Förfaranden vid användning av certifikat för det positiva kreditupplysningsregistret

Kunden ansvarar för användningen av certifikatet och för att certifikatet förvaras omsorgsfullt. Om den privata nyckeln för certifikatet försvinner eller kommer till en utomstående parts kännedom ska man omedelbart underrätta Skatteförvaltningen om detta.

Begrepp som används

Med en kund avses här

  • en aktör som bedriver kreditupplysningsverksamhet i enlighet med 15 § 4 mom. i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister
  • en anmälningsskyldig i enlighet med 16 §
  • en kreditgivare eller annan näringsidkare som har rätt att få uppgifter i enlighet med 21 §
  • en myndighet i enlighet med 24 §.

Med certifikatets nyckelpar avses med varandra anknutna nycklar som används vid kryptering med offentliga nycklar. En av nycklarna är privat och den andra offentlig. Den privata nyckeln är en nyckel som användaren skapar och som endast användaren känner till. Den får aldrig överlämnas till någon annan, inte heller till Skatteförvaltningen. 

Kundens ansvar vid användningen av certifikat

Kunden får ett certifikat som beviljas av Skatteförvaltningen för att använda gränssnitten för det positiva kreditupplysningsregistret. Med certifikatet identifieras organisationen som använder gränssnittet.

Kunden förbinder sig att förvara certifikatet omsorgsfullt så att certifikatet inte kommer till en sådan parts kännedom som inte har behörighet att använda det. Kunden som har identifierats med certifikatet ansvarar för alla operationer som utförs via gränssnittet, till exempel för skickandet av uppgifter, beställningar och hämtningar tills certifikatet spärras. Kunden ansvarar dessutom för användningen av gränssnittet för kontroll av kreditens uppgifter och för att den som kontrollerar uppgifterna endast får de uppgifter som denna har behörighet till.

Kunden ansvarar för att certifikatinnehavaren har behörighet att använda certifikatet för gränssnitten. Fullmaktsdokumenten ska vid begäran visas upp.

Om kunden vet eller misstänker att certifikatets privata nyckel har försvunnit eller hamnat i fel händer ska kunden omedelbart underrätta Skatteförvaltningen om detta. På så sätt kan en olovlig användning av gränssnittstjänsten förhindras. Ett certifikat måste också spärras om det inte behövs.

Spärrningar av certifikat begärs per telefon:

Under tjänstetid (vardagar kl. 9–16)
Det positiva kreditupplysningsregistrets kundtjänst: 029 497 570

Utanför tjänstetid
Endast brådskande stängningar av certifikat: +358 9 427 34 834

Sidan har senast uppdaterats 21.9.2023