Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut, täyttöohje 2022

Tämä täyttöohje koskee tiedostona annettavaa ilmoitusta (VSOSLAIE), verkkolomaketta sekä lomaketta 7851.

Vuosi-ilmoituksen antaminen ja korjaaminen

Anna vuosi-ilmoitus viimeistään 24.2.2023. Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu ohjeessa Vuosi-ilmoitusten korjaaminen.

Osakaslainan antaja

Jos annat tiedot sähköisesti, ilmoita osakaslainan antaneen osakeyhtiön Y-tunnus. Jos annat tiedot paperilomakkeella, ilmoita osakaslainan antaneen osakeyhtiön ilmoitetaan nimi ja Y-tunnus, lisätietoja antavan henkilön nimi ja puhelinnumero sekä vuosi-ilmoituksen antopäivä.

Myös ulkomaisesta yhtiöstä saatu rahalaina on veronalaista pääomatuloa, jos tuloverolain 53 a §:n edellytykset täyttyvät. Jos tuloksi luettu osakaslaina maksetaan takaisin viiden vuoden kuluessa lainan nostamisesta, se oikeuttaa pääomatuloista tehtävään vähennykseen.

Vuonna 2022 annettu osakaslaina (TVL 53a §)

Jos annat tiedot sähköisesti, suorituslaji on annettu osakaslaina (1).

Osakeyhtiön pitää ilmoittaa vuosi-ilmoituksella ne rahalainat, jotka osakas tai hänen perheenjäsenensä on saanut osakeyhtiöltä 1.1.–31.12.2022 ja jotka ovat olleet maksamatta 31.12.2022. Perheenjäseniä ovat osakkaan puoliso ja alaikäiset lapset. Jos lainoja on nostettu useampana vuonna, niiden kokonaissaldoa ei ilmoiteta, vaan ainoastaan vuonna 2022 nostetun uuden lainan määrä ilmoitetaan.

Rahalainat pitää ilmoittaa, jos osakas, hänen perheenjäsenensä tai he yhdessä omistavat vuoden lopussa vähintään 10 % yhtiön osakkeista suoraan tai välillisesti. Samoin on ilmoitettava, jos heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Välillinen omistus- tai äänivaltaosuus lasketaan suhteellisesti. Jos esimerkiksi perhe omistaa 50 % yhtiön A osakkeista ja yhtiö A puolestaan omistaa 20 % yhtiön B osakkeista, perheen katsotaan omistavan B:stä välillisesti 10 % (50 % x 20 %).

Lainan saajan ei tarvitse omistaa lainkaan yhtiön osakkeita, jos perheenjäsenten omistus- tai äänimääräosuus on vähintään 10 %.

Laina on osakkaan tai perheenjäsenen veronalaista pääomatuloa. Pääomatulona verotetaan ainoastaan nostetut lainat. Pääomatulona verotettavaa osakaslainaa ei siis synny pelkän lainapäätöksen perusteella.

Osakaslainan saajan henkilötunnus ja nimi

Ilmoita vain luonnolliselle henkilölle annetut osakaslainat. Lainan saaja voi olla osakeyhtiön osakas, osakkaan puoliso tai alaikäinen lapsi.

Osakaslainan määrä

Ilmoita lainansaajakohtaisesti niiden lainojen yhteismäärä, jotka on nostettu vuonna 2022 ja jotka ovat maksamatta 31.12.2022. Jos alkuvuodesta nostettua lainaa on jo lyhennetty ennen vuoden loppua, alkuperäisen lainan määrää ei tarvitse ilmoittaa, vaan ainoastaan vuoden viimeisenä päivänä maksamatta oleva määrä.

Jos sama henkilö on nostanut osakaslainaa useamman kerran vuoden aikana, laske nostot yhteen ja ilmoitta yhdelle henkilölle vain yksi uusi osakaslainan nosto vuodelle 2022 (eli vuoden viimeisenä päivänä takaisin maksamatta olevien vuonna 2022 nostettujen osakaslainojen summa). Summa verotetaan henkilön pääomatulona.

Jos osakaslaina maksetaan ulkomaan rahana, se pitää muuntaa euroiksi ja ilmoittaa maksupäivän voimassa olevan Euroopan keskuspankin julkaiseman valuuttakurssin mukaan.

Vuonna 2022 takaisin maksettu osakaslaina (TVL 54c §)

Jos annat tiedot sähköisesti, suorituslaji on takaisinmaksettu osakaslaina (2).

Lainan saaja voi vähentää pääomatuloistaan tulonhankkimismenoina määrän, jonka hän on maksanut takaisin tuloksi luetusta osakaslainasta, jos maksu on suoritettu viimeistään viidentenä verovuonna lainan nostamisvuoden jälkeen. Esimerkiksi laina, joka on luettu tuloksi vuoden 2017 verotuksessa, voidaan vähentää viimeistään vuonna 2022. Kuolinpesä ei voi saada vähennystä kuolinvuoden jälkeen.

Takaisin maksettu määrä voidaan vähentää, vaikka lainansaajalla, hänen perheenjäsenellään tai heillä yhdessä ei enää maksuvuonna olisikaan vähintään 10 %:n omistus- tai äänivaltaosuutta lainan antaneesta yhtiöstä. Vähentämisen edellytykseksi riittää, että laina on aikaisemmin verotettu lainansaajan pääomatulona.

Kun ilmoitat vuonna 2022 takaisin maksettuja osakaslainoja, kerro, minkä nostovuoden lainasta on kysymys. Vähennyskelpoisia takaisinmaksuja ovat vain pääomatulona verotetut osakaslainojen nostot vuosilta 2017–2021. Lainat katsotaan lyhennetyiksi vanhimmasta alkaen, jos muuta ei esitetä. Kun maksetaan takaisin ennen vuotta 2017 nostettuja osakaslainoja, vuosi-ilmoitusta ei tarvitse antaa, koska ne eivät oikeuta vähennykseen verotuksessa.

Osakaslainan takaisinmaksajan henkilötunnus ja nimi

Ilmoita osakaslainaa takaisin maksaneesta luonnollisesta henkilöstä henkilötunnus ja nimi.

Takaisinmaksun määrä

Ilmoiteta maksajakohtaisesti 1.1.–31.12.2022 takaisin maksetun lainan määrä niistä lainoista, jotka on luettu pääomatuloksi vuosien 2017–2021 verotuksessa. Ilmoita lisäksi vuosi, jolloin takaisin maksettu määrä on luettu pääomatuloksi (2017–2021).