Utredning: Merparten av löneuppgifterna anmäls rätt – få korrigeringar görs

10.2.2022

Betalare gör årligen i genomsnitt 50 miljoner anmälningar som gäller löner i inkomstregistret. De lämnade uppgifterna korrigeras vanligen med en ersättande anmälan. Årligen lämnas i genomsnitt 4 procent ersättande anmälningar.

Ifjol utredde inkomstregistret hur korrigeringarna gjordes och varför. I utredningen granskades korrigeringarna av löneuppgifterna under perioden 1.1.2020–31.7.2021.

Enligt utredningen korrigerades största delen av de korrigerade anmälningarna endast en gång. Vanligen rättades inkomstslagen: I 50 procent av de korrigerade anmälningarna ändrades åtminstone ett inkomstslag. Näst vanligast var det att korrigera en prestation till för högt belopp till ogrundad förmån (20 % av korrigerade anmälningar).

74 procent av korrigeringarna gjordes direkt i löneprogram via gränssnitt och merparten av de övriga i e-tjänsten (25 %). Korrigeringar med pappersblanketter var ringa.

Vid korrigeringen ansåg man att det var svårt att anmäla prestationer till för högt belopp, det vill säga ogrundade förmåner, för den ursprungliga löneutbetalningsperioden och att anmäla ändringar i undantagssituationer för försäkring.

Avstämning bidrar till att säkerställa att löneuppgifterna har anmälts rätt

I utredningen hittades ingen enskild orsak för korrigeringar. När en korrigering görs i löneberäkningen görs motsvarande korrigering även i uppgifterna i inkomstregistret.

I löneberäkningen görs korrigeringarna i aktuella uppgifter, medan uppgifterna i inkomstregistret korrigeras enligt den ursprungliga betalningsdagen. Det är nödvändigt eftersom användarna av uppgifterna i inkomstregistret söker uppgifter från olika tider. Annars kunde till exempel förmåner beviljas på basis av felaktiga inkomster.

Det är möjligt att beställa två rapporter för betalare i csv-format från inkomstregistret för avstämning av löneuppgifter:

  • sammandrag över betalarens löneuppgifter (630)
  • sammandrag av betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag (618).

Filformatet (csv) möjliggör att rapporterna kan behandlas till exempel i kalkylprogram.

I betalarens båda rapporter infördes i oktober ifjol nya uppgifter för att underlätta avstämningen: en uppgift om ogrundad förmån infördes i sammandraget över löneuppgifter. I sammandraget per inkomstslag i anmälan om löneuppgifter infördes en uppgift om förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet och om källskatten.

Inkomstregistret utreder för närvarande om det vore möjligt att förverkliga en möjlighet för betalare att avstämma uppgifter om inkomsttagare via gränssnitt.

Inkomstregistret ökar samarbetet med programvaruföretag och förbättrar felmeddelandena

Enligt utredningen görs 93 procent av anmälningarna om löner i inkomstregistret direkt från löneprogram via gränssnitt, men av korrigeringarna endast 74 procent. Därför har inkomstregistret som mål att ytterligare öka sitt samarbete med programvaruföretag.

Inkomstregistret fortsätter att göra felmeddelandena tydligare. Ifjol förbättrades styrningen i webblanketten i inkomstregistrets e-tjänst och felmeddelandena. Under innevarande år preciseras gränssnittens respons och samtidigt ökas antalet tecken i förklaringar om fel. En förteckning över felmeddelanden som lämnas i gränssnittet finns i excel-format på inkomstregistrets webbplats. Förteckningen finns på sidan på finska, svenska och engelska.

Inkomstregistret följer noggrannare upp betalarnas felsituationer och anmälningssätt. På grundval av uppföljningen skickas handledande meddelanden och riktade meddelanden till betalare. Syftet med dem är att förbättra informationens kvalitet och hjälpa betalare att lämna in uppgifter i rätt form.

Syftet är även att förbättra anvisningarna för korrigering på webbplatsen. Det har redan publicerats en uppdaterad detaljerad anvisning för korrigering av löneuppgifter.

Bekanta dig också

Anmäl yrkesklassen för den arbetsolycksfallsförsäkrade till inkomstregistret

Sidan har senast uppdaterats 10.2.2022