Anvisningar för testning för intressentgrupper

Har getts
26.1.2023
Giltighet
26.1.2023 - Tills vidare

Anvisningen har senast uppdaterats den 10 augusti 2023. Adresserna för testmiljöns gränssnitt och ett kapitel om publikationer under testningen har lagts till anvisningen. Anmälan till testning har preciserats till den del att man i samband med anmälan till testning inte undersöker skyldigheten att anmäla uppgifter till registret eller rätten att använda uppgifter ur registret i produktionsfasen. Rekommendationer för intressentgrupperna som testar har lagts till kapitel 10 om testningen. Anvisningarna som gäller intressentgruppernas egna testcertifikat har preciserats. Kapitlet om Suomi.fi-informationsleden har tagits bort. Anvisningar om informationsleden ges först i samband med den andra ibruktagandefasen för registret. Ett nytt kapitel om hur användaren identifieras när materialet hämtas har lagts till anvisningen. Detta gäller de organisationer som testar hämtningen av myndigheters eller kreditupplysningsföretags material. Tidpunkten för publiceringen av nya versioner av testmiljön för intressentgrupper och det därtill anknutna driftsavbrottet ändras från onsdag till tisdag från och med den 15 augusti 2023. 

1 Syfte och mål

Den här anvisningen är avsedd för dem som deltar i intressentgruppstestningen för det positiva kreditupplysningsregistret. Anvisningen gäller den första fasen av registret, det vill säga anmälan och förfrågan av uppgifter som gäller konsumentkrediter och därmed likställda krediter. I intressentgruppstestningen deltar organisationer som anmäler uppgifter om krediter till det positiva kreditupplysningsregistret, organisationer som använder kreditupplysningarna, kreditupplysningsföretag samt myndigheter som använder registrets uppgifter. Objektet för testningen är de tekniska gränssnitten. Det kan ännu göras ändringar i anvisningens innehåll.

Syftet med intressentgruppstestningen är att intressentgrupperna testar hur gränssnitten för det positiva kreditupplysningsregistret fungerar. Testmiljön kan användas i intressentgruppernas eget utvecklingsarbete och testning. Alla parter kan smidigt ta i bruk registret när funktionerna har prövats och testats före ibruktagandet. Tack vare testningen fungerar också registret smidigare och mer felfritt i produktionen.

Genom att testa kan intressentgrupperna försäkra sig om att de tekniskt klarar av att anmäla uppgifterna och göra förfrågningar om dem. I samband med testningen av gränssnitten kan intressentgrupperna också försäkra sig om att deras egna system och processer fungerar på önskat sätt. Intressentgrupperna ansvarar själva för uppbyggnaden av sina egna gränssnitt och för att de är lagenliga.

2 Gränssnitt och tjänster som testas samt deras adresser

Objektet för intressentgruppstestningen är de tekniska gränssnitt som används för att anmäla uppgifter och göra förfrågningar om uppgifter. I detta kapitel presenteras de gränssnitt och tjänster som ska testas samt adresserna för de gränssnitt vars testning har inletts den 2 maj 2023.

Den 1 september 2023 inleds testningen av förfrågan om uppgifter. Myndigheter och kreditupplysningsföretag får separat adresserna till gränssnitten.

Anmälan av uppgifter:

Förfrågan av uppgifter, kreditgivare:

Förfrågan av uppgifter, myndigheter:

 • Beställningstjänst för material
  • ny beställning, förteckning över beställningar eller avslutande av beställning
 • Distribution av material (SFTP)
  • Helhetsbild av kreditstocken
   • Alla krediter
   • Nya och avslutade krediter
  • Anmälningsflöde för krediter
   • Anmälningar av krediter
  • Inriktade urval
   • Kredittagarens krediter
   • Kreditgivarens krediter
   • Inriktade anmälningar av krediter
  • Förfrågningar om utdrag ur kreditupplysningsregistret
   • Kreditgivarens förfrågningar om utdrag ur kreditupplysningsregistret
   • Förfrågningar om utdrag ur kreditupplysningsregistret som gäller kredittagaren
   • Alla förfrågningar om utdrag ur kreditupplysningsregistret
  • Dataflöde för anmälningar om inkomstuppgifter
   • Anmälningar om inkomstuppgifter
  • Dataflöde för anmälningar om kreditförbud
   • Anmälningar om kreditförbud

