man innan skatten förfaller till betalning göra en separat ansökan och förete en utredning om förutsättningarna för skattefrihet.

Ett förhandsavgörande om punktskatt meddelas inte om ärendet redan har avgjorts genom ett tidigare beslut om punktskatt.

10 Återkallelse av ansökan

Sökanden kan under behandlingen återkalla sin ansökan skriftligen. I det fallet fattar Skatteförvaltningen ett skriftligt beslut om att avskriva ärendet, d.v.s. avsluta behandlingen av det och påföra en behandlingsavgift för beslutet.

11 Beslutsavgift

Skatteförvaltningens beslut på ansökan om förhandsavgörande är avgiftsbelagt. Storleken av avgiften har fastställts genom Finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer (Finlex). Till förordningen har fogats en avgiftstabell. Även Skatteförvaltningens anvisning Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer behandlar avgifter som Skatteförvaltningen tar ut på beslut i ansökningsärenden samt ändringssökande som gäller avgifter.

Om Skatteförvaltningen ber sökanden om mer tilläggsutredning än i ringa omfattning därför att ansökan inte har preciserats tillräckligt eller om den inte innehåller tillräcklig utredning för avgörande av ärendet, tas utöver en beslutsavgift också ut en behandlingsavgift.

12 Delgivning av beslut

Beslutet meddelas skriftligen och delges sökanden utan dröjsmål. Skatteförvaltningen sänder alla begäranden om tilläggsutredningar som hänför sig till handläggningen av ansökan liksom även beslutet som meddelas i ärendet samt en separat faktura till den adress som sökanden uppger i ansökan (processadress), om man inte i ansökan till någon del uppger annat. Om ingen processadress uppges i ansökan skickas dokumenten till den adress för sökanden som finns i Skatteförvaltningens kundregister. Beslut publiceras också i sökandens MinSkatt, även om ansökan har gjorts på papper. Förhandsavgöranden som innehåller insiderinformation publiceras dock inte i MinSkatt.

Förhandsavgöranden skickas per post såsom vanlig delgivning (59 § i förvaltningslagen). Mottagaren anses ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något annat visas. Om sökanden har gett sitt samtycke till att beslut delges genom elektroniska servicetjänster (MinSkatt), anses beslutet ha blivit delgiven den tredje dagen från det att sökanden har fått ett meddelande om beslutet i MinSkatt (26 c § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande).

13 Tillämpning av beslutet och beslutets bindande verkan

13.1 Allmänt om tillämpning av förhandsavgörandet och förhandsavgörandets bindande verkan

Skatteförvaltningen ska iaktta ett förhandsavgörande som vunnit laga kraft om den skattskyldige så yrkar och om de verkliga omständigheterna motsvarar situationen som beskrivits i ansökan. Beslutet tillämpas inte om uppgifterna i ansökan konstateras vara felaktiga eller bristfälliga till den grad att det skulle ha påverkat avgörandet. Beslutet tillämpas inte heller då det lagrum som beslutet grundar sig på har ändrats.

Giltighetstiden för förhandsavgörandet begränsas till kortare tid än den maximitid som lagen möjliggör om det till ärendet anknyter osäkerheter som beror på att tid har förflutit. Sådana omständigheter är t.ex. värderingsfrågor.

Utöver det som nämnts ovan har i följande punkter också lyfts fram särdrag för tillämpningen av förhandsavgöranden och för förhandsavgörandens bindande verkan i fråga om olika skatteslag.

13.2 Inkomstskatt

Skatteförvaltningen ska iaktta ett lagakraftvunnet förhandsavgörande om inkomstbeskattningen om sökanden så yrkar. Ett förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattningen meddelas för en viss tid, dock högst för det skatteår som utgår senast under det kalenderår som följer på meddelandet av förhandsavgörandet. Sökanden kan yrka på att förhandsavgörandet iakttas antingen genom att anteckna yrkandet på skattedeklarationsblanketten, genom att meddela yrkandet separat eller t.ex. genom att bifoga beslutet om förhandsavgörandet till skattedeklarationen.

13.3 Moms

Ett lagakraftvunnet förhandsbesked om mervärdesbeskattningen ska på yrkande av sökanden iakttas under den tid för vilken det har meddelats. Förhandsavgöranden som gäller mervärdesbeskattning meddelas för en viss tid, dock högst till utgången av det kalenderår som följer på meddelandet av beslutet.

13.4 Förskottsuppbörd och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Förhandsavgöranden som gäller förskottsuppbörd och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift meddelas för en viss tid, dock högst till utgången av det kalenderår som följer på meddelandet av beslutet. Förhandsavgörandet ska iakttas vid den förskottsuppbörd för vilken det har meddelats.  Avgörandet tillämpas från och med att prestationsbetalaren fått kännedom om det. Ett förhandsavgörande som meddelats på ansökan av en prestationsmottagare ska iakttas om denne yrkar om detta till prestationsbetalaren.

