Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Alv-velvollisten yritysten lahjoitukset Ukrainasta pakeneville vapautetaan arvonlisäverosta

Uutinen, 3.10.2022

Arvonlisäverolakia muutetaan väliaikaisesti niin, että Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettavien tavaroiden kotimaiset myynnit ja yhteisöhankinnat eli ostot muista EU-maista ovat arvonlisäverottomia. Myös tällaisten tavaroiden luovutuksiin liittyvät palvelut ovat arvonlisäverottomia.

Verottomuus koskee lähinnä myyntejä yleishyödyllisille yhteisöille. Alv-rekisterissä oleva yritys saa vähentää näiden tavaroiden ja palvelujen hankintaan sisältyneen arvonlisäveron alv-ilmoituksellaan. Kyse on ns. nollaverokannasta.

Tavarat voivat olla esimerkiksi elintarvikkeita, hygieniatarvikkeita, lääkkeitä ja lääkinnällisiä tarvikkeita, vaatteita, peitteitä ja hätämajoitustarvikkeita. Tavaroihin liittyvä palvelu voi olla esimerkiksi ateriapalvelu. Muutoksella täydennetään näiden tavaroiden maahantuonnissa sovellettavaa verovapautta.

Tavaroiden maahantuonti

Euroopan komissio antoi 1.7.2022 väliaikaisesti voimassa olevan päätöksen, jonka mukaan Ukrainan sotaa pakeneville tai Ukrainassa avun tarpeessa oleville henkilöille lahjoitettavien tai saataville asetettavien tavaroiden maahantuonti vapautetaan tuontitulleista ja arvonlisäverosta.

Komission päätös (EU) 2022/1108

Vapautus tullimaksuista ja maahantuonnin arvonlisäverosta koskee tilannetta, jossa tavaran maahantuonnista vastaa valtiollinen toimija tai jäsenvaltion viranomaisen hyväksymä hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestö. Lisäksi tavarat pitää tuoda sellaiseen jäsenvaltioon, joka on pyytänyt komission päätöstä. Muun muassa Suomi on pyytänyt komissiolta vapautusta tavaroiden tuontitulleista ja arvonlisäverosta.

Suomessa Tulli pitää yllä listausta hyväksytyistä organisaatioista. Tulli on ohjeistanut hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöjen tekemien tavaroiden tullitonta ja arvonlisäverotonta maahantuontia. Lue lisää Tullin sivuilta.

Kotimaan myynti ja yhteisöhankinta

Komission päätös koskee vain tavaroiden maahantuontia, ei tavaroiden kotimaista myyntiä eikä yhteisöhankintoja. Tämän vuoksi arvonlisäverolakiin on lisätty säännökset Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille vastikkeetta luovutettaviksi tarkoitettujen tavaroiden kotimaisten myyntien ja yhteisöhankintojen sekä tällaisiin tavaroihin liittyvien palvelujen arvonlisäverottomuudesta.

Vapautus arvonlisäverosta ei koske vastikkeellisia myyntejä valtiolle, kunnille, hyvinvointialueille tai vastaanottopalvelujen järjestäjille.

Vapautus arvonlisäverosta koskee vastikkeetta tehtyjä tavaran luovutuksia ja näihin tavaroihin liittyviä palveluita silloin, kun vastaanottajana on yleishyödyllinen yhteisö, uskonnollinen yhdyskunta, valtio, kunta, hyvinvointialueille tai vastaanottopalvelujen järjestäjä ja tavarat tai palvelut tulevat vapautukseen oikeuttavaan käyttöön.

Ostajaan tai lahjoituksen saajaan liittyvät arvonlisäverottomuuden edellytykset

Arvonlisäverolakiin lisätyssä uudessa määräaikaisessa säännöksessä (38 f §) määritellään, mitkä myynnit ovat arvonlisäverottomia.