Förfrågan av uppgifter, kreditupplysningsföretag:

 • Beställningstjänst för material
  • Ny beställning, förteckning över beställningar eller avslutande av beställning
 • Distribution av material (SFTP)
  • Dataflöde för anmälningar om kreditförbud
   • Anmälningar om kreditförbud

2.1 Avgränsningar

I den här intressentgruppstestningen ingår inte

 • testning av e-tjänsterna för privatpersoner och organisationer i det positiva kreditupplysningsregistret
 • testning av anmälan av kreditgivarnas befintliga kreditstock.

3 Tidsplan

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i testningen sker 1.3–30.4.2023 och 1–31.8.2023.

 • Om intressentgruppen som testar är en anmälare av uppgifter eller både en anmälare och användare av uppgifter är anmälningstiden 1.3–30.4.2023.
 • Om intressentgruppen som testar endast är en användare av uppgifter, såsom till exempel myndigheter och kreditupplysningsföretag, är anmälningstiden 1–31.8.2023.

Obs! Det går att anmäla sig för testning även efter dessa tidsperioder.

Testning

Intressentgruppstestningen delas upp i två faser och intressentgrupperna deltar antingen i båda eller endast den ena, beroende på deras roller:

 • testning av anmälan av uppgifter 2.5–31.10.2023
 • testning av förfrågan av uppgifter 1.9.2023–31.1.2024

Denna tidsplan har gjorts upp för att det ska gå att försäkra sig om att observationerna har beaktats och eventuella korrigeringar hinner genomföras före produktionsfasen börjar. Efter tidsintervallen i fråga är testmiljön fortfarande tillgänglig och de senaste versionerna kan testas där.

Innan testningen inleds och medan testningen pågår ordnas det evenemang för intressentgrupper där intressentgrupperna tillsammans med projektet och övriga intressentgrupper kan diskutera frågor som kommit upp under testningen.

 

Stegvis tidsplan för intressentgruppstestning. Produktionen inleds för anmälan av uppgifter den 1 februari 2024 och för förfrågan av uppgifter den 1 april 2024.

Bild 1. Tidsplan.

3.1 Myndigheternas tidigarelagda testning

Som ett undantag från denna tidsplan kan de myndigheter som använder uppgifter testa gränssnitten redan från och med den 2 maj 2023. I den tidigarelagda testningen går det att i praktiken anropa gränssnitten i testmiljön. I detta skede finns det dock ingen testdatabas i testmiljön för testning av den egentliga förfrågan av uppgifter. Förfrågan av uppgifter kan i enlighet med den ursprungliga tidsplanen testas från och med den 1 september 2023.

Myndigheter som använder uppgifter kan anmäla sig för begränsad testning redan innan den egentliga testningen inleds.

 • Den tidigarelagda testningen inleddes den 2 maj 2023.
 • Den egentliga testningen av förfrågan av uppgifter sker 1.9.2023–31.1.2024.

4 Anvisningar för Enter-portalen

Enter-portalen är kanalen för att hålla kontakt. Den är primär kontaktkanal mellan intressentgruppen och projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret i frågor som gäller testningen.

En person i intressentgruppen som testar registrerar sig som administratör för sin organisation i portalen. Efter registreringen kan administratören lägga till personer som deltar i testningen som användare. Som användare av portalen lönar det sig att lägga till alla sådana personer som deltar i testningen och har kontakt med projektet till exempel vid felsökning.

Via portalen kan man till exempel skicka frågor som anknyter till testningen, testobservationer eller felmisstankar till projektet. Svaren på kontakterna kommer till portalen och den som har ställt frågan får också en notifikation per e-post om denna. Administratören kan följa med situationen för den egna organisationens tickets och via dessa tickets går det också lätt att till exempel få en helhetsbild av de testningsobservationer som den egna organisationen har skickat. Basanvändare ser endast sina egna tickets.

I portalen finns det också annan information som anknyter till testningen, till exempel länkar till anvisningarna för testningen. I portalen kan man också informera om till exempel aktuella frågor som anknyter till testmiljön, såsom olika observationer och korrigeringar av fel.

