Varainsiirtoveron oikaisuvaatimus (lomake 6018), täyttöohje

Tällä lomakkeella voit tehdä oikaisuvaatimuksen varainsiirtoverotuksesta verotuksen oikaisulautakunnalle, jos veron määräämistä koskeva päätös tai palautushakemukseen annettu päätös on tehty 1.1.2017 tai sen jälkeen. Jokaisen verovelvollisen täytyy tehdä erillinen oikaisuvaatimus.

Jos päätös on tehty 1.11.2019 tai sen jälkeen, oikaisua voi hakea myös OmaVerossa.

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

Tarkista muutoksenhakuaika aina verotuspäätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen määräaika on 3 vuotta verovuoden päättymisestä. Verovuosi on se kalenterivuosi, jonka aikana kiinteistö, rakennus tai arvopaperi on luovutettu tai verovelvollisuus on muuten alkanut. Oikaisuvaatimuksen voi kuitenkin aina tehdä 60 päivän kuluessa siitä, kun verovelvollinen on saanut päätöksen tiedoksi.

Oikaisuvaatimuksen pitää olla perillä viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä, Verohallinnon toimipisteen aukioloaikana. Jos oikaisuvaatimuksen määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai lauantai, oikaisuvaatimuksen voi jättää Verohallintoon vielä seuraavana arkipäivänä.

Täyttöohje

1 Verovelvollinen

Ilmoita aina muutoksenhakijan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus, osoite sekä puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimukseen liittyviin kysymyksiin vastaa asiamies tai päätös halutaan asiamiehen osoitteeseen, ilmoita asiamiehen nimi, puhelinnumero ja osoite. Liitä hakemukseen tarvittaessa valtakirja. Valtakirja voi olla joko vapaamuotoinen tai Verohallinnon lomake 3818 (Valtakirja veroasioiden hoitamista varten). 

2 Verohallinnon päätös, johon oikaisua haetaan

Ilmoita oikaisuvaatimuksessa aina sen päätöksen numero, johon muutosta haetaan.

3 Vaatimus

Ilmoita aina, millaista muutosta päätökseen vaaditaan.  

Jos oikaisua haetaan palautushakemukseen annettuun päätökseen, ilmoita määrä, jota vaaditaan palautettavaksi.

Jos oikaisua haetaan päätökseen, jolla Verohallinto on määrännyt maksettavaksi varainsiirtoveroa, viivästyskorotusta tai veronkorotusta, ilmoita määrä, johon maksettava summa vaaditaan alennettavaksi. Jos päätöksessä on määrätty sekä veroa että korotusta, ilmoita summa, johon maksujen yhteissummaa vaaditaan alennettavaksi. Ilmoita perusteluissa (kohta 4.) miltä osin vaatimus kohdistuu varainsiirtoveroon ja miltä osin korotukseen.

Muu vaatimus

Kirjoita vaatimus tähän, jos vaatimus koskee

  • myöhästymismaksua
  • yhteisön hakemaa vapautusta varainsiirtoverosta, joka suoritetaan liiketoimintasiirron yhteydessä
  • yhteisön hakemaa vapautusta varainsiirtoverosta, joka suoritetaan varainsiirtoverolain 43 c §:n mukaisesta luovutuksesta.

Ilmoita myös vaatimuksen määrä.

4 Miksi haet tai edustamasi yhteisö hakee oikaisua? Kirjoita vaatimuksen perustelut.

Oikaisuvaatimukseen on aina kirjoitettava perustelut.

Täytäntöönpanon kielto tai keskeytys: Jos vero on jo maksettu, veron perimiseen ei voi hakea täytäntöönpanon kieltoa tai keskeytystä.

Täytäntöönpanon kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy viivästyskorkoa. Jos Verohallinto hylkää oikaisuvaatimuksen kokonaan tai osittain, varainsiirtoveron lisäksi on maksettava myös kertynyt viivästyskorko.

Päiväys ja allekirjoitus

Muista allekirjoittaa oikaisuvaatimus.

Liitteet

Liitä oikaisuvaatimukseen kopiot niistä asiakirjoista, joihin vaatimuksessa vedotaan. Oikaisuvaatimukseen ei kuitenkaan tarvitse liittää Verohallinnon päätöksiä eikä sellaisia asiakirjoja, jotka on jo aiemmin toimitettu Verohallinnolle.

Mihin oikaisuvaatimus pitää toimittaa?

Lähetä oikaisuvaatimus liitteineen osoitteeseen Verohallinto, PL 650, 00052 VERO. Voit myös jättää oikaisuvaatimuksen mihin tahansa Verohallinnon toimipisteeseen.