Anvisningar för testning för intressentgrupper

Har getts
26.1.2023
Diarienummer
VH/1149/06.00.00/2024
Giltighet
26.1.2023 - Tills vidare

Anvisningen har senast uppdaterats 13.3.2024. Punkter som gäller tidigare tidsplaner samt hänvisningar till projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret har avlägsnats från anvisningen. Anvisningen har också annars gjorts klarare och därför har bland annat onödiga upprepningar tagits bort och presentationsordningen har ändrats.

1 Syfte och mål

Den här anvisningen är avsedd för dem som deltar i intressentgruppstestningen för det positiva kreditupplysningsregistret. Anvisningen gäller den första fasen av registret, det vill säga anmälan och förfrågan av uppgifter som gäller konsumentkrediter och därmed likställda krediter. Objektet för testningen är de tekniska gränssnitten. I intressentgruppstestningen deltar organisationer som anmäler uppgifter om krediter till det positiva kreditupplysningsregistret, organisationer som använder kreditupplysningarna, kreditupplysningsföretag samt myndigheter som använder registrets uppgifter.

Genom att testa kan intressentgrupperna försäkra sig om att de tekniskt klarar av att anmäla uppgifterna och göra förfrågningar om dem. I samband med testningen av gränssnitten kan intressentgrupperna också försäkra sig om att deras egna system och processer fungerar på önskat sätt. Det är inte obligatoriskt att testa men vi rekommenderar det varmt. Intressentgrupperna ansvarar själva för uppbyggnaden av sina egna gränssnitt och för att de är lagenliga.

Data som används vid testningen får inte kunna kopplas till fysiska personer eller deras uppgifter. Förutom personbeteckningarna får under inga omständigheter inte heller några andra data som kan kopplas till fysiska personer skickas som testdata, utan testdata måste alltid vara anonymiserade.

2 Gränssnitt och tjänster som testas samt deras adresser

Objektet för intressentgruppstestningen är de tekniska gränssnitt som används för att anmäla uppgifter och göra förfrågningar om uppgifter. I detta kapitel presenteras de gränssnitt och tjänster som kreditgivarna testar samt adresserna för dessa gränssnitt.

Anmälan av uppgifter:

 • Gränssnitt och adresser för anmälan om kredituppgifter (REST)
  • Ny kredit: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/AddLoans
  • Ändring av kreditens uppgifter: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/UpdateLoans
  • Betalningstransaktion: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/Repayments
  • Betalningsdröjsmål: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/DelayedRepayments
  • Avslutande av kredit: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/TerminateLoans
 • Förfrågan om status för avsänt material (REST) https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/GetBatchStatus
 • Kontroll av kreditens uppgifter (REST) https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/GetLoan

Förfrågan av uppgifter, kreditgivare:

 • Kreditgivares gränssnitt för förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret (REST)
  • Förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret: https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/GetCreditRegisterExtract

Dessutom kan alla organisationer som deltar i testningen testa driftsavbrott genom att skicka ett gränssnittsanrop till adressen https://api-testi.positiivinenluottotietorekisteri.fi/Servicebreak. Anrop till denna adress returnerar samma meddelande som alla andra gränssnitt under driftsavbrott.

3 Stöd och kommunikation för testningen

Testarna har haft tillgång till Enter-portalen för kommunikation. Portalen används tills vidare men användningen av den kommer att upphöra. Den sista dagen portalen används är den 30 april 2024. Därför godkänns inte längre registreringar från nya användare i portalen. Om testaren redan har registrerat sig i portalen kan användningen fortsätta fram till den 30 april 2024. Bekanta dig med bruksanvisningen för Enter-portalen.

Om testaren inte har registrerat sig i Enter-portalen kan man ta kontakt med webblanketterna för intressentgruppstestningen.

När Enter har tagits ur bruk övergår alla testare till att använda blanketter. Med blanketterna för intressentgruppstestningen kan man göra en anmälan om inledning av intressentgruppstestning, meddela om observationer, tekniska störningar och fel under testningen samt ta kontakt i andra frågor som anknyter till testningen.

Information om aktuella ärenden ges på registrets webbplats och vid behov med ett systemmeddelande. Prenumerera på systemmeddelandet till din e-post.

I systemmeddelandet berättar vi till exempel om felsituationer, driftsavbrott och störningar i produktionen och intressentgruppstestningen.

