Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

11 Tulonhankkimistoiminta, täyttöohje

Jos haluat täydentää esitäytettyä veroilmoitusta, voit antaa kaikki tiedot OmaVerossa.

Jos kuitenkin haluat ilmoittaa paperilla, käytä tulonhankkimistoiminnan ilmoittamiseen lomaketta 11. Lisätietoa ja lomakkeen saat lomakesivulta. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Ilmoita lomakkeella 11 vain sellaiset tulonhankkimistoiminnan ansiotulot, jotka puuttuvat kokonaan esitäytetystä veroilmoituksesta.

Käytä lomaketta esimerkiksi perhepäivähoitoon kohdistuvien tulojen ja menojen ilmoittamiseen, jos olet yksityinen perhepäivähoitaja ja kuulut ennakkoperintärekisteriin.

Ilmoita tulojen lisäksi kaikki tulonhankkimistoimintaan kohdistuvat menot – myös ne menot, jotka kohdistuvat esitäytetyssä veroilmoituksessa valmiiksi näkyviin tuloihin. Ilmoita tulot ja menot sen vuoden veroilmoituksessa, jolloin ne on maksettu.

Ilmoita muut tulot ja tilanteet näillä lomakkeilla tai OmaVerossa:

 • Jos tulonhankkimistoimintaan liittyvä työkorvaus on jo esitäytetyssä veroilmoituksessa mutta tiedoissa on korjattavaa, korjaa tiedot lomakkeella 50A.
 • Käytä lomaketta 50A myös silloin, jos toiminta on harrastustoimintaa.
 • Jos toimit liikkeen- tai ammatinharjoittajana, ilmoita yritystoimintaan liittyvät työkorvaukset lomakkeella 5.

Lue lisää tulonhankkimistoiminnasta

Jos korjaat aiemmin tekemiäsi täydennyksiä

Jos olet jo ilmoittanut täydennyksiä mutta huomaat niissä vielä korjattavaa, täytä lomake kokonaan uudelleen. Ei riitä, että korjaat vain virheellisen tiedon tai ilmoitat pelkästään puuttuvan tiedon.

Voit käyttää lomaketta myös oikaisuvaatimuksen liitteenä

Voit käyttää lomaketta 11 myös silloin, jos teet oikaisuvaatimuksen verotuksen päättymisen jälkeen. Täytä oikaisuvaatimus (lomake 3308) ja liitä mukaan tämä lomake. Anna silloinkin kaikki verotukseen vaikuttavat tiedot: ei riitä, että täytät vain ne tiedot, joihin haet oikaisua. Myös oikaisuvaatimuksen voi tehdä OmaVerossa. Silloin et tarvitse paperilomakkeita ja voit käyttää OmaVeron tietoja oikaisuvaatimuksen pohjana.

Sisällys

1 Henkilötiedot ja verovuosi
2 Tulonhankkimistoiminnan tulot
2.1 Tulot yhteensä
3 Tulonhankkimistoiminnan menot
3.1 Materiaalit ja tarvikkeet
3.2 Työvälineet (menot omien työvälineiden käytöstä)
3.3 Tilapäisistä työmatkoista aiheutuneet matkustamiskustannukset
3.4 Tilapäisistä työmatkoista aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset
3.5 Työhuonevähennys
3.6 Poistot
3.7 Muut menot
3.8 Menot yhteensä
4 Poistot työvälineistä
5 Selvitys matkustamiskustannuksista, jotka ovat aiheutuneet tilapäisistä työmatkoista
5.1 Matkustamiskustannukset muulla kuin julkisella kulkuneuvolla
5.2 Matkustamiskustannukset julkisella kulkuneuvolla
6 Selvitys lisääntyneistä elantokustannuksista, jotka ovat aiheutuneet tilapäisistä työmatkoista
6.1 Matkan laatu
6.2 Matkapäivien määrä
6.3 Enimmäismäärä/matkapäivä
6.4 Enimmäismäärä yhteensä

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Täytä tähän nimesi ja henkilötunnuksesi.

