Lomake 69A täyttöohje

Lomake 69A annetaan tonnistoverovelvolliseksi hakeuduttaessa. Lisäksi lomake annetaan vuosittain veroilmoituksen liitteenä lukuun ottamatta kohtaa B, joka täytetään ainoastaan hakeutumisen yhteydessä.

Tämän lisäksi lomake annetaan, mikäli yhtiössä on tapahtunut tonnistoverokelpoisuuden arviointiin vaikuttavia muutoksia.

A-kohta. Yhtiön koko tonnistoverotettava aluskanta. Merkitkää tähän kohtaan yhtiön tonnistoverotettavan aluskannan yhteenlasketut bruttovetoisuudet ja prosenttiosuudet kuhunkin taulukon kohtaan. Huomioikaa, että kolmannessa taulukossa osuudet lasketaan yhtiön koko tonnistosta, siis myös aluksista jotka eivät ole tonnistoverotettavia tai tonnistoverokelpoisia. Huomioikaa myös, että alus saattaa kuulua useampaan taulukkoon.  Esimerkiksi yhtiön omistama Suomen lipun alla oleva alus merkitään kaikkiin kolmeen taulukkoon, mikäli yhtiö miehittää aluksen.

B-kohta. Tappioiden jakaminen tonnistoverokauden alussa. Mikäli yhtiöllä on käyttämättömiä vahvistettuja tappioita, jaetaan ne tonnistoverotettavan toiminnan ja tuloverotettavan toiminnan tappioiksi tonnistoverokauden alussa. Ennen tonnistoverokauden alkua syntyneet tuloverotettavan toiminnan tappiot vähennetään yhtiön tuloverotettavan toiminnan tulosta tuloverolain säännösten mukaisesti. Tonnistoverotettavassa toiminnassa syntyneitä tappioita ei kohdisteta tuloverotukseen.

C-kohta. Verovelan huojennus. Piilevän verovelan huojennusta varten merkitkää tähän kohtaan se määrä, joka miehistökustannustuesta on jäänyt saamatta vuotuisen valtiontuen enimmäismäärä huomioiden. Esimerkiksi tonnistoverotettavien kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten osalta Liikenneviraston maksaman täyden miehistökustannustuen jälkeen huojennuksen enimmäismääräksi jää merimiesten osuus lakisääteisestä eläkevakuutusmaksusta, merimiesten osuus työttömyysvakuutusmaksusta sekä merimiespalvelumaksu kokonaisuudessaan. Tämä määrä jaetaan aluskohtaisesti käypien arvojen suhteessa ja siirretään jokaisen aluksen osalta lomakkeelle 69B (B-kohta).