Bekanta dig med bruksanvisningen för Enter-portalen.

5 Hur framskrider testningen?

Testningen inleds med anmälan till testning. Intressentgrupperna testar tekniska gränssnitt och rapporterar om eventuella fel och övriga observationer till projektet under testningsfasen, som sker enligt tidsplanen.

Testandets olika faser gås mer noggrant igenom senare i denna anvisning.

Hur intressentgruppstestningen framskrider beskrivet stegvis. Före testningen anmäler sig intressentgruppen till testningen, får ett startpaket för testandet och hämtar certifikatet. Under testningsfasen skickar intressentgrupperna information om fel och andra observationer via Enter-portalen. Det går att fortsätta testningen efter att den egentliga testningstiden har gått ut.

Bild 2. Testningens faser.

6 Anmälan till testning

Man måste anmäla sig till testningen med blanketten Anmälan om inledning av intressentgruppstestning, som finns i Enter-portalen. Administratören lämnar in anmälan om inledning av testning. I samband med anmälan godkänner intressentgruppen användningsvillkoren för testningen. Före anmälan måste organisationens administratör till portalen minst lägga till de personer som verkar som kontaktpersoner för testningen och tekniska kontaktpersoner.

I samband med anmälan till testning

 • godkänner intressentgruppen användarvillkoren för intressentgruppstestningen
 • meddelar intressentgruppen den uppskattade inledningstidpunkten
 • meddelar intressentgruppen en kontaktperson för testningen och en teknisk kontaktperson
 • kan intressentgruppen anmäla sig både för testning av anmälan och förfrågan av uppgifter.

Projektet behandlar anmälan om inledning av testning inom två veckor. Efter det får administratören som har fyllt i anmälan om inledning av testning konstgjorda personbeteckningar och ett konstgjort FO-nummer för testningen. Informationen som anknyter till testcertifikatet skickas till den tekniska kontaktpersonen för testningen. Om intressentgruppen anmäler sig både till testningen av anmälan av uppgifter och testningen av förfrågan av uppgifter skickar projektet först informationen som gäller testningen av anmälan av uppgifter och före den 1 september 2023 motsvarande uppgifter för testningen av utdraget ur kreditupplysningsregistret eller förfrågan av uppgifter.

Om uppgifterna som meddelats i samband med anmälan till testning ändras medan testningen pågår (om till exempel kontaktpersonen för testningen eller den tekniska kontaktpersonen byts ut) ska intressentgruppen meddela om detta så snabbt som möjligt i Enter-portalen. Närmare anvisningar finns i bruksanvisningen för Enter-portalen.

Anmälningsskyldigheten till registret eller rätten att använda uppgifter ur registret undersöks inte när intressentgruppen anmäler sig till testningen. Detta innebär att ett deltagande i testningen till exempel inte garanterar att man har rätt att använda uppgifterna i produktionsfasen. Innan registret tas i bruk anmäler sig intressentgrupperna som anmälningsskyldiga till registret och ansöker om ett eventuellt dataanvändningstillstånd. 

Läs mer om ärendet:

Anmäla sig som lämnare av uppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret

Anvisning för ansökan om dataanvändningstillstånd för kreditgivare

Anmälan till testning om man anmäler och använder uppgifter

 • Anmälningstiden är 1.3–30.4.2023, men det går att anmäla sig till testningen även efter detta.
  • Testning av anmälan av uppgifter 2.5–31.10.2023
  • Testning av förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret 1.9.2023–31.1.2024

Anmälan till testning om man endast anmäler uppgifter

 • Anmälningstiden är 1.3–30.4.2023, men det går att anmäla sig till testningen även efter detta.
  • Testning 2.5–31.10.2023

Anmälan till testning om man endast använder uppgifter

 • Anmälningstiden är 1–31.8.2023, men det går att anmäla sig till testningen även efter detta.
  • Testning 1.9.2023–31.1.2024

6.1 Startpaketet för testning

När intressentgruppens anmälan har behandlats tar administratören som har fyllt i anmälan om inledning av testning och den tekniska kontaktpersonen emot den information som behövs för att inleda testningen.

