Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Statistik från Skatteförvaltningen: Samfundskundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar, kvarskatter och skattetagarnas andelar enligt områden, skatteåret 2013

Statistik över samfundskundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar, kvarskatter samt skattetagarnas andelar skatteåret 2013 i hela landet, per landskap och kommun.

Inkomstskatter

Det fastställdes 4,6 miljarder euro i inkomstskatt för samfundskunder för skatteåret 2013. Det var 35 miljoner mindre i euro (-0,8 %) än skatteåret 2012. Sammanlagt 105 000 samfund (+0,5%) betalade inkomstskatt. Dessutom betalade samfunden 19 miljoner euro i Yle-skatt för att finansiera Rundradions verksamhet.

Yhteisöjen maksuunpannut tuloverot 2009-2013

Det skedde inga större förändringar i samfundens beskattningsbara inkomster eller i skattegrunden jämfört med skatteåret 2012. Samfundskattesatsen var 24,5 procent under skatteåren 2012 och 2013 medan den tidigare var 26,0 % (fr.o.m. skatteåret 2005). Från och med skatteåret 2014 sänktes skattesatsen till 20,0 procent vilket inte syns i dessa tal än.

Statistiska tabeller:

Skatteåterbäringar och kvarskatter

Beloppet på återbäringar enligt den slutförda beskattningen är sammanlagt 476 miljoner euro (+9,3 %) till 45 000 samfund (+8,4 %). Den genomsnittliga återbäringen är 10 510 euro (+ 0,9 %).
Kvarskatter påförs 52 000 samfund (+17,2 %) till ett belopp av sammanlagt 354 miljoner euro (+5,0 %). Den genomsnittliga kvarskatten är 6 770 euro (-10,4 %).

Yhteisöjen veronpalautukset ja jäännösverot 2009-2013

Samfundens förskottsåterbäringar och kvarskatter varierar årligen rätt mycket. Detta beror på konjunkturkänsligheten i samfundens beskattningsbara inkomster samt på samfundens förskottinnehållning, som inte kan beakta de ändringar som sker i samfundens verksamhetsmiljö i realtid.  Detta syns såsom en stor variation inte bara i förskottskompletteringarna utan även i förskottsåterbäringarna och kvarskatterna.

Under skatteåret 2013 ökade både förskottsåterbäringarna och kvarskatterna jämfört med beloppen föregående år. På grund av att det betalades mycket mindre förskottskompletteringar under skatteåret 2012 ökade kvarskatterna under 2013. Genom att betala en förskottskomplettering kan samfunden undvika samfundsränta på kvarskatt.

Statistiska tabeller:

Skattetagarnas andelar av samfundens inkomstskatter

De samfundsskatter som Skatteförvaltingen har tagit ut redovisas till staten, kommunerna och församlingarna.

Av samfundens inkomstskatter under skatteåret 2013 är

  • statens andel 3,2 miljarder euro (-2,5 %)
  • kommunernas andel 1,4 miljarder euro (+ 3,3 %)
  • församlingarnas andel 110 miljoner euro (+ 1,4 %).

Veronsaajien osuudet yhteisöjen maksuunpannuista 2009-2013

Ökningen i kommunernas och församlingarnas andelar och minskningen av statens andel har samband med en ändring av den samfundsskatt som ska fördelas för skatteåret 2013. Under skatteåret 2012 var kommunernas och församlingarnas andelar av samfundsskatten lägre och under skatteåren 2009-2011 åter på en högre nivå.

Skattetagarnas andel av samfundskatten under olika år har presenterats på internetsidan för tjänster för skattetagarna: Utdelningar 

Statistiska tabeller:

Sidan har senast uppdaterats 12.1.2015