Behandling av uppgifter som hör till vår behörighet

Vilka uppgifter behandlar vi?

Ärenden som inletts i det positiva kreditupplysningsregistret registreras i ärendehanteringssystemet och ges ett diarienummer. Detta gäller till exempel näringsidkare som anmäler sig som lämnare av uppgifter och ansöker om dataanvändningstillstånd samt ärenden som hänför sig till användningen av den registrerades rättigheter. I ärendehanteringssystemet registreras de uppgifter som är nödvändiga för adekvat behandling och uppföljning av ärendet. I ärendehanteringssystemet registreras också dokument som anknyter till ärendet.

Syftet med behandlingen är att behandla förvaltningsärenden på det sätt som lagstiftningen förutsätter.

Omfattningen av de uppgifter som behandlas beror på ärendets natur och vilka uppgifter och dokument som anknyter till ärendet. I regel behandlar vi åtminstone följande uppgifter:

  • partens namn och personbeteckning eller FO-nummer
  • partens kontaktuppgifter
  • namn och personbeteckning eller FO-nummer för ombudet eller biträdet
  • ombudets eller biträdets kontaktuppgifter
  • beskrivning av ärendet
  • uppgifter om behandlingsfaserna för ärendet.

På vad baserar sig vår behandling av uppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra inkomstregisterenhetens rättsliga förpliktelse (Artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679)).

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas i regel inte ut.

Personuppgiftsbiträden

Leverantören för ärendehanteringssystemet är Triplan Oy.

Alla dokument som kommit in per post till det positiva kreditupplysningsregistret konverteras till digitalt format. Posti Messaging Oy är leverantör för digitaliseringstjänsterna.

Förvaring av uppgifter

Vi följer Skatteförvaltningens informationsstyrningsplan vid förvaringen av uppgifterna.

Dina dataskyddsrättigheter som anknyter till behandlingen av personuppgifter

Inkomstregisterenheten på Skatteförvaltningen ansvarar som personuppgiftsansvarig för förverkligandet av de dataskyddsrättigheter som grundar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning. Du kan lämna en fritt formulerad skriftlig begäran som gäller dina dataskyddsrättigheter och skicka den till oss till adressen nedan:

DET POSITIVA KREDITUPPLYSNINGSREGISTRET
PB 2
00055 Inkomstregistret

Ytterligare information om dina dataskyddsrättigheter finns på dataombudsmannens webbplats.

Om du behöver hjälp med användningen av dina rättigheter kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

Rätten till tillgång till egna uppgifter

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar.

Du kan framföra en begäran till oss med papperblanketten or kontaktblanketten nedan om att få bekanta dig med dina egna uppgifter.

Begäran att få tillgång till egna personuppgifter

Kontaktblankett

Rätt till rättelse av uppgifter

Du har rätt att kräva att vi rättar inexakta och felaktiga personuppgifter utan obefogat dröjsmål.

Rätt till begränsning av behandling

Om du anser att uppgifterna som gäller dig som vi har behandlat är felaktiga, de behandlas lagstridigt eller du invänder mot behandlingen av dina uppgifter kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätten att lämna in en anmälan till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in en anmälan till dataombudsmannen om behandlingen av dina personuppgifter. Ytterligare information och anvisningar om hur anmälan lämnas in finns på dataombudsmannens webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2024