Kreditgivare

 • Konstgjorda personbeteckningar
  • 100 beteckningar endast för intressentgruppens eget bruk
  • 500 beteckningar avsedda för gemensamt testbruk för alla intressentgrupper som testar
 • Konstgjort FO-nummer och organisationsnamn
 • Projektet beställer även ett testcertifikat för det konstgjorda FO-numret och informationen om hur detta hämtas skickas separat till den tekniska kontaktpersonen

Myndigheter

 • Konstgjort FO-nummer och organisationsnamn
 • Projektet beställer även ett testcertifikat för det konstgjorda FO-numret och informationen om hur detta hämtas skickas separat till den tekniska kontaktpersonen
 • Åtkomstprofil

Kreditupplysningsföretag

 • Konstgjorda personbeteckningar
 • Konstgjort FO-nummer och organisationsnamn
 • Projektet beställer även ett testcertifikat för det konstgjorda FO-numret och informationen om hur detta hämtas skickas separat till den tekniska kontaktpersonen
 • Åtkomstprofil

7 Testcertifikat

Varje intressentgrupp behöver ett eget testcertifikat för testningen av gränssnittet. Anmälare och användare av uppgifter har separata certifikat. Om intressentgruppen alltså testar både anmälan och förfrågan av uppgifter behöver den två olika typer av certifikat.

Anvisningarna om ibruktagandet av det användarnamn som behövs för att hämta myndigheters och kreditupplysningsföretags material finns separat i kapitel 8.

När administratören för intressentgruppen i Enter-portalen har fyllt i blanketten Anmälan om inledning av intressentgruppstestning ges intressentgruppen ett konstgjort FO-nummer för testningen samt ett testcertifikat. Det behövs koder för hämtning av testcertifikatet och dessa skickas med säker e-post till intressentgruppens tekniska kontaktperson efter anmälan. Den tekniska kontaktpersonen får ett meddelande per säker e-post med koderna för att hämta certifikatet. Detta meddelande skickas inom två veckor från att anmälan om inledning av testning har gjorts. Den tekniska kontaktpersonen får PIN-koden som behövs för att öppna den säkra e-posten som ett sms-meddelande. Certifikatet måste hämtas inom 14 dygn efter att meddelandet har fåtts. Certifikatet måste alltså hämtas redan innan den egentliga testningen inleds.

Om certifikatet dock inte hinner hämtas inom 14 dygn kan intressentgruppen beställa ett nytt genom att skicka kontaktblanketten för testningen i Enter-portalen och på den begära ett nytt certifikat.

Certifikatet för intressentgruppstestningen används endast i testmiljön för intressentgrupper under intressentgruppstestningen. Under produktionsbruket används separata certifikat.

Bekanta dig med anvisningarna för testcertifikatet

7.1 Övriga situationer

Beställning av tilläggscertifikat

Om intressentgruppen behöver tilläggscertifikat för testningen går det att beställa sådana genom att skicka kontaktblanketten för testningen i Enter-portalen.

Begäran om spärrning av certifikat

Om intressentgruppen vill att testcertifikatet ska spärras kan man göra en begäran om spärrning genom att skicka kontaktblanketten för testningen i Enter-portalen. Certifikatets serienummer ska anges på blanketten.

Certifikatets giltighetstid

Testcertifikatet gäller i två år.

8 SFTP-kod som behövs för hämtning av material

Myndigheter och kreditupplysningsföretag hämtar materialen med filbaserad överföring. Vid hämtningen används SFTP-protokollet. Användaren identifierar sig med ett SFTP-konto. Identifikationen för kontot sker med ett användarnamn och organisationens privata nyckel (SSH public key authentication). I detta kapitel ges det anvisningar om hur organisationen som genomför testningen av hur myndigheters och kreditupplysningsföretags material hämtas kan ta i bruk SFTP-koder vid intressentgruppstestningen.

Stegvis beskrivning för ibruktagandet av SFTP-koden som behövs för hämtning av material. Faserna beskrivs närmare senare i texten.

1. Administratören som har registrerat sig i Enter-portalen fyller i anmälan om inledning av testning för intressentgruppstestningen.

