Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Statistiska uppgifter från Skatteförvaltningen: Samfunds- och företagskundernas inkomster skatteåret 2013

Statistiska uppgifter om samfunds och andra företags inkomster vid inkomstbeskattningen för skatteåret 2013.

De statistiska uppgifternas omfattning

I materialet ingår samfund, öppna bolag och kommanditbolag samt näringsidkare. Med samfund avses aktiebolag, andelslag, utländska bolag, föreningar, stiftelser, offentliga affärsverk, offentliga samfund och bostadssamfund som idkar affärsverksamhet. Näringsidkare är rörelseidkare och yrkesutövare. Offentliga samfund är staten och dess inrättningar, kommuner, samkommuner, församlingar, placeringsfonder och ömsesidiga försäkringsbolag. Offentliga samfunds uppgifter visas i tabellerna som en separat grupp och ingår för första gången i jämförelserna med föregående år. I tabellerna kan man se deras inverkan.

Bokföringsmässiga resultat och förluster

Om ett företags intäkter är större än dess utgifter, gör företaget ett positivt bokföringsmässigt resultat. Ett positivt resultat gjordes av 216 354 samfund och andra företag under skatteåret 2013 (+ 1,9 %). Deras sammanlagda resultat var 25,3 miljarder euro (-1,1 %).

Om ett företags intäkter är mindre än dess utgifter, gör företaget ett negativt resultat för räkenskapsperioden. Konjunkturväxlingarna reflekteras tydligast i företagsverksamheten. Ett negativt resultat gjordes av 90 577 samfund och andra företag (+8,2 %) och deras sammanlagda fastställda förlust var hela 12,7 miljarder euro (+ 45,5 %).

Inkomster och förluster som fastställts för skatteåret

När man adderar skattepliktiga poster till det bokföringsmässiga resultatet och drar av de skattefria posterna, får man inkomsten eller den fastställda förlusten för skatteåret.

När alla företag tas i beaktande fanns det 299 499 samfund och andra företag som hade inkomster (+0,2 %) under skatteåret. Deras sammanlagda inkomst för skatteåret var 27,7 miljarder euro (+1,3 %).

När alla företag tas i beaktande fastställdes det förlust för sammanlagt 121 008 samfund och andra företag (+2,2 %). Deras sammanlagda fastställda förlust uppgick till så mycket som 7,1 miljarder euro (+ 11,6%).

Största ökningen enligt huvudbransch var i de företag/företagare som övar jordbruk, skogsbruk och fiske  (+ 14,7 %).Ökning visades också i annan serviceverksamhet och övriga näringsgrenar (+13,1 % ), informations- och kommunikationsverksamhet (+ 11,3 %) samt  tillverkning (+ 10,1 %). Mest minskade verksamheten inom  försörjning av el, gas, värme och kyla (- 28,9 %),  vattenförsörjning, avloppsförsörjning och avfallshantering och sanering (- 13,1%) och uthyring, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (- 11,5 %) och gruvdrift och utvinning av mineral  (- 10,2 %).

Samfundens coh andra företags inkomster

Beskattningsbara inkomster

När man från inkomsten för skatteåret drar av tidigare års avdragsgilla förluster, får man den beskattningsbara inkomsten.

Samfund

Resultatet för samfund bildas av tre olika förvärvskällor: näringsförvärvskällan, jordbrukets förvärvskälla och den personliga förvärvskällan. Man räknar ihop dessa olika förvärvskällor och får den beskattningsbara inkomsten för skatteåret. Samfund är en s.k. separat skattskyldig, vilket betyder att dess inkomst inte delas ut till delägarna, utan samfundsskatteprocenten tillämpas direkt på den beskattningsbara inkomsten (24,5 % skatteår 2013 och 20 % skatteåren 2014 och 2015).

Samfundens beskattningsbara inkomster uppgick till 20,0 miljarder euro skatteåret 2013 (- 2,3 %). Sammanlagt 105 016 samfund hade beskattningsbara inkomster (+ 0,6 %).

 Samfundens beskattningsbara inkomster

Öppna bolag och kommanditbolag

Öppna bolag och kommanditbolag är inte skattskyldiga i sig. Öppna bolags och kommanditbolags resultat av näringsverksamheten, dvs. företagsinkomst som ska fördelas beräknas som differensen mellan inkomsterna och de avdragbara utgifterna. Resultatet består av tre inkomstkällor på samma sätt som för aktiebolag. Denna företagsinkomst fördelas som kapitalinkomst på bolagsmännen och/eller som förvärvsinkomst på s.k. ägarföretagare i enlighet med den andel av föregående skatteårs nettoförmögenhet som var och en av bolagsmännen hade. Kapitalinkomstandelen tilläggs i företagardelägarens andra kapitalinkomster och på det totala inkomstbeloppet fastställs kapitalskatt (30 % till 50 000/ över 50 000 32%). Förvärvsinkomstandelen läggs till i företagardelägarens andra förvärvsinkomster och på dem fastställs inkomstskatt till staten, kommunalskatt och eventuell kyrkoskatt på basis av totalinkomsterna.

Företagsinkomster som utdelas av öppna bolag och kommanditbolag skatteåret 2013 uppgick till 1,3 miljarder euro (+ 17,2%). Företagsinkomster att utdelas hade 23 318 öppna och kommanditbolag (- 4,4 %).

Öppna bolags coh kommanditbolags

Näringsidkare

Näringsverksamhetens resultat för näringsidkare bildas enligt samma princip som för personbolag. Företagsinkomst beskattas direkt som näringsidkarens personliga inkomst. Också näringsidkarens företagsinkomster fördelas i kapitalinkomster och/eller förvärvsinkomster enligt företagets nettoförmögenhet. Kapitalinkomstandelen tilläggs i företagarens andra kapitalinkomster och på det totala inkomstbeloppet fastställs kapitalskatt (30 % till 50 000/ över 50 000 32 %). Förvärvsinkomstandelen läggs till i företagarens andra förvärvsinkomster och på dem fastställs inkomstskatt till staten, kommunalskatt och eventuell kyrkoskatt på basis av totalinkomsterna.

Näringsidkarnas beskattningsbara inkomster uppgick till 5,4 miljarder euro skatteåret 2013 (+ 2,5 %). Av inkomsterna var 4,9 miljarder (+0,9 %) förvärvsinkomster och 0,5 miljarder (-0,7 %) kapitalinkomster. Antalet näringsidkare med förvärvsinkomster var 157 793 (+0,2 %) och antalet näringsidkare med kapitalinkomster var 60 918 (+3,4 %).

Näringsidkarnas beskattningsbara inkomster

Statistiska tabeller

Sidan har senast uppdaterats 15.12.2014