Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

79 Vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä, täyttöohje

Lomakkeella 79 elinkeinotoimintaa harjoittavat työnantajat vaativat koulutusvähennystä (laki elinkeinotulon verottamisesta 56 §). Koulutusvähennykseen ei ole kuitenkaan oikeutta tuloverolain 20 ja 21 §:ssä tarkoitetulla yhteisöllä, 21a §:ssä tarkoitetulla yliopistolla eikä yhdistyksillä ja säätiöillä.

Lue lisää koulutusvähennyksestä.

Yrityksen tiedot

Merkitse yrityksen nimi, Y-tunnus ja tilikausi

2 Koulutusvähennyksen edellytykset

Koulutussuunnitelma on laadittu

Merkitse rasti, jos yrityksessä on laadittu koulutussuunnitelma. Koulutusvähennyksen edellytyksenä on, että vähennyksen perusteena olevan koulutuksen on perustuttava työnantajan laatimaan koulutussuunnitelmaan.

Koulutussuunnitelmasta säädetään yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 16 §:ssä ja taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 3 §:ssä. Työnantaja, johon sovelletaan yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia, laatii koulutussuunnitelman mainitun lain mukaan. Jos työnantaja ei kuulu yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain piiriin, koulutussuunnitelma on laadittava taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain mukaan.

Työnantaja ei ole saanut palkkatukea niiden työntekijöiden palkkakustannuksiin, joiden koulutuksesta koulutusvähennystä vaaditaan

Merkitse rasti, jos työnantaja ei ole saanut palkkatukea koulutusvähennyksen perusteena olevien henkilöiden palkkakustannuksiin. Palkkatuettujen työntekijöiden koulutuksen perusteella ei voi vaatia koulutusvähennystä.

Palkkatuella tarkoitetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua palkkatukea.

3 Koulutusvähennyksen laskeminen

Työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva verovuoden palkkasumma

Työnantajat ilmoittavat työttömyysvakuutusmaksun Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR) kalenterivuosittain. Koulutusvähennyksen laskennassa käytetään tätä samaa palkkasummaa, mutta se on laskettava verovuodelle.

Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, koulutusvähennyksen perusteena oleva palkkasumma poikkeaa TVR:lle ilmoitetusta. Koulutusvähennyksen laskennassa käytettävä verovuoden palkkasumma on silloin laskettava erikseen.

Työntekijämäärä (verovuoden keskiarvo)

Keskimääräinen työntekijämäärä lasketaan verovuodelle.

Keskimääräisen työntekijämäärän laskentatapaa ei ole lainsäädännössä määritelty. Keskimääräisenä työntekijämääränä voidaan pitää työnantajan teettämien henkilötyövuosien summaa.

Työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka (palkkasumma / työntekijöiden lukumäärä / 200)

Keskimääräinen päiväpalkka lasketaan jakamalla edellä ilmoitetut työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva verovuoden palkkasumma keskimääräisellä työntekijämäärällä. Näin saatu osamäärä jaetaan vielä luvulla 200.

Jos verovuosi ei ole 12 kuukautta, suhteutetaan jakajana käytetty luku 200 vastaamaan verovuoden pituutta.

Vähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien määrä (kokonaiset koulutuspäivät)

Merkitse tähän vähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä. Vähennykseen oikeuttavat vain kokonaiset koulutuspäivät. Kokonainen koulutuspäivä sisältää 6 tuntia koulutusta.

Koulutusvähennystä voi vaatia enintään 3 päivää koulutukseen osallistunutta työntekijää kohden.

Koulutusvähennyksen määrä (keskimääräinen päiväpalkka x koulutuspäivät / 2)

Koulutusvähennys lasketaan kertomalla edellä laskettu työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka koulutusvähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärällä ja jakamalla näin saatu tulo luvulla 2.

4 Koulutusvähennyksen perusteena olevaan koulutukseen osallistuneet työntekijät

1 päivän ajan osallistuneet työntekijät

Ilmoita niiden työntekijöiden lukumäärä, jotka ovat osallistuneet koulutusvähennyksen perusteena olevaan koulutukseen enintään 1 päivän ajan.

2 päivän ajan osallistuneet työntekijät

Ilmoita niiden työntekijöiden lukumäärä, jotka ovat osallistuneet koulutusvähennyksen perusteena olevaan koulutukseen enintään 2 päivän ajan.

3 päivän ajan osallistuneet työntekijät

Ilmoita niiden työntekijöiden lukumäärä, jotka ovat osallistuneet koulutusvähennyksen perusteena olevaan koulutukseen enintään 3 päivän ajan.

Koulutusvähennyksen perusteena olevat työntekijät yhteensä

Ilmoita koulutusvähennyksen perusteena olevaan koulukseen osallistuneiden työntekijöiden lukumäärä. (Laske edellä ilmoitetut työntekijät yhteensä.)

Ilmoita koulutusvähennys veroilmoituksella:

5 Elinkeinotoiminnan veroilmoitus - liikkeen- ja ammatinharjoittaja: kohta "Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut"

6A Elinkeinotoiminnan veroilmoitus - elinkeinoyhtymä: kohta "Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut"

6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus - yhteisö: kohta 9 "Muut vähennyskelpoiset kulut (ei tilikauden tuloslaskelmassa)” osassa 7 ”Elinkeinotoiminnan kulut".

Sivu on viimeksi päivitetty 15.3.2018