74 Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta, täyttöohje

Tämä lomake on tarkoitettu ulkomaisen väliyhteisön osakkaalle tai edunsaajalle, joka on verovelvollinen väliyhteisötulosta. Anna lomake tuloveroilmoituksen liitteenä. Voit antaa kaikki tiedot myös OmaVerossa.

Lomakkeen saat lomakesivulta

Täytä laskelmaan tiedot siitä, mikä on osakkaan tai edunsaajan omistusosuus tai asema ulkomaisessa väliyhteisössä ja mikä osuus osakkaalla tai edunsaajalla on väliyhteisön tilikauden tuloon tai tappioon. Anna myös tiedot ulkomaisen väliyhteisön voitonjaosta.

Samaa lomaketta käyttävät sekä luonnolliset henkilöt, yhteisöt että elinkeinoyhtymät. Tällä lomakkeella selvityksen väliyhteisön tulo-osuudesta antaa myös rajoitetusti verovelvollinen, jonka Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan osuus väliyhteisöstä liittyy.

Täytä jokaisesta väliyhteisöstä oma lomake. Ilmoita veronalaisen väliyhteisötulon yhteissumma  lisäksi osakkaan tai edunsaajan tuloveroilmoituksessa.

Tarkempia tietoja väliyhteisön määritelmästä, verovelvollisuudesta sekä väliyhteisötulon laskemisesta Verohallinnon ohjeessa Väliyhteisötulon verotus Suomessa. Ohjeessa on myös kaavioita, joiden avulla voit arvioida sitä, millaisiin yksittäisiin tilanteisiin väliyhteisölaki soveltuu.

Mitä liitteitä tarvitaan?

Jos ulkomainen väliyhteisö on kirjanpitolaissa tarkoitettu verovelvollisen tytäryritys tai osakkuusyritys, liitä veroilmoitukseen oikeaksi todistettu jäljennös väliyhteisön tilikauden tuloslaskelmasta ja taseesta sekä tilikautta edeltäneen vuoden tuloslaskelmasta ja taseesta.

Yhteisöosakas voi vaatia väliyhteisön maksamia veroja hyvitettäväksi lomakkeella 70 (esimerkiksi Omaverossa). Liitä lomakkeeseen luotettava selvitys ulkomaisen veron määrästä, veron maksamisesta sekä tulosta, jonka perusteella vero on maksettu.

Jos osakas on luonnollinen henkilö, kaksinkertaisen verotuksen poistamista voi vaatia lomakkeella 16A tai 16B (esimerkiksi OmaVerossa).

Verohallinto voi pyytää lisätietoja ja tositteita

Ulkomaisen yhteisön suomalaisen osakkaan on annettava verotusta varten myös muita väliyhteisölain soveltamisen kannalta tarpeellisia tietoja ja asiakirjoja, jos Verohallinto pyytää niitä.

Jos asiakirjat ovat vieraskielisiä, niistä pitää pyydettäessä toimittaa suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Käännöksen pitää olla virallisen kääntäjän tai muun pätevän henkilön tekemä.

Jos Verohallinto ei hyväksy kaikkia väliyhteisön osakkaan veroilmoituksen tietoja väliyhteisön tulon verotuksessa vaan poikkeaa veroilmoituksesta, osakkaalle varataan mahdollisuus antaa asiasta tarpeelliseksi katsomansa lisäselvitykset.

Yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Verovelvollisen tiedot

Verovelvollisen nimi, Y-tunnus tai henkilötunnus sekä tilikausi.

Väliyhteisön tiedot

Nimi

Kirjoita väliyhteisön nimi virallisessa muodossa eli siinä muodossa kuin se on väliyhteisön kaupparekisteriotteessa, kotipaikkatodistuksessa tai vastaavassa virallisessa asiakirjassa.

Lainkäyttöalueen maakoodi

Ilmoita tässä sen lainkäyttöalueen maakoodi, jossa väliyhteisön verotuksellinen kotipaikka sijaitsee. Verotuksellisella kotipaikalla tarkoitetaan lainkäyttöaluetta, jossa ulkomaisen yksikön katsotaan asuvan rekisteröinnin tai johtopaikan perusteella tai muusta sellaisesta syystä. Verotuksellinen kotipaikka voi olla valtiollinen tai ei-valtiollinen lainkäyttöalue, jolla on itsenäinen veronkanto-oikeus.

Käytä standardin ISO 3166 mukaista kaksikirjaimista maakoodia (www.iso.org). Tarkista maakoodi sivulta Voimassa olevat verosopimukset. Huomaa kuitenkin, että sivulla on lueteltu vain ne maat, joiden kanssa Suomella on voimassa oleva verosopimus.

Toimiala

Ilmoita väliyhteisön toimiala tai kirjoita lyhyt kuvaus toiminnasta, jota väliyhteisö pääasiassa harjoittaa kotivaltiossaan.

Tilikausi (ppkkvv–ppkkvv)

Väliyhteisön tilikausi.

Valuutta

Valuutta, jota väliyhteisön alkuperäisessä tilinpäätöksessä on käytetty.

Valuutan muuntokurssi

Valuuttakurssi, jonka mukaan väliyhteisön saamat tuotot ja kulut on muunnettu euroiksi.