4 Hur framskrider testningen?

Intressentgruppen anmäler sig till testningen med anmälan om inledning av intressentgruppstestning. Därefter får intressentgruppen testbeteckningar för testningen och anvisningar för hämtning av testcertifikatet. Intressentgruppens tekniska kontaktperson hämtar testcertifikatet. Därefter kan den egentliga testningen av gränssnitten inledas. Intressentgruppen skickar uppgifterna om observationer, tekniska störningar och fel under testningens lopp på observationsblanketten för intressentgruppstestning.

Testandets olika faser gås mer noggrant igenom i senare kapitel i denna anvisning.

5 Anmälan till testning

Anmälan till testningen sker med anmälan om inledning av intressentgruppstestning. I samband med anmälan till testning

I samband med anmälan till testning

 • godkänner intressentgruppen användarvillkoren för intressentgruppstestningen
 • meddelar intressentgruppen den uppskattade inledningstidpunkten
 • meddelar intressentgruppen en kontaktperson för testningen och en teknisk kontaktperson
 • kan intressentgruppen anmäla sig både för testning av anmälan och förfrågan av uppgifter.

Anmälan om inledning av testning behandlas inom två veckor. Efter behandlingen får den person som har fyllt i anmälan om inledning av testning ett inledningspaket för testningen och den tekniska kontaktpersonen för testningen får uppgifterna om testcertifikatet.

Anmälningsskyldigheten till registret eller rätten att använda uppgifter ur registret undersöks inte när intressentgruppen anmäler sig till testningen. Detta innebär att ett deltagande i testningen till exempel inte garanterar att man har rätt att använda uppgifterna i produktionsfasen. Innan registret tas i bruk anmäler sig intressentgrupperna som anmälningsskyldiga till registret och ansöker om ett eventuellt dataanvändningstillstånd.

Läs mer om ärendet:

Anmäla sig som lämnare av uppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret

Anvisning för ansökan om dataanvändningstillstånd för kreditgivare

5.1 Testning för någon annans räkning

Intressentgruppen kan befullmäktiga en annan part att testa för sin räkning. Man kan göra så till exempel när intressentgruppen har gett en annan part i uppgift att sköta om den tekniska anmälan eller förfrågan av uppgifter. I dessa fall kan den anmälningsskyldige eller intressentgruppen som använder uppgifter anmäla sig till testningen själv eller så kan parten som utför testningen anmäla sig för intressentgruppens räkning. I samband med anmälan till testning meddelas informationen om den tekniska kontaktpersonen för parten som utför testningen.

5.2 Startpaketet för testning

När intressentgruppens anmälan har behandlats tar administratören som har fyllt i anmälan om inledning av testning och den tekniska kontaktpersonen emot den information som behövs för att inleda testningen.

När intressentgruppens anmälan har behandlats tar personen som har fyllt i anmälan om inledning av testning och den tekniska kontaktpersonen emot den information som behövs för att inleda testningen.

Kreditgivare

 • Konstgjorda personbeteckningar
  • 100 beteckningar endast för intressentgruppens eget bruk
  • 500 beteckningar avsedda för gemensamt testbruk för alla intressentgrupper som testar. Testkundbeteckningarna (Excel-fil)
  • Konstgjort FO-nummer och organisationsnamn
  • Ett eller flera testcertifikat för det konstgjorda FO-numret; information om hämtningen av dessa testcertifikat skickas separat till den tekniska kontaktpersonen

Myndigheter

 • Konstgjort FO-nummer och organisationsnamn
 • Ett testcertifikat för det konstgjorda FO-numret; information om hämtningen av detta testcertifikat skickas separat till den tekniska kontaktpersonen
 • Åtkomstprofil

Kreditupplysningsföretag

 • Konstgjorda personbeteckningar
 • Konstgjort FO-nummer och organisationsnamn
 • Ett testcertifikat för det konstgjorda FO-numret; information om hämtningen av detta testcertifikat skickas separat till den tekniska kontaktpersonen
 • Åtkomstprofil

6 Testcertifikat

Varje intressentgrupp behöver ett eget testcertifikat för testningen av gränssnittet. Om intressentgruppen testar både anmälan av uppgifter och förfrågan av uppgifter behöver den två olika typer av certifikat, eftersom anmälaren och användaren av uppgifter har separata certifikat. Intressentgruppen kan också begära flera certifikat av vardera typen.
Certifikatet för intressentgruppstestningen används endast i testmiljön för intressentgrupper under intressentgruppstestningen. Under produktionsbruket används separata certifikat.