Läs bruksanvisningen för Enter-portalen.

När intressentgruppens anmälan har behandlats skickar en handläggare i projektet ett säkert e-postmeddelande till den tekniska kontaktperson som angetts i anmälan om inledning av testning. Handläggaren begär en offentlig nyckel som organisationen separat har bildat för SFTP-bruk av den tekniska kontaktpersonen.

2. Den tekniska kontaktpersonen tar emot det säkra e-postmeddelandet som projektets handläggare har skickat och skapar ett nyckelpar på 2048 bitar som skapats med RSA-algoritmen. Nyckelparet måste vara nytt och det får inte vara samma nyckelpar som används i testcertifikatet. Det nyckelpar som har skapats för testcertifikatet eller dess offentliga del kan inte användas i SFTP-koden.

3. Den tekniska kontaktpersonen tar den offentliga delen av nyckeln och omvandlar den till Open SSH-format. Den tekniska kontaktpersonen skickar den offentliga nyckeln till projektet genom att svara på det säkra e-postmeddelande som handläggaren har skickat.
Projektets handläggare tar emot den offentliga nyckeln och sparar den på organisationens SFTP-konto. Handläggaren skickar användarnamnet för SFTP-kontot tillbaka till den tekniska kontaktpersonen med säker e-post.

4. Den tekniska kontaktpersonen tar emot och sparar användarnamnet. Med hjälp av användarnamnet och den privata nyckeln kan intressentgruppen nu identifieras i SFTP-tjänsten i samband med att material hämtas.

9 Testning för någon annans räkning

Intressentgruppen kan befullmäktiga en annan part att testa för sin räkning. Man kan göra så till exempel när intressentgruppen har gett en annan part i uppgift att sköta om den tekniska anmälan eller förfrågan av uppgifter. I dessa fall kan den anmälningsskyldiga eller intressentgruppen som använder uppgifter anmäla sig till testningen själv eller så kan parten som utför testningen anmäla sig för intressentgruppens räkning.

Organisationen som anmäler sig måste före anmälan till testningen försäkra sig om vilken person som verkar som teknisk kontaktperson och hämtar certifikatet i den organisation som utför testningen. I samband med anmälan till testning meddelas informationen om den tekniska kontaktpersonen för parten som utför testningen. Den tekniska kontaktpersonen tar emot informationen som anknyter till certifikatet och hämtar certifikatet.

Enter-portalen kan användas för att testa för någon annans räkning även i situationer i vilka intressentgruppen har lagt ut testningen på entreprenad. Personerna som utför testningen kan läggas till i portalen för att hålla kontakt. Även dessa personer kan behandla observationsblanketter i portalen.

Det är skäl att observera att en person kan företräda endast en organisation i Enter-portalen. När personen läggs till som användare i portalen kan personen logga in med sin e-postadress endast i portalvyn för den organisation i vilken hen först har lagts till. E-postadressen är användarnamnet i portalen och samma e-postadress kan användas endast en gång.

10 Testning

Syftet med testningen är att försäkra sig om att

 • gränssnitten som erbjuds till intressentgrupperna fungerar
 • intressentgruppernas datasystem producerar rätt slags uppgifter som uppfyller specifikationerna och att intressentgrupperna kan anmäla dessa uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret samt kontrollera att uppgifterna är korrekta i registret
 • intressentgrupperna får rätt slags behandlingsrespons för sina anmälningar
 • intressentgruppens egna processer och system behandlar olika situationer, bland annat felsituationer, på önskat sätt
 • det går att beställa och skapa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret
 • uppgifterna visas rätt i utdraget ur kreditupplysningsregistret
 • materialförfrågningarna som myndigheter och kreditupplysningsföretag gör lyckas
 • de uppgifter som har förfrågats från registret kan användas i intressentgruppens egna system.

Intressentgruppen testar alla de gränssnitt som det använder även under produktionsbruket. Det lönar sig att vid testningen börja med enkla grundfall och därefter framskrida mot mer komplicerade testfall, så att alla skeden och situationer för olika processer testas. Det rekommenderas att intressentgrupperna inleder testningen även om den egna implementeringen ännu skulle vara halvfärdig. Gränssnitten kan testas i takt med att intressentgruppens egen implementering framskrider.

