Veronpalautushakemus ilmailupolttoaineista, täyttöohje

VEROH 1445  

Kun veronpalautusta haetaan paperilomakkeella, hakemus toimitetaan osoitteeseen

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Hakijan nimi

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi tai luonnollisen henkilön nimi.

Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite

Osoite, johon palautuksen hakija haluaa palautuspäätöksen toimitettavan. Postitse lähetettävät lisätietopyynnöt toimitetaan tähän samaan osoitteeseen.

Ajanjakso, jolta veronpalautusta haetaan

Palautusta voi hakea joko koko kalenterivuodelta tai erikseen tammi-kesäkuun ja heinä-joulukuun aikana käytetystä polttoaineesta.

Määräaika palautuksen hakemiselle

Palautusta on haettava kolmen vuoden kuluessa polttoaineen käyttöajanjakson päättymisestä. Hakemus on tehtävä edellä mainitussa määräajassa joko lomaketta VEROH 1445 käyttäen tai Valmisteveroilmoituspalvelussa.

Y-tunnus / henkilötunnus

Yrityksen yritys- ja yhteisötunnus, ilmoitetaan muodossa 1234567-8, tai luonnollisen henkilön henkilötunnus.

Hakijan viite

Hakija ilmoittaa halutessaan oman viitteensä.

IBAN-tilinumero

Palautuksen hakijan IBAN-muotoinen tilinumero. Pankkitili, jolle hakija haluaa palautuksen maksettavan.

BIC-tunniste

Pankin yksilöivä tunniste.

Palautuksen hakijan kotivaltio, jos muu kuin Suomi

Ulkomainen yritys tai henkilö ilmoittaa tässä kohdassa kotivaltionsa. Kotivaltiota ei ilmoiteta jos käytetään suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta.

Palautuksen hakeminen

Ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä voi hakea valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun palautusta muussa kuin yksityisessä huvi-ilmailussa käytetystä verollisena hankitusta polttoaineesta. Huvi-ilmailulla tarkoitetaan ilma-aluksen käyttöä luonnollisen tai oikeushenkilön toimesta sen omistajana, vuokraajana tai muulla tavoin käyttöönsä saaneena muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja erityisesti muihin tarkoituksiin kuin vastiketta vastaan tai julkisen viranomaisen tarkoituksiin tapahtuviin henkilöiden tai tavaroiden kuljetuksiin taikka palvelujen tarjoamiseen.

Jos haetaan palautusta useammassa kuin yhdessä ilma-aluksessa käytetystä polttoaineesta, on jokaisen ilma-aluksen osalta täytettävä oma hakemuslomakkeensa. Samaan aikaan vireillä oleviin, saman hakijan eri aluksia koskeviin hakemuksiin tehdään kuitenkin pääsääntöisesti yksi yhteinen päätös.

Tiedot ilma-aluksesta ja sen käytöstä

Ilma-aluksen rekisteritunnus

Hakemuksessa on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastoon eli Trafin ylläpitämään ilma-alus-rekisteriin tai vastaavaan merkitty ilma-aluksen rekisteritunnus.

Miten käytetty polttoainemäärä on laskettu

Jos verottomaan tarkoitukseen käytetyn polttoaineen määrää ei pysty muutoin erittelemään, voidaan käytetyn polttoaineen määrä laskea kertomalla lentoaika lentoajan keskimääräisellä polttoaineen kulutuksella.

Verottomaan tarkoitukseen käytetyn polttoaineen määrä yhteensä (litraa tai kiloa)

Verottomaan tarkoitukseen käytetyn polttoaineen yhteismäärä ilmoitetaan hakemuslomakkeen ensimmäisen sivun alaosassa. Lennoilla käytetty polttoainemäärä ilmoitetaan täysinä litroina tai kiloina.

Haettavan palautuksen määrä (euroa)

Haettavan palautuksen yhteismäärä ilmoitetaan hakemuslomakkeen ensimmäisen sivun alaosassa.

Päiväys ja allekirjoitus

Päivämäärä, jolloin hakemus laaditaan, sekä allekirjoitukseen valtuutetun henkilön / hakijan allekirjoitus.

Hakemuksen täyttäjän / vastuuhenkilön nimi, puhelin ja sähköpostiosoite

Merkitään palautuksen hakijan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Polttoaineen käytön ja palautuksen määrien erittely

Verottomaan käyttötarkoitukseen käytetystä polttoaineesta palautettavan energiasisältöveron, hiilidioksidiveron ja huoltovarmuusmaksun yhteismäärä ilmoitetaan polttoainelajeittain. Kohdassa ”verottoman käytön määrä” ilmoitetaan tuotteittain / veronmääräytymisajankohdittain hakemuslomakkeessa yksilöidyssä ilma-aluksessa käytetty polttoainemäärä.

Hakemuksen perusteena olevat asiakirjat, kuten ilma-aluksen matkapäiväkirja sekä tositteet polttoaineiden hankinnasta ja käytön verottomuudesta on säilytettävä neljän kalenterivuoden ajan palautuksen hakemisesta.

Palautuksen määrä

Palautuksen määrä on lentobensiinin tai lentopetrolin tai dieselöljyn valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua vastaava määrä. Jos ilma-aluksessa on käytetty lentobensiinin tai lentopetrolin sijasta muuta veronalaista polttoainetta, palautus maksetaan enintään lentobensiinin tai lentopetrolin veroa vastaavan määrän mukaan.

Palautusta ei makseta, jos palautettava määrä on alle 330 euroa.