Omistajayrityksen tai muun omistajan välitön ja ulkomainen välillinen omistusosuus tai edunsaaja-asemaa vastaava osa kokonaisedunsaajuudesta

Ilmoita prosentteina omistusosuus, jonka väliyhteisön osakas tai edunsaaja omisti ulkomaisen yksikön tilikauden päättymishetkellä.

Kun lasket välillistä omistusosuutta, ota huomioon ainoastaan omistus, joka syntyy etuyhteydessä olevien osapuolten kautta. Kun lasket määräysvaltaa, laske yhteen verovelvollisen oman omistuksen perusteella saatu määräysvalta ja muiden etuyhteysosapuolten omistuksiin perustuva määräysvalta.

Lisätietoa määräysvaltaedellytyksestä ja etuyhteyden määritelmästä (ohjeen kohta 3.2)

Laskelma osuudesta väliyhteisön tuloon

Väliyhteisön tuotot ja kulut (EVL:n mukaisesti lasketut)

Ilmoita tässä väliyhteisön tuotot ja kulut Suomen verolainsäädännön mukaan laskettuna.

Laskennan pohjana on ulkomaisen yksikön asuinvaltiossa tehty kirjanpito, johon tehdään Suomen verolainsäädännön mukaiset oikaisut. Oikaisut voivat koskea tulojen veronalaisuutta ja menojen vähennyskelpoisuutta sekä tulojen ja menojen jaksotusta.

Elinkeinotoiminnan tulos tai tappio (merkitse mahdollinen tappio miinusmerkillä)

Väliyhteisön tuottojen ja kulujen erotus.

Osuus väliyhteisön tuloon ennen edellisten vuosien tappioiden vähentämistä

Ilmoita, mikä osuus väliyhteisön tuloksesta kuuluu verovelvolliselle. Laske luku tuloksesta, josta et vielä ole vähentänyt edellisten vuosien tappioita.

Vähennä osuus kymmenen edellisten vuoden tappiosta siltä osin kuin sitä ei ole vähennetty aikaisempina vuosina

Voit vähentää osakkaan tulo-osuudesta saman väliyhteisön aiempia tappioita, joita ei ole vähennetty aiempina vuosina.  Vähennä vain osakkaan oma tappio-osuus. Vähennys on tehtävä tappion syntymisvuotta seuraavien kymmenen vuoden aikana. Tappiot vähennetään niiden syntymisjärjestyksessä. Tappion vähennysoikeus on väliyhteisökohtainen, joten eri väliyhteisöjen tuloja ja tappioita ei voi tasata keskenään.

Täytä myös tappion syntymisvuosi.

Tappion voi vähentää vain, jos väliyhteisölain edellytys omistusosuudesta tai edunsaaja-asemasta on täyttynyt tappion syntymisvuonna.

Osuus väliyhteisön tuloon

Ilmoita, kuinka paljon osakkaan osuus väliyhteisön verotettavasta tulosta on sen jälkeen, kun siitä on vähennetty edellisten vuosien tappio-osuus.

Jos osakas on yhteisö, siirrä luku osakkaan tuloveroilmoituksen tuloverolaskelmaan kohtaan "Osuus väliyhteisön tuloon".

Osuus väliyhteisön tappiosta

Ilmoita osakkaan osuus väliyhteisön verovuoden tappiosta. Voit vähentää tappiot osakkaan osuudesta väliyhteisön tuloon seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Väliyhteisöstä saatu osinko tai muu voitonjako

Täytä tähän osaan ensin väliyhteisöstä saadun osingon tai muun voitonjaon yhteismäärä, josta et ole tehnyt vähennyksiä.

Vähennä osingosta tai voitonjaosta osakkaan osuus saman väliyhteisön tuloon, jos sitä ei ole vähennetty aiempina vuosina. Täytä omiin kohtiinsa saman verovuoden tulo-osuus ja viiden edellisen verovuoden tulo-osuus, jota ei ole vähennetty aiemmin.

Väliyhteisötulot vähennetään voitonjaosta siinä järjestyksessä kuin tulot ovat syntyneet.

Jäljelle jäävä osuus voitonjaosta on veronalaista tuloa. Ulkomaisesta väliyhteisöstä saatu osinko tai muu voitonjako on siis veronalaista tuloa siltä osin kuin se ylittää määrän, joka on luettu osakkaan veronalaiseksi väliyhteisötuloksi samana verovuonna tai viiden edellisen verovuoden aikana.

Kun voitonjaon veronalaisuutta arvioidaan, otetaan huomioon osinkotulon veronalaisuutta koskevat lait ja verosopimusten säädökset. Lisätietoa löydät ohjeesta Väliyhteisötulon verotus Suomessa kohdasta 5.6 Väliyhteisön voitonjaon verotus

Veronalainen osuus osingosta tai muusta voitonjaosta

Merkitse tähän väliyhteisöstä saadun osingon tai muun voitonjaon veronalainen osuus. Jos osakas on yhteisö, ilmoita luku myös osakkaan tuloveroilmoituksen tuloverolaskelman kohdassa "Saadut osingot ja ylijäämät / Veronalainen osuus".

Sivu on viimeksi päivitetty 28.2.2020