Den tekniska kontaktpersonen får ett meddelande per säker e-post med koderna för att hämta certifikatet. Detta meddelande skickas inom två veckor från att anmälan om inledning av testning har gjorts. Den tekniska kontaktpersonen får PIN-koden som behövs för att öppna den säkra e-posten som ett sms-meddelande. Certifikatet måste hämtas inom 14 dygn efter att meddelandet har fåtts.

Bekanta dig med anvisningarna för testcertifikatet.

7 Testning

Syftet med testningen är att försäkra sig om att

 • intressentgruppernas datasystem producerar rätt slags uppgifter som uppfyller specifikationerna och att intressentgrupperna kan anmäla dessa uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret samt kontrollera att uppgifterna är korrekta i registret
 • intressentgrupperna får rätt typ av behandlingsrespons om sina anmälningar och kan använda responsen
 • intressentgruppens egna processer och system behandlar olika situationer, bland annat felsituationer, på önskat sätt
 • det går att beställa och skapa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret och uppgifterna syns på korrekt sätt
 • materialförfrågningarna som myndigheter och kreditupplysningsföretag gör lyckas
 • de uppgifter som har förfrågats från registret kan användas i intressentgruppens egna system.

Intressentgruppen testar alla de gränssnitt som det använder även under produktionsbruket. Det lönar sig att vid testningen börja med enkla grundfall och därefter framskrida mot mer komplicerade testfall, så att alla skeden och situationer för olika processer testas.

Intressentgrupperna ska göra upp relevanta testfall för sig själva för olika situationer som gäller anmälan och förfrågan samt även beakta ändrings- och felsituationer samt sina egna processer.

Demovideor om kreditgivarnas gränssnitt har utarbetats som stöd för testningen. Se på videorna i YouTube.

7.1 Testmiljön för intressentgrupper

Intressentgrupperna kan testa det positiva kreditupplysningsregistret i testmiljön för intressentgrupper. Testmiljön för intressentgrupper kan användas hela tiden, med undantag för planerade driftsavbrott och eventuella felsituationer, som det reageras på vardagar under tjänstetid.

Under produktionsbruket för det positiva kreditupplysningsregistret har testmiljön för intressentgrupperna motsvarande teknisk implementering och motsvarande inställningar som i produktionsversionen. Om en ändring eller korrigering görs i produktionsversionen publiceras den dock i allmänhet först i testmiljön för intressentgrupper och sålunda kan testmiljön för intressentgrupper tillfälligt ha en avvikande implementering från produktionsversionen. I dessa fall har intressentgrupperna möjlighet att på förhand testa kommande ändringar i produktionsversionen.

Testmiljön för intressentgrupper är gemensam för alla intressentgrupper som testar och sålunda kan uppgifter som anmälts vid testningen eventuellt lämnas ut till andra testare vid testningen av förfrågan av uppgifter. Intressentgrupperna även utföra gemensam testning.

7.2 Avvikande behandlingsregler i testmiljön för intressentgrupper

Det går endast att testa med sådana konstgjorda kundbeteckningar som har sparats i registrets testmiljö för intressentgrupper. Det går inte att testa med andra kundbeteckningar, eftersom det inte finns uppgifter som gäller sådana beteckningar i registret.

Behandlingsreglerna för datum i testmiljön för intressentgrupper avviker inte från reglerna i produktionsmiljön för registret.

I gränssnittet för anmälan av en ny kredit är datumet för ingåendet av kreditavtalet (ContractDate) en obligatorisk uppgift. Detta gäller krediter som anmäls den 1 april 2024 eller senare. Detta datum är också obligatoriskt i testmiljön för intressentgrupper från och med den 1 april 2024. Detta innebär att uppgiften är frivillig i testmiljön för intressentgrupper fram till den 31 mars 2024.

7.3 Publikationer medan testningen pågår

Testmiljön för intressentgrupper får nya versioner i enlighet med tidsplanen för publiceringar och en leveransbeskrivning skapas om innehållet i den nya versionen. Publiceringen orsakar ett driftsavbrott i testmiljön. Tidpunkterna för avbrotten och leveransbeskrivningarna som har publicerats finns på sidan Versionspubliceringar och leveransbeskrivningar.

Prenumeranterna på systemmeddelandet får e-post om bland annat driftsavbrott i intressentgruppstestningen. Prenumerera på systemmeddelande till din e-post.

