Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Statistik från Skatteförvaltningen: Samfunds- och företagskundernas inkomster skatteåret 2011

Statistiska uppgifter om samfunds och andra företags inkomster vid inkomstbeskattningen för skatteåret 2011.

Bokföringsmässiga resultat och förluster

Om ett företags intäkter är större än dess utgifter, gör företaget ett positivt bokföringsmässigt resultat. Ett positivt resultat gjordes av 211 314 samfund och andra företag under skatteåret 2011 (+ 2,2 %). Deras sammanlagda resultat var 29,9 miljarder euro (+15 %).

Om ett företags intäkter är mindre än dess utgifter, gör företaget ett negativt bokföringsmässigt resultat. Ett negativt resultat gjordes av 80 290 samfund och andra företag under skatteåret 2011 (+ 2,1 %). Deras sammanlagda förlust var 6,7 miljarder euro (-0,6 %).

Inkomster och förluster som fastställts för skatteåret

När man adderar skattepliktiga poster till det bokföringsmässiga resultatet och drar av de skattefria posterna, får man inkomsten eller den fastställda förlusten för skatteåret.

Under skatteåret fanns det 298 564 samfund och andra företag som hade inkomster (+4,6 %). Deras sammanlagda inkomst för skatteåret var 26,9 miljarder euro (-0,4 %).

Förlust fastställdes för sammanlagt 113 545 samfund och andra företag (- 0,6 %). Deras sammanlagda fastställda förlust var 7,1 miljarder euro (+ 36,2 %).

Största ökningen enligt huvudbransch var i Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+30,6 %), buggverksamhet (+24,9 %), hotell- och restaurangverksamhet (+17,1 %) samt i utvinning av mineral (+14,8 %). Mest minskade verksamheten inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (-11,1 %), finans- och försäkringsverksamhet (-6,2 %) samt tillverkning (-3,2 %).

Samfundens och andra företags inkomster och faställda förluster per skatteår 2008-2011

Beskattningsbara inkomster

När man från inkomsten för skatteåret drar av tidigare års avdragsgilla förluster, får man den beskattningsbara inkomsten.

Sammanlagt  298 564 samfund och andra företag hade beskattningsbar inkomst (+4,6 %). Deras sammanlagda beskattningsbara inkomster uppgick till 26,9 miljarder euro (-0,4 %). 

Samfund

Med ett samfund avses i inkomstbeskattningen t.ex. aktiebolag, andelslag, staten och dess inrättningar, kommuner och samkommuner, församlingar, placeringsfonder, ömsesidiga försäkringsbolag och stiftelser.

Samfundens beskattningsbara inkomster uppgick till 19,7 miljarder euro skatteåret 2011 (- 0,3 %). Sammanlagt 103 008 samfund hade beskattningsbara inkomster (+ 3,4 %).

Samfundens beskattningsbara inkomster 2008-2011

Öppna bolag och kommanditbolag

Öppna bolag och kommanditbolag är inte skattskyldiga i sig. Inkomsterna i ett öppet bolag och ett kommanditbolag utdelas som kapitalinkomst för bolagsmännen och/eller som förvärvsinkomst allt efter den andel av föregående skatteårs nettoförmögenhet som var och en av bolagsmännen hade.

Företagsinkomster som utdelas av öppna bolag och kommanditbolag skatteåret 2011 uppgick till 1,2 miljarder euro (+ 12,5 %). Företagsinkomster att utdelas hade 25 239 öppna och kommanditbolag (- 2,1 %).

Öppna bolags och kommanditbolags utdelningsbara företagsinkomster 2008-2011

Näringsidkare

Näringsidkarnas företagsinkomster beskattas direkt som näringsidkarens personliga inkomst. Också näringsidkarens företagsinkomster fördelas i kapitalinkomster och/eller förvärvsinkomster enligt företagets nettoförmögenhet.

Näringsidkarnas beskattningsbara inkomster uppgick till 5,2 miljarder euro skatteåret 2011 (+ 8 %). Sammanlagt 499 216 näringsidkare hade beskattningsbar inkomst (ca + 3,7 %). Av inkomsterna var 4,7 miljarder (+8,5 %) förvärvsinkomster och 0,5 miljarder (+ 7,4 %) kapitalinkomster. Antalet näringsidkare med förvärvsinkomster var 155 531 (+ 3,7 %) och antalet näringsidkare med kapitalinkomster var 59 175 (- 0,5 %).

Näringsidkarnas beskattningsbara inkomster 2008-2011

Statistiska tabeller

Sidan har senast uppdaterats 4.3.2013