Registrets gränssnitt och tjänster har testats internt i projektet innan intressentgruppstestningen har inletts. Det rekommenderas att intressentgrupperna testar olika varianter som är relevanta för dem med tanke på sina egna produkter och verksamhetsmodeller.

Det är inte nödvändigt för intressentgrupperna att utföra test av kapaciteten i registrets gränssnitt. Om intressentgruppen har för avsikt att utföra ett eget test av kapaciteten som märks i gränssnitten måste intressentgruppen meddela projektet om detta en vecka i förväg. Detta meddelande görs med kontaktblanketten i Enter-portalen. Testmiljöns kapacitet motsvarar inte kapaciteten i produktionsmiljön.

Intressentgrupperna ska göra upp relevanta testfall för sig själva för olika situationer som gäller anmälan och förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret samt även beakta ändrings- och felsituationer samt sina egna processer.

10.1 Testmiljö

Intressentgrupperna kan testa det positiva kreditupplysningsregistret i testmiljön för intressentgrupper. Testmiljön för intressentgrupper kan användas dygnet runt, med undantag för planerade driftsavbrott och eventuella felsituationer, som det reageras på vardagar under tjänstetid.

Testmiljön för intressentgrupper öppnas den 2 maj 2023 för testning av anmälan av kreditens uppgifter och den 1 september 2023 för testning av förfrågan av uppgifter. Medan testningen pågår publiceras det nya versioner och korrigeringspublikationer i testmiljön för intressentgrupper. I samband med att en ny version publiceras ges intressentgrupperna för kännedom en leveransbeskrivning av nya funktioner, korrigeringar och kända brister.

Testmiljön för intressentgrupper är gemensam för alla intressentgrupper som testar och sålunda kan intressentgrupperna även utföra gemensam testning där.

10.2 Publikationer medan testningen pågår

Testmiljön för intressentgrupper får nya versioner under hela testningens lopp. Nya versioner publiceras med två veckors mellanrum och de kan innehålla ändringar eller korrigeringar. Versionerna publiceras på tisdagar under veckor med ett udda veckonummer. Publiceringen förorsakar ett driftsavbrott i testmiljön kl. 13–17, men avbrottet kan även ta slut tidigare. Medan avbrottet pågår syns det en banner om avbrottet i Enter-portalen. Bannern tas bort när avbrottet är slut.

Det finns inte nödvändigtvis något innehåll att publicera vid varje tidsplansenliga avbrott. I kritiska situationer kan det göras ändringar i miljön även vid tidpunkter som avviker från tidsplanen.

En leveransbeskrivning görs om publikationens innehåll och den publiceras på registrets webbplats. En länk till leveransbeskrivningen publiceras också i Enter-portalen. I leveransbeskrivningen beskrivs kort de verkställda ändringarna och i beskrivningen ingår också kända brister.

Tidpunkterna för avbrotten och leveransbeskrivningarna som har publicerats finns på sidan Versionspubliceringar och leveransbeskrivningar.

Det informeras separat om ändringar i gränssnittsbeskrivningarna.

10.3 Avvikande behandlingsregler i testmiljön för intressentgrupper

I testmiljön för intressentgrupper finns vissa inställningar (konfigurationer) och behandlingsregler som avviker från dem som används i produktionen. Det går endast att testa med sådana konstgjorda kundbeteckningar som har sparats i registrets testmiljö för intressentgrupper. Det går inte att testa med andra kundbeteckningar, eftersom det inte finns uppgifter som gäller sådana beteckningar i registret.

Behandlingsreglerna för datum i testmiljön för intressentgrupper avviker inte från reglerna i produktionsmiljön för registret.

I gränssnittet för anmälan av en ny kredit är datumet för ingåendet av kreditavtalet (ContractDate) en obligatorisk uppgift. Detta gäller krediter som anmäls den 1 april 2024 eller senare. Detta datum är också obligatoriskt i testmiljön för intressentgrupper från och med den 1 april 2024. Detta innebär att uppgiften är frivillig i testmiljön för intressentgrupper fram till den 31 mars 2024.