Ilmoita myös verovuosi eli se vuosi, jonka tietoja ilmoitat.

Merkitse tähän myös tarkempi selvitys siitä tulonhankkimistoiminnasta, josta olet saanut lomakkeella ilmoittamasi tulot.

2 Tulonhankkimistoiminnan tulot

2.1 Tulot yhteensä

Ilmoita tässä kohdassa tulonhankkimistoiminnasta saamasi tulot. Ilmoita vain sellaiset tulot, joita ei ole valmiiksi esitäytetyssä veroilmoituksessa.

3 Tulonhankkimistoiminnan menot

Ilmoita tässä osassa kaikki tulonhankkimistoiminnan menot.

3.1 Materiaalit ja tarvikkeet

Ilmoita kustannukset tulonhankkimistoimintaan liittyvistä materiaaleista ja tarvikkeista.

3.2 Työvälineet (menot omien työvälineiden käytöstä)

Ilmoita kustannukset omien työvälineiden käytöstä, esimerkiksi puhelinkulut.

3.3 Tilapäisistä työmatkoista aiheutuneet matkustamiskustannukset

Erittele matkustamiskustannukset ensin lomakkeen osassa 5. Laske yhteen kohtien 5.1 ja 5.2 matkustamiskustannukset. Merkitse summa tähän.

3.4 Tilapäisistä työmatkoista aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset

Täytä ensin lomakkeen osa 6. Erittele siinä elantokustannukset, joita sinulle on aiheutunut tilapäisistä työmatkoista. Siirrä tähän elantokustannusten yhteismäärä eli osan 6 Yhteensä-riville laskemasi luku.

3.5 Työhuonevähennys

Ilmoita todelliset työhuoneesta aiheutuneet menot tai kaavamainen työhuonevähennys. Työhuonevähennyksen määrä riippuu siitä, kuinka paljon käytät työhuonetta pääasialliseen tai osittaiseen työskentelyyn verovuoden aikana. Lue lisää työhuonevähennyksestä

3.6 Poistot

Täytä ensin osan 4 poistolaskelma. Siirrä tähän poistojen yhteismäärä osan 4 riviltä "Poistot yhteensä".

3.7 Muut menot

Merkitse tähän muut vähennyskelpoiset menot. Huomaa, että YEL- ja MYEL-vakuutusmaksut ilmoitetaan kuitenkin lomakkeella 50A tai OmaVerossa.

3.8 Menot yhteensä

Laske yhteen tulonhankkimistoimintaan kohdistuvat menot eli kohtien 3.1–3.7 luvut ja merkitse summa tähän kohtaan.

Tulonhankkimistoiminnan tulos ja Tulonhankkimistoiminnan tappio

Laske ja ilmoita tulonhankkimistoiminnan verotettava tulo eli tulojen ja niihin liittyvien menojen erotus: vähennä kohdan 2.1 luvusta kohdan 3.8 luku. Jos tulonhankkimistoiminnasta jää voittoa, merkitse se kohtaan Tulonhankkimistoiminnan tulos. Jos menot ovat suuremmat kuin tulot eli tulonhankkimistoiminnasta tulee tappiota, merkitse se kohtaan Tulonhankkimistoiminnan tappio.

4 Poistot työvälineistä

Tulonhankkimistoimintaa varten hankitun koneen tai laitteen hankintamenon voi jaksottaa kuluiksi usealle vuodelle eli vähentää poistoina, jos omaisuuden taloudellinen käyttöaika ylittää kolme vuotta tai hankintahinta on yli 1 200 euroa. Muussa tapauksessa koneen tai laitteen hankintahinta vähennetään kerralla ostovuoden menona.

