Ändringar i rapporterna: du kan nu välja språket i betalarens rapport eller inkomstregisterutdraget

25.10.2023

Du kan kontrollera de uppgifter som du anmält till inkomstregistret genom att beställa en rapport eller ett material. Rapporten och materialet innehåller alla uppgifter som du anmält i alla anmälningskanaler inom ett visst tidsintervall.

När du gör en beställning i e-tjänsten, kan du välja på vilket språk rapporten eller materialet bildas. Om du inte väljer språk, bildas rapporten på det språk som används i e-tjänsten vid beställningstidpunkten.

Språket i betalarens rapport kan vara finska, svenska eller engelska. Efter att rapporten har bildats kan språket inte bytas. Om du behöver rapporten på ett annat språk, ska du göra en ny beställning.

Om du beställer betalarens rapport eller material i gränssnittet eller laddningstjänsten, kan du välja språket genom att ge språket i rapporten (finska, svenska eller engelska) som typ av hämtningsvillkor för materialbeställning (ParameterType). Om hämtningsvillkoret inte ges, bildas rapporten eller materialet på det språk som angetts som kontaktspråk för organisationen i företags- och organisationsdatasystemet.

Ändringen påverkar inte informationsanvändare. Den rapport eller det material som informationsanvändaren beställt bildas på det språk som angetts som kontaktspråk för organisationen i företags- och organisationsdatasystemet.

Läs mer om rapporter och material

Inkomstregisterutdrag är en rapport i pdf-format om dina inkomster

Om du vill ha en sammanfattning av dina egna inkomster, kan du beställa ett inkomstregisterutdrag från inkomstregistrets e-tjänsten. Det är avgiftsfritt att beställa ett inkomstregisterutdrag.

Du kan välja inkomstregisterutdragets språk (svenska, finska eller engelska). Om du inte väljer språk, bildas rapporten på det språk som används i e-tjänsten vid beställningstidpunkten.

På inkomstregisterutdraget anges inkomster som betalarna har anmält för dig till inkomstregistret: löner, pensioner och förmåner. Utdraget innehåller det sammanlagda beloppet på alla prestationer under ett kalenderår. Rapporten inkluderar alla gällande anmälningar vid tidpunkten för beställningen.

Läs mer om inkomstregisterutdraget

Om du behöver en mer detaljerad specifikation av dina inkomster eller vill granska uppgifterna i en viss anmälan, kan du hämta och granska uppgifterna på sidan Egna inkomstuppgifter i e-tjänsten.

Ny uppgift i rapporter för betalare av förmånsuppgifter

I rapporterna om förmånsuppgifter 614, 615 och 632 tillades i slutet av september en ny uppgift: Ogrundade dröjsmålsförhöjningar totalt. Efter ändringen syns de dröjsmålsförhöjningar som betalats ogrundat på egen rad i de beställda rapporterna. Dessa belopp ingår inte längre i beloppet för dröjsmålsförhöjningarna eller i de övriga ogrundade förmånerna.

Övriga kommande nya egenskaper i betalarens rapporter

I betalarens rapporter publiceras följande egenskaper ännu i slutet av året:

  • Du kan beställa en separat rapport om frånvarouppgifterna.
  • Du kan se hämtningsvillkoren för respektive beställning på sidan Gjorda beställningar.
  • Tjänsteleverantören kan på betalarens vägnar beställa och hämta betalarens material 312 Sammandrag över betalarens löneuppgifter.

Vi berättar om dessa ändringar mer när de publiceras.

Sidan har senast uppdaterats 25.10.2023