10.4 Testningsmaterial

Vid testningen används konstgjorda testkunder som administratören för intressentgruppen får efter anmälan till testningen. Kundtestdata innehåller personbeteckningar. Dessutom ges det konstgjorda FO-nummer som vid testningen av överföring av krediter kan användas som förvärvare.

Till en del av testpersonbeteckningarna har det lagts till mångsidiga uppgifter om inkomster och förmåner samt till exempel uppgifter om krediter, kreditförbud och anteckningar om situationer då uppgifterna bestrids. Dessa uppgifter behövs för testningen av förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret.

En del av testkundbeteckningarna ges till intressentgruppen för eget bruk och en del av dem är i gemensamt bruk. Efter att intressentgruppen har anmält sig till testningen får den en förteckning över dessa testkundbeteckningar och deras egenskaper.

Alla data som har levereras till testmiljön kan användas av övriga testare som verkar i kundmiljön. De data som har levererats till testmiljön vid testningen av anmälan av uppgifter används vid testningen av förfrågan av uppgifter. Till exempel myndigheter kan be om de testdata som kreditgivare har anmält.

När intressentgrupperna medan testningen pågår levererar data som anknyter till en konstgjord personbeteckning till testmiljön måste intressentgrupperna försäkra sig om att de data som levereras är konstgjorda eller att de är anonymiserade i enlighet med kraven i den separata anvisningen om anonymisering. Intressentgrupperna ansvarar för att de testdata som de levererar är konstgjorda eller anonymiserade. Läs mer i anvisningen för anonymisering av testdata.

10.5 Intressentgruppens egna testbeteckningar

Intressentgruppen kan lägga till en rimlig mängd eget testkundmaterial i testmiljön för intressentgrupper. Intressentgruppen kan vid behov till projektet skicka även ett utländskt organisationsnummer som används vid testningen. Ett testcertifikat kan beställas för det utländska organisationsnumret. Intressentgruppen ansvarar själv för att de beteckningar som intressentgruppen skickar aldrig ska kunna kombineras med fysiska personer eller deras uppgifter. Projektet kontrollerar eller anonymiserar inte beteckningar som intressentgrupperna levererar.

Om intressentgruppen vill skicka egna kundtestdata eller ett utländskt organisationsnummer ska intressentgruppen använda kontaktblanketten i Enter-portalen för att ta kontakt. Projektet skickar noggrannare anvisningar för skickandet av material till intressentgruppen. Testning kan inte göras med beteckningar som projektet inte har laddat upp till testmiljön.

Om kundtestdata har skapats utifrån produktionsdata ska uppgifterna anonymiseras så att kunduppgifter inte kan kopplas eller återföras till verkliga kunduppgifter. Alla personuppgifter ska avidentifieras på ett sådant sätt att kunden inte längre kan identifieras. Läs mer i anvisningen för anonymisering av testdata.

Läs mer om den lagstiftning som testmaterialet ska följa:

11 Observationer under testningen och rapporteringen av dem

Intressentgruppen rapporterar om observationer via Enter-portalen.

Om testaren misstänker att det finns ett fel går det att kontrollera i leveransbeskrivningen om felet i fråga redan är känt. Observationsblanketten kan fyllas i om felet inte redan har rapporterats. På blanketten ska man så noggrant som möjligt rapportera i vilken situation felet har observerats. Eventuella skärmbilder och andra bilagor kan bifogas, till exempel materialet som har skickats eller svarsmeddelandet. Observationsblanketten har fält för olika uppgifter och sålunda hjälper blanketten att lämna den information som behövs.

Läs mer om hur man fyller i observationsblanketten i anvisningarna för Enter-portalen.

12 Kommunikation och stöd medan testningen pågår

Information som anknyter till intressentgruppstestningen finns på registrets webbplats och i Enter-portalen. Medan testningen pågår ordnas det också evenemang för intressentgrupperna om testningen.

Projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret informerar intressentgrupperna medan testningen pågår om bland annat följande:

 • gränssnittsbeskrivningarna och uppdateringar av dem
 • störningar i testmiljön
 • nya versioner av testmiljön
 • extraordinära korrigeringar i testmiljön utanför versionerna
 • eventuella driftsavbrott i testmiljön
 • leveransbeskrivningar
 • kommande evenemang för intressentgrupper
 • övrigt som behöver meddelas och nyheter om aktuella frågor.

