Perintö- tai lahjaverotuksen oikaisuvaatimus, täyttöohje

Lomakesivulta saat lomakkeen ja lisätietoa.

I Verovelvollinen

 • Merkitse tähän verovelvollisen tiedot.
 • Ilmoita puhelinnumero kansainvälisessä muodossa (esimerkiksi +358 50123 4567).
 • Voit hakea muutosta perintö- tai lahjaverotukseen, jos olet verovelvollinen eli perinnön- tai lahjansaaja.
 • Jos oikaisuvaatimuksen tekee asiamies tai muu verovelvollisen valtuuttama henkilö, merkitse tähän verovelvollisen tiedot. Oikaisuvaatimukseen pitää liittää valtakirja ja asiamiehen tai muun valtuutetun yhteystiedot.
 • Jos suomalaista henkilötunnusta ei ole, merkitse sen tilalle verovelvollisen syntymäaika muodossa pp.kk.vvvv.

II Mitä oikaisuvaatimus koskee?

 • Merkitse rastilla, haetko muutosta perintöverotukseen vai lahjaverotukseen.
 • Ilmoita sen verotuspäätöksen päätösnumero, johon haet muutosta.

III Perinnönjättäjä tai lahjanantaja

 • Jos haet muutosta perintöverotukseen, merkitse perinnönjättäjän tiedot sekä kuolinpäivä.
 • Jos haet muutosta lahjaverotukseen, merkitse lahjanantajan tiedot sekä päivä, jolloin sait lahjan.
 • Jos perinnönjättäjällä tai lahjanantajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitse sen tilalle syntymäaika muodossa pp.kk.vvvv.
 • Jos lahjanantajia on ollut useita, kunkin lahjoitusta käsitellään erillisenä lahjana. Tee erillinen oikaisuvaatimus jokaisesta lahjasta, jota haluat oikaistavan.

IV Vaatimus

 • Merkitse rastilla vaatimuksesi.
 • Jos vaadit täytäntöönpanon kieltoa tai keskeytystä veron perimiseen, veron perintätoimet voidaan estää oikaisuvaatimuksen käsittelyn ajaksi. Jos oikaisuvaatimus hylätään kokonaan tai osittain, maksamattomalle verolle kertyy kuitenkin viivekorkoa ja mahdollista veronlisäystä alkuperäisestä eräpäivästä lähtien.
 • Jos vaadit oikaisua kiinteistön tai huoneiston arvoon, merkitse rastilla, perustuuko vaatimus toteutuneeseen kauppahintaan vai muuhun arvoon.
  • Jos vaadit oikaisua kiinteistön arvoon, ilmoita kiinteistötunnus (esim. 106-323-0012-0004), kiinteistön nimi ja vaatimuksesi mukainen arvo.
  • Jos vaadit oikaisua huoneiston arvoon, merkitse asunto-osakeyhtiön tiedot ja vaatimuksesi mukainen arvo.
 • Jos vaadit oikaisua yritysvarallisuuden arvoon, merkitse yhtiön tiedot ja vaatimuksesi mukainen arvo.
 • Jos vaadit oikaisua maatilakokonaisuuden arvoon, merkitse vaatimuksesi mukainen arvo. Yksilöi varallisuus tarkemmin kohdassa V (”Vaatimuksen perustelut”).
 • Jos vaadit oikaisua siihen, mitkä laskut tai kulut otetaan vähennyksenä huomioon perintöverotuksessa, merkitse puuttuvien laskujen tai kulujen yhteismäärä. Perintöverotuksessa vähennyksenä voidaan huomioida perinnönjättäjän elinaikaan liittyvät velat sekä perunkirjoituksesta ja hautauksesta aiheutuneet kulut.

 • Jos vaihtoehdoista ei löydy sopivaa, merkitse rasti kohtaan ”Muu syy” ja kirjoita yksilöity vaatimuksesi sen perään.

V Vaatimuksen perustelut

 • Kirjoita tähän vaatimuksesi perustelut.

Päiväys ja allekirjoitus

 • Muista allekirjoittaa oikaisuvaatimus. Jos hakija on alaikäinen, oikaisuvaatimuksen allekirjoittaa hänen huoltajansa tai muu edunvalvoja.
 • Jos haet samalla oikaisuvaatimuksella oikaisua myös toisen verovelvollisen puolesta, liitä oikaisuvaatimukseen valtakirja. Muussa tapauksessa jokaisen verovelvollisen on tehtävä oma oikaisuvaatimus.

Liitteet

 • Jos oikaisuvaatimuksesi perustuu asiakirjaan, jota et ole jo aiemmin toimittanut Verohallintoon, liitä jäljennös asiakirjasta oikaisuvaatimukseen. Tällaisia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi:
  • jäljennös kauppakirjasta
  • jäljennös mahdollisista varallisuuden arvoa koskevista lausunnoista
  • jäljennös toisen valtion veroviranomaisen tekemästä verotuspäätöksestä.
 • Jäljennöksiä suomalaisesta verotuspäätöksestä, tilisiirtokuiteista, perukirjasta tms. ei tarvitse liittää mukaan.