7.4 Testningsmaterial

Vid testningen används konstgjorda testkundbeteckningar som den person som har fyllt i anmälan om inledning av intressentgruppstestning får efter anmälan. Slutdelen av de konstgjorda personbeteckningarna börjar med siffran 9 och inga andra än sådana personbeteckningar får användas i testmiljön.

Data som används vid testningen får inte kunna kopplas till fysiska personer eller deras uppgifter. Förutom personbeteckningarna får under inga omständigheter inte heller några andra data som kan kopplas till fysiska personer skickas som testdata, utan testdata måste alltid vara anonymiserade.

En del av testkundbeteckningarna ges till intressentgruppen för eget bruk och en del av dem är i gemensamt bruk. Efter att intressentgruppen har anmält sig till testningen får den en förteckning över dessa testkundbeteckningar och deras egenskaper.

Till en del av de gemensamma testpersonbeteckningarna har det lagts till mångsidiga uppgifter om inkomster och förmåner samt till exempel uppgifter om krediter, kreditförbud och anteckningar om situationer då uppgifterna bestrids. Dessa uppgifter behövs för testningen av förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret. Testkundbeteckningar för gemensamt bruk (Excel-fil).

Alla data som har levereras till testmiljön kan användas av övriga testare som verkar i kundmiljön. De data som har levererats till testmiljön vid testningen av anmälan av uppgifter används vid testningen av förfrågan av uppgifter. Till exempel myndigheter kan be om de testdata som kreditgivare har anmält. När intressentgrupperna medan testningen pågår levererar data som anknyter till en konstgjord personbeteckning till testmiljön måste intressentgrupperna försäkra sig om att de data som levereras är konstgjorda eller att de är anonymiserade i enlighet med kraven i den separata anvisningen om anonymisering. Intressentgrupperna ansvarar för att de testdata som de levererar är konstgjorda eller anonymiserade. Läs mer i anvisningen för anonymisering av testdata.

Det går inte att ta bort testdata som har anmälts till testmiljön. Det lönar sig alltså att beakta detta då testningen planeras.

7.5 Intressentgruppens egna testbeteckningar

Testningen kan inte genomföras med beteckningar som inte har lagts till testmiljön. Intressentgruppen kan lägga till rimliga mängder av intressentgruppens egna kundtestdata till testmiljön för intressentgrupper. Om intressentgruppen vill leverera egna kundtestdata ska intressentgruppen använda kontaktblanketten för intressentgruppstestningen för att ta kontakt.

Intressentgruppen ansvarar själv för att de beteckningar som intressentgruppen skickar aldrig ska kunna kombineras med fysiska personer eller deras uppgifter. Läs mer i anvisningen för anonymisering av testdata.

Läs mer om den lagstiftning som testmaterialet ska följa:

8 Observationer under testningen och rapporteringen av dem

Intressentgrupperna rapporterar om observationer på observationsblanketten för intressentgruppstestning.

Om testaren misstänker att det finns ett fel går det att kontrollera i leveransbeskrivningen om felet i fråga redan är känt. Observationsblanketten kan fyllas i om felet inte redan har rapporterats. På blanketten ska man så noggrant som möjligt rapportera i vilken situation felet har observerats. Eventuella skärmbilder och andra bilagor kan bifogas, till exempel materialet som har skickats eller svarsmeddelandet.

9 Centrala termer

Anonymisering
Permanent radering eller ändring av identifikationsuppgifter så man inte kan känna igen aktörerna. Anvisning för anonymisering av testdata. 

Intressentgrupper
Som intressentgrupper räknas i det positiva kreditupplysningsregistret alla dess användare, till exempel anmälningsskyldiga, användare av utdrag ur kreditupplysningsregistret, kreditupplysningsföretag, myndigheter och privatpersoner.

Testkund
Ett konstgjort företag eller en konstgjord person med en konstgjord kundbeteckning i testmiljön för intressentgrupper.

Testdata
Data som testaren använder i testmiljön och som innehåller uppgifter om konstgjorda testkunder.

Certifikat
En elektronisk kod som används för att identifiera användaren.

Testcertifikatet är avsett för testmiljön för intressentgrupper. Behörigheten och certifikatet för gränssnittet som behövs för produktionsanvändningen av det positiva kreditupplysningsregistret hämtas separat före ibruktagandet.

Fler termer finns i ordlistan för det positiva kreditupplysningsregistret (suomi.fi).

Sidan har senast uppdaterats 13.3.2024