Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Statistik från Skatteförvaltningen: Samfundskundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar och kvarskatter samt fördelningen av samfundsskatten mellan skattetagarna skatteåret 2017

Inkomstskatterna

Samfundskunderna påfördes sammanlagt 5,6 miljarder euro i inkomstskatt skatteåret 2017. Ökningen jämfört med året 2016 var ca 110 miljoner euro (+2,0 %). Inkomstskatt påfördes ca 123 000 samfund, vilket är nästan 10 000 fler (+8,3 %) än året innan.

Beloppet av påförd samfundsskatt har påverkats av det positiva ekonomiska läget under år 2016 och 2017. Företagens positiva resultatutveckling tar sig uttryck i både ett större antal samfundsskattebetalare och ett ökat totalbelopp av påförd skatt. De sänkningar av arbetsgivaravgifterna som överenskommits i konkurrenskraftsavtalet har även breddat samfundsskattebasen och bidragit positivt till beloppet av påförd samfundsskatt. Skatteåret 2017 gjordes inga andra ändringar i skattegrunderna som skulle ha inverkat på skattebeloppet.

Skatteåret 2016 höjdes totalbeloppet av samfundsskatt avsevärt av ett samfundsskattebelopp på knappt 700 miljoner euro som ett enda företag betalade som en engångsprestation. Denna prestation inverkar också på storleken av ökningsprocenten för samfundsskatten skatteåret 2017, och ökningsprocenten skulle vara betydligt större om engångsskatteraten år 2016 inte beaktades vid beräkningen av ändringsprocenten.

 

Bild 1. Inkomstskatter som påfördes samfund skatteåren 2011–2017

Från och med skatteåret 2014 har samfundsskattesatsen varit 20,0 procent. Skatteåren 2012 och 2013 var samfundskattesatsen 24,5 procent medan den tidigare var 26,0 procent (fr.o.m. skatteåret 2005).

Året 2017 betalade samfunden utöver samfundsskatt 26,2 miljoner euro (+13,2 %) i Yle-skatt som påförs för att finansiera Rundradions verksamhet.

Skatteåterbäringar och kvarskatter

Beloppet av skatteåterbäringar till 48 000 samfund (-0,2 %) är enligt den slutförda beskattningen sammanlagt 514 miljoner euro (+11,8 %). Den genomsnittliga återbäringen är 10 700 euro (+12,1 %).

Kvarskatter påförs 61 000 samfund (+18,8 %) till ett belopp om sammanlagt 513 miljoner euro (+34,4 %). Den genomsnittliga kvarskatten är 8 400 euro (+13,2 %).

 

Bild 2. Samfundens skatteåterbäringar och kvarskatter skatteåren 2011–2017

Samfundens skatteåterbäringar och kvarskatter kan variera rätt mycket från år till år. Detta beror på konjunkturkänsligheten hos samfundens beskattningsbara inkomster samt på samfundens förskottsinnehållning som inte i realtid beaktar de ändringar som sker i samfundens omvärld. Detta leder till stora variationer inte bara i tilläggsförskotten utan även i skatteåterbäringarna och kvarskatterna.

Skattetagarnas andelar av samfundens inkomstskatter

De inkomstskatter som Skatteförvaltningen har samlat in från samfunden redovisas till staten och kommunerna. Församlingarnas samfundsskatteandel överfördes till staten fr.o.m. början av 2016. Den tidsbundna höjningen av kommunernas andel av samfundsskatten upphörde även i slutet av 2015, och kommunernas andel av samfundsskatterna sjönk 2016.

Av samfundskundernas inkomstskatter skatteåret 2017 utgör

  • statens andel 3,9 miljarder euro (+2,9 %)
  • kommunernas andel 1,7 miljarder euro (+0,0 %).

 

Bild 3. Skattetagarnas andelar av samfundens inkomstskatter skatteåren 2012–2017

Skattetagarnas andelar av samfundsskatten under olika år presenteras på webbplatsen Tjänster för skattetagare under Utdelningar.

Statistiska tabeller:

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2018