Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

80 Selvitys toiminnasta - ulkomainen yhteisö, täyttöohje

Lomakkeella 80 ulkomaiset yhteisöt antavat selvityksen Suomessa harjoittamastaan toiminnasta. Liite on täytettävä, jos yhteisö katsoo, että sille ei muodostu tuloverotuksessa kiinteää toimipaikkaa Suomeen.

Lomakkeen lisäksi on annettava seuraavat liitteet:

 • kopiot urakkasopimuksista, jos yhtiö harjoittaa rakennus- ja asennustoimintaa Suomessa
 • kopiot työsopimuksista, jos yhtiöllä on työntekijöitä Suomessa
 • kopiot työvoimanvuokraussopimuksista, jos yhtiö harjoittaa työvoiman vuokrausta Suomessa
 • kopiot toimeksiantosopimuksista, jos yhtiön harjoittama toiminta perustuu alihankintaan.
Suomessa harjoitettu toiminta

Mitä tavaroita tai palveluja yhtiö myy?

 • Ilmoita, mitä tavaroita yhtiö myy Suomessa.
 • Jos yhtiö myy Suomessa palveluja, kuvaile myytävää palvelua.
 • Esimerkki: ”huonekalujen asennuspalvelu”

Kenelle yhtiö myy tavaroita tai palveluja?

 • Ilmoita niiden asiakkaiden nimet, joille yhtiö myy tavaroita ja palveluja Suomessa.

Kuinka suuri prosenttiosuus yhtiön liikevaihdosta muodostuu Suomessa harjoitetusta toiminnasta?

 • Ilmoita se prosenttiosuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta, joka on muodostunut Suomessa harjoitetusta toiminnasta. Ilmoita tieto yhtiön tilinpäätöstietojen mukaisesti.
Jos yhtiö harjoittaa Suomessa rakennus- ja asennustoimintaa, antakaa seuraavat tiedot

Ilmoita urakoista toimeksiantajan nimi ja Y-tunnus, urakkakohde sekä urakan alku- ja loppupäivämäärä.

 • Ilmoita päivämäärät muodossa pp.kk.vvvv, esimerkiksi 02.01.2017–28.04.2017.
 • Urakkakohteena voit ilmoittaa esimerkiksi urakkakohteen lähiosoitteen, työmaan numeron tai muun työmaatunnisteen.
 • Jos urakan loppupäivämäärä ei ole vielä tiedossa, ilmoita urakan arvioitu loppupäivämäärä.

Jos urakoita on enemmän kuin viisi, anna niiden tiedot erillisellä liitteellä. Muista liittää mukaan myös kopiot urakkasopimuksista.

Yhtiön työntekijät

Kuinka paljon yhtiöllä on työntekijöitä Suomessa?

 • Ilmoita tässä kohdassa yhtiön Suomessa työskentelevien työntekijöiden lukumäärä.

Millaista työtä Suomessa työskentelevät työntekijät tekevät?

 • Kuvaile Suomessa työskentelevien työntekijöiden työtehtäviä.
 • Esimerkki: ”myynti- ja markkinointitehtävät”

Miten Suomessa työskentelevien työntekijöiden palkka ja tavoitteet on määritelty?

 • Ilmoita Suomessa työskentelevien työntekijöiden palkan määrä (tunti-, kuukausi- tai provisiopalkka sekä mahdollinen tulospalkkio).
 • Ilmoita myös, mitä tavoitteita Suomessa työskenteleville työntekijöille on asetettu.

Mitkä ovat työntekijöiden vastuut ja valtuudet?

 • Ilmoita työntekijöiden vastuut ja valtuudet.
 • Vastuuna voi olla esimerkiksi yhteydenpito asiakkaisiin ja valtuutena voidaan pitää esimerkiksi oikeutta tehdä yhtiötä sitovia sopimuksia.

Kuka vastaa tai ketkä vastaavat yhteydenpidosta suomalaisiin asiakkaisiin?

 • Ilmoita työntekijöiden nimet, tehtävät, palkkauksen perusteet sekä tieto siitä, työskentelevätkö henkilöt Suomessa.
 • Työntekijöiden palkka voi määräytyä esimerkiksi tunti-, kuukausi- tai provisioperusteisesti.

Voivatko asiakasyhteydenpidosta vastaavat henkilöt ottaa vastaan tilauksia tai solmia yhtiötä sitovia sopimuksia?

 • Merkitse rasti kohtaan ”Kyllä”, jos asiakasyhteydenpidosta vastaavat henkilöt voivat ottaa vastaan tilauksia tai solmia yhtiötä sitovia sopimuksia.

Työskentelevätkö nämä henkilöt Suomessa?

 • Merkitse rasti kohtaan ”Kyllä”, jos asiakasyhteydenpidosta vastaavat henkilöt työskentelevät Suomessa.
Yhtiön toimitilat

Suomessa

Toimitilojen osoite

 • Ilmoita yhtiön toimitilojen osoite Suomessa.

Tilojen käyttötarkoitus

 • Kuvaile, minkälaista toimintaa yhtiö harjoittaa Suomessa sijaitsevista tiloistaan käsin.
  • Esimerkki: ”myynti ja markkinointi”

Toimitiloissa työskentelevien työntekijöiden lukumäärä ja työtehtävät

 • Ilmoita yhtiön Suomessa sijaitsevissa toimitiloissa työskentelevien työntekijöiden lukumäärä ja työtehtävät.
 • Esimerkki: ”3 työntekijää, myynti- ja markkinointitehtävät”

Jos yhtiöllä ei ole toimitiloja Suomessa, mistä käsin yhtiön työntekijät harjoittavat toimintaa?

 • Ilmoita, mistä käsin yhtiön työntekijät harjoittavat toimintaa Suomessa.
 • Esimerkki: ”työntekijän kotoa käsin”

Kotivaltiossa

Toimitilojen osoite

 • Ilmoita pääliikkeen toimitilojen osoite yhtiön kotivaltiossa.

Tilojen käyttötarkoitus

 • Kuvaile, minkälaista toimintaa yhtiö harjoittaa kotivaltiossa sijaitsevista tiloistaan käsin.
 • Esimerkki: ”kirjanpito ja yleiset toimistotehtävät”
Yhtiön johtohenkilöt

Selvitys siitä, missä yhtiön johtohenkilöt asuvat (henkilön nimi, tehtävä ja osoite)

 • Ilmoita yhtiön johtohenkilöiden nimet, tehtävät ja osoitetiedot.

Kuka tekee yhtiötä koskevat keskeiset päätökset (esim. rekrytointi, osto- ja myyntisopimukset)?

 • Ilmoita sen henkilön nimi, joka tekee yhtiötä koskevat keskeiset päätökset.

Kuka vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta?

 • Ilmoita sen henkilön nimi, joka vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta.

Missä yhtiötä koskevat päätökset tehdään (osoite)?

 • Ilmoita sen paikan osoite, jossa yhtiötä koskevat päätökset tehdään.