Uppgifterna för näringsidkarnas kontaktpersoner

Ändamålet med behandlingen av uppgifterna

Vi behandlar personuppgifter för att avgöra anmälningar och ansökningar om dataanvändningstillstånd, för att sköta kontakter relaterade till anmälningar till det positiva kreditupplysningsregistret och beställningar av utdrag ur kreditupplysningsregistret, för fakturering av utdrag ur kreditupplysningsregistret samt för att utföra åtgärder relaterade till gränssnittsförbindelser.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande personuppgifter för näringsidkarnas kontaktpersoner:

 • namn
 • telefonnummer
 • adress
 • faktureringsadress
 • e-postadress.

När en näringsidkare anmäler sig som lämnare av uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret kan näringsidkaren meddela följande kontaktpersoner till oss:

 • kontaktperson för anmälan
 • kontaktperson i innehållsmässiga frågor
 • kontaktperson i tekniska frågor
 • teknisk kontaktperson för certifikatet.

När en näringsidkare ansöker om dataanvändningstillstånd för det positiva kreditupplysningsregistret av Inkomstregisterenheten kan näringsidkaren meddela följande kontaktpersoner:

 • kontaktperson för ansökan om dataanvändningstillstånd
 • kontaktperson i innehållsmässiga frågor
 • kontaktperson i tekniska frågor
 • teknisk kontaktperson för certifikatet
 • ansvarsperson för informationssäkerhet
 • ansvarsperson för dataskydd
 • kontaktperson för fakturering

Om en näringsidkare anmäler sig i e-tjänsten för organisationer behandlar vi namnuppgiften för representanten för näringsidkaren som har registrerat sig i e-tjänsten eller personen som agerar med Suomi.fi-fullmakt.

Om en näringsidkare anmäler sig eller ansöker om dataanvändningstillstånd på en pappersblankett kan vi dessutom behandla sådana uppgifter och handlingar som är nödvändiga för att verifiera näringsidkaren och dess rätter att företräda samt för att identifiera näringsidkarens representant eller ombud.

Varifrån fås uppgifterna?

Vi får uppgifterna av näringsidkare som har anmält sig som lämnare av uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret, ansökt om dataanvändningstillstånd för det positiva kreditupplysningsregistret av Inkomstregisterenheten eller uppdaterat kontaktpersoners uppgifter efter anmälan eller ansökan om dataanvändningstillstånd.

På vad baserar sig vår behandling av uppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra inkomstregisterenhetens rättsliga förpliktelse (Artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679)). Bestämmelserna om behandlingen finns i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister (Lag om ett positivt kreditupplysningsregister (739/2022)).

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas i regel inte ut.

Personuppgiftsbiträden

Det positiva kreditupplysningsregistret har förverkligats i molntjänstplattformen Microsoft Azure. Digia Oyj är leverantör för certifikattjänsten. Vi använder följande aktörer för programhanteringens tjänster, till exempel felutredning: Innofactor Software Ab, Gofore Oyj, Gofore Verify Oy och Advania Finland Oy. ServiceNow är leverantör för det servicehanteringssystem i vilket personuppgifter behandlas i programhanteringen. Digia Oyj sköter om störningsjouren för det positiva kreditupplysningsregistret.

Överföring av personuppgifter till tredjeländer

Vi lämnar i regel inte ut uppgifter utanför EU- eller EES-området. Microsoft kan dock i enskilda undantagsfall ha tillgång till personuppgifter i samband med stöd- och underhållsåtgärder. Vid överföring av uppgifter utgörs grunden för överföringen enligt dataskyddsförordningen av Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med Artikel 45.1 (Adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework, C(2023) 4745 final) eller vid behov standardiserade dataskyddsbestämmelser som publicerats av Europeiska kommissionen.

Förvaring av uppgifter

Vi följer Skatteförvaltningens informationsstyrningsplan vid förvaringen av uppgifterna. Vi förvarar uppgifterna så länge som de behövs för att Inkomstregisterenheten ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.

Uppgifterna tas bort senast när näringsidkaren inte längre är uppgiftslämnare eller när dess dataanvändningstillstånd upphör. Uppgifter om kontaktpersoner som näringsidkare har meddelat avlägsnas när kontaktpersonen byts ut.

Dina dataskyddsrättigheter som anknyter till behandlingen av personuppgifter

Inkomstregisterenheten ansvarar som personuppgiftsansvarig för förverkligandet av de dataskyddsrättigheter som grundar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning. Du kan lämna en fritt formulerad skriftlig begäran som gäller dina dataskyddsrättigheter och skicka den till oss till adressen nedan:

DET POSITIVA KREDITUPPLYSNINGSREGISTRET
PB 2
00055 Inkomstregistret

Ytterligare information om dina dataskyddsrättigheter finns på dataombudsmannens webbplats.

Om du behöver hjälp med användningen av dina rättigheter kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

Rätten till tillgång till egna uppgifter

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar.

Du kan framföra en begäran till oss med papperblanketten eller kontaktblanketten nedan om att få bekanta dig med dina egna uppgifter.

Begäran att få tillgång till egna personuppgifter

Kontaktblankett

Rätt till rättelse av uppgifter

Du har rätt att kräva att vi rättar inexakta och felaktiga personuppgifter utan obefogat dröjsmål.

Rätt till begränsning av behandling

Om du anser att uppgifterna som gäller dig som vi har behandlat är felaktiga, de behandlas lagstridigt eller du invänder mot behandlingen av dina uppgifter kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätten att lämna in en anmälan till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in en anmälan till dataombudsmannen om behandlingen av dina personuppgifter. Ytterligare information och anvisningar om hur anmälan lämnas in finns på dataombudsmannens webbplats.

 

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2024