Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Statistik från Skatteförvaltningen: Samfunds- och företagskundernas inkomster skatteåret 2012

Statistiska uppgifter om samfunds och andra företags inkomster vid inkomstbeskattningen för skatteåret 2012.

Avgränsning av statistikmaterial

I materialet ingår samfund (borträknat offentliga samfund), öppna bolag och kommanditbolag samt näringsidkare. Med samfund avses aktiebolag, andelslag, utländska bolag, föreningar, stiftelser, offentliga affärsverk och bostadssamfund som idkar affärsverksamhet. Näringsidkare är rörelseidkare och yrkesutövare. Offentliga samfund är staten och dess inrättningar, kommuner, samkommuner, församlingar, placeringsfonder och ömsesidiga försäkringsbolag. Uppgifterna som gäller offentligt samfund presenteras separat.

Bokföringsmässiga resultat och förluster

Om ett företags intäkter är större än dess utgifter gör företaget ett positivt resultat under räkenskapsperioden. Ett positivt resultat gjordes av 212 385 samfund och andra företag under skatteåret 2012 (+ 0,5 %). Deras sammanlagda resultat var 25,6 miljarder euro (-14,4 %).

Om ett företags intäkter är mindre än dess utgifter gör företaget ett negativt resultat under räkenskapsperioden. Ett negativt resultat gjordes av 83 697 samfund och andra företag under skatteåret 2012 (+4,2 %). Deras sammanlagda förlust var 8,7 miljarder euro (+29,3 %).

Inkomster och förluster som fastställts för skatteåret

När man adderar skattepliktiga poster till det bokföringsmässiga resultatet och av de skattefria posterna, följer ett positivt resultat eller förlust som fastställs vid beskattningen för skatteåret. 

Under skatteåret fanns det 298 818 samfund och andra företag som hade inkomster (+0,1 %). Deras sammanlagda inkomst för skatteåret var 27,3 miljarder euro (+1,5 %). Det fanns 426 offentliga samfund och deras inkomster för skatteåret var 67, 1 miljoner euro.

Förlust fastställdes för sammanlagt 118 459 samfund och andra företag (+4,3 %). Deras sammanlagda fastställda förlust var 6,4 miljarder euro (-10,3%). Det fanns 160 offentliga samfund som visar förlust och den fastställda förlusten för dem var 21 miljoner euro.

Samfundens och andra företags inkomster

 

När man betraktar skatteårets resultat inom huvudbranscherna var den största tillväxten inom el, gas, värme och sanitet (+21,3 %), utbildning (+18,8 %), yrkesmässig, vetenskaplig och teknisk verksamhet (+14,6 %) samt inom finansierings- och försäkringsverksamhet (+14,3 %). Information och kommunikation hade sjunkit mest (- 26,8 %) liksom också vattenförsörjning, avloppsförsörjning och avfallshantering samt annan renhållning av miljön (-19,1 %) samt handel (-7,9 %). Också industrin sjönk (-2,1 %).

Beskattningsbara inkomster

När man från inkomsten för skatteåret drar av tidigare års avdragsgilla förluster, får man den beskattningsbara inkomsten.

Samfund

Resultatet för samfund bildas av tre olika förvärvskällor: näringsförvärvskällan, jordbrukets förvärvskälla och den personliga förvärvskällan. Man räknar ihop dessa olika förvärvskällor och får den beskattningsbara inkomsten för skatteåret. Samfund är en s.k. separat skattskyldig och på den beskattningsbara inkomsten tillämpas direkt samfundsskatteprocent (24,5 % år 2012 och 2013).

Samfundens beskattningsbara inkomster uppgick till 20,4 miljarder euro skatteåret 2012 (+3,9 %). Sammanlagt 104 399 samfund hade beskattningsbara inkomster (+1,4 %). Sammanlagt 386 offentliga samfund hade beskattningsbara inkomster som utgjorde 64,3 miljoner euro.

beskattningsbara

Öppna bolag och kommanditbolag

Öppna bolag och kommanditbolag är inte skattskyldiga i sig. Öppna bolags och kommanditbolags resultat av näringsverksamheten, dvs. företagsinkomst som ska fördelas beräknas som differensen mellan inkomsterna och de avdragbara utgifterna. Resultatet består av tre inkomstkällor på samma sätt som för aktiebolag. Denna företagsinkomst fördelas som kapitalinkomst på bolagsmännen och/eller som förvärvsinkomst på s.k. ägarföretagare i enlighet med den andel av föregående skatteårs nettoförmögenhet som var och en av bolagsmännen hade. Kapitalinkomstandelen tilläggs i företagardelägarens andra kapitalinkomster och på det totala inkomstbeloppet fastställs kapitalskatt (30 % till 50 000/ över 50 000 32%). Förvärvsinkomstandelen läggs till i företagardelägarens andra förvärvsinkomster och på dem fastställs inkomstskatt till staten, kommunalskatt och eventuell kyrkoskatt på basis av totalinkomsterna.

Företagsinkomster som fördelas av öppna bolag och kommanditbolag skatteåret 2012 uppgick till 1,1 miljarder euro (- 6,6 %). Företagsinkomster att fördelas hade 24 391 öppna och kommanditbolag (- 3,4 %).

Öppna

Näringsidkare

Näringsverksamhetens resultat för näringsidkare bildas enligt samma princip som för personbolag. Företagsinkomst beskattas direkt som näringsidkarens personliga inkomst. Också näringsidkarens företagsinkomster fördelas i kapitalinkomster och/eller förvärvsinkomster enligt företagets nettoförmögenhet. Kapitalinkomstandelen tilläggs i företagarens andra kapitalinkomster och på det totala inkomstbeloppet fastställs kapitalskatt (30 % till 50 000/ över 50 000 32 %). Förvärvsinkomstandelen läggs till i företagarens andra förvärvsinkomster och på dem fastställs inkomstskatt till staten, kommunalskatt och eventuell kyrkoskatt på basis av totalinkomsterna.

Näringsidkarnas beskattningsbara inkomster för skatteåret 2012 var 5,3 miljarder euro (+ 2,5 %). Av inkomsterna var 4,8 miljarder (+3,1 %) förvärvsinkomster och 0,5 miljarder (-3,2 %) kapitalinkomster. Sammanlagt 157 422 näringsidkare (+1,2 %) fick beskattningsbar förvärvsinkomst och 58 921 näringsidkare (-0,4 %) beskattningsbar kapitalinkomst.

näringsidkare

Statistiska tabeller

Sidan har senast uppdaterats 9.1.2014