 • Kone tai laite: merkitse tähän kone tai laite, jonka olet hankkinut tulonhankkimistoimintaa varten.
 • Hankintavuosi: merkitse koneen tai laitteen hankintavuosi.
 • Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden alussa: merkitse verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden alussa eli hankintahinta, josta on vähennetty aikaisempina vuosina tehdyt poistot. Jos olet hankkinut koneen tai laitteen verovuonna, merkitse sen hankintahinta.
 • Poisto (enintään 25 %): laske poiston määrä. Verovuoden poisto voi olla enintään 25 % edellisessä kohdassa ilmoittamastasi koneen tai laitteen menojäännöksestä.
 • Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden lopussa: vähennä laskemasi poisto verovuoden alun menojäännöksestä ja merkitse erotus tähän.
 • Poistot yhteensä: laske yhteen eri koneista tai laitteista tekemäsi poistot ja siirrä summa lomakkeen kohtaan 3.6.

Esimerkki: Tulonhankkimistoimintaa varten hankittu kone maksoi 2 500 euroa. Koneesta voi tehdä 25 %:n eli 625 euron poiston. Jäljelle jäävä 1 875 euroa on menojäännös, josta seuraavan verovuoden poisto lasketaan.

5 Selvitys matkustamiskustannuksista, jotka ovat aiheutuneet tilapäisistä työmatkoista

5.1 Matkustamiskustannukset muulla kuin julkisella kulkuneuvolla

 • Verovuonna ajetut kilometrit yhteensä: jos olet kulkenut tulonhankkimistoimintaan liittyviä työmatkoja muulla kuin julkisella kulkuneuvolla, merkitse tähän vuoden aikana ajamasi kilometrit yhteensä.
 • Kustannus/kilometri: tarkista Verohallinnon yhtenäistämisohjeesta, kuinka paljon voit saada vähennystä kilometriä kohden. Merkitse luku tähän.
 • Matkustamiskustannukset vuodessa yhteensä: laske ja merkitse tähän matkustamiskustannukset yhteensä. Laske yhteen matkakustannusten määrät kohdista 5.1 ja 5.2 ja siirrä luku lomakkeen kohtaan 3.3.

5.2 Matkustamiskustannukset julkisella kulkuneuvolla

Matkustamiskustannukset vuodessa yhteensä: jos olet kulkenut tulonhankkimistoimintaan liittyviä työmatkoja julkisella kulkuneuvolla, merkitse tähän vuoden aikana maksamasi matkustamiskustannukset. Laske yhteen matkakustannusten määrät kohdista 5.1 ja 5.2 ja siirrä luku lomakkeen kohtaan 3.3.

6 Selvitys lisääntyneistä elantokustannuksista, jotka ovat aiheutuneet tilapäisistä työmatkoista

Ilmoita tilapäisistä työmatkoista aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset. Niitä voivat olla esimerkiksi kohtuulliset ylimääräiset ruokailukustannukset. Jos et pysty tarkalleen selvittämään menojen euromäärää, voit käyttää Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukaisia määriä (ks. ohjeen kohta 2.4).

6.1 Matkan laatu

Merkitse tiedot matkoista omille riveilleen matkan laadun perusteella eli sillä perusteella, onko kyseessä kotimaan matka, joka on kestänyt yli 6 tuntia (6h), kotimaan matka, joka on kestänyt yli 10 tuntia (10h) vai ulkomaanmatka.

6.2 Matkapäivien määrä

Merkitse kullekin riville matkapäivien lukumäärä. Esimerkiksi jos olet tehnyt vuoden aikana 5 kotimaan matkaa, jotka ovat kestäneet yli 10 tuntia, merkitse ensimmäiselle riville luku 5.

6.3 Enimmäismäärä/matkapäivä

Merkitse todellisten kustannusten määrä matkapäivää kohden tai käytä Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukaisia enimmäismääriä. Tarkista enimmäismäärät Verohallinnon yhtenäistämisohjeesta.

6.4 Enimmäismäärä yhteensä

Laske yhteen lisääntyneet elantokustannukset kaikista tilapäisistä työmatkoista. Siirrä summa lomakkeen kohtaan 3.4.

Päivää ja allekirjoita lomake. Ilmoita myös sellainen puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2021