Enter-portalen är primär kontaktkanal mellan intressentgruppen och projektet medan testningen pågår. Intressentgruppen skickar frågor och observationer som anknyter till testningen till projektet i Enter-portalen och får projektets svar i portalen.

I samband med anmälan till testning måste intressentgruppen ge kontaktuppgifterna för kontaktpersonen för testningen. Projektet kan informera kontaktpersonen till exempel om situationer som anknyter till testningen per e-post.

13 Centrala termer

Anonymisering
Permanent radering eller ändring av identifikationsuppgifter så man inte kan känna igen aktörerna.

Enter-portalen
Primär kontaktkanal mellan den testande organisationen och projektet i ärenden som gäller testningen. Anvisningar, meddelanden och aktuell information om intressentgruppstestningen publiceras i Enter-portalen. Intressentgrupperna kan också skicka frågor och testobservationer via portalen.

Projektet
Projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret ansvarar för utvecklingen av registret. Projektet stöder intressentgrupperna vid testningen.

Gränssnitt
Anslutning som följer vissa specifikationer, som används för informationsutbyte mellan utomstående aktörer och registret. I det positiva kreditupplysningsregistret finns det gränssnittstjänster för anmälan av uppgifter, för förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret samt för beställning och mottagning av material. När specifikationerna för gränssnittet görs kommer man överens om dataöverföringssättet (protokollet) samt innehållet och formatet för de uppgifter som överförs.

Intressentgrupper
Som intressentgrupper räknas i det positiva kreditupplysningsregistret alla dess användare, till exempel anmälningsskyldiga, användare av utdrag ur kreditupplysningsregistret, kreditupplysningsföretag, myndigheter och privatpersoner.

Teknisk kontaktperson
Person som organisationen som testar har angett på anmälan om inledning av testning och till vilken informationen om hämtningen av certifikatet levereras.

Anmälan om inledning av testning
Anmälan om inledning av testning görs elektroniskt i Enter-portalen. Intressentgruppen uppger i anmälan om inledning av testning till det positiva kreditupplysningsregistret de uppgifter som behövs för att testningen kan inledas och de tjänster som testas samt godkänner användarvillkoren för testmiljön.

Kontaktperson för testningen
Den primära kontaktpersonen hos organisationen som genomför testningen i ärenden som gäller testningen av det positiva kreditupplysningsregistret. Organisationen kan ha endast en kontaktperson för testningen, men det kan finnas flera testare. Projektet kontaktar vid behov kontaktpersonen för testningen om ärenden som gäller testning.

Testmiljö
Testmiljö för intressentgrupper, vilken är avsedd för testning av det positiva kreditupplysningsregistret.

Testkund
Ett konstgjort företag eller en konstgjord person med en konstgjord kundbeteckning i testmiljön för intressentgrupper.

Testdata
Data som testaren använder i testmiljön och som innehåller uppgifter om konstgjorda testkunder.

Användare av uppgifter
Aktörer som använder upplysningarna i det positiva kreditupplysningsregistret och som har lagstadgad rätt att få uppgifter för att sköta sin egen uppgift. Användarna av uppgifter är till exempel kreditgivare, kreditupplysningsföretag samt myndigheter som använder registrets uppgifter och övervakar dess verksamhet.

Anmälare av uppgifter
Aktörer som har en lagstadgad skyldighet att anmäla uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret. Anmälare av uppgifter är till exempel finans-, betalnings- och kreditinstitut samt FPA.

Certifikat
En elektronisk kod som används för att identifiera användaren och som beviljas av Inkomstregisterenheten.

Testcertifikatet är avsett för testmiljön för intressentgrupper. Behörigheten och certifikatet för gränssnittet för produktionsanvändningen av det positiva kreditupplysningsregistret, som inleds 2024, hämtas separat före ibruktagandet.

Fler termer finns i ordlistan för det positiva kreditupplysningsregistret (suomi.fi).

Sidan har senast uppdaterats 2.10.2023