Ett förhandsavgörande som Skatteförvaltningen meddelar om förskottsuppbörd ska iakttas oavsett eventuellt besvär. Om förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen ändrar ett avgörande som Skatteförvaltningen meddelat, tillämpas det nya avgörandet från och med delfåendetidpunkten. Ett beslut som gäller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift tillämpas dock retroaktivt.

13.5 Övriga skatteslag

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande som gäller arvs- och gåvoskatt, överlåtelseskatt, lotteriskatt och fastighetsskatt ska på den skattskyldiges yrkande iakttas med bindande verkan så som fastställs i förhandsavgörandet. Förhandsavgörandet meddelas för en viss tid, dock högst till utgången av det kalenderår som följer på meddelandet av förhandsavgörandet. Giltighetstiden för förhandsavgöranden som gäller gåvobeskattning är dock i regel sex månader.

Ett förhandsavgörande som gäller gåvoskatt iakttas vid den skatteuppbörd för vilken det har meddelats. Ett förhandsavgörande som gäller källskatt meddelas för en viss tid, dock högst till utgången av det kalenderår som följer på meddelandet av beslutet.

Ett förhandsavgörande som gäller apoteksskatt ska på sökandens yrkande iakttas med bindande verkan på det sätt som bestäms i förhandsavgörandet.

Ett förhandsavgörande som gäller bilskatt ska på sökandens yrkande iakttas med bindande verkan för den tid för vilken det har meddelats, dock högst fram till utgången av det kalenderår som följer på meddelandet av förhandsavgörandet. Ett förhandsavgörande om beskattningsvärdet eller bilskattebeloppet gäller dock i högst 3 månader.

Ett förhandsavgörande som gäller punktskatt ska iakttas när sökanden punktbeskattas i Finland under ett år från ingången av nästa kalendermånad efter den dag då förhandsavgörandet gavs, om inte den bestämmelse som då tillämpades ändras medan avgörandet gäller eller om inte Skatteförvaltningen har återkallat förhandsavgörandet på grund av att tolkningen av bestämmelsen ändrats genom en rättskipningsmyndighets beslut eller av något annat särskilt skäl. Om sökanden skriftligen begär det ska ett återkallat förhandsavgörande dock iakttas under två kalendermånader från början av kalendermånaden efter den då återkallandet delgavs sökanden.

14 Sökande av ändring

14.1 Besvär om förhandsavgörande till förvaltningsdomstolen

Det går att överklaga beslut om förhandsavgöranden och beslut att lämna ansökan oprövad till en behörig förvaltningsdomstol. Däremot kan man inte överklaga beslut om att inte meddela förhandsavgörande.

Till beslutet som sänds till sökanden fogas en besvärsanvisning. Av besvärsanvisningen framgår

 • besvärsmyndigheten till vilken beslutet överklagas
 • myndigheten till vilken besvärsskriften ska skickas
 • besvärstiden och hur den beräknas
 • anvisningar om vad besvärsskriften bör innehålla och vilka bilagor som måste bifogas besvären
 • anvisningar om inlämnande av besvären
 • uppgiften om rättegångsavgift på beslut från förvaltningsdomstolar.

Besvärsprocessen och förfarandena behandlas närmare i anvisningen om skattebesvärsförfarandet.

14.2 Inlämnande av besvär

Besvär som gäller förhandsavgörandet ska inom besvärstiden lämnas till en behörig förvaltningsdomstol. Besvärsskriften jämte bilagor kan skickas per post. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de är framme senast på den sista dagen av besvärstiden.

Besvär kan också anföras i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänster. Läs mer på förvaltningsdomstolarnas webbplats.

14.3 Sökande av ändring som görs av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och meddelande om detta

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt kan i 30 dagar söka ändring i ett förhandsavgörande som Skatteförvaltningen meddelat. Tiden för sökande av ändring räknas från att beslutet fattats.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt kan inom besvärstiden meddela av särskilda skäl att den inte använder sin rätt att söka ändring i ett ärende som gäller förhandsavgörande (26 § i lagen om Skatteförvaltningen). Det handlar inte om ett förvaltningsbeslut och meddelandet motiveras inte. Förfarandet är avsett som ett undantag och Enheten för bevakningen av skattetagarnas rätt överväger saken fall för fall. I genuint brådskande situationer är det sålunda möjligt för den skattskyldige att sätta igång med den rättshandling han planerat utan att han behöver invänta att rättbevakningsenhetens besvärstid gått ut.

Den som söker förhandsavgörande ska framställa en begäran om försnabbat meddelande om ändringssökande då ansökan lämnas in eller medan den handläggs. Som särskilt skäl betraktas att sökanden har bråttom att genomföra den rättshandling som avses i förhandsavgörandet och att den juridiska osäkerheten i ärendet medför betydande problem för sökanden. Den som söker förhandsavgörande ska i sin ansökan påvisa att särskild brådska föreligger och att osäkerheten skulle orsaka betydande problem för sökandens ekonomiska verksamhet.

generaldirektör Markku Heikura

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Sidan har senast uppdaterats 11.8.2021