Hjälp för hantering av den egna ekonomin

Ekonomi- och skuldrådgivning

Rättshjälpsbyråernas ekonomi- och skuldrådgivning ger gratis rådgivning i vardagens ekonomi, såsom hjälp med planeringen av ekonomin och med att hålla sig till budgeten. Dessutom hjälper ekonomi- och skuldrådgivarna i skuldärenden, såsom vid utredningen av skuldsituationen samt vid ansökan om skuldsaneringslån och skuldsanering. Du kan kontakta tjänsten även om du inte ännu har skulder eller om skuldbeloppet är litet.

Läs mer

Ta kontakt

Utsökning

Utsökningsverket är ett ämbetsverk som lyder under justitieministeriet och som självständigt och oberoende sköter de uppgifter som enligt lag ankommer på utsökningsväsendet. Utsökningens uppgifter omfattar bland annat indrivning av penningfordringar, vräkningar och säkringsåtgärder. Kontakta Utsökningsverket om du har frågor som gäller prestationer som ska betalas till utsökningen.

Läs mer

Ta kontakt

Ekonomirådgivning

Hos Ekonomirådgivningen får medborgarna råd i ekonomifrågor med låg tröskel från flera olika sakkunniga utan tidsbokning. Det finns ca 30 Ekonomirådgivningar runt om i Finland och i varje Ekonomirådgivning finns minst en representant från Utsökningsverket och en från ekonomi- och skuldrådgivningen. På många orter har man också fått med till exempel socialväsendet, församlingen eller FPA. Tjänsten är gratis, anonym och konfidentiell.

Ta kontakt

Garantistiftelsen

Garantistiftelsen är en riksomfattande organisation inom socialbranschen, som hjälper människor att få kontroll över sin egen ekonomi. Garantistiftelsen erbjuder gratis riksomfattande tjänster och material för att stödja människorna i att självständigt klara sin egen ekonomi i vardagen och sköta sina skulder.

Läs mer

Ta kontakt: Telefonnumret Velkalinja 0800 9 8009 eller chatten Kysy rahasta

Folkpensionsanstalten

Folkpensionsanstalten (FPA) beviljar statsborgen för studielån och banken förmedlar information om borgen till det positiva kreditupplysningsregistret i samband med övriga uppgifter om krediter. Om det uppstår en borgensfordran på ett studielån anmäler FPA uppgiften om detta till registret. FPA anmäler till registret även ändringar i borgensfordringar, såsom amorteringar, inledningar av betalningsprogram för skuldsanering och avslutandet av krediter. 

Läs mer

Ta kontakt

Sidan har senast uppdaterats 21.12.2023