Pientuottaja-ilmoitus, täyttöohje

Täytetty pientuottajailmoitus toimitetaan osoitteeseen:

Verohallinto
valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Ilmoitukseen tulee merkitä tukea hakevan yrityksen nimi, Y-tunnus ja osoite.

Ilmoituksessa tulee olla virallinen allekirjoitus eli toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön (tai henkilöiden) allekirjoitus ja nimenselvennys sekä yhteystiedot.

Ilmoitukseen tulee merkitä kuluvan vuoden aikana tuotettavien valmisteveronalaisten tuotteiden määrät tuoteryhmittäin. Jotta valmistajaa voidaan pitää pientuottajana voi valmistaja valmistaa virvoitusjuomia (jolloin myönnettävä verovapautus on 11 000 euroa), tai luovuttaa kulutukseen juomapakkauksia, joiden sisältämä juomamäärä on enintään 50 000 litraa (verovapautuksen määrä 25 500 euroa).

Huom! Edellä kerrotut verovapautusten määrät ovat 1.1.2017 voimassa olevia. Myönnetyn verovapautumisen suuruus voi muuttua lakimuutosten yhteydessä tuotteista kannettavan veron määrien muuttuessa. Verohallinto tiedottaa mahdollisista muutoksista, mutta asiakkaan tulee kuitenkin itse ennen pientuottajailmoituksen antamista varmistaa, että hän on oikeutettu pientuottajatukeen.

Pienimuotoisen valmistuksen verovapautus on lähtökohtaisesti EU-lainsäädännön mukaista valtiontukea. Veroetua pidetään kuitenkin sen vähäisyyden vuoksi de minimis-asetuksen mukaisena vähämerkityksisenä tukena. Yritykselle myönnettävän tuen kokonaismäärä ei saa ylittää 200 000 euroa kolmen verovuoden jakson aikana.

Jos nyt haettava verovapautus ja yritykselle aiemmin myönnetty tuki kyseessä olevalla kolmen vuoden kaudella ylittää mainitun enimmäismäärän 200 000 euroa, ei tukea voida myöntää kuin enimmäismäärään asti.

Yrityksen vastuulla on ilmoittaa Verohallinnolle kuluvan verovuoden ja kahden sitä edeltävän verovuoden aikana muiden viranomaisten myöntämästä muusta vähämerkityksisestä tuesta (saadussa tukipäätöksessä on tällöin seuraavan kaltainen viittaus de minimis -asetukseen:

Komission asetus (EY) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,  unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen, julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 24.12.2013 L 352/1.)

Ilmoitettavien tukimäärien tulee olla bruttomääriä, toisin sanoen ne on ilmoitettava ennen veroja tai muita maksuja. Jos tukea myönnetään muussa muodossa kuin avustuksena, tuen määrä on tuen bruttoavustusekvivalentti.