Arvonlisäveroa ei suoriteta Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakenevien tarpeisiin välittömästi liittyvien tavaroiden myynnistä eikä yhteisöhankinnasta tai tällaisiin tavaroihin liittyvistä palvelujen myynnistä, jos ostajana on:

  • komission päätöksessä (EU) 2022/1108 tarkoitettu toisen jäsenvaltion valtiollinen toimija tai toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä organisaatio omassa maassaan tapahtuvan toiminnan osalta
  • yleishyödyllinen yhteisö (arvonlisäverolain 4 §)
  • uskonnollinen yhdyskunta (arvonlisäverolain 5 §)
  • julkisyhteisö (arvonlisäverolain 6 §)
  • kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 13 §:ssä tarkoitettujen vastaanottopalvelujen järjestäjä siltä osin kuin tavarat luovutetaan tai palvelut suoritetaan niille vastikkeetta
  • toimija, joka luovuttaa tavarat tai suorittaa palvelut vastikkeetta edellä mainituille tahoille.

Ostajalla tarkoitetaan myös vastikkeettoman luovutuksen saajaa.

Myös tavaran tai palvelun käyttötarkoitus vaikuttaa verottomuuteen

Tavaroiden myynti on verotonta vain, jos ostaja hankkii tavarat tai palvelut johonkin seuraavista käyttötarkoituksista:

  • jaettaviksi tai suoritettavaksi vastikkeetta niille henkilöille, jotka ovat paenneet Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä
  • asetettaviksi vastikkeetta niiden henkilöiden käyttöön, jotka ovat paenneet Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä siten, että tavarat jäävät ostajan omistukseen
  • luovutettavaksi Ukrainan valtiolliselle toimijalle tai Ukrainan toimivaltaisten viranomaisten hyväksymälle hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestölle, joka jakaa tavarat tai suorittaa palvelun vastikkeetta apua tarvitseville Ukrainassa
  • luovutettaviksi vastikkeetta edellä mainituissa kohdissa tarkoitettuun käyttöön.

Myyjälle on annettava selvitys tavaran käytöstä

Ostajan on annettava myyjälle selvitys (arvonlisäverolaki 209 j §) siitä, että tavarat tai palvelut on ostettu sellaiseen käyttöön, joka täyttää verottomuuden edellytykset.

Jos tavaran käyttötarkoitus muuttuu

Jos ostaja tai lahjoituksen saaja ottaa tavarat muuhun kuin vapautukseen oikeuttavaan käyttöön, ostajan tai lahjoituksen saajan on suoritettava tavaroista oman käytön veroa. Verokanta määräytyy arvonlisäverolain 84 tai 85 a §:n nojalla määräytyvän verokannan mukaisesti ostohinnan tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan perusteella.

Myyjällä on vähennysoikeus

Koska vapautuksen alaiset tavaroiden ja palveluiden myynnit on säädetty ns. nollaverokannan alaiseksi, tähän myyntiin liittyvien ostojen arvonlisävero on myyjälle vähennyskelpoinen.

Miten yritys ilmoittaa tiedot?

Tiedot ilmoitetaan yrityksen alv-ilmoituksella kohdassa "0-verokannan alainen liikevaihto".

Taannehtivaa soveltamisaikaa koskevat tiedot korjataan antamalla korvaava alv-ilmoitus sille verokaudelle, jonka tietoja korjataan. Ilmoituksen korjaamisesta ei aiheudu yritykselle seuraamuksia, jos suoritettavan arvonlisäveron määrä pienentyy korjauksen myötä. Lue lisää ilmoitusten korjaamisesta.

Muutoksen voimassaolo

Arvonlisäverolaissa säädetty tavaroita ja palveluita koskeva verottomuus on väliaikainen. Verottomuutta sovelletaan 24.2.2022 - 31.12.2022 tapahtuvaan tavaran tai palvelun myyntiin, maahantuontiin ja yhteisöhankintaan eli verottomuus tulee voimaan taannehtivasti.

Lisätietoa alv-lainsäädännön muutoksesta:

Hallituksen esitys (HE 77/2022)

Sivu on viimeksi päivitetty 3.10.2022