Lomake 69 täyttöohje

Lomake 69 annetaan tonnistoverovelvolliseksi hakeuduttaessa.

A-kohta. Tonnistoverovelvolliseksi hakeutuminen. Tonnistoverokausi alkaa hakemusta seuraavan verovuoden alusta. Hakeutuminen tonnistoverovelvolliseksi on kuitenkin mahdollista jo verovuoden 2011 tai 2012 alusta, mikäli hyväksymisedellytykset ovat tuolloin täyttyneet ja yhtiö pystyy selvittämään tonnistoverotettavan tulon ja antamaan tarvittavat tiedot tonnistoverotukseen siirtymiseksi sekä ilmoittamaan tuloverotettavan toiminnan tuloverotusta koskevien säännösten mukaisesti. Hakemus verovuosien 2011 ja 2012 osalta on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Yhtiö voi hakeutua tonnistoverovelvolliseksi viimeistään 31.12.2014.

B-kohta. Verovelvollisuus konsernissa. Samaan konserniin kuuluvien edellytykset täyttävien yhtiöiden on hakeuduttava tonnistoverovelvolliseksi samanaikaisesti ja niillä on oltava sama tilikausi. Poikkeuksen muodostavat varustamot, joilla on sekä matkustaja- että tavaraliikennettä hoitavia yhtiöitä. Tällöin kyseiset yhtiöt voivat valita itsenäisesti, hakeutuvatko ne tonnistoverotuksen piiriin. Edellytyksenä on että näitä toimintoja harjoitetaan eri yhtiöissä erillisen liikkeenjohdon alaisuudessa.

Mikäli tonnistoverolain 3§:ssä tarkoitettuja yhtiöitä on enemmän kuin kaksi, ilmoittakaa nämä yhtiöt lisätietoja -kohdassa tai erillisellä liitteellä.

C-kohta. Tonnistoverotettava EVL 30§:n mukainen irtain käyttöomaisuus (alukset). Ilmoittakaa kaikkien tonnistoverotukseen siirtyvien alusten verotuksessa jäljellä oleva yhteenlaskettu menojäännös tonnistoverokauden alussa. Merkitkää myös kaikkien tonnistoverotukseen siirtyvien alusten yhteenlaskettu käypä arvo.

D-kohta. Tonnistoverotettava EVL 30§:n mukainen muu irtain käyttöomaisuus. Ilmoittakaa tässä kohdassa tonnistoverotettavaan toimintaan kuuluvan muun irtaimen käyttöomaisuuden verotuksessa jäljellä oleva yhteenlaskettu menojäännös ja käypä arvo tonnistoverokauden alussa. Kohtaan merkitään vain yksinomaan tonnistoverotettavaan toimintaan liittyvä irtain käyttöomaisuus. Mikäli käyttöomaisuus kuuluu osin tonnistoverotettavaan toimintaan ja osin tuloverotettavaan toimintaan, luetaan tällainen käyttöomaisuus tuloverotuksen piiriin.

E-kohta. Tonnistoverokautta edeltäneenä verovuonna käyttöönotettu alus. Merkitkää tähän kohtaan tonnistoverotettavaan toimintaan kuuluvan aluksen hankintahinta sekä poistona määrä, joka vastaa hankintahinnan ja aluksen tonnistoverokauden alkaessa määritetyn käyvän arvon erotusta. Merkitkää aluksen käypä arvo kohtaan menojäännös. Aluksia, jotka on otettu käyttöön viimeisenä verovuonna ennen tonnistoverotukseen siirtymistä, ei lasketa mukaan edellä C-kohdassa tarkoitettuja menojäännöksiä ja käypiä arvoja laskettaessa. Mikäli aluksia on enemmän kuin yksi, tulee selvitys antaa Lisätietoja -kohdassa tai erillisellä liitteellä.

F-kohta. Viitenä tonnistoverokautta edeltäneenä verovuonna käyttöönotetut alukset. Mikäli näistä tonnistoverotettavaan toimintaan kuuluvista aluksista on tehty niiden taloudellisen arvonalenemisen ylittäviä poistoja niin, että poistot on tosiasiassa vähennetty yhtiön tai konserniyhtiön muusta kuin tonnistoverotettavasta toiminnasta saadusta tulosta, tulee tämä määrä ilmoittaa tässä kohdassa. Tässä kohdassa ei ilmoiteta edellä E-kohdassa tarkoitettuja aluksia. Mikäli aluksia on enemmän kuin yksi, tulee selvitys antaa Lisätietoja -kohdassa tai erillisellä liitteellä.